Про стимулювання розвитку регіонів

Про стимулювання розвитку регіонів
 
  
     Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади реалізації державної регіональної політики щодо стимулювання розвитку регіонів та подолання депресивності територій.
 
РОЗДІЛ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
     Стаття 1. Визначення основних термінів
 
     У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
     регіон – територія Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя;
 
     стимулювання розвитку регіонів – комплекс правових, організаційних, наукових, фінансових та інших заходів, спрямованих на досягнення сталого розвитку регіонів на основі поєднання економічних, соціальних та екологічних інтересів на загальнодержавному та регіональному рівнях, максимально ефективного використання потенціалу регіонів в інтересах їх жителів та держави в цілому;
 
     депресивна територія – регіон чи його частина (район чи населений пункт), що визнаються депресивними за умов та в порядку, визначених цим Законом; { Абзац четвертий статті 1 в редакції Законів N 1562-VI ( 1562-17 ) від 25.06.2009, N 3275-VI ( 3275-17 ) від 21.04.2011 }
 
     промисловий район – район, в якому частка зайнятих у промисловості перевищує частку зайнятих у сільському господарстві, а також райони, на території яких перебувають у стадії закриття вугледобувні та вуглепереробні підприємства; { Статтю 1 доповнено абзацом п\’ятим згідно із Законом N 1562-VI ( 1562-17 ) від 25.06.2009; із змінами, внесеними згідно із Законом N 3275-VI ( 3275-17 ) від 21.04.2011 }
 
     сільський район – район, в якому частка зайнятих у сільському господарстві перевищує частку зайнятих у промисловості; 
 
     населені пункти, на території яких з 1996 року були ліквідовані вугледобувні та вуглепереробні підприємства, але не були здійснені в повному обсязі заходи щодо вирішення соціально-економічних та екологічних питань, передбачені проектами ліквідації зазначених підприємств. 
 
     Стаття 2. Мета і засади стимулювання розвитку регіонів
 
     Стимулювання розвитку регіонів здійснюється з метою:
 
     забезпечення їх сталого розвитку в інтересах усієї України, підвищення рівня життя населення, подолання бідності та безробіття, формування середнього класу;
 
     ефективного використання економічного, наукового, трудового потенціалу, природних та інших ресурсів, а також особливостей регіонів для досягнення на цій основі підвищення рівня життя людей, оптимальної спеціалізації регіонів у виробництві товарів та послуг;
 
     створення рівних умов для динамічного, збалансованого соціально-економічного розвитку регіонів України;
 
     забезпечення додержання визначених державою соціальних гарантій для кожного громадянина незалежно від місця його проживання;
 
     подолання депресивного стану окремих територій, своєчасного і комплексного розв\’язання проблем охорони довкілля.
 
     Стимулювання розвитку регіонів здійснюється на засадах:
 
     збалансування загальнодержавних, регіональних та місцевих інтересів розвитку, визначення державою з урахуванням пропозицій органів місцевого самоврядування науково обґрунтованих пріоритетних напрямів регіонального розвитку;
 
     програмно-цільового підходу до розв\’язання проблем соціально-економічного розвитку, створення сприятливого інвестиційного середовища в регіонах;
 
     максимального наближення послуг, що надаються державними органами та органами місцевого самоврядування, до споживачів цих послуг;
 
     концентрації на конкурсній основі коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, а також інших ресурсів з метою досягнення найбільш ефективного їх використання для цілей регіонального розвитку;
 
     співробітництва та взаємної відповідальності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, наукових і громадських організацій та інших суб\’єктів у виконанні завдань регіонального розвитку.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code