Фінансування будівництва з використанням отриманих в управління коштів

Фінансування будівництва з використанням отриманих в управління коштів 
     Фінансування  будівництва   за  рахунок  коштів  ФФБ  виду  А 
управитель здійснює за рахунок отриманих в управління  коштів,  за 
винятком оперативного резерву, в порядку, визначеному договором, у 
межах вартості будівництва.
{  Частина перша статті 16 в редакції Закону N 2367-VI ( 2367-17 ) 
від 29.06.2010 } 
     Фінансування  будівництва  за  рахунок  коштів  ФФБ  виду   Б 
управитель  здійснює  за  рахунок  отриманих в управління коштів у 
порядку,  визначеному  договором,  у  межах  вартості  будівництва 
відповідно  до  графіків  фінансування та будівництва,  погоджених 
управителем і забудовником за кожним об\’єктом  будівництва,  що  є 
невід\’ємною   частиною   договору.  У  разі  якщо  обсяг  фактично 
залучених   від  довірителів  коштів  менший  обсягу,  визначеного 
графіком    фінансування,    управитель    здійснює   фінансування 
будівництва за рахунок інших джерел.
{  Частина друга статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 2367-VI ( 2367-17 ) від 29.06.2010 } 
     За кожним  об\’єктом  будівництва  забудовник   до   відкриття 
фінансування  зобов\’язаний  повідомити управителя ФФБ про всі свої 
зобов\’язання (та про всі відомі йому  зобов\’язання  землевласника) 
перед третіми особами за цим об\’єктом будівництва. 
     Перелік документів,   який   забудовник  зобов\’язаний  надати 
управителю ФФБ для  відкриття  фінансування  об\’єкта  будівництва, 
визначається у договорі між забудовником та управителем ФФБ. Серед 
них обов\’язково мають  бути  копії  таких  документів,  засвідчені 
забудовником в установленому порядку: 
     документи, що   дають   змогу  провести  ідентифікацію  особи 
забудовника у відповідності з вимогами законодавства; 
     документи, що  підтверджують  право  користування   земельною 
ділянкою, на якій має бути споруджений об\’єкт будівництва; 
     для забудовників,   що   не  є  землекористувачами  земельної 
ділянки,  – договір із землекористувачем про передачу  забудовнику 
прав на виконання функцій замовника будівництва для спорудження на 
земельній ділянці об\’єкта будівництва; 
     позитивний висновок    комплексної    державної    експертизи 
проектної документації; 
     дозвіл  на  виконання  будівельних  робіт  або  зареєстрована 
декларація про початок виконання будівельних робіт; { Абзац шостий 
частини  четвертої  статті  16  із  змінами,  внесеними  згідно із 
Законом N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011 } 
     ліцензія підрядної організації. 
 
     {  Абзац  восьмий  частини  четвертої  статті 16 виключено на 
підставі Закону N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011 } 
 
     {  Частину  п\’яту  статті  16  виключено  на  підставі Закону 
N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011 } 
 
     {  Частину  шосту  статті  16  виключено  на  підставі Закону 
N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011 } 
 
     Облік спрямованих    на   фінансування   будівництва   коштів 
управитель веде за об\’єктами будівництва. 
     За кожним об\’єктом будівництва забудовник зобов\’язаний  вести 
звітність  за  встановленою  законодавством  формою  та  регулярно 
надавати її управителю.
{ Частина восьма статті 16 набирає чинності через три місяці з дня 
опублікування  Закону N 692-VI ( 692-17 ) від 18.12.2008. Див. п.1 
розділу II Закону N 692-VI від 18.12.2008 } 
     Забудовник зобов\’язаний  забезпечувати  цільове  використання 
отриманих   від   управителя   коштів.   В  інтересах  довірителів 
управитель здійснює контроль цільового  використання  забудовником 
коштів,   спрямованих   на   фінансування   будівництва.  Наступне 
перерахування коштів забудовнику управитель здійснює відповідно до 
графіка  фінансування,  погодженого  управителем  і  забудовником, 
після   надання  забудовником  звіту  управителю  ФФБ  за  формою, 
встановленою згідно із законодавством.
{  Частина  дев\’ята  статті  16  із  змінами,  внесеними згідно із 
Законом N 2367-VI ( 2367-17 ) від 29.06.2010 } 
     У разі    встановлення    фактів   нецільового   використання 
забудовником коштів, отриманих від управителя, спорудження об\’єкта 
будівництва  та/або  об\’єктів  інвестування з порушенням технічних 
характеристик, управитель зобов\’язаний звернутися до забудовника з 
вимогою  вжити  всіх  необхідних  заходів  для  усунення виявлених 
порушень.
{ Частина десята статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011 } 
     У разі  зменшення   обсягу   підтвердженого   замовлення   на 
будівництво  забудовник зобов\’язаний на вимогу управителя ФФБ виду 
А  повернути  кошти  на  рахунок  цього  ФФБ  для   розрахунку   з 
довірителями   ФФБ   виду  А.  За  невиконання  зобов\’язання  щодо 
перерахування коштів на рахунок  ФФБ  для  проведення  управителем 
розрахунків   з   довірителями   ФФБ   виду   А   забудовник  несе 
відповідальність своїм майном. 
     Управитель в інтересах довірителів може, а на письмову вимогу 
довірителя  – зобов\’язаний перевіряти фінансовий стан забудовника, 
вимагати від нього надання фінансових та  аудиторських  звітів  та 
надавати   заявникові   інформацію   про   результати   проведеної 
перевірки.
{  Стаття  16  із  змінами,  внесеними згідно із Законом N 3201-IV 
(  3201-15 ) від 15.12.2005; в редакції Закону N 692-VI ( 692-17 ) 
від 18.12.2008 } 
     Стаття 17. Оперативний резерв 
     Кошти    оперативного   резерву,   сформованого   управителем 
відповідно   до  встановлених  обмежень  за  рахунок  отриманих  в 
управління  коштів,  управитель  використовує  для виконання таких 
операцій:  {  Абзац  перший  частини  першої статті 17 із змінами, 
внесеними згідно із Законом N 2367-VI ( 2367-17 ) від 29.06.2010 } 
     виплата довірителям коштів з ФФБ; 
     перерозподіл отриманих  в  управління  коштів  між  об\’єктами 
будівництва   внаслідок  здійснення  довірителями  операції  зміни 
об\’єкта інвестування. 
     Розмір оперативного    резерву    банк-управитель    визначає 
самостійно.  Управитель, який не є банківською установою, визначає 
розмір оперативного резерву відповідно до нормативів, встановлених 
у  нормативно-правових  актах  відповідного  органу,  що  здійснює 
нагляд та регулювання діяльності управителя. 
     Оперативний резерв,  сформований  управителем  за  конкретним 
об\’єктом  будівництва,  на  окремих  рахунках  ФФБ,  є  строковими 
коштами,   які   після   введення   цього  об\’єкта  будівництва  в 
експлуатацію   управитель   перераховує   забудовнику  у  порядку, 
визначеному  договором  між  управителем  та забудовником. Для ФФБ 
виду  А  оперативний  резерв перераховується забудовнику у повному 
обсязі.
{  Частина третя статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 2367-VI ( 2367-17 ) від 29.06.2010 } 
{  Стаття  17  із  змінами,  внесеними згідно із Законом N 3201-IV 
(  3201-15 ) від 15.12.2005; в редакції Закону N 692-VI ( 692-17 ) 
від 18.12.2008 } 
     Стаття 18. Контроль виконання зобов\’язань за договором 
     Управитель здійснює контроль за дотриманням забудовником умов 
та  зобов\’язань  за  договором  з  метою  своєчасного  запобігання 
виникненню ризикових ситуацій у процесі будівництва внаслідок  дій 
забудовника, що можуть призвести до: 
     змін технічних   характеристик  об\’єктів  будівництва  та/або 
об\’єктів інвестування; 
     погіршення споживчих властивостей об\’єктів будівництва та/або 
об\’єктів інвестування; 
     зростання вартості   будівництва   більше   ніж  на  двадцять 
відсотків; 
     збільшення строків будівництва більше ніж на дев\’яносто днів. 
     У разі виявлення управителем ризику  порушень  умов  договору 
управитель має право припинити фінансування будівництва,  вимагати 
розірвання договору,  повернення забудовником усіх спрямованих  на 
фінансування   будівництва  цього  об\’єкта  коштів,  відшкодування 
заподіяних забудовником  збитків,  перерахування  на  рахунок  ФФБ 
коштів,  необхідних  для  розрахунків з довірителями відповідно до 
вимог статті 20 цього Закону,  що виходять із  ФФБ  у  зв\’язку  із 
розірванням  договору  про участь у ФФБ,  а також здійснювати інші 
заходи щодо виконання забудовником своїх зобов\’язань за договором, 
визначені цим Законом. 
     Забудовник зобов\’язаний на вимогу управителя протягом строку, 
визначеного в договорі, повернути грошові кошти на рахунок ФФБ або 
уступити майнові права на нерухомість, яка є об\’єктом будівництва, 
чи на інші предмети іпотеки управителю з додержанням вимог  статті 
10 цього Закону, якщо інше не передбачене договором. 
     У разі  порушення  забудовником  строків  спорудження об\’єкта 
будівництва або у разі  неналежного  виконання  управителем  своїх 
обов\’язків,  передбачених частиною першою цієї статті,  довіритель 
має право вимагати від управителя дострокового розірвання договору 
та   виплати   йому   коштів.  Управитель  зобов\’язаний  виплатити 
довірителю кошти у сумі,  що визначається відповідно до статті  20 
цього  Закону  при  відмові  довірителя від участі у ФФБ і не може 
бути меншою за суму,  внесену довірителем до  ФФБ.  Довіритель  не 
сплачує управителю винагороду за виплату йому коштів у разі,  якщо 
довіритель відмовляється від участі у ФФБ  з  підстав,  визначених 
цією частиною.
{  Стаття  18  із  змінами,  внесеними згідно із Законом N 3201-IV 
(  3201-15 ) від 15.12.2005; в редакції Закону N 692-VI ( 692-17 ) 
від 18.12.2008 } 
     Стаття 19. Взаємодія управителя ФФБ, забудовника 
                та довірителя після введення об\’єкта 
                будівництва в експлуатацію 
     Після введення  об\’єкта будівництва в експлуатацію забудовник 
письмово повідомляє про це управителя та надає дані щодо фактичної 
загальної площі об\’єктів інвестування.
{  Частина перша статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 402-VII ( 402-18 ) від 04.07.2013 } 
     Управитель ФФБ надає  забудовнику  перелік  довірителів,  які 
мають  право  отримати  у  власність  закріплені  за  ними об\’єкти 
інвестування,  відповідно до отриманих довірителями від управителя 
майнових  прав  на  ці об\’єкти інвестування,  і повідомляє кожного 
довірителя про введення об\’єкта будівництва в експлуатацію,  а  на 
письмову вимогу довірителя надає йому копію відповідного акта. 
     На підставі  даних  щодо  фактичної  загальної площі об\’єктів 
інвестування довіритель за поточною ціною вимірної одиниці об\’єкта 
інвестування  здійснює  остаточні  розрахунки з управителем ФФБ та 
отримує в управителя ФФБ в обмін на свідоцтво  про  участь  у  ФФБ 
довідку  за  встановленою  формою.  Ця  довідка  є документом,  що 
підтверджує право довірителя на набуття у  власність  закріпленого 
за ним об\’єкта інвестування. 
     У довідці про право довірителя на набуття у власність об\’єкта 
інвестування обов\’язково мають бути зазначені такі дані: 
     номер довідки та дата її видачі; 
     вид ФФБ; 
     дані управителя ФФБ; 
     дані довірителя: 
     для юридичних осіб: 
     для резидентів   –    найменування,    місцезнаходження    та 
ідентифікаційний  код  в Єдиному державному реєстрі підприємств та 
організацій України.  Для довірителя ФФБ,  який складає  спільного 
інвестора ФОН,  від імені та в інтересах якого діє управитель ФОН, 
додатково мають бути зазначені дані,  що  дають  змогу  однозначно 
ідентифікувати  цей  ФОН  –  назва  та реєстраційний номер випуску 
сертифікатів ФОН; 
     для нерезидентів – найменування,  місцезнаходження та країна, 
де зареєстровано особу; 
     для фізичних осіб: 
     для громадян України – прізвище,  ім\’я,  по батькові,  адреса 
постійного місця проживання та ідентифікаційний номер у Державному 
реєстрі  фізичних  осіб – платників податків та інших обов\’язкових 
платежів; 
     для іноземців,  осіб без громадянства –  прізвище,  ім\’я,  по 
батькові  (за  наявності),  адреса  постійного місця проживання за 
межами України; 
     дані про закріплений за довірителем об\’єкт інвестування: 
     вид об\’єкта  інвестування  (квартира,  нежитлове   приміщення 
тощо); 
     номер об\’єкта  будівництва  та  його  будівельна  або поштова 
адреса; 
     номер об\’єкта інвестування та  його  характеристики  (поверх, 
кількість кімнат, загальна площа тощо); 
     сума коштів, внесених довірителем до ФФБ. 
     Отриману від  управителя  ФФБ довідку про право довірителя на 
набуття  у  власність  об\’єкта   інвестування   довіритель   надає 
забудовнику  для  подальшої  державної  реєстрації  за довірителем 
права  власності  на  закріплений  за ним об\’єкт інвестування. Для 
довірителів  ФФБ, які складають спільного інвестора ФОН, від імені 
та  в  інтересах якого діє управитель ФОН, уповноважені органи, що 
здійснюють  реєстрацію  прав власності на нерухомість, зобов\’язані 
зареєструвати  збудований  об\’єкт  інвестування на ім\’я управителя 
ФОН  або управителя системи ФОН-ФФБ, із відповідною позначкою, для 
подальшого  здійснення  управителем  ФОН  або  управителем системи 
ФОН-ФФБ  операцій  з  цією нерухомістю відповідно до цього Закону, 
Правил ФОН та інвестиційної декларації ФОН.
{  Частина п\’ята статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 402-VII ( 402-18 ) від 04.07.2013 } 
     Для   проведення  державної  реєстрації  права  власності  на 
закріплений  за  довірителем  об’єкт  інвестування  забудовник  та 
довіритель      підписують      складений     забудовником     акт 
прийняття-передачі  об\’єкта  інвестування,  в  якому зазначаються: 
{  Абзац  перший  частини  шостої  статті 19 із змінами, внесеними 
згідно із Законом N 402-VII ( 402-18 ) від 04.07.2013 } 
     перелік робіт, які забудовник провів на об\’єкті інвестування; 
     перелік обладнання,   яке   було   встановлено   на   об\’єкті 
інвестування для наступної його передачі довірителеві; 
     стислий перелік  робіт,  які  забудовник  провів  на  об\’єкті 
будівництва та прибудинковій території; 
     перелік обладнання,   яке   було   встановлено   на   об\’єкті 
будівництва для наступної його передачі експлуатуючим організаціям 
чи об\’єднанню співвласників житлового будинку. 
     Забудовник передає   довірителеві   паспорти,    сертифікати, 
гарантійні   документи   на  обладнання,  встановлене  на  об\’єкті 
інвестування, яке переходить у власність довірителя. 
     Довіритель має  право  у  п\’ятнадцятиденний   строк   з   дня 
отримання   акта   прийняття-передачі   об\’єкта  інвестування  або 
підписати  підготовлений   забудовником   акт   прийняття-передачі 
об\’єкта  інвестування  із  зазначенням  інформації про відсутність 
претензій довірителя до забудовника щодо об\’єкта інвестування, або 
подати   у  письмовій  формі  свої  обґрунтовані  зауваження  щодо 
невиконання забудовником своїх зобов\’язань по об\’єкту  будівництва 
і об\’єкту інвестування та щодо виявлених будівельних недоліків. 
     У разі  наявності  у  довірителя  зауважень  щодо невиконання 
забудовником своїх зобов\’язань по об\’єкту будівництва  та  об\’єкту 
інвестування   забудовник   зобов\’язаний   забезпечити  безоплатне 
усунення  недоліків  у  п\’ятнадцятиденний  строк  з  дня   подання 
зауважень  або забезпечити безоплатне повторне виконання неналежно 
виконаної роботи чи виготовлення непоставленої чи пошкодженої речі 
з такого ж матеріалу і такої ж якості. 
     Перебіг строків  виконання зобов\’язань довірителя зупиняється 
на час усунення  недоліків,  що  виникли  з  вини  забудовника  на 
об\’єкті будівництва та/або об\’єкті інвестування. 
     Державна  реєстрація  права  власності  на житло здійснюється 
забудовником   своїми  силами  та  за  свій  рахунок.  Органи,  що 
здійснюють  державну  реєстрацію  речових  прав на нерухоме майно, 
проводять державну реєстрацію права власності довірителя на об\’єкт 
інвестування на підставі довідки про право довірителя на набуття у 
власність  об\’єкта  інвестування,  при  цьому такі органи не мають 
права вимагати будь-яких інших документів щодо участі довірителя у 
ФФБ.
{  Частина  одинадцята  статті  19 із змінами, внесеними згідно із 
Законом N 402-VII ( 402-18 ) від 04.07.2013 } 
     Державна  реєстрація  права власності на нежитлові приміщення 
здійснюється довірителем самостійно та за свій рахунок на підставі 
документів, отриманих від забудовника.
{  Частина  дванадцята  статті  19 із змінами, внесеними згідно із 
Законом N 402-VII ( 402-18 ) від 04.07.2013 } 
     Забудовник зобов\’язаний  не  пізніше  ніж у стодвадцятиденний 
строк з дня введення об\’єкта будівництва в  експлуатацію  передати 
цей   об\’єкт   об\’єднанню   співвласників,   або   власнику,   або 
експлуатуючій   організації   разом   з    необхідною    технічною 
документацією. 
     Після   державної   реєстрації  права  власності  на  об\’єкти 
інвестування,  які  не  увійшли до остаточно підтвердженого обсягу 
замовлення  на будівництво за цим об\’єктом будівництва, забудовник 
здійснює   продаж   об\’єктів  інвестування  самостійно  або  через 
управителя ФФБ.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code