ТИПОВИЙ ДОГОВІР щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ
Міністерства регіонального

розвитку,
будівництва

та
житлово-комунального

господарства України

12.11.2013 № 537

 

Зареєстровано в
Міністерстві

юстиції України

6 грудня 2013 р.

за № 2073/24605

 

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР

щодо пайової
участі в утриманні об’єкта благоустрою

 

________________________________ ___
___________ ____ року
(найменування населеного
пункту)

____________________________________________________________________________

(найменування
юридичної особи, що є власником тимчасової споруди торговельного, побутового,
соціально-культурного чи іншого призначення, розташованої на території об\’єкта
благоустрою державної та комунальної власності)

в особі_____________________________________________________________________,

(посада,
прізвище, ім’я та по батькові)

 

що діє на підставі___________________________________________________________,

(назва
документа, номер і дата видачі)

 

або
___________________________________________________________________,

(прізвище, ім\'я та по батькові фізичної особи - підприємця, що є власником тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, розташованої на території об\'єкта благоустрою державної та комунальної власності)

що діє на підставі___________________________________________________________,

(назва
документа, номер і дата видачі)

далі – Замовник, з однієї
сторони, і

____________________________________________________________________________

(найменування суб’єкта
господарювання, який здійснює діяльність щодо утримання об’єктів благоустрою
державної та комунальної власності, або балансоутримувача об’єкта благоустрою)

в особі_____________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім’я
та по батькові)

 

що діє на підставі
__________________________________________________________,

(назва документа, номер і дата видачі)

 

далі — Виконавець, з іншої сторони (далі
– Сторони), керуючись Законом України «Про благоустрій населених пунктів» та
іншими нормативно-правовими актами, уклали цей договір (далі – Договір) про таке:


І. Предмет Договору

 

1.1. Замовник
зобов’язується оплатити пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою:

______________________________________________________________________,

(назва об’єкта
благоустрою)

 

на території якого розташована

______________________________________________________________________,

(найменування
тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого
призначення, розташованої на території об\’єкта благоустрою, паспорт прив\’язки
тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності, у разі наявності).

 

власником якої є Замовник, а Виконавець зобов’язується забезпечити належне утримання прилеглої до зазначеної споруди території.

1.2. Сторони погодилися, що Замовник сплачує пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою у розмірі _________________________ гривень.
 (сума прописом) 

 

Обсяги пайової
участі в утриманні об’єкта благоустрою визначені згідно з рішенням
______________________________________________________________

(сільської,
селищної, міської ради, номер та дата рішення)

 

відповідно до пункту 10 частини другої статті
10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

1.3. Замовник
здійснює оплату пайової участі у розмірі, установленому в пункті 1.2 цього Договору.

 

ІІ. Права та обов’язки Сторін

 

2.1. Виконавець має
право вимагати від Замовника своєчасної оплати пайової участі у розмірі, установленому
в пункті 1.2 цього Договору.

2.2. Виконавець зобов’язується
з урахуванням вимог Правил благоустрою, затверджених рішенням _________________________________________________,

(сільської, селищної, міської ради,
номер та дата рішення)

 

забезпечити
на території, прилеглій до

______________________________________________________________________,

(назва
тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого
призначення, розташованої на території об\’єкта благоустрою, паспорт прив\’язки
тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності у разі наявності).

 

у межах, визначених схемою благоустрою території:

санітарне
очищення та прибирання з дотриманням вимог Державних санітарних норм та правил
утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони
здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 05 квітня 2011 року за №457/19195;

утримання
вулично-дорожньої мережі з дотриманням вимог Технічних правил ремонту і
утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14
лютого 2012 року № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня
2012 року за №365/20678;

утримання
зелених насаджень з дотриманням вимог Правил утримання зелених насаджень у
населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва,
архітектури та житлово-комунального господарства України від10 квітня 2006
року№ 105, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року
за №880/12754;

виконання відповідних робіт з утримання об’єктів благоустрою згідно з
номенклатурою, наведеною у додатку 5 до пункту 1.8 Порядку проведення ремонту
та утримання об\’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного
комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 вересня 2003
року № 154, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 12 лютого 2004 року за №189/8788.

2.3. Замовник має право:

1)
вимагати від Виконавця усунення виявлених недоліків щодо утримання території
об’єкта благоустрою;

2)
отримувати від Виконавця інформацію про використання Виконавцем внесених
Замовником обсягів пайової участі в утриманні території у розмірі, установленому
в пункті 1.2 цього Договору.

2.4.
Замовник зобов’язується:

1)
своєчасно сплачувати пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою у розмірі,
установленому в пункті 1.2 цього Договору;

2)
надавати Виконавцю можливість безперешкодного виконання своїх зобов’язань щодо
належного утримання території об’єкта благоустрою;

3) у разі виникнення загрози або настання надзвичайних ситуацій, пов\'язаних з природною стихією: ураган, землетрус, сильний снігопад, ожеледиця тощо, сприяти Виконавцю у попередженні та ліквідації їхніх наслідків. 

 

ІІІ. Відповідальність сторін
за невиконання умов Договору

За невиконання
або неналежне виконання умов цього Договору сторони несуть відповідальність
згідно із законодавством.

У разі
виникнення у Замовника заборгованості з оплати пайової участі в утриманні
об’єкта благоустрою у розмірі, установленому в пункті 1.2 цього Договору Сторони
за взаємною згодою та у порядку, передбаченому законодавством, складають графік
погашення заборгованості, який додається до цього Договору та є його
невід’ємною частиною.

 

IV. Розв\’язання спорів

 

Спори за цим Договором між Сторонами розв\’язуються шляхом проведення
переговорів або в судовому порядку.

V. Форс-мажорні
обставини

 

Сторони звільняються від відповідальності за цим Договором
у разі настання непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного,
природного або екологічного характеру), що унеможливлює його виконання.


VI. Строк дії Договору

6.1. Цей Договір
набирає чинності з дати його укладення та діє до ______________ _______ року.

6.2. Закінчення строку дії цього Договору не
звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час
дії цього Договору.

6.3. У випадку,
коли за місяць до закінчення дії цього Договору однією зі Сторін не заявлено у
письмовій формі про розірвання Договору або необхідність його перегляду, цей Договір
вважається продовженим на той самий строк.

 

VII. Умови зміни, розірвання, припинення дії Договору

7.1. Зміна умов цього Договору проводиться у письмовій формі за взаємною згодою
Сторін. У разі якщо не досягнуто такої згоди, спір
розв\’язується в судовому порядку.

7.2. Дія цього Договору
припиняється у разі:

1) невиконання Сторонами умов цього Договору;

2) за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором
або законом;

3) за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного
порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або
законом;

4)в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

 

VIII. Прикінцеві
положення

8.1. Цей Договір складений у
двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один примірник зберігається
у Замовника, інший – у Виконавця.

8.2. Усі
додатки до цього Договору підписуються Сторонами і є його невід’ємною частиною.

 

Реквізити
сторін

Замовник

Виконавець

М.
П.

М.
П.

________________________

____________________________

(підпис)
(підпис)

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code