Діяльність житлово-будівельного кооперативу. Права і обов\’язки кооперативу

Діяльність житлово-будівельного кооперативу. Права і обов\’язки кооперативу 
 
     11. Будівництво     жилих    будинків     житлово-будівельних 
кооперативів здійснюється  за  типовими  проектами  (до  яких   на 
замовлення кооперативів    вносяться    зміни),    а    також   за 
індивідуальними  проектами.     При     цьому     за      просьбою 
житлово-будівельного  кооперативу    в   проектах   передбачається 
спорудження вбудованих  у  такі   будинки   гаражів,   спортивних, 
культурно-побутових і  господарських  приміщень  для  потреб  і за 
рахунок коштів членів кооперативу за погодженням  у  встановленому 
порядку.  (  Абзац  пункту  11  в  редакції Постанови РМ УРСР N 89 
( 89-89-п ) від 21.03.89 ) 
     Проектно-кошторисна документація,  необхідна  для будівництва 
кооперативного жилого будинку  (будинків)  і  надвірних  будівель, 
розробляється   проектними   організаціями   за   рахунок   коштів 
кооперативу за  цінами,  нормами  і  в порядку,  встановленими для 
державного житлового будівництва. 
     12. Вартість   кооперативних   жилих   будинків   і   квартир 
визначається   проектною   організацією   відповідно  до  вказівок 
Державного  комітету  по архітектурі і містобудуванню при Держбуді 
СРСР.  (  Абзац  перший  пункту  12 із змінами, внесеними згідно з 
Постановою РМ УРСР N 89 ( 89-89-п ) від 21.03.89 ) 
     За рішенням   загальних   зборів  членів  кооперативу  можуть 
застосовуватися  поправочні  коефіцієнти  в  розмірі   до   десяти 
процентів вартості квартир залежно від поверху, орієнтації квартир 
та інших місцевих умов. 
     Введення поправочних   коефіцієнтів   і  визначення  вартості 
квартир провадяться до розподілу квартир між членами кооперативу. 
     13. Замовником по проектуванню та  будівництву  кооперативних 
жилих   будинків   є  виконавчі  комітети  місцевих  Рад  народних 
депутатів,   підприємства,   установи,   організації,   при   яких 
організуються житлово-будівельні кооперативи.  Технічний нагляд  у 
цих випадках  здійснюється  в  установленому  порядку  за  рахунок 
коштів, передбачуваних у зведених кошторисних розрахунках вартості 
будівництва кооперативних жилих будинків. 
     Контроль за    будівництвом    жилого    будинку   (будинків) 
житлово-будівельного кооперативу здійснюється виконавчим комітетом 
місцевої Ради   народних   депутатів,   підприємством,  установою, 
організацією, при  яких  організовано  кооператив,  і   правлінням 
кооперативу. 
     14. У     випадках,     коли     в     будинку     (будинках) 
житлово-будівельного кооперативу  за  його  згодою  розміщені   (у 
вбудованих і  прибудованих  приміщеннях)  підприємства  й установи 
торгівлі, громадського    харчування    і     культурно-побутового 
обслуговування  населення  або  обладнані  приміщення громадського 
призначення, вартість  робіт,  пов\’язаних   з   будівництвом   цих 
приміщень,  після  закінчення  спорудження  будинку відноситься на 
баланс  підприємств  і  організацій,  які  здійснюють експлуатацію 
приміщень.  Ці  підприємства й організації відповідно до договору, 
який укладається між ними і кооперативом, беруть участь у спільних 
витратах  кооперативу по експлуатації жилого будинку (будинків) та 
утриманню  придомової  території  пропорційно  площі  належної  їм 
частини  будинку,  а  також у витратах кооперативу по капітальному 
ремонту   будинку   (будинків)   пропорційно  балансовій  вартості 
зазначеної  частини  будинку.  (  Пункт  14  із змінами, внесеними 
згідно з Постановою РМ УРСР N 24 ( 24-88-п ) від 28.01.88 ) 
     15. Житлово-будівельний  кооператив  здійснює  експлуатацію і 
ремонт належного  йому  жилого  будинку  (будинків)  та  утримання 
придомової  території  за рахунок  коштів  кооперативу  на засадах 
самооплатності. 
     Витрати житлово-будівельного   кооперативу   по    технічному 
обслуговуванню водопровідних,  каналізаційних,  теплофікаційних та 
електричних мереж    і    обладнання    в    будинку    (будинках) 
відшкодовуються  кооперативу  підприємствами, які одержують доходи 
від експлуатації цих мереж і обладнання. 
     Плата за користування тепловою й електричною енергією, газом, 
водопроводом  і  каналізацією в будинку кооперативу провадиться за 
тарифами, встановленими для державного житлового фонду. 
     16. Житлово-будівельний кооператив має право: 
     1) одержати    в    установленому   порядку   в   безстрокове 
користування  земельну  ділянку  для  будівництва  жилого  будинку 
(будинків) та надвірних будівель; 
     2) одержати банківський кредит на будівництво жилого  будинку 
(будинків)  і  надвірних  будівель;  (  Підпункт  2  пункту  16 із 
змінами,  внесеними  згідно  з Постановою РМ УРСР N 89 ( 89-89-п ) 
від 21.03.89 ) 
     3) на   проведення  поліпшеного  оздоблення  та  встановлення 
більш досконалого  обладнання  жилого будинку і квартир за рахунок 
коштів  членів  кооперативу;  (  Підпункт  3  пункту 16 в редакції 
Постанови РМ УРСР N 89 ( 89-89-п ) від 21.03.89 ) 
     4) передати    жилий    будинок    (будинки)    на   технічне 
обслуговування державній житлово-експлуатаційній організації,  а в 
сільській місцевості – підприємству,  установі,  організації,  при 
якій   організовано   кооператив.   За   клопотанням   кооперативу 
(кооперативів) для експлуатації жилого будинку (будинків)  може  в 
установленому    порядку    створюватися    житлово-експлуатаційна 
організація кооперативу (кооперативів); 
     5) укладати договори, пов\’язані з будівництвом, експлуатацією 
і ремонтом жилого будинку  (будинків)  і  надвірних  будівель,  їх 
добровільним  страхуванням  та  утриманням придомової території, а 
також інші договори відповідно до цілей його діяльності; 
     6) здавати  в  оренду  тимчасово  не  використовувані  нежилі 
приміщення; 
     7) організовувати  культурно-побутове  обслуговування  членів 
кооперативу і членів їх сімей. 
     17. Житлово-будівельний кооператив зобов\’язаний: 
     1) внести  в  банк  до  початку  будівництва  жилого  будинку 
(будинків) власні кошти в розмірі не менше тридцяти, а у випадках, 
передбачених  законодавством  СРСР,  – не менше двадцяти процентів 
кошторисної  вартості  будівництва  жилого  будинку  (будинків)  і 
надвірних будівель; 
     2) зареєструвати жилий будинок  (будинки)  в  бюро  технічної 
інвентаризації; 
     3) своєчасно   сплачувати  внески  у  погашення  банківського 
кредиту,  одержаного на будівництво жилого  будинку  (будинків)  і 
надвірних будівель; 
     4) додержувати  єдиних  правил і норм експлуатації та ремонту 
житлового  фонду  і  правил  користування   жилими   приміщеннями, 
утримання жилого будинку та придомової території; 
     5) провадити  щорічні відрахування на проведення капітального 
ремонту жилого будинку (будинків); 
     6) своєчасно  провадити  ремонт  жилого  будинку  (будинків), 
забезпечувати безперебійну  роботу  інженерного обладнання будинку 
(будинків) і жилих приміщень,  належно утримувати  під\’їзди,  інші 
місця загального  користування  будинку  (будинків)  та придомової 
території; 
     7) провадити внутріквартирний поточний ремонт або  сплачувати 
вартість ремонту,  якщо  необхідність  у його проведенні викликана 
пошкодженням частин будинку, інженерного обладнання або зв\’язана з 
капітальним ремонтом будинку чи його конструктивних частин; 
     8) протягом місяця після закінчення фінансового року подавати 
на затвердження до виконавчого комітету відповідної Ради  народних 
депутатів звіт  про  фінансово-господарську  діяльність за минулий 
рік та кошторис доходів і  витрат  на  поточний  рік,  затверджені 
загальними зборами членів кооперативу; 
     9) щороку  подавати  статистичну  звітність  за  встановленою 
формою. 
     18. Якщо належний  житлово-будівельному  кооперативу  будинок 
підлягає знесенню  у  зв\’язку  з  вилученням земельної ділянки для 
державних або громадських потреб,  кооперативу замість будинку, що 
зноситься, передається у власність рівноцінний жилий будинок. 
     19. Жилий  будинок  (будинки)  і  надвірні  будівлі  належать 
житлово-будівельному кооперативу на праві кооперативної  власності 
(крім квартир у цьому будинку, за які громадянами повністю внесено 
пайові  внески)  і  не  можуть  бути у нього вилучені, продані або 
передані  ним  як у цілому, так і частинами (квартири, кімнати) ні 
організаціям,   ні   окремим   особам,   за   винятком   передачі, 
здійснюваної  при  ліквідації  кооперативу. ( Пункт 19 із змінами, 
внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  УРСР  N 163 ( 163-91-п ) від 
22.08.91 ) 
     20. Житлово-будівельний  кооператив   відповідає   по   своїх 
зобов\’язаннях  усім належним йому майном,  на яке згідно з законом 
може бути звернене стягнення. 
     21. Спори між житлово-будівельним кооперативом та  державними 
і громадськими  організаціями  розглядаються  в органах державного 
арбітражу. 
            IV. Кошти житлово-будівельного кооперативу 
 
     22. Кошти житлово-будівельного кооперативу складаються з: 
     1) вступних внесків; 
     2) пайових внесків; 
     3) внесків на проведення капітального ремонту жилого  будинку 
(будинків); 
     4) внесків   на  експлуатацію  жилого  будинку  (будинків)  і 
утримання придомової території; 
     5) інших надходжень. 
     23. Вступні  внески  вносяться  членами  житлово-будівельного 
кооперативу,   які   вступили  до  кооперативу  до  здачі  будинку 
(будинків) в експлуатацію.  Розмір вступного  внеску  визначається 
загальними зборами  членів  кооперативу,  але не може перевищувати 
п\’ятдесяти карбованців. 
     Вступні і   пайові    внески    члени    житлово-будівельного 
кооперативу вносять на рахунок  кооперативу в установі банку. 
     24. Внески   на  проведення  капітального  ремонту  житлового 
будинку  (будинків)  справляються  з  членів  житлово-будівельного 
кооперативу,  виходячи з балансової вартості квартир,  у розмірах, 
встановлених Радою Міністрів УРСР, а внески на експлуатацію жилого 
будинку  (будинків) і утримання придомової території – в розмірах, 
необхідних  для  покриття  фактичних  витрат  кооперативу  на   ці 
потреби, виходячи з жилої площі займаних квартир. 
     25. За  рішенням загальних зборів членів житлово-будівельного 
кооперативу можуть  утворюватися  спеціальні  фонди  на  цілі,  що 
відповідають  завданням  кооперативу  (на  благоустрій  території, 
культурно-масову роботу  серед  членів  кооперативу  і  членів  їх 
сімей,  преміювання членів правління, ревізійної комісії, та інших 
членів кооперативу тощо). 
     26 Кошти  житлово-будівельного  кооперативу  зберігаються   у 
відповідній  установі  спеціалізованого  банку СРСР. ( Пункт 26 із 
змінами,  внесеними  згідно  з Постановою РМ УРСР N 89 ( 89-89-п ) 
від 21.03.89 ) 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code