ПОРЯДОК проведення роботи з підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування в будівництві

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                      Наказ Міністерства 
                                      будівництва, архітектури 
                                      та житлово-комунального 
                                      господарства України 
                                      20.03.2006  N 69 
                                      Зареєстровано в Міністерстві 
                                      юстиції України 
                                      18 травня 2006 
                                      за N 577/12451 
 
ПОРЯДОК проведення роботи з підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування в будівництві 
       { У тексті Порядку слова \”Міністерство будівництва, 
         архітектури та житлово-комунального господарства\” 
         і  слово  \”Мінбуд\”  у  всіх  відмінках   замінено 
         словами  \”Міністерство регіонального  розвитку та 
         будівництва\”  у відповідних  відмінках  згідно  з 
         Наказом  Міністерства  регіонального  розвитку та 
         будівництва N 76 ( z0792-07 ) від 02.07.2007 } 
       { У тексті Порядку слова \”Міністерство регіонального 
         розвитку та будівництва\” у всіх відмінках замінено 
         словами   \”Міністерство   регіонального  розвитку, 
         будівництва та житлово-комунального  господарства\” 
         у   відповідних   відмінках   згідно   з   Наказом 
         Міністерства  регіонального  розвитку, будівництва 
         та   житлово-комунального   господарства   N   327 
         ( z1476-11 ) від 06.12.2011 } 
     1. Цей  Порядок  розроблено  відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України  від  1 березня 2006 року N  240  ( 240-2006-п ) 
\”Про   затвердження   Правил   підтвердження   придатності   нових 
будівельних виробів для застосування\”.
     Порядок проведення  роботи  з підтвердження придатності нових 
будівельних  виробів  для  застосування  в  будівництві  (далі   – 
Порядок) установлює процедуру проведення роботи з розгляду заявок, 
погодження, проведення науково-технічної експертизи та випробувань 
будівельних виробів (у разі необхідності),  розгляду матеріалів на 
секціях    науково-технічної   ради   Міністерства   регіонального 
розвитку,   будівництва   та   житлово-комунального  господарства, 
прийняття  рішення  президією  науково-технічної ради, підписання, 
реєстрації  та видачі технічного свідоцтва придатності будівельних 
виробів для застосування. 
     2. Проведенню  перевірки на відповідність вимогам безпеки для 
життя  і  здоров\’я  людини,  майна  та  навколишнього   природного 
середовища   і   підтвердженню   придатності  для  застосування  в 
будівництві  підлягають  нові  матеріали,  вироби  та  конструкції 
(далі   –   будівельні  вироби),  зокрема  іноземного  походження, 
виробництво,  застосування  та експлуатація яких не регламентовані 
національними   стандартами,  державними  будівельними  нормами  і 
правилами, іншими нормативними документами. 
     3. Придатність нових будівельних виробів для  застосування  в 
умовах  будівництва  і  експлуатації об\’єктів на території України 
підтверджується  технічним  свідоцтвом   придатності   будівельних 
виробів для застосування (далі – технічне свідоцтво) встановленого 
зразка   (додаток),   яке  видається  Міністерством  регіонального 
розвитку,   будівництва   та   житлово-комунального   господарства 
України. 
     4. Для  одержання  технічного  свідоцтва  заявник  (виробник, 
постачальник,   проектна,  будівельна  організація)  направляє  до 
Міністерства     регіонального     розвитку,     будівництва    та 
житлово-комунального господарства заяву довільної форми з доданням 
обґрунтованих   матеріалів  з  технічними  даними  продукції,  яка 
пред\’являється.  До  складу  цих  даних  включаються  (залежно від 
продукції):  опис  продукції,  якості,  характеристики, результати 
випробувань,  технологічні  параметри,  креслення, інструкції щодо 
застосування,   дані,   які   характеризують  безпеку,  надійність 
продукції, досвід її застосування. 
     5.   Міністерство   регіонального  розвитку,  будівництва  та 
житлово-комунального  господарства  протягом  п\’яти  робочих  днів 
після  реєстрації  заявки  оцінює  обґрунтованість,  комплектність 
документів,   що   додаються   до  заявки,  приймає  рішення  щодо 
необхідності    проведення    науково-технічної    експертизи   та 
випробувань будівельних виробів, про що повідомляється заявнику. 
     6. Термін  розгляду  заявки на одержання технічного свідоцтва 
на нові будівельні вироби не повинен перевищувати одного місяця  з 
дня реєстрації заявки. 
     7.  Технічне  свідоцтво видається Міністерством регіонального 
розвитку,  будівництва  та  житлово-комунального  господарства  на 
основі  документації,  яка  надається  заявником,  а  також у разі 
потреби  висновків органів державних санітарно-епідеміологічного і 
пожежного  наглядів  і  контролю  у  галузі  охорони навколишнього 
природного   середовища,   які   засвідчують  відповідність  нової 
продукції  вимогам  безпеки для життя і здоров\’я людей, їх майна і 
навколишнього середовища, та позитивного рішення науково-технічної 
ради   Міністерства   регіонального   розвитку,   будівництва   та 
житлово-комунального господарства. 
     8.   Міністерство   регіонального  розвитку,  будівництва  та 
житлово-комунального господарства, за необхідності, видає завдання 
виконавцям   робіт   з  підготовки  висновків  щодо  підтвердження 
придатності  будівельних  виробів  для  застосування та забезпечує 
конфіденційність  розгляду інформації, яка є комерційною таємницею 
заявника.
     Виконавці  робіт  визначаються  з числа базових організацій з 
науково-технічної  діяльності  у сферах будівництва, промисловості 
будівельних    матеріалів,   архітектури   і   містобудування   за 
відповідними напрямами діяльності. 
     9. За  необхідності  проведення випробувань,  заявник повинен 
надати у випробувальні  лабораторії  необхідну  кількість  зразків 
(проб)   продукції   для   проведення  випробувань  і  забезпечити 
проведення випробувань фрагментів конструкцій будівель та споруд. 
     10. Роботи з підтвердження  придатності  будівельних  виробів 
для  застосування,  у  тому  числі  з проведення науково-технічної 
експертизи та  випробувань  будівельних  виробів,  виконуються  на 
договірних умовах у визначений ними строк. 
     11.  У  Міністерстві  регіонального  розвитку, будівництва та 
житлово-комунального    господарства    розглядаються    матеріали 
заявника,    науково-технічної   експертизи,   органів   державних 
санітарно-епідеміологічного  і  пожежного  наглядів  та контролю у 
галузі  охорони  навколишнього  природного  середовища і, за умови 
позитивних  висновків,  питання  виноситься  до  розгляду секції з 
питань технічного регулювання в будівництві науково-технічної ради 
Міністерства     регіонального     розвитку,     будівництва    та 
житлово-комунального   господарства   щодо  можливості  підготовки 
технічного свідоцтва. 
     12. Секція  з  питань  технічного  регулювання  в будівництві 
готує  пропозиції  президії  науково-технічної  ради  щодо  видачі 
технічного свідоцтва. 
     13. Президія   науково-технічної   ради   оперативно  приймає 
рішення про видачу технічного свідоцтва. 
     14. Протягом п\’яти днів після прийняття  позитивного  рішення 
президією   науково-технічної   ради   Міністерство  регіонального 
розвитку,  будівництва  та житлово-комунального господарства видає 
заявнику технічне свідоцтво. 
     15. Технічне свідоцтво видається безоплатно на три роки. 
     16.   Міністерство  регіонального  розвитку,  будівництва  та 
житлово-комунального   господарства   може   відмовити   у  видачі 
технічного  свідоцтва  у  разі  невиконання  заявником вимог цього 
Порядку,    або    негативного    висновку    органів    державних 
санітарно-епідеміологічного  і  пожежного  наглядів  і  контролю у 
галузі охорони навколишнього природного середовища.
     Після  усунення  зазначених  недоліків  заявник  може  подати 
заявку  до  Міністерства  регіонального  розвитку,  будівництва та 
житлово-комунального господарства на видачу технічного свідоцтва. 
     17. Відмову  у  видачі  технічного  свідоцтва  заявник   може 
оскаржити в установленому законодавством порядку. 
     18.  Реєстрація  технічних свідоцтв проводиться Міністерством 
регіонального   розвитку,   будівництва   та  житлово-комунального 
господарства  у  відповідній  книзі реєстрацій. Порядковий номер у 
книзі реєстрацій є номером технічного свідоцтва. 
     19. Термін дії технічного свідоцтва позначається таким чином: 
число – двома арабськими цифрами, місяць – літерами, рік – чотирма 
арабськими цифрами. 
     20. До   книги  реєстрацій  вносяться  найменування  і  місце 
знаходження заявника,  його код за ЄДРПОУ (для фізичної  особи  за 
ДРФО /за наявності/),  реєстраційний номер технічного свідоцтва та 
термін його дії,  найменування та вид  продукції,  на  яку  видане 
технічне свідоцтво. 
     21. Зареєстроване   технічне   свідоцтво   та  документи,  на 
підставі яких воно видано,  повинні зберігатися заявником не менше 
десяти  років  після  закінчення терміну його дії.  Протягом цього 
самого терміну Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального  господарства  зберігає копії зареєстрованого 
технічного свідоцтва разом із супровідними документами. 
     22. Технічне свідоцтво,  зареєстроване згідно з цим Порядком, 
дійсне на всій території України  і  є  документом,  що  засвідчує 
придатність   нових   будівельних   виробів  для  застосування  за 
показниками, що наведені у технічному свідоцтві. 
     23.   Міністерство  регіонального  розвитку,  будівництва  та 
житлово-комунального господарства публікує систематичну інформацію 
про видані технічні свідоцтва в офіційному Інформаційному бюлетені 
та   інформацію   розміщує  на  сайті  Міністерства  регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code