Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій

                                            Затверджено 
                                                Наказ Міністерства 
                                                економіки України 
                                                17.04.2000  N 47 
                                      Зареєстровано в Міністерстві 
                                      юстиції України 
                                      5 травня 2000 р. 
                                      за N 259/4480 
 Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій 
    { У тексті  Положення  слова \”Міністерство економіки та 
      з   питань   європейської   інтеграції   України\”  та 
      \”управління\”  в усіх  відмінках  замінено  відповідно 
      словами \”Міністерство економіки України\”  та \”відділ\” 
      у відповідному відмінку згідно з Наказом Міністерства 
      економіки N 298 ( z1114-07 ) від 11.09.2007 } 
   { У тексті Положення слова \”Міністерство економіки України\”, 
     \”департамент   зовнішньоекономічної   політики\”,   \”відділ 
     контролю   за  зовнішньоекономічною  діяльністю\”,  \”відділ 
     митно-тарифної політики та  захисту  внутрішнього ринку\” в 
     усіх  відмінках  замінено відповідно словами \”Міністерство 
     економічного розвитку і  торгівлі  України\”,  \”департамент 
     зовнішньоекономічної діяльності\”, \”відділ контролю у сфері 
     зовнішньоекономічної  діяльності\”,  \”відділ  політики   та 
     інструментів розвитку зовнішньої торгівлі\”  у  відповідних 
     відмінках  згідно  з   Наказом  Міністерства  економічного 
     розвитку і торгівлі N 65 ( z1129-11 ) від 28.09.2011 } 
                      1. Загальні положення 
     1.1. Положення  про  порядок  видачі разових (індивідуальних) 
ліцензій (далі – Положення) визначає єдиний порядок видачі разових 
(індивідуальних)     ліцензій    суб\’єктам    зовнішньоекономічної 
діяльності в разі застосування до  суб\’єктів  зовнішньоекономічної 
діяльності  або  до  іноземних  суб\’єктів господарської діяльності 
спеціальної санкції,  передбаченої статтею 37 Закону України  \”Про 
зовнішньоекономічну діяльність\”  (  959-12  ),  –  індивідуального 
режиму ліцензування.
     1.2. Дія    Положення    поширюється    на   всіх   суб\’єктів 
зовнішньоекономічної    діяльності    та    іноземних    суб\’єктів 
господарської діяльності, до яких застосовано індивідуальний режим 
ліцензування,  незалежно від  їхніх  форм  власності  і  місця  їх 
реєстрації.  Якщо  міжнародним  договором України встановлено інші 
правила,  відмінні від передбачених цим Положенням, застосовуються 
правила міжнародного договору.
     1.3. Разова  (індивідуальна)   ліцензія   є   підставою   для 
здійснення   окремої   зовнішньоекономічної   операції  суб\’єктами 
зовнішньоекономічної діяльності,  до яких  застосована  спеціальна 
санкція – індивідуальний режим ліцензування.
     1.4. Окремою зовнішньоекономічною операцією  є  комплекс  дій 
суб\’єкта  зовнішньоекономічної  діяльності  та іноземного суб\’єкта 
господарської діяльності,  що підпадає під  визначення  одного  із 
видів  зовнішньоекономічної  діяльності,  передбачених  статтею  4 
Закону України \”Про зовнішньоекономічну діяльність\” ( 959-12 ), та 
включає в себе закінчену разову передачу товару (виконання  робіт, 
надання  послуг)  та  закінчені розрахунки (грошові,  товарні та в 
інших формах) за  цю  разову  передачу  товару  (виконання  робіт, 
надання послуг).
     1.5. Разова  (індивідуальна) ліцензія є підставою для митного 
оформлення  товарів  та  здійснення   розрахункових   операцій   у 
зовнішньоекономічній   діяльності  суб\’єктів  зовнішньоекономічної 
діяльності, до яких застосовані спеціальні санкції. 
       2. Порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій 
     2.1.   Видача   разових  (індивідуальних)  ліцензій  (далі  – 
ліцензії)  суб\’єктам  зовнішньоекономічної діяльності здійснюється 
відділом   нетарифного   регулювання   Міністерства   економічного 
розвитку   і  торгівлі  України  та  уповноваженими  Міністерством 
органами за формою, що наведена в додатку 1.
     Ліцензії видаються в порядку, передбаченому статтею 16 Закону 
України  \”Про  зовнішньоекономічну  діяльність\”  ( 959-12 ) та цим 
Положенням.
     2.1.1.  Критерії,  згідно  з  якими Міністерство економічного 
розвитку  і  торгівлі  України  передає право оформлення та видачі 
ліцензій    відповідним   підрозділам   обласних,   Київської   та 
Севастопольської  міських  державних адміністрацій та Міністерству 
економіки Автономної Республіки Крим (за їх згодою), є такі:
     а) здійснення   суб\’єктом   зовнішньоекономічної   діяльності 
України експортно-імпортних (бартерних) операцій, вартість яких не 
перевищує суми, еквівалентної 40 тис.доларів США;
     б) здійснення   суб\’єктом   зовнішньоекономічної   діяльності 
України експортно-імпортних (бартерних) операцій, вартість яких не 
перевищує суми, еквівалентної 250 тис.доларів США: у разі поставки 
товару в рахунок попередньої оплати – при експорті або попередньої 
поставки товару – при імпорті.
{ Підпункт 2.1.1 пункту 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно 
з   Наказом   Міністерства  економіки  N  298  (  z1114-07  )  від 
11.09.2007 }
     2.1.2.  Виключне  право  Міністерства економічного розвитку і 
торгівлі  України  щодо оформлення та видачі ліцензій визначається 
такими критеріями:
     а) здійснення   суб\’єктом   зовнішньоекономічної   діяльності 
України  операцій  з іноземним суб\’єктом господарювання,  до якого 
застосовані спеціальні санкції;
     б) здійснення   суб\’єктом   зовнішньоекономічної   діяльності 
України всіх видів зовнішньоекономічної діяльності,  зазначених  у 
статті 4   Закону  України  \”Про  зовнішньоекономічну  діяльність\” 
( 959-12 ),  крім видів,  зазначених у другому та десятому абзацах 
даної статті, та з урахуванням пункту 2.1.1;
     в) здійснення  усіх  видів  зовнішньоекономічної  діяйльності 
суб\’єктом  зовнішньоекономічної  діяльності,  якого  переведено на 
індивідуальний  режим   ліцензування   з   тимчасового   зупинення 
зовнішньоекономічної діяльності згідно з частиною шостою статті 37 
Закону  України  \”Про  зовнішньоекономічну діяльність\” ( 959-12 ). 
{  Підпункт  2.1.2  пункту  2.1 розділу 2 доповнено підпунктом \”в\” 
згідно  з  Наказом  Міністерства  економіки N 298 ( z1114-07 ) від 
11.09.2007 } 
     2.2. Для одержання ліцензії подаються такі документи:
     2.2.1. Лист-звернення щодо оформлення  ліцензії  в  довільній 
формі,   підписаний   керівником   суб\’єкта   зовнішньоекономічної 
діяльності на офіційному бланку.
     2.2.2. Заявка на ліцензію за формою, що наведена в додатку 2.
     2.2.3. Копії  контракту,  специфікацій,  додатків   й   інших 
документів,  які  є  невід\’ємними  частинами  контракту,  завірені 
керівником підприємства.
     2.2.4. Копія  свідоцтва  про  державну  реєстрацію,  завірена 
керівником підприємства.
     2.2.5.   Сертифікат  про  походження  товару  або  експертний 
висновок з визначенням країни походження та коду товару відповідно 
до УКТ ЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14,  2371в-14,  2371г-14 ) (подаються 
тільки  для  одержання  ліцензії  на  експорт товарів). { Підпункт 
2.2.5   пункту  2.2  розділу  2  в  редакції  Наказу  Міністерства 
економіки N 298 ( z1114-07 ) від 11.09.2007 }
     Зазначені документи  видаються  Торгово-промисловою   палатою 
України або регіональними торгово-промисловими палатами.
     2.2.6. Копія  платіжного  доручення  (подається при отриманні 
оформленої ліцензії) про сплату до Держбюджету державного збору за 
видачу  ліцензії  в  розмірі,  установленому  Кабінетом  Міністрів 
України.
     2.2.7. Суб\’єкт   має   право   надати   також   документи  та 
інформацію,  які засвідчують ужиття ним  практичних  заходів  щодо 
припинення    правопорушення.   Такі   документи   та   інформація 
враховується при видачі ліцензії.
     2.2.8. Суб\’єкт   зовнішньоекономічної  діяльності  має  право 
надавати  висновок  експертної   організації   про   відповідність 
контрактної  ціни  рівню  цін кон\’юнктури ринку на товари (роботи, 
послуги),  що поставляються (виконуються, надаються) за конкретною 
зовнішньоекономічною операцією. 
     2.3. Днем  подання  заявки  на  ліцензію  вважається  день її 
реєстрації в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України 
або  уповноважених  ним  органах,  що  підтверджується відповідним 
записом у журналі реєстрації.
     2.4. У разі неправильного оформлення заявки на  ліцензію  або 
подання  неповного  комплекту документів,  зазначених у пункті 2.2 
цього Положення, документи не приймаються.
     2.5. Суб\’єкти    зовнішньоекономічної    діяльності    несуть 
відповідальність   за   достовірність   відомостей,   поданих   до 
Міністерства   економічного   розвитку   і  торгівлі  України  або 
уповноважених ним органів.
     2.6. Ліцензія видається на період не менший, ніж  той,  що  є 
необхідним   для   здійснення   відповідної   зовнішньоекономічної 
операції.
     2.7. Ліцензія   видається   представнику  суб\’єкта  за  умови 
наявності належним чином оформленого доручення на її отримання  та 
документа, що посвідчує особу.
     2.8. Ліцензія не підлягає передачі іншим юридичним особам.
     2.9. Ліцензія видається у двох примірниках.
     2.10.  Рішення  про  видачу  або  відмову  у  видачі ліцензії 
приймається  не  пізніше  15 робочих днів з дати реєстрації заявки 
Міністерством   економічного   розвитку  і  торгівлі  України  або 
уповноваженими ним органами.
     2.11.  Рішення  про  відмову  у  видачі  ліцензії  може  бути 
прийнято   в   разі  невідповідності  поданих  документів  чинному 
законодавству  України,  вимогам  цього  Положення, а також у разі 
одержання  Міністерством  економічного розвитку і торгівлі України 
від  органів  державної  влади та контролю інформації про невжиття 
суб\’єктом  зовнішньоекономічної діяльності заходів щодо приведення 
своєї  діяльності  у  сфері  ЗЕД  у відповідність до вимог чинного 
законодавства,  повернення валютних та матеріальних цінностей з-за 
кордону.
     Рішення про відмову у видачі ліцензії має  бути  викладене  в 
письмовій  формі  на  підставі  висновків  відділів, що здійснюють 
розгляд заявок на видачу ліцензій.
{  Пункт  2.11  розділу  2  із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства економіки N 298 ( z1114-07 ) від 11.09.2007 }
     2.12. Якщо  виконання зовнішньоекономічної операції суб\’єктом 
зовнішньоекономічної    діяльності    розпочалося    до    моменту 
застосування  до нього або його іноземного контрагента спеціальної 
санкції,  то суб\’єкт отримує разову (індивідуальну) ліцензію на цю 
операцію   протягом   п\’яти  робочих  днів  після  документального 
підтвердження факту виконання частини  цієї  операції.  Інформація 
про   ці   видані   разові   (індивідуальні)   ліцензії  надається 
відповідному органу державної податкової служби України.
     2.13. Договори   (контракти)  суб\’єктів  зовнішньоекономічної 
діяльності,  до  яких  застосовано  спеціальну  санкцію  –   режим 
індивідуального  ліцензування,  мають  містить  усі  істотні умови 
угоди,  які  мають  бути  погоджені  сторонами,  згідно  з  чинним 
законодавством України. Будь-які зміни чи доповнення до зазначених 
договорів  (контрактів),  що  змінюють  зазначені  істотні  умови, 
потребують  отримання  нової  разової  (індивідуальної) ліцензії у 
порядку,  установленому цим Положенням.  При цьому  раніше  видана 
разова (індивідуальна) ліцензія анулюється.
     2.14.  У  разі  невиконання  зовнішньоекономічної  операції у 
термін,  зазначений в оформленій ліцензії,  ця  ліцензія  підлягає 
переоформленню у порядку, передбаченому для її видачі, за винятком 
підпункту 2.2.6 пункту 2.2 цього розділу.
     У разі  невиконання  зовнішньоекономічної  операції у термін, 
зазначений  в  оформленій  ліцензії,  і  якщо  за  цією  ліцензією 
проводились  поставки  товарів  та/або  їх оплати,  переоформлення 
ліцензії здійснюється лише на залишок обсягів поставок товарів  за 
цією ліцензією на підставі відповідних відміток митного органу або 
на  залишок  проведених  оплат  товарів  на  підставі  відповідних 
відміток уповноваженого банку.
     Якщо для переоформлення надається один примірник  ліцензії  з 
відповідними  відмітками  митного  органу або уповноваженого банку 
про поставки товарів та/або їх оплати, на ньому має бути зазначено 
місцезнаходження другого примірника ліцензії.
     Якщо один примірник раніше  виданої  ліцензії  залишається  у 
митному   органі,   а   другий   –  в  уповноваженому  банку,  для 
переоформлення надається засвідчена в установленому законодавством 
порядку  копія  ліцензії  з відповідними відмітками та зазначенням 
місцезнаходження оригіналів ліцензії.
     У разі  невиконання  зовнішньоекономічної  операції в термін, 
зазначений в оформленій ліцензії,  але  якщо  при  цьому  поставки 
товарів та/або їх оплати не здійснювались, переоформлення ліцензії 
проводиться лише за умови надання двох примірників раніше  виданої 
ліцензії.
     В усіх випадках у пункті 21 ліцензії робиться запис: \”Замість 
ліцензії N____ від ____\”.
{  Пункт  2.14  розділу 2 в редакції Наказу Міністерства економіки 
N 298 ( z1114-07 ) від 11.09.2007 } 
          3. Порядок розгляду заявок на видачу ліцензій 
               у Міністерстві економічного розвитку 
                        і торгівлі України 
     3.1. Розгляд   заявок   на   видачу   ліцензій   здійснюється 
відділом  нетарифного  регулювання  за  участю  відділу контролю у 
сфері    зовнішньоекономічної    діяльності,   відділу   правового 
забезпечення  зовнішньоекономічної діяльності, відділу політики та 
інструментів     розвитку    зовнішньої    торгівлі,    Державного 
інформаційно-аналітичного  центру  моніторингу  зовнішніх товарних 
ринків. Перераховані відділи та Державний інформаційно-аналітичний 
центр  моніторингу зовнішніх товарних ринків згідно з цим порядком 
та в межах своєї компетенції здійснюють розгляд контрактів з таких 
питань:
     відділ   нетарифного   регулювання   приймає   документи   на 
оформлення  ліцензій,  узагальнює  висновки  відповідних відділів, 
проводить  оформлення  та  видачу  ліцензій,  за потреби проводить 
оформлення   рішень  про  відмову  у  видачі  ліцензій.  Приймання 
документів  на оформлення ліцензій та видача ліцензій здійснюються 
фахівцями  відділу  нетарифного  регулювання у встановлений час та 
у  спеціально  визначеному  керівництвом Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України приміщенні;
     відділ   контролю  у  сфері  зовнішньоекономічної  діяльності 
розглядає   контракти  на  предмет  відповідності  платіжних  умов 
чинному   законодавству   України   у  сфері  зовнішньоекономічної 
діяльності,  інформує  відділ  нетарифного  регулювання  про наказ 
Міністерства  економічного  розвитку  і торгівлі України, згідно з 
яким   до   суб\’єкта   зовнішньоекономічної  діяльності  або  його 
іноземного  контрагента  застосовані  спеціальні  санкції.  У разі 
необхідності    уточнення   інформації   про   вжиття   суб\’єктами 
зовнішньоекономічної  діяльності  заходів  щодо  приведення  своєї 
діяльності   у  відповідність  із  вимогами  законодавства  відділ 
контролю  у  сфері  зовнішньоекономічної  діяльності  може  робити 
відповідні  запити до ініціатора застосування спеціальної санкції, 
інших органів державної влади; { Абзац третій пункту 3.1 розділу 3 
в  редакції  Наказу  Міністерства економіки N 298 ( z1114-07 ) від 
11.09.2007 }
     відділ     правового     забезпечення    зовнішньоекономічної 
діяльності здійснює  експертизу  контрактів  на  відповідність  їх 
чинному законодавству України та міжнародним правовим нормам;
     відділ  політики та інструментів розвитку зовнішньої торгівлі 
розглядає   контракти   при   здійсненні   суб\’єктом,   до   якого 
застосований   індивідуальний  режим  ліцензування,  операцій,  що 
підпадають  під  дію  Закону України \”Про операції з давальницькою 
сировиною у зовнішньоекономічних відносинах\” ( 327/95-ВР );
     Державний інформаційно-аналітичний      центр     моніторингу 
зовнішніх  товарних  ринків   розглядає   контракти   на   предмет 
відповідності  контрактних  цін  рівню  цін  світової  кон\’юнктури 
ринку, індикативним цінам, умовам здійснення контракту. 
     3.2. Ліцензії  або  листи  з відмовою у видачі ліцензій мають 
право підписувати перший заступник Міністра,  заступник Міністра – 
керівник   апарату,   заступник   Міністра   згідно  з  розподілом 
обов\’язків,  директор департаменту зовнішньоекономічної діяльності 
або особа, яка його заміщує.
{  Пункт  3.2 в редакції Наказу Міністерства економіки та з питань 
європейської  інтеграції  N  73  (  z0269-04  ) від 26.02.2004; із 
змінами, внесеними  згідно  з Наказом Міністерства економіки N 298 
(  z1114-07  )  від  11.09.2007;  в  редакції  Наказу Міністерства 
економічного   розвитку   і   торгівлі  N  204  ( z1368-11 )   від 
07.11.2011 } 
     3.3.  Рішення  Міністерства  економічного розвитку і торгівлі 
України   може   бути  оскаржено  суб\’єктом  зовнішньо-економічної 
діяльності в судовому порядку. 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code