Система функціонування ФОН 
     Система функціонування ФОН передбачає: 
     укладення управителем  ФОН договору із забудовником на умовах 
цього Закону; 
     залучення коштів шляхом випуску  та  розміщення  сертифікатів 
ФОН; 
     здійснення управителем ФОН операцій з нерухомістю; 
     здійснення управителем ФОН нагляду за ходом будівництва; 
     забезпечення проведення   реєстрації   права   власності   на 
нерухомість, набуту від здійснення операцій з нерухомістю, на ім\’я 
управителя  ФОН  або  управителя  системи  ФОН-ФФБ,  який  діє  як 
довірчий власник; 
     здійснення управителем   управління   ФОН   та   інших   дій, 
передбачених Правилами ФОН, отримання доходу на умовах Правил ФОН; 
     розподіл управителем доходу від управління ФОН між власниками 
сертифікатів ФОН; 
     викуп сертифікатів ФОН у власників  після  закінчення  строку 
обігу сертифікатів ФОН. 
     При функціонуванні системи ФОН-ФФБ договір із забудовником не 
укладається;  при здійсненні  операцій  з  нерухомістю  управитель 
системи   ФОН-ФФБ  інвестує  залучені  до  ФОН  кошти  виключно  у 
будівництво об\’єктів інвестування шляхом участі у ФФБ, управителем 
якого він є.
{  Стаття  27  із  змінами,  внесеними згідно із Законом N 3201-IV 
(  3201-15 ) від 15.12.2005; в редакції Закону N 692-VI ( 692-17 ) 
від 18.12.2008 } 
     Стаття 28. Порядок приєднання до ФОН 
     Проспект емісії  сертифікатів  ФОН  є публічною або приватною 
пропозицією (офертою) з умовами управління майном  та  визначеними 
обмеженнями права довірчої власності управителя. 
     Особа, яка  визнала  умови  Правил  ФОН  та  проспекту емісії 
сертифікатів  ФОН,  стає  власником   таких   сертифікатів   після 
укладання  договору про придбання сертифікатів ФОН,  сплати коштів 
за зазначені цінні  папери  та  зарахування  сертифікатів  ФОН  на 
рахунок  цієї особи у цінних паперах,  відкритий у зберігача.  При 
розміщенні сертифікатів ФОН депозитарій після  зарахування  цінних 
паперів   випуску   на   рахунок  у  цінних  паперах  емітента  за 
розпорядженням емітента переказує протягом одного дня весь  випуск 
сертифікатів  ФОН  на  рахунок в цінних паперах обраного емітентом 
зберігача. До розпорядження про переказ сертифікатів ФОН з рахунку 
емітента   на   рахунок   зберігача   не  додається  перелік  осіб 
(депонентів цього зберігача),  що стають  власниками  сертифікатів 
ФОН даного випуску. 
     Власник сертифікатів   ФОН   доручає  управителю  здійснювати 
управління ФОН на його розсуд в інтересах  власників  сертифікатів 
ФОН  шляхом  спрямування коштів ФОН на цілі,  визначені в Правилах 
ФОН та інвестиційній декларації  ФОН.  Власники  сертифікатів  ФОН 
виступають установниками управління ФОН. 
     Управління коштами  власників сертифікатів ФОН припиняється у 
разі: 
     повного виконання управителем ФОН зобов\’язань перед власником 
сертифікатів ФОН; 
     смерті фізичної   особи  або  ліквідації  юридичної  особи  – 
власника сертифікатів ФОН; 
     в інших випадках, передбачених Правилами ФОН.
{ Стаття 28 в редакції Закону N 692-VI ( 692-17 ) від 18.12.2008 } 
     Стаття 29. Функції управителя 
     Управитель на свій розсуд в інтересах власників  сертифікатів 
ФОН здійснює управління ФОН. 
     Управитель ФОН  проводить  операції з нерухомістю та здійснює 
інші дії з управління ФОН з метою отримання максимального доходу в 
інтересах   власників   сертифікатів  ФОН  у  межах  інвестиційної 
декларації з урахуванням обмежень,  встановлених Правилами ФОН  та 
проспектом емісії. 
     Управитель ФОН  не  має права використовувати залучені до ФОН 
кошти у  напрямах,  не  передбачених  Правилами  та  інвестиційною 
декларацією цього ФОН. 
     Згідно з  Правилами  ФОН  управитель несе відповідальність за 
збитки,   завдані   власникам   сертифікатів   його   діями    або 
бездіяльністю. 
     Збитки, завдані   власникам   сертифікатів   ФОН   діями  або 
бездіяльністю управителя,  – це зниження вартості  чистих  активів 
ФОН  у  розрахунку  на  один  сертифікат  ФОН  порівняно  з  ціною 
первинного розміщення цих сертифікатів.  Управитель може  прийняти 
рішення  про  припинення  функціонування ФОН та викуп сертифікатів 
такого ФОН,  якщо протягом року відбулося зниження вартості чистих 
активів  ФОН у розрахунку на один сертифікат ФОН порівняно з ціною 
первинного розміщення цих сертифікатів на  величину,  розмір  якої 
визначений  Правилами  ФОН,  але  не  більше  п\’яти  відсотків від 
номінальної вартості.
{  Стаття  29  із  змінами,  внесеними згідно із Законом N 3201-IV 
(  3201-15 ) від 15.12.2005; в редакції Закону N 692-VI ( 692-17 ) 
від 18.12.2008 } 
     Стаття 30. Специфіка функціонування ФОН 
     Управитель   за   рахунок  власних  коштів  може  здійснювати 
страхування своєї фінансової відповідальності за збитки, що можуть 
бути  завдані  власникам  сертифікатів ФОН діями або бездіяльністю 
управителя та забудовника.
{ Частина перша статті 30 із змінами, внесеними згідно із Законами 
N  3201-IV  (  3201-15  )  від 15.12.2005, N 692-VI ( 692-17 ) від 
18.12.2008 } 
     Нерухомість, набуту   за   рахунок   коштів  ФОН,  управитель 
враховує в балансі фонду. 
     Нерухомість,  набута  від  здійснення управління ФОН, повинна 
бути   застрахована  за  рахунок  ФОН  від  ризиків  загибелі  або 
пошкодження  на  повну вартість на користь управителя як довірчого 
власника.
{ Частина третя статті 30 із змінами, внесеними згідно із Законами 
N  3201-IV  (  3201-15  )  від 15.12.2005, N 692-VI ( 692-17 ) від 
18.12.2008  } 
     Стаття 31. Припинення функціонування ФОН 
     ФОН припиняє функціонування після закінчення строку,  на який 
він  був  створений,  та  після  виконання своїх зобов\’язань перед 
власниками сертифікатів відповідно до Правил ФОН. 
     Функціонування ФОН може бути припинено  за  рішенням  суду  в 
разі порушення управителем чинного законодавства. 
     У разі   припинення  функціонування  ФОН  управитель  складає 
ліквідаційний баланс.  У процесі ліквідації ФОН майно,  набуте  за 
рахунок ФОН,  реалізується за грошові кошти в строки,  передбачені 
Правилами ФОН. 
     Грошові  кошти, отримані від реалізації майна, розподіляються 
таким чином: 
     у першу чергу  визначаються  суми  та  вносяться  обов\’язкові 
платежі до Державного бюджету України; 
     у другу чергу визначається сума винагороди за управління ФОН; 
     у третю  чергу визначається сума та здійснюються виплати щодо 
виконання зобов\’язань, які виникли внаслідок управління ФОН; 
     у четверту чергу визначаються суми  та  здійснюються  виплати 
власникам сертифікатів ФОН.
{ Частина четверта статті 31 в редакції Закону N 692-VI ( 692-17 ) 
від 18.12.2008 } 
     Розподіл грошових    коштів    здійснюється   після   повного 
задоволення вимог попередньої  черги,  крім  утримання  винагороди 
управителем ФОН.
{  Частина  п\’ята  статті 31 в редакції Закону N 692-VI ( 692-17 ) 
від 18.12.2008 } 
     Стаття 32. Використання коштів, залучених від розміщення 
                сертифікатів ФОН, на фінансування будівництва 
     На умовах договору із забудовником,  управитель ФОН спрямовує 
кошти,   залучені   шляхом   розміщення   сертифікатів   ФОН,   на 
фінансування будівництва в порядку, визначеному Правилами ФОН. 
     Управитель ФОН  веде  облік   спрямованих   на   фінансування 
будівництва коштів по об\’єктах будівництва. 
     В інтересах  власників  сертифікатів  управитель ФОН здійснює 
контроль   за   цільовим   використанням   забудовником    коштів, 
спрямованих на фінансування будівництва. 
     Управитель ФОН  в  інтересах  власників сертифікатів здійснює 
нагляд  за  спорудженням  об\’єкта   будівництва   та   дотриманням 
забудовником  чіткого виконання умов та зобов\’язань за договором з 
метою своєчасного  запобігання  виникненню  ризикових  ситуацій  у 
процесі будівництва внаслідок дій забудовника, що можуть призвести 
до: 
     змін технічних  характеристик  об\’єктів  будівництва   та/або 
об\’єктів інвестування; 
     погіршення споживчих   якостей  об\’єктів  будівництва  та/або 
об\’єктів інвестування; 
     зростання вартості  будівництва  більше   ніж   на   двадцять 
відсотків; 
     збільшення строків будівництва більше ніж на дев\’яносто днів. 
     У разі   виявлення   управителем  ФОН  ризику  порушень  умов 
договору  управитель  ФОН   має   право   припинити   фінансування 
будівництва,    вимагати   розірвання   договору   та   повернення 
забудовником усіх спрямованих на  фінансування  будівництва  цього 
об\’єкта коштів,  відшкодування заподіяних забудовником збитків,  а 
також здійснювати інші заходи щодо  виконання  забудовником  своїх 
зобов\’язань за договором, визначені цим Законом. 
     Забудовник зобов\’язаний  на  вимогу  управителя  ФОН протягом 
строку, визначеного в договорі, повернути грошові кошти на рахунок 
ФОН  або  уступити  майнові  права на нерухомість,  яка є об\’єктом 
будівництва,  чи  на  інші  предмети  іпотеки  управителю  ФОН   з 
додержанням вимог статті 10 цього Закону, якщо інше не передбачене 
договором. 
     Управитель ФОН в інтересах власників сертифікатів ФОН може, а 
на   письмову   вимогу   власника   сертифікату  ФОН  зобов\’язаний 
перевіряти фінансовий стан забудовника, вимагати від нього надання 
фінансових та аудиторських звітів і надавати заявникові інформацію 
про результати проведеної перевірки.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *