Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду

 З А К О Н   У К Р А Ї Н И 
Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду 
  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 10, ст.88 ) 
 { Із змінами, внесеними згідно із Законами 
   N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011, ВВР, 2011, N 34, ст.343 
   N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 
 
     Цей Закон  визначає   правові,   економічні,   соціальні   та 
організаційні    засади   проведення   комплексної   реконструкції 
кварталів  (мікрорайонів)  із  заміною  застарілого  житлового  та 
нежитлового фондів. 
                             Розділ I 
                        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
     Стаття 1. Визначення термінів 
     У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: 
     власник жилого (нежилого) приміщення –  фізична  чи  юридична 
особа,  яка  набула право власності на жиле (нежиле) приміщення на 
підставах, що не заборонені законом; 
     застарілий житловий фонд – сукупність об\’єктів житла до п\’яти 
поверхів,  крім  садибної  забудови,  які  за  технічним станом не 
відповідають  сучасним  нормативним  вимогам  щодо  безпечного   і 
комфортного проживання, граничний строк експлуатації яких збіг або 
знос основних  конструкційних  елементів  яких  становить не менше 
60 відсотків; 
     інвестиційний проект   комплексної   реконструкції  кварталів 
(мікрорайонів)   застарілого   житлового   фонду   –    сукупність 
організаційних,  фінансових та технічних заходів, які здійснюються 
за інвестиційним  договором,  типова  форма  якого  затверджується 
Кабінетом Міністрів України; 
     інвестор-забудовник – фізична чи юридична особа, яка фінансує 
будівництво у порядку, встановленому законодавством; 
     маневрений житловий  фонд  –   житловий   фонд,   сформований 
інвестором-забудовником   за   власні  кошти  та  призначений  для 
тимчасового проживання громадян на  час  проведення  реконструкції 
житла застарілого житлового фонду; 
     об\’єкт реконструкції  застарілого  житлового  фонду – квартал 
(мікрорайон) застарілого житлового фонду; 
     непридатні для  проживання  будинки  –  жилі   будівлі,   які 
відповідно до законодавства визнані аварійними або ветхими; 
     реконструкція жилого  будинку  –  перебудова жилого будинку з 
метою поліпшення умов проживання,  експлуатації,  зміни  кількості 
жилих квартир,  загальної та жилої площі тощо, пов\’язана із зміною 
геометричних  розмірів,   функціонального   призначення,   заміною 
окремих  конструкцій,  їх елементів,  основних техніко-економічних 
показників; 
     реконструкція житлового фонду – перебудова житлового фонду  з 
метою  поліпшення умов проживання,  експлуатації,  зміни кількості 
жилих квартир,  загальної та жилої площі тощо, пов\’язана із зміною 
геометричних   розмірів,   функціонального   призначення,  заміною 
окремих конструкцій,  їх елементів,  основних  техніко-економічних 
показників,  або  знесення  застарілого житлового фонду в кварталі 
(мікрорайоні)  та  будівництво  нового  житлового  фонду  кварталу 
(мікрорайону); 
     стартові жилі будинки – будинки,  побудовані в першочерговому 
порядку під час комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) 
з метою переселення мешканців застарілого житлового фонду; 
     суспільна потреба   –   потреба   територіальної   громади  у 
забезпеченні громадян  житловим  фондом  та  об\’єктами  соціальної 
сфери,  яка  задовольняється  комплексною реконструкцією кварталів 
(мікрорайонів) відповідно до вимог цього Закону; 
     житловий або нежитловий фонд, що прирівнюється до застарілого 
або   на  який  поширюється  дія  цього  Закону,  –  житловий  або 
нежитловий фонд,  який не є застарілим,  але розташований у  межах 
території    комплексної    забудови,    реконструкції    кварталу 
(мікрорайону) та ускладнює реалізацію проекту такої забудови; 
     квартал (мікрорайон) – територія щільної  забудови,  в  межах 
якої  здійснюється  заміна,  реконструкція  застарілого  житлового 
фонду та такого,  що прирівнюється  до  застарілого  або  на  який 
поширюється дія цього Закону. 
     Стаття 2. Державна політика у сфері комплексної реконструкції 
               кварталів (мікрорайонів) із заміною застарілого 
               житлового фонду 
     Державна політика у сфері комплексної реконструкції кварталів 
(мікрорайонів) із заміною застарілого житлового фонду базується на 
засадах: 
     сприяння реалізації права громадян України на житло; 
     проведення комплексної  реконструкції  та  забудови територій 
кварталів (мікрорайонів) відповідно до містобудівної документації, 
проектів забудови території, проектної документації на будівництво 
окремих об\’єктів у цих кварталах (мікрорайонах); 
     об\’єднання коштів    інвесторів-забудовників    та    органів 
місцевого  самоврядування  для  здійснення  інженерної підготовки, 
спорудження  об\’єктів  соціальної  сфери,   інженерно-транспортної 
інфраструктури,  проведення  благоустрою  та  озеленення прилеглих 
прибудинкових  територій,  а  в  разі  необхідності   –   знесення 
застарілого житлового фонду; 
     визначення на    конкурсних   засадах   інвестора-забудовника 
комплексної реконструкції кварталу (мікрорайону); 
     гарантії та забезпечення захисту майнових  прав  громадян  на 
жилі та нежилі приміщення, які реконструюються; 
     визначення майнових  прав на збудовані,  реконструйовані жилі 
та  нежилі  приміщення  на  засадах  цивільно-правового  договору, 
типова форма якого затверджується Кабінетом Міністрів України; 
     раціонального використання територій кварталів (мікрорайонів) 
відповідно до встановлених норм і правил; 
     розміщення об\’єктів будівництва  в  кварталах  (мікрорайонах) 
застарілої забудови на територіях,  визначених на підставі проекту 
забудови  території  та  проекту   плану   земельно-господарського 
устрою; 
     координації органом  місцевого  самоврядування  дій  з питань 
реконструкції,  заміни житлового  фонду  та  розроблення  програми 
(інвестиційної,   організаційної,   технічної   тощо),  визначення 
зобов\’язань,  відповідальності  за   їх   невиконання   учасниками 
реконструкції, заміни житлового фонду; 
     забезпечення гарантій  речових прав на нерухоме майно під час 
комплексної  реконструкції  кварталів  (мікрорайонів)  застарілого 
житлового фонду; 
     забезпечення дотримання  вимог  щодо  створення  для  осіб  з 
обмеженими фізичними  можливостями  та  інших  маломобільних  груп 
населення    умов   для   їх   безбар\’єрного   доступу   до   всіх 
реконструйованих або заново збудованих,  включаючи  стартові  жилі 
будинки,  об\’єктів  жилого та громадського призначення і територій 
кварталів (мікрорайонів). 
     Стаття 3. Сфера дії Закону 
     Цей Закон  регулює  відносини,  що  виникають  у  зв\’язку   з 
реалізацією   інвестиційного   проекту  комплексної  реконструкції 
кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду. 
     Суб\’єктами цього Закону є  органи  виконавчої  влади,  органи 
місцевого   самоврядування,   інвестори-забудовники,   власники  і 
наймачі жилого (нежилого) приміщення,  юридичні та фізичні  особи, 
власники  і  орендарі земельних ділянок та іншого нерухомого майна 
на території забудови. 
     Дія цього Закону не поширюється на  об\’єкти,  розташовані  на 
охоронюваних археологічних територіях, в зонах охорони пам\’яток та 
історичних  ареалах  населених  місць,   визначених   у   порядку, 
встановленому законодавством. 
     Стаття 4. Законодавство України у сфері реконструкції, заміни 
               житлового фонду 
     Законодавство України у сфері реконструкції, заміни житлового 
фонду   базується   на   Конституції   України   ( 254к/96-ВР )  і 
складається з нормативно-правових актів цивільного,  житлового  та 
земельного     законодавства,     цього     Закону     та    інших 
нормативно-правових актів, що регулюють відносини у цій сфері. 
     Відносини, пов\’язані  з  відведенням  земельних  ділянок  для 
житлового  будівництва,  реконструкцією  жилих будинків,  наданням 
кредитів,  регулюються відповідним  законодавством  та  державними 
стандартами,  будівельними  нормами  з  урахуванням положень цього 
Закону.
{  Частина  друга статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011 } 
                            Розділ II 
                 ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ 
            ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
            ЩОДО РЕКОНСТРУКЦІЇ, ЗАМІНИ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ 
     Стаття 5. Повноваження центрального органу виконавчої влади, 
               що забезпечує формування державної політики у сфері 
               житлово-комунального господарства 
     Центральний  орган виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері житлово-комунального господарства: 
     забезпечує  формування державної політики у сфері комплексної 
реконструкції   кварталів   (мікрорайонів)  застарілого  житлового 
фонду; 
     координує та контролює діяльність місцевих органів виконавчої 
влади  та  органів  місцевого  самоврядування з питань комплексної 
реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду 
в населених пунктах; 
     розробляє і затверджує державні стандарти, норми та правила в 
межах, установлених законом; 
     організовує   розроблення   проектів   державних   програм  з 
реконструкції, заміни житлового фонду; 
     здійснює     нормативно-правове    забезпечення    та    інші 
повноваження, передбачені законом.
{   Стаття  5  в  редакції  Закону  N  5459-VI  (  5459-17  )  від 
16.10.2012 } 
     Стаття 6. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки 
               Крим, обласних, районних, Київської та 
               Севастопольської міських державних адміністрацій 
     Рада міністрів Автономної Республіки Крим,  обласні, районні, 
Київська та Севастопольська міські державні адміністрації,  у разі 
делегування  їм таких повноважень відповідними радами,  відповідно 
до своєї компетенції: 
     беруть участь  у  розробленні   та   забезпечують   виконання 
державних і регіональних програм з реконструкції, заміни житлового 
фонду; 
     інформують населення    про    проведення    заходів     щодо 
реконструкції, заміни житлового фонду; 
     здійснюють контроль    за    виконанням    місцевих   програм 
реконструкції, заміни житлового фонду, в тому числі за додержанням 
законодавства  України  під  час проведення конкурсів із залучення 
інвесторів-забудовників до виконання зазначених програм. 
     Київська та Севастопольська міські державні адміністрації,  у 
разі делегування їм таких повноважень відповідними радами, готують 
проект рішення про організацію комплексної забудови, реконструкції 
кварталів  (мікрорайонів)  та  визначають  на  конкурсних  засадах 
інвестора-забудовника,  встановлюють   вимоги   щодо   будівництва 
об\’єктів  соціальної  сфери  на  територіях  комплексної забудови, 
реконструкції кварталів (мікрорайонів). 
     Стаття 7. Повноваження органів місцевого самоврядування 
     Органи місцевого самоврядування: 
     приймають рішення щодо вилучення (викупу), передачі земельних 
ділянок   у   зв\’язку   з  проведенням  комплексної  реконструкції 
кварталів (мікрорайонів) із заміною  застарілого  житлового  фонду 
для задоволення суспільних потреб; 
     сприяють розвитку   житлового  будівництва  і  реконструкції, 
заміні житлового фонду за рахунок усіх джерел фінансування; 
     затверджують та  виконують   місцеві   програми   комплексної 
реконструкції   кварталів   (мікрорайонів)  застарілого  житлового 
фонду,  його заміни,  беруть участь  у  розробленні  та  виконанні 
відповідних державних і регіональних програм; 
     забезпечують розроблення  і  затвердження  генеральних планів 
відповідних  населених  пунктів,   детальних   планів   територій, 
проектів забудови та іншої містобудівної документації,  визначають 
на  підставі  містобудівної  документації  території   комплексної 
реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду 
та приймають  рішення  щодо  комплексної  реконструкції  кварталів 
(мікрорайонів); 
     визначають на  конкурсних  засадах  інвестора-забудовника  та 
укладають з ним інвестиційний договір на виконання  інвестиційного 
проекту   комплексної   реконструкції   кварталів   (мікрорайонів) 
застарілого житлового фонду; 
     інформують населення про перспективи  забудови  та  виконання 
місцевих програм з реконструкції, заміни житлового фонду; 
     здійснюють контроль  за  дотриманням вимог законодавства щодо 
надання житлового та нежитлового  фондів  на  праві  власності  чи 
оренди  власникам  (наймачам),  житловий  (нежитловий)  фонд  яких 
підлягає реконструкції відповідно до цього Закону; 
     готують висновки щодо надання або вилучення земельних ділянок 
відповідно до законодавства; 
     визначають порядок    і    терміни   переселення   мешканців, 
звільнення житлового та нежитлового  фондів,  а  також  порядок  і 
терміни  знесення  будівель  застарілого  житлового фонду та інших 
споруд згідно з вимогами цього Закону; 
     приймають рішення щодо делегування районним  у  містах  радам 
повноважень із затвердження плану земельно-господарського устрою; 
     досягають попередньої домовленості із забудовником-інвестором 
про умови та строки припинення права власності на нерухоме  майно, 
у тому числі права власності та права на оренду земельних ділянок, 
з його власником; 
     вирішують в установленому законом порядку всі спірні питання, 
пов\’язані з відселенням наймачів та власників житла; 
     вирішують інші питання,  пов\’язані з реконструкцією,  заміною 
житлового фонду відповідно до законодавства. 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code