Проектування топографо-геодезичних робіт 
     2.1. Топографо-геодезичні    роботи   із   створення   планів 
масштабів 1:5000,  1:2000,  1:1000 та 1:500  виконують  на  основі 
держзамовлення,    замовлень    окремих   міністерств,   відомств, 
підприємств та організацій різних форм власності.
     2.2. Роботи    виконуються    організаціями    і   суб\’єктами 
підприємницької  діяльності,  які  мають  ліцензії  на   виконання 
топографо-геодезичних робіт.
     Ліцензії видаються на основі \”Інструкції про умови і  правила 
здійснення         аерофотозйомочних,       топографо-геодезичних, 
картографічних робіт,      кадастрових      зйомок      суб\’єктами 
підприємницької діяльності,  порядок  надання ліцензій та контролю 
за їх дотриманням\” (ДКНТА-2.07.01-93).
     2.3. Підставою  для  виконання  топографо-геодезичних робіт є 
технічне завдання і технічний проект або програма робіт.
     При незначних  обсягах робіт розробляється програма робіт,  у 
якій коротко вказується призначення робіт, їх зміст, відомості про 
вихідні дані та використання існуючих матеріалів, схеми розміщення 
робіт, що проектуються, їх обсяги і кошторисні розрахунки.
     2.4. Технічний   проект  є  документом,  що  визначає  зміст, 
обсяги,  трудові витрати,  кошторисну вартість,  основні  технічні 
умови, строки і організацію виконання робіт, що проектуються.
     2.5. Технічний проект  повинен  передбачати  повний  комплекс 
робіт для створення топографічних планів,  який задовольняє вимоги 
технологічних інструкцій.
     Обов\’язковим у  технічному проекті на виконання топографічних 
знімань є обгрунтування вибору масштабу знімання і висоти перерізу 
рельєфу.
     Проектування робіт виконують відповідно до діючих державних і 
відомчих нормативних документів.
     2.6. Технічний проект вміщує текстову,  графічну і кошторисну 
частини. У текстовій частині проекту висвітлюють такі питання:
     цільове призначення робіт, що проектуються;
     коротка фізико-географічна характеристика району робіт;
     відомості про  топографо-геодезичну   забезпеченість   району 
робіт;
     обгрунтування необхідності      і      способи       побудови 
планово-висотної основи та вибір масштабу знімання;
     організація і  строки  виконання  робіт,  заходи  з   техніки 
безпеки і охорони праці;
     перелік топографо-геодезичних,   картографічних   та    інших 
матеріалів, що підлягають здачі після закінчення робіт.
     Графічна частина проекту вміщує:
     схеми забезпечення   району   робіт   вихідними  геодезичними 
даними, топографічними і картографічними матеріалами з зазначенням 
меж знімання, що проектується;
     проект планово-висотної геодезичної мережі;
     картограму розміщення   ділянок   топографічних   знімань   з 
розграфленням аркушів планів.
     У кошторисній  частині  проекту  дається розрахунок потрібних 
витрат на виконання робіт, що проектуються.
     2.7. Розробка  технічного  проекту  повинна  здійснюватися на 
основі   зібраних   повних   відомостей   про   раніше    виконані 
топографо-геодезичні   і  аерофотознімальні  роботи.  При  потребі 
виконують польове обстеження району робіт.
     Проведенню основних  видів  робіт,  що  передбачені технічним 
проектом,  повинен передувати збір і аналіз  топографо-геодезичних 
матеріалів.
     2.8. На основі аналізу зібраних матеріалів уточнюються:
     топографо-геодезична вивченість   об\’єкта   робіт  (наявність 
матеріалів виконаних  робіт  і  роки  виконання,  їхня  якість  та 
відповідність вимогам і т.ін.);
     роботи, що підлягають використанню, а також ті, які не можуть 
бути використані при виконанні робіт.
     Остаточним результатом аналізу  зібраних  матеріалів  є  такі 
документи:
     пояснювальна записка;
     зведений каталог  геодезичних пунктів,  що складений в єдиній 
системі координат і висот з додатком уточнених схем  вивченості  в 
масштабі, що зручний для користування;
     зведена картосхема   виконаних    топографічних    робіт    з 
пропозиціями  щодо  використання  останніх у нових роботах (тільки 
геодезична  основа,  рельєф,  контурне  навантаження)  і   порядок 
приведення координат і висот у єдину систему.
     2.9. Необхідні  дані  і   матеріали   про   раніше   виконані 
топографо-геодезичні роботи  на  об\’єкті  повинні  бути одержані в 
Інспекції     державного     геодезичного     нагляду     України, 
Укркартгеофонді,   а  також  в  обласних  та  міських  управліннях 
(відділах)  у  справах  будівництва   і   архітектури   та   інших 
організаціях, що мають у своєму розпорядженні топографо-геодезичні 
матеріали.
     2.10. Топографо-геодезичні   роботи  виконують  тільки  після 
погодження і затвердження технічного проекту з  організаціями,  що 
видають дозвіл на виконання цих робіт.
     2.11. Проектування геодезичних мереж згущення  та  знімальних 
геодезичних   мереж   як   геодезичної   основи   великомасштабних 
топографічних знімань має проводитись із  врахуванням  вимог  цієї 
Інструкції  (залежно  від масштабу і методу майбутнього знімання), 
на основі:
     збирання і  аналізу  відомостей  і  матеріалів про всі раніше 
виконані геодезичні роботи на об\’єкті знімання;
     вивчення району   майбутніх   робіт   за   існуючими  картами 
найбільшого масштабу та за літературними джерелами;
     вивчення матеріалів   попереднього   спеціального  обстеження 
району робіт, включаючи інструментальний пошук геодезичних пунктів 
раніше виконаних робіт;
     вибору найбільш  доцільного  варіанта  побудови   геодезичних 
мереж  з  врахуванням перспективи розвитку територій відповідно до 
генерального плану освоєння земель.
     2.12. Проект  геодезичних  мереж згущення та знімальних мереж 
розробляється на картах масштабу 1:10000 – 1:25000 та їх копіях.
     2.13. Координати пунктів геодезичних мереж визначають методом 
тріангуляції, полігонометрії, трилатерації або іншими геодезичними 
побудовами та із GPS-спостережень.
     2.14. Висоти пунктів  геодезичних  мереж  визначають  методом 
геометричного або тригонометричного нівелювання.
     2.15. При  створенні  геодезичної   основи   великомасштабних 
знімань  вихідними  пунктами для розвитку та побудови мереж даного 
класу (розряду) слугують тільки пункти геодезичної побудови  вищих 
за  точністю  класів (розрядів),  що задовольняють вимоги Основних 
положень про побудову державної геодезичної мережі.
     2.16. Докладніші вимоги до проектування окремих видів робіт з 
топографічного  знімання  вміщено  у  відповідних  розділах   цієї 
Інструкції. 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code