Припинення управління майном та договору про участь у ФФБ, відкріплення об\’єкта інвестування від довірителя та умови виплати довірителю коштів з ФФБ

Припинення управління майном та договору 
                про участь у ФФБ, відкріплення об\’єкта 
                інвестування від довірителя та умови виплати 
                довірителю коштів з ФФБ 
     Управління майном, яке здійснюється за договором про участь у 
ФФБ, припиняється у разі: 
     повного виконання   управителем   ФФБ    зобов\’язань    перед 
довірителем; 
     відмови довірителя від участі в ФФБ; 
     смерті довірителя    –    фізичної   особи   або   ліквідації 
довірителя – юридичної особи; 
     відкріплення управителем від довірителя закріпленого  за  ним 
об\’єкта  інвестування за невиконання довірителем своїх зобов\’язань 
за договором про участь у ФФБ; 
     в інших випадках, передбачених Правилами ФФБ. 
     При відкріпленні   від   довірителя   об\’єкта    інвестування 
управитель  також  відкріплює від довірителя всі закріплені за ним 
вимірні одиниці цього об\’єкта інвестування. З моменту відкріплення 
об\’єкта    інвестування    від    довірителя   управління   майном 
припиняється,  довіритель   втрачає   право   вимоги   на   об\’єкт 
інвестування   та  вимірні  одиниці  цього  об\’єкта  інвестування, 
управитель ФФБ зобов\’язаний виплатити довірителю кошти  на  умовах 
та у порядку, визначених Правилами фонду. 
     Управитель відкріплює   від  довірителя  закріплений  за  ним 
об\’єкт інвестування у таких випадках: 
     відмова довірителя від участі у ФФБ; 
     порушення довірителем  графіка  внесення   коштів   до   ФФБ, 
зазначеного у свідоцтві про участь у ФФБ; 
     порушення довірителем інших умов договору про участь у ФФБ. 
     Сума коштів,  що  підлягає  поверненню довірителю при відмові 
від участі у ФФБ,  визначається управителем,  виходячи з кількості 
закріплених  за довірителем вимірних одиниць об\’єкта інвестування, 
поточної ціни вимірної одиниці цього об\’єкта інвестування на  день 
передачі коштів в управління управителю ФФБ. 
     У разі  якщо  управитель відкріпив від довірителя закріплений 
за ним об\’єкт інвестування  за  недотримання  довірителем  графіка 
внесення   коштів   до  ФФБ,  сума  коштів,  що  підлягає  виплаті 
довірителю,  визначається  управителем,   виходячи   з   кількості 
закріплених  за  довірителем вимірних одиниць об\’єкта інвестування 
та поточної  ціни  вимірної  одиниці  цього  об\’єкта  інвестування 
станом   на  перший  день  місяця,  наступного  за  місяцем,  коли 
довіритель порушив графік внесення коштів до ФФБ. 
     В інших випадках сума коштів, що підлягає виплаті довірителю, 
визначається  управителем,  виходячи  з  кількості  закріплених за 
довірителем вимірних одиниць об\’єкта інвестування та поточної ціни 
вимірної   одиниці  цього  об\’єкта  інвестування  станом  на  день 
відкріплення від довірителя об\’єкта інвестування. 
     Сума коштів,  яка підлягає поверненню довірителю у  випадках, 
передбачених   частинами   четвертою   –   шостою   цієї   статті, 
повертається  довірителю  протягом  п\’яти  днів  після  здійснення 
управителем   наступної  повної  реалізації  відповідного  об\’єкта 
інвестування   або   після   введення   об\’єкта   будівництва    в 
експлуатацію. 
     У разі  дострокового припинення управління майном забудовник, 
на  вимогу  управителя  ФФБ  виду  А,  зобов\’язаний  у  визначений 
Правилами   ФФБ  строк  перерахувати  на  рахунок  ФФБ  кошти  для 
подальшої виплати довірителю. 
     Для ФФБ  виду   А   виплата   коштів   довірителю   не   може 
здійснюватися за рахунок іншого ФФБ або власного майна управителя. 
     Для ФФБ   виду   Б   виплата   коштів   довірителю   не  може 
здійснюватися за рахунок іншого ФФБ. 
     Якщо довіритель виконав усі  зобов\’язання  перед  управителем 
ФФБ  та після введення об\’єкта будівництва в експлуатацію підписав 
із забудовником акт прийому-передачі закріпленого за  ним  об\’єкта 
інвестування,   умови   договору   про  участь  у  ФФБ  вважаються 
виконаними та управління майном припиняється. 
     Якщо довіритель виконав усі  зобов\’язання  перед  управителем 
ФФБ,  але протягом двох місяців після введення об\’єкта будівництва 
в     експлуатацію   без   поважних   причин   не   підписує   акт 
прийому-передачі  закріпленого  за  ним  об\’єкта інвестування і не 
подав   у   письмовій  формі  свої  зауваження  щодо   невиконання 
забудовником своїх зобов\’язань по об\’єкту будівництва  та  об\’єкту 
інвестування  відповідно  до  статті  19  цього Закону, управління 
майном припиняється   та  управитель   відкріплює  від  довірителя 
об\’єкт інвестування і всі закріплені за ним вимірні одиниці  цього 
об\’єкта інвестування. 
     У цьому випадку зобов\’язання управителя ФФБ перед довірителем 
та умови договору про  участь  у  ФФБ  вважаються  виконаними,  за 
винятком  зобов\’язання  за дорученням довірителя представляти його 
інтереси перед  третіми  особами  та  здійснювати  інші  дії  щодо 
захисту його інтересів,  у тому числі в суді, а також зобов\’язання 
повернути кошти довірителю на його вимогу. 
     Щодо об\’єкта  інвестування,   який   був   відкріплений   від 
довірителя,  управитель відповідно до умов частини дев\’ятої статті 
14 цього Закону може укласти договір про  участь  у  ФФБ  з  іншим 
довірителем  та  закріпити  за  ним  цей  об\’єкт  інвестування або 
повернути майнові права на цей об\’єкт інвестування забудовникові. 
{ Стаття 20 в редакції Закону N 692-VI ( 692-17 ) від 18.12.2008 } 
     Стаття 21. Види винагороди управителя ФФБ 
                та порядок її сплати 
     За перерахування    коштів    на   фінансування   будівництва 
управитель отримує винагороду: 
     для ФФБ виду А управителю таку винагороду сплачує  забудовник 
у  розмірі,  строки  та  в порядку,  погоджені із забудовником при 
укладанні договору.  За погодженням управителя та забудовника, при 
перерахуванні   коштів   на   фінансування  будівництва  із  фонду 
фінансування будівництва,  управитель може утримувати належну йому 
винагороду самостійно за рахунок коштів ФФБ; 
     для ФФБ   виду  Б  управитель  при  перерахуванні  коштів  на 
фінансування будівництва із фонду фінансування будівництва утримує 
належну  йому  винагороду  самостійно  за  рахунок  коштів  ФФБ  у 
розмірі, визначеному Правилами ФФБ. 
     За здійснення управління  коштами,  переданими  управителю  в 
управління,  довіритель  сплачує  управителю винагороду у розмірі, 
строки та в порядку, визначені у договорі про участь у ФФБ, але не 
більше п\’яти відсотків від суми коштів, переданих в управління. 
     Управитель ФФБ   до   запланованої   дати   введення  об\’єкта 
будівництва  в  експлуатацію  на  умовах  Правил  ФФБ,   в   межах 
діяльності  з  управління  активами  (коштами  ФФБ),  може  надати 
довірителю послуги щодо зміни об\’єкта інвестування,  уступки права 
вимоги  за  договором  про участь у ФФБ третім особам,  часткового 
повернення коштів з ФФБ та оформлення відмови від участі у фонді. 
     За здійснення таких послуг довіритель сплачує управителю  ФФБ 
винагороду в порядку,  визначеному у договорі про участь у ФФБ,  у 
розмірі: 
     1) за оформлення зміни об\’єкта інвестування –  у  розмірі  не 
більше  одного  відсотка  від  вартості закріплених за довірителем 
вимірних одиниць об\’єкта інвестування за поточною  ціною  на  день 
подання заяви про оформлення операції зміни об\’єкта інвестування; 
     2) за оформлення уступки права вимоги за договором про участь 
у ФФБ третім особам – у розмірі  не  більше  п\’яти  відсотків  від 
вартості  закріплених  за  довірителем  вимірних  одиниць  об\’єкта 
інвестування  за  поточною  ціною  на  день  подання   заяви   про 
оформлення операції уступки права вимоги за договором про участь у 
ФФБ; 
     3) оформлення  відмови  довірителя  від  участі  у  ФФБ   (за 
винятком випадків відмови,  визначених у статті 18 цього Закону) – 
у розмірі не більше п\’яти відсотків від  вартості  закріплених  за 
довірителем  вимірних  одиниць  об\’єкта  інвестування  за поточною 
ціною на день подачі заяви про відмову  довірителя  від  участі  у 
ФФБ. 
     У разі  відмови  довірителя  від  участі  у  ФФБ  у випадках, 
визначених статтею  18  цього  Закону,  винагорода  управителю  не 
сплачується.
{  Стаття  21  із  змінами,  внесеними згідно із Законом N 3201-IV 
(  3201-15 ) від 15.12.2005; в редакції Закону N 692-VI ( 692-17 ) 
від 18.12.2008 } 
     Стаття 22. Припинення функціонування ФФБ 
     ФФБ припиняє своє функціонування за рішенням управителя ФФБ у 
разі досягнення мети, з якою був створений фонд. 
     Після виконання  управителем  ФФБ  зобов\’язань  перед   усіма 
довірителями    ФФБ    вважається    таким,   що   припинив   своє 
функціонування. 
     Стаття 23. Заміна управителя ФФБ 
     За  рішенням  суду,  що  набрало законної сили,  прийнятим за 
зверненням довірителів ФФБ або відповідного  органу,  що  здійснює 
нагляд   та   регулювання   діяльності  управителя,  у  зв\’язку  з 
порушенням управителем законодавства  про  фінансові  послуги  ФФБ 
може  передаватися  в  управління  іншій  фінансовій установі,  що 
відповідає  вимогам  цього  Закону,  у  порядку  (  490-2011-п  ), 
визначеному  Кабінетом  Міністрів  України.  До  нового управителя 
переходять  усі  права  та обов\’язки щодо довірителів цього ФФБ та 
відповідного забудовника.
{  Частина перша статті 23 в редакції Закону N 2367-VI ( 2367-17 ) 
від 29.06.2010 } 
     В разі  ліквідації  управителя  ФФБ  кошти  на рахунку ФФБ не 
включаються до ліквідаційної маси управителя ФФБ  і  спрямовуються 
виключно на задоволення вимог довірителів до управителя ФФБ згідно 
з Правилами ФФБ. 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code