Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток

Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток
Передбачаєтьсявиконання завдань і здійснення заходів, спрямованих на вирішення актуальних проблемних питань Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, зменшення диспропорцій у доступі населення в кожному регіоні до базових соціальних, комунальних, адміністративних, транспортних, інформаційних та інших послуг, підвищення якості освіти сільської молоді, медичного обслуговування в малих містах та сільських населених пунктах, покращення водопостачання та водовідведення у населених пунктах, створення інформаційних та комунікаційних мереж з метою ефективного доступу населення до першочергових послуг (у кожному регіоні визначатиметься перелік територій з найгострішими проблемами щодо доступу населення до адміністративних та інших послуг з метою підвищення їх якості та збільшення обсягів), зменшення міжрегіональних відмінностей, просторової дезінтеграції, зміцнення коопераційних зв’язків між регіонами у різних сферах (економіці, культурі, освіті, соціальній сфері), з метою досягнення єдності держави.
Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток передбачає такі операційні цілі:
виконання завдань і здійснення заходів, спрямованих на вирішення актуальних проблемних питань Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя;
забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини незалежно від місця її проживання;
розвиток міжрегіонального співробітництва.
Виконання завдань і здійснення заходів, спрямованих на вирішення актуальних проблемних питань Донецької та Луганської областей, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, забезпечуватиметься шляхом:
відновлення безпеки життєдіяльності та економічна реабілітація Донецької та Луганської областей
розроблення та реалізація із залученням міжнародної допомоги комплексної Державної цільової програми щодо відновлення мирного життя, стабілізації ситуації та розвитку економіки в Донецькій та Луганській областях, в якій, зокрема, буде передбачено:
на першому етапі:
здійснення комплексу заходів і процедур щодо відновлення повноцінної діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, правоохоронних органів;
відновлення пошкодженої інфраструктури: доріг, залізничної інфраструктури, електричних та водопровідних мереж;
відновлення та забезпечення безперебійного енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я та промисловості;
відновлення роботи комунального транспорту;
покращення епідеміологічної ситуації;
задоволення соціальних потреб мешканців та переселенців;
залучення до відновлювальних робіт вітчизняних підприємств та організацій на основі міжрегіональної співпраці та кооперації;
на другому етапі:
створення умов для збільшення вітчизняних та іноземних інвестицій у розбудову та реконструкцію об’єктів інфраструктури;
максимальне спрощення адміністративних процедур, що регулюють діяльність малого та середнього бізнесу;
надання соціально-економічних стимулів для зростання інвестиційної активності та збільшення трудової зайнятості;
реалізація із залученням коштів міжнародної технічної допомоги та ресурсів міжнародних фінансових організацій проектів реабілітації промисловості, реконструкції та відновлення інфраструктури;
інші заходи;
захист національних інтересів та недопущення порушення конституційних прав громадян України на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя
здійснення комплексу політичних та дипломатичних заходів, спрямованих на повернення тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, повне відновлення дії на зазначеній території Конституції і законів України;
захист і повноцінна реалізація національно-культурних, соціальних та політичних прав громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, у тому числі корінних народів та національних меншин.
Запобігання зростанню диспропорцій, що гальмують розвиток регіонів, забезпечуватиметься шляхом виконання таких завдань:
узгодженість політики стимулювання розвитку \”точок зростання” та підтримки економічно менш розвинутих і депресивних територій
надання державної підтримки суб’єктам господарювання, що створюють \”точки зростання” (індустріальні парки) та розв’язують проблеми зайнятості населення, активiзацiя економічної iнiцiативи, розвиток підприємництва на місцевому рiвнi;
запровадження різноманiтниx iнструментiв та меxанiзмiв стимулювання місцевого економічного розвитку (кластерiв, національних проектів, меxанiзму державно-приватного партнерства тощо), утворення нових підприємств, що орієнтуються на місцеві джерела сировини, задовольняють насамперед потреби внутрішнього ринку;
розширення сфери дії фінансового інструменту стимулювання місцевого економічного розвитку (інвестиційних субвенцій, бюджету розвитку в складі місцевого бюджету, філій банків);
надання державної підтримки для розвитку інфраструктури малих міст;
розроблення та виконання спеціальних державних програм економічного розвитку депресивних територій;
розроблення та реалізація Концепції розвитку сільських територій;
забезпечення здійснення заходів щодо соціальної підтримки населення гірської місцевості та малонаселених територій, працівників підприємств вугільної галузі та населення територій, на яких розміщуються вугледобувні та вуглепереробні підприємства, що перебувають у стадії ліквідації (консервації);
створення умов для продуктивної праці населення
створення сприятливої кон’юнктури на регіональному ринку праці, зменшення регіональної диференціації у сфері зайнятості населення, підвищення рівня зайнятості населення та зниження рівня безробіття;
підвищення рівня обізнаності населення з питань організації та провадження підприємницької діяльності;
запровадження навчання і профорієнтації для перепрофілювання та переорієнтації трудових кадрів залежно від потреб регіонального ринку праці;
вивчення попиту щодо компетенції і кваліфікації працівників регіонального та місцевого ринку праці;
розроблення програм професійно-технічного навчання, підготовки кадрів відповідно до потреб регіонального ринку праці;
удосконалення структури зайнятості населення шляхом підвищення якості робочої сили, розвитку її професійної мобільності, організація міжрегіональної та внутрішньорегіональної трудової міграції (насамперед маятникової) для підвищення рівня зайнятості населення праценадлишкових територій;
створення умов для підвищення рівня заробітної плати та ліквідації заборгованості з її виплати;
розвиток у регіонах соціального діалогу та колективно-договірного регулювання трудових відносин.
Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини незалежно від місця її проживання здійснюватиметься шляхом виконання таких завдань:
створення умов для розв’язання нагальних проблем переселенців
створення державного реєстру переселенців із зон тимчасово окупованих територій і з території Донецької та Луганської областей;
розроблення та реалізація міжрегіональної програми допомоги переміщення переселенців на постійне місце проживання в інші регіони України;
задоволення потреб найбільш вразливих соціальних груп (інвалідів, людей похилого віку, дітей, позбавлених батьківської опіки) шляхом створення спеціальних патронатних служб у місцях найбільшої концентрації переселенців;
створення умов для навчання дітей, зокрема організація підвезення дітей до шкіл, гарантії можливості проходження зовнішнього незалежного оцінювання для випускників, забезпечення підручниками, виділення державних дотацій на шкільне харчування тощо;
спрощення для переселенців процедур реєстрації в органах державної влади, сприяння у працевлаштуванні, забезпечення доступу до соціальних послуг, закладів освіти та охорони здоров’я незалежно від місця їх розташування;
підвищення стандартів життя в сільській місцевості
забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, що користуються привізною водою;
підвищення рівня благоустрою та комунального обслуговування сільських населених пунктів;
сприяння створенню збалансованої інфраструктури об’єктів торгівлі та підприємств побутового обслуговування в сільській місцевості;
очищення сільської місцевості від шкідливих та непридатних до використання хімічних речовин, що застосовуються для захисту рослин;
підвищення рівня соціальної захищеності жителів сільських населених пунктів шляхом запровадження механізму залучення до системи соціального страхування та пенсійного забезпечення осіб, зайнятих в особистих селянських господарствах;
поліпшення житлових і соціально-побутових умов для жителів сільських населених пунктів та підвищення рівня інженерного облаштування села шляхом надання державних пільгових кредитів індивідуальним сільським забудовникам;
розвиток системи надання соціальних послуг сільському населенню з урахуванням потреб осіб похилого віку, самотніх осіб та осіб, що проживають одні, ветеранів війни та праці, інвалідів; 
модернізація системи освіти
забезпечення формування системи навчальних закладів для надання високоякісних освітніх послуг з використанням наявних ресурсів шляхом виконання регіональних планів створення освітніх округів та модернізації мережі загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, у тому числі шкіл-інтернатів;
забезпечення підвищення якості та рівного доступу населення до загальної середньої освіти, зокрема в сільській місцевості, шляхом оптимізації мережі навчальних закладів та покращення їх матеріально-технічної бази;
створення на основі системи вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ системи навчання (у тому числі дистанційного) для осіб, які не мають вищої освіти, короткострокових курсів з певної тематики з доступом до них широкого кола громадськості;
розбудова мережі дошкільних навчальних закладів, підвищення рівня охоплення дітей відповідного віку дошкільною освітою;
забезпечення доступності дошкільної освіти, зокрема в сільській місцевості, шляхом будівництва нових дитячих садків;
підвищення якості та рівня конкурентоспроможності вищої освіти, забезпечення функціонування системи ступеневої (аграрної, технічної, гуманітарної тощо) освіти шляхом утворення в регіонах науково-освітніх центрів;
утворення сучасних центрів професійної освіти з упровадженням новітніх технологій для пріоритетних галузей економіки регіонів;
завершення формування єдиного інформаційного освітнього середовища;
забезпечення навчально-виховного процесу засобами інформаційно-комунікаційних технологій;
удосконалення системи позашкільної освіти та створення умов для діяльності позашкільних навчальних закладів як координаційних центрів виховної та організаційно-методичної роботи в мікрорайоні, районі, місті, області;
створення умов для формування здорового населення
формування мережі амбулаторій, наближених до місць проживання населення, у сільській місцевості та містах (відповідно до нормативу забезпеченості);
забезпеченнязакладів охорони здоров’я, які надають первинну медичну допомогу, відповідним обладнанням, транспортними засобами та кадрами;
підвищення якості надання первинної медичної допомоги;
розширення мережі амбулаторій — структурних або відокремлених структурних підрозділів центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги;
профілактика та забезпечення раннього виявлення захворювань насамперед серед населення, що мешкає в сільській місцевості;
підвищення рівня ефективності використання ресурсів, якості та доступності вторинної та третинної медичної допомоги;
модернізація системи екстреної (швидкої) медичної допомоги в регіонах, зокрема шляхом утворення центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф з мережею їх відділень і пунктів постійного та тимчасового базування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги, централізованих оперативно-диспетчерських служб екстреної медичної допомоги;
приведення ліжкового фонду закладів охорони здоров’я у відповідність з потребами населення регіону;
забезпечення створення та функціонування перинатальних центрів другого рівня перинатальної допомоги згідно із затвердженими регіональними планами розвитку сфери надання перинатальної допомоги;
створення належних умов праці медичних працівників у сільській місцевості (насамперед молодих спеціалістів), забезпечення їх земельними ділянками, житлом, установлення місцевих надбавок до заробітної плати та здійснення інших стимулюючих заходів;
забезпечення підтримки та розвитку мережі центрів фізичного здоров’я населення \”Спорт для всіх”, спортивних клубів;
підтримка діяльності закладів дитячо-юнацького та резервного спорту;
створення спортивної інфраструктури для занять фізичною культурою і спортом;
проведення просвітницької роботи з пропагування здорового способу життя та фізичної культури і спорту;
соціокультурний розвиток
формування базової мережі закладів культури в усіх регіонах;
розвиток та збереження існуючої мережі закладів культури, мистецтва та музейної справи;
забезпечення належного функціонування сільських закладів культури, надання культурних послуг мешканцям сіл та малих міст;
сприяння консолідації та розвитку української нації, забезпечення прав громадян на свободу світогляду і віросповідання, у тому числі національних меншин;
модернізація мережі бібліотек шляхом її інформатизації та формування єдиної електронної бібліотеки;
використання ресурсу бібліотек для створення мережі розширених центрів надання культурних, освітніх та інших послуг (міні-кінотеатр, доступ до Інтернету, безоплатні друковані видання, семінари та навчання тощо), забезпечення надання бібліотеками в сільській місцевості та малих містах послуг з використанням Інтернету;
надання якісних послуг транспорту та зв’язку
реалізація проектів загальнодержавного значення щодо розвитку транспортної інфраструктури регіонів, у тому числі з використанням ресурсів міжнародних фінансових організацій, міжнародної технічної допомоги та коштів приватних інвесторів;
запровадження адресних дотацій для компенсації витрат на проїзд у пасажирському транспорті пільговим категоріям громадян;
реалізація проектів впровадження системи диспетчеризації з використанням супутникової системи навігації руху транспортних засобів;
запровадження системи безготівкової оплати проїзду в міському електричному транспорті;
удосконалення порядку формування тарифів на проїзд у міському електричному транспорті, зокрема в частині включення до тарифу на послуги міського електричного транспорту інвестиційної складової частини для оновлення рухомого складу;
гармонізація національних стандартів організації роботи міського пасажирського автомобільного та електричного транспорту із стандартами Європейського Союзу;
передача функцій з управління інфраструктурними об’єктами місцевого значення на місцевий рівень;
надання населенню послуг з доступу до Інтернету шляхом створення відкритих інформаційних пунктів;
перехід на новітні стандарти зв’язку, надання споживачам телекомунікаційних послуг гарантованої якості відповідно до національних стандартів, гармонізованих з європейськими, розширення переліку послуг на базі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та наукових розробок;
надання якісних житлово-комунальних послуг, забезпечення житлом
підвищення якості житлово-комунальних послуг для всіх верств населення, створення конкурентного середовища на ринку послуг;
забезпечення сталого розвитку систем водопостачання та водовідведення;
реконструкція та капітальний ремонт водопровідних, каналізаційних та теплових мереж;
упровадження сучасних методів та технологій у сфері поводження з побутовими відходами;
виконання програм будівництва (придбання) доступного житла та забезпечення молоді житлом;
виконання програми здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов;
державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників для будівництва (реконструкції) та придбання житла;
реконструкція і капітальний ремонт житлових будинків із застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання, капітальний ремонт, модернізація та заміна ліфтів;
благоустрій територій населених пунктів.
Розвиток міжрегіонального співробітництва забезпечуватиметься в рамках виконання таких завдань:
створення умов для зміцнення зв’язків між регіонами та територіальними громадами
розвиток інституційно-правових форм співробітництва територіальних громад;
розроблення та впровадження моделі міжрегіональної взаємодії, що базується на принципах взаємного посилення \”центрів зростання”;
нормативно-правове забезпечення стимулювання та створення механізму об’єднання ресурсів різних місцевих бюджетів з метою розв’язання спільних проблем розвитку територій;
сприяннявиконанню угод щодо торговельно-економічного, науково-технічного та культурного співробітництва, розширення переліку регіонів-партнерів шляхом укладення відповідних протоколів намірів, виконання програм та планів заходів;
сприяння організації та проведенню форумів, зустрічей представників ділових кіл, презентацій, виставково-ярмаркових заходів, засідань за круглим столом тощо;
розвиток прикордонних територій
розбудова та облаштування державного кордону на території Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Луганської і Херсонської областей;
реалізація проектів, спрямованих на підвищення рівня соціально-економічного розвитку прикордонних територій, поліпшення їх екологічного стану, розбудову прикордонної інфраструктури, розвиток туризму тощо;
розвиток прикордонної інфраструктури та співпраці між територіальними громадами сусідніх держав шляхом розроблення та реалізації спільних прикордонних проектів соціально-гуманітарного, економічного, культурного, екологічного спрямування;
сприяння прискоренню процесів наближення рівня життя населення прикордонних регіонів до середньоєвропейського та забезпечення вільного переміщення людей, товарів і капіталу через кордон, а також сприяння об’єднанню зусиль суб’єктів транскордонного співробітництва для розв’язання спільних проблем прикордонних регіонів та здійснення євроінтеграційних заходів на регіональному рівні.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code