Визначення відновної вартості дерев та кущів
 
     2.1. Відновна вартість дерев та кущів складається із вартості їх створення (посадки) та утримання за попередні роки з урахуванням характеристик, які визначають їх цінність, за такою формулою:
 
Вв = Вств + Ву,
 
     де: Вв – відновна вартість дерев та кущів;
     Вств – вартість створення (посадки) дерев та кущів (комплексу робіт зі створення і догляду за ними у період приживлення);
     Ву – вартість утримання дерев та кущів за попередні роки з урахуванням характеристик, які визначають їх цінність.
 
     2.2. Визначення вартості створення дерев та кущів здійснюється відповідно до вимог державних будівельних норм і правил та передбачає визначення вартості робіт з підготовки механізованим або ручним способом стандартних місць садіння дерев та кущів, їх садіння і догляд за ними протягом дворічного періоду приживлення та вартості посадкового матеріалу.
 
     2.3. Визначення вартості утримання дерев та кущів за попередні роки
     2.3.1. Вартість утримання дерев та кущів за попередні роки розраховується на основі економічно обґрунтованих планових витрат на виконання робіт з їх утримання за попередні роки з урахуванням планового прибутку та податку на додану вартість. Під час розрахунку враховується вартість утримання дерев та кущів до досягнення ними віку, в якому відбувається їх обстеження.
     Розрахунок вартості утримання дерев та кущів за попередні роки визначається із урахуванням їх віку та застосуванням коефіцієнтів якісного стану і зонального розподілу території населеного пункту за такою формулою:
 
Ву = Вдм х В х Кя х Кз,
 
де: Ву – вартість утримання дерев та кущів;
Вдм – вартість утримання дерев та кущів протягом року;
В – вік дерева або куща;
Кя – коефіцієнт якісного стану;
Кз – коефіцієнт зонального розподілу території населеного
пункту.
     2.3.2. Вартість утримання дерев та кущів протягом року визначається на основі економічно обґрунтованих планових витрат на виконання робіт з їх річного утримання згідно з технологічними картами з урахуванням прибутку та податку на додану вартість.
     Розрахунок вартості утримання дерев та кущів протягом року здійснюється на нормативній основі відповідно до економічно обґрунтованих планованих витрат, а також на підставі державних і галузевих нормативів (норм) витрат матеріальних і паливно-енергетичних ресурсів, техніко-економічних розрахунків та кошторисів, ставок податків і зборів (обов\’язкових платежів), норм і нормативів з оплати праці.
     Витрати, об\’єктивне нормування яких неможливе, розраховуються з урахуванням економічно обґрунтованих планових витрат за попередній рік, прогнозу індексу зміни цін виробників та на підставі планованих кошторисів.
     2.3.3. До економічно обґрунтованих планованих витрат включаються: планована виробнича собівартість робіт та адміністративні витрати.
     2.3.4. Планована виробнича собівартість робіт
     2.3.4.1. До планованої виробничої собівартості робіт належать прямі витрати (прямі матеріальні витрати та прямі витрати на оплату праці, які повинні визначатись за відповідними технологічними картами, а також інші прямі витрати) та загальновиробничі витрати.
     2.3.4.2. До прямих матеріальних витрат входять витрати, які безпосередньо належать до конкретного об\’єкта витрат і пов\’язані з використанням:
     палива та електроенергії (витрати визначаються на основі цін (тарифів) на паливно-енергетичні ресурси, але не вище цін, що склалися на відповідному ринку);
     матеріалів, запасних частин, комплектувальних виробів, напівфабрикатів та інших матеріальних ресурсів для забезпечення технологічного процесу (витрати визначаються на основі норм використання таких ресурсів та цін (тарифів) на них з виключенням вартості зворотних відходів).
     2.3.4.3. До прямих витрат на оплату праці належать витрати, які безпосередньо належать до конкретного об\’єкта витрат:
     витрати з основної заробітної плати виробничого персоналу, діяльність якого безпосередньо пов\’язана з виконанням робіт з утримання зелених насаджень, що визначаються виходячи з чисельності персоналу за штатним розписом, установлених на підприємстві тарифних ставок (окладів), відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для керівників, фахівців, технічних службовців;
     витрати з додаткової заробітної плати виробничого персоналу, діяльність якого безпосередньо пов\’язана з виконанням робіт з утримання зелених насаджень, що визначаються виходячи з розміру встановлених доплат, надбавок, інших заохочувальних та компенсаційних виплат, які відповідно до пункту 142.1 статті 142 розділу III Податкового кодексу України ( 2755-17 ) включаються до витрат, премій, пов\’язаних з виконанням виробничих завдань і функцій, оплатою невідпрацьованого часу. { Абзац третій підпункту 2.3.4.3 підпункту 2.3.4 пункту 2.3 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 423 ( z1567-12 ) від 22.08.2012 }
     2.3.4.4. До інших прямих витрат зараховують всі інші виробничі витрати, які безпосередньо належать до конкретного об\’єкта витрат, а саме:
     єдиний внесок на загальнообов\’язкове державне соціальне страхування;
     сума амортизаційних відрахувань, нарахованих на балансову вартість основних засобів і нематеріальних активів.
     Сума амортизаційних відрахувань для розрахунку вартості робіт з утримання зелених насаджень визначається з урахуванням руху основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення у планованому періоді.
     Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів виробничого призначення нараховується відповідно до вимог Податкового кодексу України ( 2755-17 ).
{ Підпункт 2.3.4.4 підпункту 2.3.4 пункту 2.3 глави 2 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 423 ( z1567-12 ) від 22.08.2012 }
     2.3.4.5. До загальновиробничих витрат належать витрати, які безпосередньо належать до конкретного об\’єкта витрат і підтверджуються відповідними розрахунками:
     витрати на управління виконанням робіт (оплата праці апарату управління цехами, дільницями, відрахування на соціальні заходи й медичне страхування апарату управління цехами, дільницями, передбачені законодавством, та витрати на оплату службових відряджень персоналу цехів, дільниць тощо);
     сума амортизаційних відрахувань, нарахованих на балансову вартість основних засобів і нематеріальних активів загальновиробничого призначення;
     витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення;
     витрати на вдосконалення технологій та організацію виконання відповідних робіт (оплата праці та відрахування на соціальні заходи працівників, зайнятих удосконаленням технології і організації та поліпшенням якості виконання робіт, підвищенням їх надійності, довговічності, інших експлуатаційних характеристик; витрати матеріалів, купівельних комплектувальних виробів і напівфабрикатів, оплата послуг сторонніх організацій тощо);
     витрати на утримання виробничих приміщень (страхування майна, ремонт, комунальні послуги, витрати на охорону та оренду);
     витрати на обслуговування процесів виконання робіт (оплата праці загальновиробничого персоналу; відрахування на соціальні заходи, медичне страхування робітників та апарату управління виробництвом; витрати на здійснення технологічного контролю за процесами виконання робіт та якістю робіт);
     витрати на обов\’язкове медичне обстеження працівників підприємства та оплату лікарняних листів за перші п\’ять днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов\’язаної з нещасним випадком на виробництві, згідно із законодавством;
     витрати на охорону праці, техніку безпеки, охорону навколишнього природного середовища;
     плата за землю, зайняту виробничими приміщеннями і допоміжними цехами, дільницями;
     загальнодержавні податки і збори, визначені Податковим кодексом України ( 2755-17 ); { Абзац одинадцятий підпункту 2.3.4.5 підпункту 2.3.4 пункту 2.3 глави 2 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 423 ( z1567-12 ) від 22.08.2012 }
     місцеві податки і збори, визначені Податковим кодексом України ( 2755-17 ); { Абзац дванадцятий підпункту 2.3.4.5 підпункту 2.3.4 пункту 2.3 глави 2 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства N 423 ( z1567-12 ) від 22.08.2012 }
     інші витрати (внутрішньозаводське переміщення матеріалів, деталей, напівфабрикатів, інструментів зі складів до цехів тощо).
     2.3.4.6. Планована виробнича собівартість продукції зменшується на вартість супутньої продукції, яка реалізується або використовується балансоутримувачем.
     2.3.5. Адміністративні витрати
     2.3.5.1. До адміністративних витрат належать загальногосподарські витрати, безпосередньо пов\’язані з утриманням дерев та кущів та спрямовані на обслуговування та управління підприємством:
     витрати на утримання апарату управління та іншого загальногосподарського персоналу (заробітна плата, відрахування);
     витрати на службові відрядження;
     витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання (оренда, страхування майна, ремонт, комунальні послуги, охорона);
     винагороди за професійні послуги (юридичні, з оцінки землі, майна тощо);
     витрати на зв\’язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо);
     сума амортизаційних відрахувань, нарахованих на балансову вартість основних засобів, інших матеріальних та нематеріальних активів загальногосподарського використання;
     податки і збори (обов\’язкові платежі), крім податків, зборів (обов\’язкових платежів), що включаються до планової виробничої собівартості продукції, робіт, послуг;
     плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;
     інші витрати загальногосподарського призначення, які безпосередньо пов\’язані з утриманням зелених насаджень.
     2.3.5.2. Адміністративні витрати підтверджуються відповідними розрахунками та включаються до економічно обґрунтованих планованих витрат у розмірі, що не перевищує 5 відсотків планованої виробничої собівартості.
     Темпи зростання адміністративних витрат не повинні перевищувати визначеного рівня інфляції.
     2.3.6. Планування витрат, пов\’язаних із сплатою податку на прибуток підприємства, здійснюється відповідно до законодавства.
     2.3.7. Рівень рентабельності підтверджується відповідними розрахунками та формується з урахуванням необхідності спрямування частини отриманого прибутку на технічне переоснащення підприємства і не повинен перевищувати 12 відсотків економічно обґрунтованих планованих витрат.
     2.3.8. Вік дерева або куща визначається комісією без врахування дворічного періоду приживлення та з урахуванням даних інвентаризації зелених насаджень у разі їх наявності. Граничним значенням віку є усереднена вікова межа експлуатації, наведена у додатку 1 до Правил ( z0880-06 ).
     2.3.9. Коефіцієнт якісного стану дерев та кущів визначається відповідно до додатка 3 до цієї Методики.
     2.3.10. Якісний стан дерев визначається за такими ознаками:
     добрий – дерева здорові, нормально розвинені, листя густе, рівномірно розміщене на гілках, нормального розміру і забарвлення без ознак хвороб і шкідливих ран, ушкоджень стовбурів і скелетних гілок, а також дупел;
     задовільний – дерева здорові, але з ознаками уповільненого росту, з нерівномірно розвиненою кроною, на гілках мало листя, є незначні механічні пошкодження і невеликі дупла;
     незадовільний – дерева дуже ослаблені, стовбури мають викривлення, крони слаборозвинені, є сухі та засихаючі гілки, приріст однорічних пагонів незначний, технічно пошкоджені стовбури, є дупла.
     2.3.11. Якісний стан кущів визначається за такими ознаками:
     добрий – кущі нормально розвинені, здорові, листя густе по всій висоті, механічні пошкодження і пошкодження через хвороби відсутні, забарвлення і розміри листя нормальні;
     задовільний – кущі здорові з ознакою уповільненого росту, листя мало, є сухі гілки, крона одностороння, є незначні механічні пошкодження і пошкодження, заподіяні шкідниками;
     незадовільний – кущі ослаблені, значно оголені знизу, листя дрібне, багато сухих гілок, механічних пошкоджень, пошкоджень, заподіяних шкідниками.
     2.3.12. Коефіцієнт зонального розподілу території населеного пункту визначається з урахуванням містобудівної цінності ділянки території населеного пункту відповідно до додатка 4 до цієї Методики.
     2.3.13. Визначення зон містобудівної цінності територій населених пунктів здійснюється відповідно до додатка 5 до цієї Методики.
 
     2.4. У разі встановлення комісією необхідності пересадження дерев або кущів сума їх відновної вартості складається з вартості робіт з пересадження рослини та догляду за нею на період приживлення протягом двох років.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *