Оновлення топографічних планів

Оновлення топографічних планів 
     7.7.1. Оновлення    топографічних    планів   виконують   для 
приведення їх змісту у відповідність з сучасним станом місцевості. 
Плани   масштабів   1:5000,   1:2000,  1:1000  і  1:500  оновлюють 
виправленням їх  змісту  за  матеріалами  знімань  поточних  змін, 
виконавчих  знімань  заново збудованих будинків і споруд,  а також 
матеріалів польових обстежень і матеріалів аерофотознімання.
     Точність і    повнота   змісту   оновлених   планів   повинні 
задовольняти   вимоги   Основних  положень (ГКНТА-1.04.-01-93, К., 
1993 р.), Умовних знаків і цієї Інструкції.
     7.7.2. У залежності від характеру та  інтенсивності  змін  на 
місцевості, призначення і масштабу оновлюваних планів, а також від 
стану  обліку  змін  здійснюється   безперервне   або   періодичне 
оновлення топографічних планів.
     На ділянках,  де в результаті господарської діяльності рельєф 
і контури  місцевості  змінились  більше  ніж на 35%,  виправлення 
оригіналу  плану  стає  економічно  недоцільним   і   топографічне 
знімання виконують заново.
     7.7.3. Оновлення можна виконувати:
     камеральним виправленням  змісту плану за матеріалами знімань 
заново збудованих об\’єктів,  за матеріалами польового обстеження і 
матеріалами  аерофотознімання.  На  ділянках,  де недавно виконане 
топографічне знімання більших масштабів,  оновлення  виконують  за 
матеріалами цих знімань;
     виправленням у полі прийомами наземних методів топографічного 
знімання.
     7.7.4. Основним способом оновлення планів  масштабів  1:5000, 
1:2000  є  камеральне  виправлення їх змісту за аерофотознімками з 
наступним польовим обстеженням.
     Оновлення планів   методами   мензульного  і  тахеометричного 
знімань виконують тоді,  коли аерофотознімальні роботи  виконувати 
недоцільно.
     7.7.5. Оновлення  топографічних  планів  виконують  згідно  з 
технічним проектом польових і камеральних робіт, що розроблений на 
основі збору і систематизації  аерофотознімальних,  геодезичних  і 
топографічних матеріалів,  аналізу кількості і характеру змін,  що 
відбулися на місцевості.
     7.7.6. Аналіз точності оновлюваного плану проводять:
     за матеріалами звітів про геодезичні і  топографічні  роботи, 
виконані  при  створенні  плану (за формулярами планів,  за даними 
контролю різних процесів і т.ін.);
     шляхом порівняння   з  пізнішими  зніманнями,  нанесенням  на 
оновлюваний  план  геодезичних  пунктів,  реперів  нівелювання   і 
розпізнавальних знаків, що одержані після складання плану.
     Перевіряють також,  чи відповідає якість  оновлюваного  плану 
сучасним вимогам щодо змісту, умовних знаків і системи координат.
     Правильність відображення    рельєфу    перевіряють    шляхом 
порівняння   його   форм,   що   розглядаються  стереоскопічно  за 
аерофотознімками,   з   формами   рельєфу,   що   відображені   на 
оновлюваному плані.
     Перевірку точності за  аерофотознімками  не  проводять,  якщо 
план  складено за матеріалами стереотопографічного,  комбінованого 
або наземного  знімань  і  виконано  з  додержанням  вимог  діючої 
Інструкції.
     Ділянки планів,  у межах яких розходження в плані і по висоті 
перевищують допуски, підлягають повторному зніманню.
     7.7.7. Плановою  основою  при  оновленні  планів   є   пункти 
геодезичних  мереж,  точок  знімальної  основи,  чіткі контури,  а 
висотною основою –  нівелірні  знаки,  пункти  геодезичних  мереж, 
точки  знімальної основи і характерні точки з підписаними на плані 
висотами (якщо вони не змінилися).
     7.7.8. Для   побудови   мереж   фотограмметричного   згущення 
використовують матеріали планової  прив\’язки  аерофотознімків,  що 
слугували основою для створення оновлюваного плану.
     7.7.9. Технологію  оновлення  планів  обирають,  виходячи   з 
обсягу  змін,  характеру  місцевості,  матеріалів  і приладів,  що 
використовуються.
     Залежно від  складності  рельєфу,  кількості і характеру змін 
місцевості використовують  такі  способи  оновлення  топографічних 
планів за матеріалами аерофотознімання:
     оновлення на основі нового фотоплану;
     виправлення копії  оригіналу  плану  на прозорому пластику за 
аерофотознімками;
     виправлення копії  оригіналу плану на стереофотограмметричних 
приладах.
     У рівнинних  районах,  де  сталися значні зміни на місцевості 
для оновлення контурної  частини  плану  використовують  фотоплан, 
виготовлений за матеріалами нового аерофотознімання.  На фотоплані 
креслять всі елементи  ситуації,  що  підлягають  відображенню  на 
плані. Контури і об\’єкти місцевості, які розпізнаються невиразно і 
вимагають перевірки та уточнення в  полі,  креслять  тушшю  тільки 
після польового обстеження.
     Зображення рельєфу  на  фотоплан  переносять   фотомеханічним 
шляхом або за допомогою проектора, пантографа (при кутах нахилу на 
місцевості до 2 град.).
     Якщо видавничі  оригінали  підготовлені  методом гравірування 
або роздільного креслення і є позитиви контурної частини,  рельєфу 
і гідрографії, то рельєф на фотоплан можна не переносити.
     Виправлення копії  оригіналу  плану  на  прозорому   пластику 
проводять  за  окремими трансформованими і приведеними до масштабу 
плану  аерофотознімками  (для  рівнинних  і  горбистих  районів  з 
достатньою  кількістю контурів) і за ортофотознімками (для районів 
зі значними перевищеннями).
     Орієнтування трансформованих                  аерофотознімків 
(ортофотознімків)  виконують  за  спільними  контурами,   які   не 
змінилися.
     Якщо контурів мало,  то для орієнтування аерофотознімка треба 
використовувати точки фотограмметричного згущення.
     Після орієнтування   аерофотознімка    проводять    креслення 
контурів, що змінилися і з\’явилися заново.
     Виправлення копії оригіналу плану на прозорому пластику можна 
виконувати за прозорою напівтоновою копією фотоплану, суміщуючи їх 
рамки, координатні сітки і спільні контури.
     Оновлення планів    на    стереофотограмметричних    приладах 
виконується для  горбистих  та  гірських  районів  і  територій  з 
багатоповерховою забудовою,  коли зміни в контурах значні, а також 
коли потрібно виправити окремі ділянки плану.  Оновлення виконують 
на  копіях  оригіналів  планів,  виготовлених  на твердій основі з 
точністю,  що встановлена для  планів  відповідного  масштабу.  На 
основі креслять зміни і нові контури.
     При невеликих  змінах  на  місцевості  виправлення  виконують 
безпосередньо на складальному або видавничому оригіналах.
     7.7.10. Польове  обстеження  камерально  виправлених   планів 
виконують  з  метою доповнення їх змісту необхідними кількісними і 
якісними характеристиками,  власними назвами,  а  також  об\’єктами 
місцевості, що не відобразилися на фотознімках.
     Коли зміни  на  місцевості  сталися  головним  чином  на  тих 
об\’єктах,  які  не  розпізнаються  на  аерофотознімках камерально, 
оновлення планів слід починати з дешифрування в полі.
     7.7.11. Знімання  змін у контурах місцевості можна виконувати 
прийомами мензульного або тахеометричного  знімань  з  дотриманням 
вимог,  що передбачені для даного масштабу знімання. При невеликих 
змінах ситуації знімання поточних змін виконують  шляхом  промірів 
від чітких контурів, що зберегли своє положення на місцевості.
     7.7.12. Топографічні плани масштабів 1:1000 і 1:500 оновлюють 
шляхом  постійного  доповнення їх змісту за матеріалами виконавчих 
знімань.
     Постійне підтримання  топографічних планів на сучасному рівні 
здійснюється  за  рахунок  впровадження  системи   картографічного 
обліку,   яка   забезпечує   постійне  і  безперервне  надходження 
повноцінної  інформації  про  всі  зміни,   що   відбуваються   на 
місцевості.
     При невеликій кількості змін їх наносять на існуючі оригінали 
планів після польового знімання.
     При значних змінах,  коли недоцільно  використовувати  старий 
план як топографічну основу, з нього виготовлюють копію на твердій 
основі з точністю,  що  встановлена  для  даного  масштабу.  Після 
нанесення  всіх змін на копію плану,  викреслюють всі нові об\’єкти 
та контури і старі,  що  збереглися,  після  чого  ця  копія  стає 
оригіналом.
     7.7.13. Після виконання робіт з оновлення планів здають:
     оригінали оновлених планів з формулярами;
     комплект аерофотознімків, які використовували при виправленні 
плану в полі;
     польові журнали;
     кальку висот (якщо її складали);
     відомості обчислення координат і висот;
     акти контролю і приймання польових робіт. 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code