ВИКЛАДАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ

ВИКЛАДАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ
7.1 Загальні положення
7.1.1 Викладання будівельних норм повинно відповідати вимогам цього стандарту. Текст
будівельних норм повинен бути стислий, точний, недвозначний та логічно послідовний.
Вимоги викладають, дотримуючись чинного українського правопису, використовуючи стиль
ділового мовлення, придатний для службових документів. Діалектизмів, засобів художньої літе-
ратури (образності, метафор тощо), новітніх іншомовних запозичень треба уникати.
7.1.2 Наявні в термінах дієслова і віддієслівні іменники відповідно до контексту, в якому вжито
термін, можна замінювати всіма нормативними граматичними формами та категоріями. Наприк-
лад, використане в застандартизованому терміні дієслово доконаного виду чи похідний від нього
віддієслівний іменник за контекстом можна замінювати дієсловом недоконаного виду чи відпо-
відним віддієслівним іменником. Викладаючи текст положення чи вимоги, треба скрізь, де це
можливо, уникати нагромадження віддієслівних іменників на \”-ння\”, вживаючи замість них відпо-
відні дієслова.
Зворотну форму дієслова відповідно до її прямого призначення треба вживати лише тоді, коли
йдеться про неперехідну дію і не вживати, коли йдеться про перехідну дію (в якій беруть участь і
виконавець, і об\’єкт).
7.1.3 Позначаючи загальну назву процесу (дії), іменники вживають в однині.
7.1.4 Треба відрізняти назву процесу від назви наслідку процесу, використовуючи, де це
можливо, різні іменники.
8
ДСТУ Б А. 1.1-91:2008
7.1.5 У будівельних нормах заборонено вживати іншомовні слова та терміни за наявності
рівнозначних слів і термінів в українській мові. Якщо в академічних словниках є слово іншомовного
походження і рівнозначне українське, перевагу треба надавати українському слову.
Якщо іншомовного слова чи терміна в академічних словниках немає, треба визначити його в
будівельних нормах.
7.1.6 У будівельних нормах заборонено вживати:
– звороти розмовної мови;
– техніцизми та професіоналізми з професійних говірок;
– в одному документі для одного поняття різні науково-технічні терміни;
– скорочення слів, крім установлених правилами українського правопису та чинними стан-
дартами;
– відмінкові закінчення при ініціальних скороченнях.
У будівельних нормах у всіх сумнівних випадках необхідно користуватися застандартизованою
науково-технічною термінологією, установленою стандартами на терміни та визначення понять,
якщо застандартизованих термінів немає, – Словником української мови.
Якщо немає потрібних слів у словниках, їх можна утворити за правилами українського слово-
творення, зокрема наведеними в ДСТУ 3966.
7.1.7 Залежно від особливостей і змісту будівельних норм їх положення та вимоги викладають у
формі тексту, таблиць, рисунків або їх поєднання.
7.1.8 Викладаючи обов\’язкові вимоги, у тексті будівельних норм треба вживати слова і слово
сполучення \”потрібно\”, \”треба\”, \”треба, щоб\”, \”повинен\”, \”має\”, \”дозволено тільки\”, \”не можна\”,
\”заборонено\” тощо, а також дієслова у третій особі множини. Викладаючи інші положення, треба
вживати такі слова і словосполучення: \”можна\”, \”можуть бути\”, \”за потреби\”, \”можуть мати\”, \”у разі\”,
\”дозволено\” тощо.
7.1.9 Потрібно використовувати безособову форму викладу тексту будівельних норм, яка не
потребує означення виконавця дії, а лише наголошує на події, що відбулася.
7.1.10 Коли наводять найбільше або найменше значення величини, треба вживати слово
сполучення \”повинно бути не більше (-ий, -а) ніж (від, за)\”, \”не менше (-ий, -а) ніж (від, за)\”, \”не
повинно (-єн, -а) перевищувати\”.
Коли наводять допустимі значення відхилень зазначених у будівельних нормах вимог, граничні
значення допустимих похибок виміру, треба вживати словосполучення \”не повинен бути більший
ніж (від, за)\”, \”менший ніж (від, за)\”, \”не повинен перевищувати\”.
Для характеристики значення тиску, напруги, температури тощо треба вживати звороти \”має
бути не вище ніж (від, за)\”, \”не нижче ніж (від, за)\”.
Для характеристики параметрів із від\’ємними значеннями треба вживати словосполучення
\”повинен бути не гірший ніж (від, за)\”, \”кращий ніж (від, за)\”.
7.1.11 Позначення одиниць фізичних величин подають згідно з 5.13 ДСТУ 1.5.
7.1.12 Установлені будівельними нормами числові значення фізичних величин треба подавати
згідно з 5.14 ДСТУ 1.5.
7.1.13 Римські цифри треба писати тільки, позначаючи категорію, клас тощо виробу, валент-
ності хімічних елементів, кварталів року, півріччя. В інших випадках пишуть арабські цифри.
7.1.14 Римські цифри, дати та кількісні числівники, подані арабськими цифрами, не повинні
мати відмінкових закінчень.
7.1.15 У тексті будівельних норм, за винятком формул, таблиць і рисунків, заборонено:
– вживати математичний знак мінус (-) перед від\’ємним значенням величини (треба писати
слово \”мінус\”);
– вживати символ \”0\” як познаку діаметра (треба писати слово \”діаметр\”). Зазнаючи розмір або
граничні відхили діаметра на рисунках, перед його числовим значенням треба ставити знак \”0\”;
9
ДСТУ Б А. 1.1-91:2008
– вживати без числових значень математичні знаки, а також № (номер), % (відсоток) та °С
(градус Цельсія);
– вживати познаку одиниці фізичної величини, не подаючи її числове значення; у разі потреби
цю одиницю подають повністю словами, а не умовною познакою.
7.1.16 Заборонено вживати індекс будівельних норм без реєстраційного номера. Коли йдеться
про сам індекс, його треба подавати в лапках. Наприклад, індекс та реєстраційний номер
будівельних норм треба розташовувати в одному рядку.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code