ФОНД ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА

 ФОНД ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА 
     Стаття 11. Створення ФФБ 
     Фінансова установа, яка відповідає вимогам цього Закону, може 
за власною ініціативою створити ФФБ. ФФБ не є юридичною особою. 
     ФФБ може бути двох видів – ФФБ виду А та ФФБ виду Б. 
     Для   ФФБ  виду  А  поточну  ціну  вимірної  одиниці  об\’єкта 
будівництва, споживчі властивості об\’єктів інвестування та об\’єкта 
будівництва,   коефіцієнти   поверху   та   комфортності  визначає 
забудовник, при цьому він приймає на себе ризик щодо недостатності 
залучених   коштів   на   спорудження   об\’єкта   будівництва   та 
зобов\’язаний  своєчасно  ввести  його в експлуатацію відповідно до 
проектної   документації  і  виконати  усі  необхідні  роботи  для 
дотримання   технічних   характеристик  об\’єктів  інвестування  та 
об\’єкта будівництва, незалежно від обсягу фінансування.
{  Частина третя статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011 } 
     Для ФФБ виду Б: 
     забудовник бере  на  себе  зобов\’язання  дотримуватися  вимог 
управителя  щодо  споживчих  властивостей об\’єктів інвестування та 
об\’єкта будівництва,  здійснювати спорудження об\’єктів будівництва 
без  порушення  графіків  будівництва  та  відповідно до проектної 
документації  і в межах загальної вартості будівництва, погодженої 
з  управителем,  та  своєчасно ввести їх в експлуатацію і виконати 
усі   необхідні  роботи  для  дотримання  технічних  характеристик 
об\’єктів  інвестування  та  об\’єкта  будівництва, у разі виконання 
управителем  графіка  фінансування  будівництва;  {  Абзац  другий 
частини  четвертої  статті  11  із  змінами,  внесеними  згідно із 
Законом N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011 } 
     управитель визначає  поточну  ціну  вимірної  одиниці об\’єкта 
будівництва, коефіцієнти поверху і комфортності та приймає на себе 
ризик  щодо  недостатності залучених коштів на спорудження об\’єкта 
будівництва. 
     При здійсненні управління ФФБ виду  Б,  для  покриття  ризику 
недостатності залучених коштів на спорудження об\’єкта будівництва, 
управитель може  укласти  з  визначеним  ним  страховиком  договір 
страхування такого комерційного ризику. 
     Управитель може   створити  ФФБ  виду  Б  лише  за  наявності 
відповідного дозволу на прийняття управителем на себе  комерційних 
ризиків. 
     Дозвіл  на  прийняття управителем на себе комерційних ризиків 
(  z1084-04 ), визначених цим Законом, надає відповідний орган, що 
здійснює нагляд та регулювання діяльності управителя відповідно до 
розроблених ним нормативно-правових актів. 
     Для  ФФБ  виду Б у разі порушення забудовником умов договору, 
що  за  оцінкою  управителя  може  призвести  до  підвищення  його 
ризиків,  управитель  може в односторонньому порядку змінити умови 
договору  з  забудовником  за  конкретним об\’єктом будівництва ФФБ 
виду  Б на умови договору, що відповідають ФФБ виду А, та письмово 
повідомити  про  це  довірителів  за  цим  об\’єктом будівництва та 
забудовника в місячний строк.
{ Частина восьма статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 2367-VI ( 2367-17 ) від 29.06.2010 } 
     ФФБ  вважається  створеним  після  затвердження   управителем 
Правил  ФФБ,  укладання  договору  із  забудовником  та  відкриття 
рахунків  ФФБ.  Для  кожного  ФФБ  відкриваються  окремі  рахунки. 
Будь-які обмеження щодо кількості об\’єктів будівництва,  що можуть 
споруджуватися  в  рамках  кожного  ФФБ,  а  також  щодо   обсягів 
залучених управителем ФФБ в управління коштів не встановлюються. 
{  Частина   дев\’ята   статті  11  в  редакції  Закону  N  2367-VI 
( 2367-17 ) від 29.06.2010 } 
     Банк-управитель відкриває рахунки ФФБ у своєму балансі.
{ Частина десята статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 2367-VI ( 2367-17 ) від 29.06.2010 } 
     Управитель, який  не  є  банківською  установою,  відкриває в 
обраному ним банку на своє ім\’я окремий поточний рахунок,  який  є 
рахунком фонду. 
     Рахунки  ФФБ  управитель  використовує  для:  {  Абзац перший 
частини  дванадцятої  статті  11  із  змінами, внесеними згідно із 
Законом N 2367-VI ( 2367-17 ) від 29.06.2010 } 
     обліку залучених в управління коштів; 
     здійснення розрахунків за операціями з управління ФФБ; 
     зберігання оперативного   резерву,  сформованого  за  рахунок 
залучених в управління коштів. 
     Облік коштів,  внесених довірителями до ФФБ,  а  також  облік 
коштів, спрямованих управителем з ФФБ на фінансування будівництва, 
управитель здійснює відокремлено від іншого  майна  управителя,  а 
також від інших ФФБ. 
     Довірителями ФФБ  можуть  бути  фізичні  та юридичні особи та 
спільний інвестор ФОН.  За умови виникнення правовідносин  системи 
ФОН-ФФБ довірителем ФФБ є спільний інвестор ФОН, в інтересах якого 
діє управитель ФОН. При цьому договір про участь у ФФБ має містити 
відповідне застереження. 
     Залучені до  ФФБ кошти використовуються управителем на умовах 
договору про участь у ФФБ у порядку, визначеному Правилами ФФБ. 
     Управитель ФФБ при здійсненні управління ФФБ: 
     несе відповідальність   за   дотримання   обмежень   довірчої 
власності   управителя,   визначених  Правилами  ФФБ  та  визнаних 
довірителями ФФБ; 
     несе відповідальність за виконання  своїх  зобов\’язань  перед 
довірителями  ФФБ  у  межах  цього Закону та договору про участь у 
ФФБ; 
     не несе відповідальності власним  майном  за  виплату  коштів 
довірителю  ФФБ в разі його відмови від участі у ФФБ виду А,  якщо 
управитель ФФБ дотримався встановлених Правилами ФФБ процедур щодо 
забезпечення  можливості  отримання  довірителем  коштів  з ФФБ на 
вимогу довірителя; 
     за дорученням довірителів виступає  в  інтересах  довірителів 
позивачем  у  разі невиконання забудовником своїх зобов\’язань щодо 
строків спорудження і  якості  об\’єктів  будівництва  та  передачі 
об\’єктів інвестування довірителям у власність. 
     ФФБ діє до виконання усіх зобов\’язань перед довірителями.
{  Стаття  11  із  змінами,  внесеними згідно із Законом N 3201-IV 
(  3201-15 ) від 15.12.2005; в редакції Закону N 692-VI ( 692-17 ) 
від 18.12.2008 } 
     Стаття 12. Підстави функціонування ФФБ 
     Управитель для кожного ФФБ розробляє й затверджує Правила ФФБ 
та  інші   необхідні   внутрішні   документи,   що   регламентують 
функціонування   цього   ФФБ.  Правила  ФФБ  є  обов\’язковими  для 
виконання всіма суб\’єктами цієї системи  фінансування  будівництва 
житла. 
     Правила ФФБ  визначають  вид  ФФБ,  процедуру  створення ФФБ, 
порядок  організації  взаємовідносин  забудовника,  управителя  та 
довірителів,   порядок   встановлення  управління  майном,  умови, 
особливості та обмеження здійснення управління майном,  напрями та 
порядок  використання залучених коштів,  порядок участі у фонді та 
відмови  від  участі  в  ньому,  типи  вимірних  одиниць  об\’єктів 
інвестування, порядок та умови закріплення об\’єкта інвестування за 
довірителем,  розмір   винагороди   управителя,   відповідальність 
управителя   і   забудовника  за  невиконання  прийнятих  на  себе 
зобов\’язань,    порядок    отримання    довірителем     страхового 
відшкодування  у разі несвоєчасного введення об\’єкта будівництва в 
експлуатацію,  невиконання  робіт,  передбачених   договором   між 
управителем   і   забудовником  та  договором  між  управителем  і 
установником фонду,  або неналежного виконання таких робіт та інші 
умови функціонування ФФБ. 
     Правила ФФБ  є  публічною  пропозицією  для  вступу  до фонду 
особи,  яка бажає  стати  довірителем  цього  фонду,  на  підставі 
визнання цих Правил. 
     Правила фонду  мають  передбачати  обмеження  права  довірчої 
власності  управителя  ФФБ,  встановлені  установником  управління 
майном  у  договорі  управління  майном,  і  містити  зобов\’язання 
управителя виконувати процедури щодо: 
     забезпечення передачі довірителю, який повністю проінвестував 
закріплений  за  ним  об\’єкт  інвестування,  майнових  прав на цей 
об\’єкт інвестування для подальшого отримання його у власність  від 
забудовника; 
     забезпечення можливості   отримання  довірителем,  на  умовах 
Правил ФФБ та договору управління майном,  коштів з ФФБ на  вимогу 
довірителя в разі його відмови від участі у фонді. 
     Після визнання  довірителями  Правил  ФФБ  та внесення до ФФБ 
коштів управитель ФФБ не має права вносити зміни та доповнення  до 
Правил   ФФБ   без   письмової  згоди  всіх  довірителів.  У  разі 
необхідності внесення змін та доповнень до Правил  ФФБ  управитель 
ФФБ   зобов\’язаний  надіслати  у  письмовій  формі  пропозиції  із 
зазначенням  змісту  правил,  які  пропонується  змінити,  кожному 
довірителю.  Згода довірителя вважається отриманою,  якщо протягом 
30  днів  з  дня  надходження  повідомлення   від   управителя   з 
пропозицією  про  внесення  змін  і  доповнень  до  Правил  ФФБ на 
зазначену у  договорі  адресу  довірителя  управитель  не  отримав 
письмової відповіді довірителя. 
     Зміни   до   Правил  ФФБ  не  можуть  погіршувати  умови,  що 
забезпечують права довірителів.
{  Статтю 12 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 2367-VI 
( 2367-17 ) від 29.06.2010 } 
{  Стаття  12  із  змінами,  внесеними згідно із Законом N 3201-IV 
(  3201-15 ) від 15.12.2005; в редакції Закону N 692-VI ( 692-17 ) 
від 18.12.2008 } 
     Стаття 13. Система функціонування ФФБ 
     Система функціонування ФФБ передбачає: 
     укладання договору   між  забудовником  та  управителем  ФФБ, 
визначення   характеристик   об\’єктів   будівництва   і   об\’єктів 
інвестування,   передачу   забудовником  управителю  ФФБ  переліку 
об\’єктів інвестування в об\’єктах будівництва; 
 
     { Абзац третій частини першої статті 13 виключено на підставі 
Закону N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011 } 
 
     затвердження Правил ФФБ; 
     відкриття управителем ФФБ фінансування об\’єктів будівництва; 
     надання управителем  довірителю інформації про умови участі у 
ФФБ для прийняття довірителем рішення про участь у ФФБ; 
     укладання управителем ФФБ договору з довірителем про участь у 
ФФБ; 
     внесення довірителем  коштів до ФФБ та передачу їх управителю 
ФФБ в управління за договором про участь у ФФБ; 
     закріплення управителем за довірителем обраного  ним  об\’єкта 
інвестування,  що є підтвердженням замовлення на спорудження цього 
об\’єкта інвестування як складової частини об\’єкта будівництва; 
     відкриття управителем рахунку  довірителю  у  системі  обліку 
прав вимоги довірителів ФФБ; 
     можливість дострокового   припинення   управління  майном  за 
ініціативою   довірителя,   відкріплення   від    нього    об\’єкта 
інвестування, повернення довірителю коштів у розмірі та у порядку, 
визначених   Правилами    ФФБ,    внаслідок    зменшення    обсягу 
підтвердженого замовлення на будівництво; 
     можливість здійснення  довірителем на умовах Правил ФФБ зміни 
об\’єкта інвестування, уступки права вимоги за договором про участь 
у ФФБ третім особам, часткового отримання коштів з ФФБ; 
     можливість внесення  управителем  змін до системи обліку прав 
вимоги довірителів ФФБ; 
     передачу управителем довірителям, які повністю проінвестували 
закріплені  за  ними  об\’єкти  інвестування,  майнових  прав на ці 
об\’єкти інвестування за договором про уступку майнових прав; 
 
     {  Абзац  п\’ятнадцятий  частини першої статті 13 виключено на 
підставі Закону N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011 } 
 
     фінансування управителем     ФФБ     спорудження     об\’єктів 
будівництва; 
     формування  управителем  ФФБ  оперативного резерву за рахунок 
отриманих  в управління коштів; { Абзац сімнадцятий частини першої 
статті  13  із  змінами,  внесеними  згідно із Законом  N  2367-VI 
( 2367-17 ) від 29.06.2010 } 
     здійснення управителем ФФБ контролю за цільовим використанням 
забудовником  спрямованих  на  будівництво   коштів,   дотриманням 
строків   виконання  робіт  на  об\’єкті  будівництва,  дотриманням 
технічних   характеристик   об\’єкта   будівництва   та    об\’єктів 
інвестування,  вжиття  заходів  для  усунення виявлених недоліків; 
{  Абзац  вісімнадцятий  частини  першої  статті  13  із  змінами, 
внесеними згідно із Законом N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011 } 
     повернення забудовником коштів до ФФБ  на  вимогу  управителя 
ФФБ  виду  А у випадках зменшення обсягу підтвердженого замовлення 
внаслідок відмови довірителя від участі у ФФБ виду А,  а  також  в 
інших випадках, визначених договором; 
     здійснення управителем    ФФБ    контролю    за    виконанням 
забудовником своїх зобов\’язань за договором; 
     введення забудовником  об\’єкта  будівництва  в  експлуатацію, 
письмове  повідомлення  про  це  управителя,  замовлення технічної 
документації  на  об\’єкт   будівництва   та   на   кожний   об\’єкт 
інвестування,  передачу  управителю ФФБ даних щодо фактичної площі 
об\’єктів інвестування; 
     повідомлення управителем ФФБ кожного довірителя про  введення 
об\’єкта  будівництва  в експлуатацію з наданням на письмову вимогу 
довірителя копії відповідного акта; 
     здійснення довірителем остаточних розрахунків  з  управителем 
за даними щодо фактичної площі об\’єктів інвестування; 
     отримання довірителем  сум страхового відшкодування у порядку 
і випадках, передбачених цим Законом та Правилами ФФБ; 
     передачу управителем ФФБ  забудовнику  переліку  довірителів, 
які  мають  право  отримати у власність закріплені за ними об\’єкти 
інвестування,  відповідно до отриманих довірителями від управителя 
майнових прав на ці об\’єкти інвестування; 
     набуття довірителями у власність закріплених за ними об\’єктів 
інвестування, припинення дій за договором про участь у ФФБ; 
     перерахування управителем  забудовнику  на  умовах   договору 
коштів   оперативного   резерву,   сформованого   за   введеним  в 
експлуатацію об\’єктом будівництва,  закриття фінансування  об\’єкта 
будівництва; 
     припинення дій за договором, укладеним між управителем ФФБ та 
забудовником. 
     Управитель ФФБ при здійсненні управління ФФБ: 
     несе відповідальність   за   дотримання   обмежень   довірчої 
власності   управителя,   визначених  Правилами  ФФБ  та  визнаних 
довірителями ФФБ; 
     несе зобов\’язання перед довірителями ФФБ у межах договору про 
участь у ФФБ; 
     за письмовою   заявою   довірителя   виступає   в   інтересах 
довірителів  позивачем  у  разі  невиконання  забудовником   своїх 
зобов\’язань щодо строків спорудження і якості об\’єктів будівництва 
та передачі довірителям у власність об\’єктів інвестування.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code