ПОРЯДОК роботи Кваліфікаційної комісії, видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника та інженера-геодезиста

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
аграрної політики 
та продовольства України 
28.11.2012 № 739423
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
7 грудня 2012 р. 
за № 2039/22351
ПОРЯДОК 
роботи Кваліфікаційної комісії, видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника та інженера-геодезиста
I. Загальні положення
1.1. Цей Порядок, розроблений відповідно до статті 5-1 Закону України \”Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність”, частини сімнадцятої статті 66 Закону України \”Про землеустрій” та розділу II \”Прикінцеві та перехідні положення” Закону України від 2 жовтня 2012 року № 5394-VI \”Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції господарської діяльності з проведення робіт із землеустрою та землеоціночних робіт”, визначає основні засади роботи Кваліфікаційної комісії, процедуру видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника та інженера-геодезиста.
1.2. Склад Кваліфікаційної комісії затверджується наказом Державного агентства земельних ресурсів України. До складу Кваліфікаційної комісії включаються 10 осіб з числа висококваліфікованих фахівців, які є представниками Держземагентства України, 5 осіб з числа представників навчальних закладів, 5 осіб з числа представників саморегулівних організацій у сфері землеустрою. Строк повноважень членів Кваліфікаційної комісії становить 7 років.
До визнання в установленому порядку саморегулівних організацій у сфері землеустрою Держземагентство України для забезпечення громадського регулювання землеустрою, у тому числі забезпечення роботи Кваліфікаційної комісії, має право залучати висококваліфікованих фахівців, делегованих об’єднаннями громадян, асоціаціями, навчальними закладами, що здійснюють громадську, професійну та освітню діяльність у сфері землеустрою.
1.3. Члени Кваліфікаційної комісії обирають зі свого складу голову і секретаря.
1.4. Член Кваліфікаційної комісії може бути виключений з її складу за власним бажанням, у разі його смерті, набрання законної сили рішенням суду про позбавлення (обмеження) волі або призначення іншого покарання, яке унеможливлює членство у Кваліфікаційній комісії, визнання особи обмежено дієздатною або недієздатною, втрати особою громадянства України.
1.5. До повноважень Кваліфікаційної комісії належать:
розгляд заяв, документів та матеріалів, що надійшли до Кваліфікаційної комісії, прийняття рішень про допуск осіб, що подали зазначені документи, до складання кваліфікаційного іспиту;
організація і проведення кваліфікаційних іспитів фізичних осіб, які бажають отримати кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника та/або інженера-геодезиста;
встановлення вимог до програм підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів;
здійснення контролю за якістю професійної підготовки сертифікованих інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів;
затвердження переліку питань до кваліфікаційних іспитів, та в разі потреби внесення змін до зазначеного переліку;
прийняття рішень про видачу кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника та/або інженера-геодезиста та їх дублікатів;
розгляд письмових звернень заінтересованих осіб, замовників документації із землеустрою, органів державної влади та місцевого самоврядування, саморегулівних організацій у сфері землеустрою та топографо-геодезичної і картографічної діяльності стосовно професійної діяльності сертифікованих інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів, а також актів, складених за результатами здійснених заходів державного нагляду (контролю) Держземагентством України;
прийняття рішень про внесення подання до Держземагентства України стосовно анулювання чи зупинення сертифіката інженера-землевпорядника та/або інженера-геодезиста у випадках, визначених законом;
у разі потреби звернення до відповідних уповноважених органів з метою вирішення питань, що належать до її компетенції.
1.6. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Кваліфікаційної комісії здійснює Держземагентство України.
1.7. Професійні програми підвищення кваліфікації інженера-землевпорядника та інженера-геодезиста передбачають навчання для здобуття додаткових знань і умінь з новітніх досягнень у сфері землеустрою та топографо-геодезичної і картографічної діяльності.
Програми підвищення кваліфікації розробляють навчальні заклади, які уклали договір з Держземагентством України.
II. Порядок роботи Кваліфікаційної комісії
2.1. Організаційною формою роботи Кваліфікаційної комісії є засідання, які проводяться в міру надходження документів або виникнення питань, розгляд яких потребує прийняття рішення.
2.2. Засідання Кваліфікаційної комісії є правомочним у разі присутності на ньому більш як половини її членів.
2.3. У день засідання проводиться реєстрація членів Кваліфікаційної комісії, яка розпочинається за годину до початку засідання. Члени Кваліфікаційної комісії пред’являють секретарю Кваліфікаційної комісії документ, що посвідчує особу, зокрема службове посвідчення, та особисто ставлять підпис у списку реєстрації членів Кваліфікаційної комісії.
2.4. Засідання проводить голова Кваліфікаційної комісії, а в разі його відсутності – інший уповноважений головою Кваліфікаційної комісії член цієї комісії.
2.5.  На початку засідання секретар Кваліфікаційної комісії доповідає про кількість присутніх членів Кваліфікаційної комісії та визначає і оголошує наявність кворуму. У разі відсутності кворуму головуючий переносить засідання на іншу годину того самого дня або на інший, визначений Кваліфікаційною комісією, день.
2.6. Рішення Кваліфікаційної комісії приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх на її засіданні та оформлюються протоколом, який підписують усі присутні на засіданні члени Кваліфікаційної комісії. Член Кваліфікаційної комісії, який не погоджується з прийнятим Кваліфікаційною комісією рішенням, висловлює свою думку в письмовому вигляді, що додається до протоколу.
Протоколи засідань Кваліфікаційної комісії підлягають постійному зберіганню.
Голосування проводиться шляхом підняття руки кожним членом Кваліфікаційної комісії. Підрахунок голосів проводить секретар Кваліфікаційної комісії, перелічивши підняті руки членів Кваліфікаційної комісії.
У разі рівного розподілу голосів голос голови Кваліфікаційної комісії є вирішальним.
2.7. Рішення Кваліфікаційної комісії може бути оскаржено в суді.
2.8. Загальне керівництво діяльністю Кваліфікаційної комісії здійснює її голова.
Голова Кваліфікаційної комісії:
приймає рішення про проведення засідань Кваліфікаційної комісії та формує порядок денний засідання;
проводить засідання Кваліфікаційної комісії;
підписує кваліфікаційні сертифікати та їх дублікати, рішення, листи та інші документи Кваліфікаційної комісії;
дотримується вимог пункту 2.10 цього розділу.
2.9. Секретар Кваліфікаційної комісії підконтрольний та підзвітний голові Кваліфікаційної комісії.
Секретар Кваліфікаційної комісії:
вживає заходів, спрямованих на забезпечення діяльності Кваліфікаційної комісії;
здійснює прийом та реєстрацію документів, які надійшли на розгляд Кваліфікаційної комісії, забезпечує оформлення документів Кваліфікаційної комісії;
веде протокол засідання Кваліфікаційної комісії;
за дорученням голови Кваліфікаційної комісії представляє Кваліфікаційну комісію у відносинах з фізичними та юридичними особами;
забезпечує належну організацію проведення засідань Кваліфікаційної комісії;
виконує інші завдання щодо забезпечення діяльності Кваліфікаційної комісії у межах її компетенції, доручення голови Кваліфікаційної комісії;
дотримується вимог пункту 2.10 цього розділу.
2.10. Члени Кваліфікаційної комісії:
ознайомлюються з порядком денним та матеріалами, поданими на розгляд Кваліфікаційної комісії;
ініціюють внесення на розгляд Кваліфікаційної комісії питань, що належать до її компетенції;
заявляють клопотання, висловлюють пропозиції, зауваження з питань, що розглядаються;
беруть участь у прийнятті рішень шляхом голосування;
ставлять питання особам, які складають кваліфікаційний іспит;
висловлюють окрему думку з оформленням її у письмовому вигляді;
беруть участь у діяльності Кваліфікаційної комісії;
дотримуються норм професійної етики під час розгляду поданих матеріалів та об’єктивності й неупередженості під час голосування;
завчасно інформують голову або секретаря Кваліфікаційної комісії про неможливість участі у засіданні.
III. Порядок видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника та/або інженера-геодезиста
3.1. Кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника та/або інженера-геодезиста видається після проведення кваліфікаційного іспиту.
3.2. Складання інженерами-землевпорядниками кваліфікаційного іспиту Кваліфікаційній комісії та підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників здійснюються на базі факультетів землевпорядного профілю у вищих навчальних закладах відповідного рівня акредитації, які уклали договір з Держземагентством України. Кваліфікаційний іспит є процедурою, під час проведення якої підтверджуються професійна компетентність інженера-землевпорядника, його рівень кваліфікації і знань як виконавця робіт із землеустрою.
3.3. Складання інженерами-геодезистами кваліфікаційного іспиту Кваліфікаційній комісії та підвищення кваліфікації сертифікованими інженерами-геодезистами здійснюються на базі факультетів геодезичного або землевпорядного профілю у вищих навчальних закладах відповідного рівня акредитації, які уклали договір зі Держземагентством України. Кваліфікаційний іспит є процедурою, під час проведення якої підтверджуються професійна компетентність особи, її рівень кваліфікації і знань як виконавця топографо-геодезичних і картографічних робіт.
3.4. Кваліфікаційний іспит включає перевірку теоретичної підготовки та практичних навичок щодо складання документації із землеустрою та оцінки земель та/або виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт.
3.5. Інженер-землевпорядник, зацікавлений у складанні кваліфікаційного іспиту, з метою отримання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника подає до Кваліфікаційної комісії:
заяву за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку;
копію документа про вищу землевпорядну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;
документ, що підтверджує стаж роботи;
рекомендації керівника стажування;
перелік документації із землеустрою та/або оцінки земель, у складенні якої інженер-землевпорядник брав участь;
копії двох схем, та/або проектів землеустрою, та/або технічної документації з оцінки земель, у складенні яких інженер-землевпорядник брав участь.
Інженер-геодезист або інженер-землевпорядник, зацікавлений у складанні кваліфікаційного іспиту, з метою отримання кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста подає до Кваліфікаційної комісії:
заяву за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку;
копію документа про вищу освіту, що підтверджує отримання кваліфікації інженера-геодезиста або інженера-землевпорядника за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра.
3.6. Особи, зацікавлені у складанні кваліфікаційного іспиту, подають заяву до Кваліфікаційної комісії. Заява направляється на адресу Держземагентства України.
Держземагентство України забезпечує прийом заяв та передачу їх секретарю Кваліфікаційної комісії у триденний строк з дня їх подання.
Секретар Кваліфікаційної комісії реєструє заяву у книзі вхідної і вихідної кореспонденції Кваліфікаційної комісії.
3.7. До складання кваліфікаційного іспиту не допускаються особи, які обмежені у дієздатності або визнані недієздатними за рішенням суду та/або не відповідають вимогам, встановленим статтею 5-1 Закону України \”Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність” або статтею 66 Закону України \”Про землеустрій”.
3.8. Кваліфікаційний іспит проводиться в міру комплектування груп, за наявності не менш як 30 осіб відповідно до черговості поданих заяв.
3.9. Голова Кваліфікаційної комісії призначає дату та місце проведення кваліфікаційного іспиту, про що секретар Кваліфікаційної комісії не пізніше ніж за десять календарних днів до іспиту письмово повідомляє осіб, зацікавлених у складанні кваліфікаційного іспиту.
3.10. До початку проведення кваліфікаційного іспиту секретар комісії інформує осіб, зацікавлених у складанні кваліфікаційного іспиту, про персональний склад Кваліфікаційної комісії, що прийматиме кваліфікаційний іспит, тривалість та процедуру складання кваліфікаційного іспиту. Перед початком іспиту особа, зацікавлена у складанні кваліфікаційного іспиту, має пред’явити секретарю паспорт та оригінал диплома за відповідною спеціальністю.
3.11. Під час проведення письмової частини кваліфікаційного іспиту Кваліфікаційна комісія розглядає документи та матеріали, подані разом із заявою особами, зацікавленими у складанні кваліфікаційного іспиту. Після закінчення письмової частини кваліфікаційного іспиту Кваліфікаційна комісія проводить усну частину цього іспиту шляхом ставлення питань особам, зацікавленим у складанні кваліфікаційного іспиту, щодо пояснення документів та матеріалів, поданих разом із заявою.
3.12. За підсумками засідання Кваліфікаційної комісії, на якому проводився кваліфікаційний іспит, рішення Кваліфікаційної комісії про результати іспиту оформлюється протоколом. Результат кваліфікаційного іспиту оцінюється як \”склав” або \”не склав”.
Під час складання кваліфікаційного іспиту особи, зацікавлені у складанні кваліфікаційного іспиту, не мають права користуватися нормативно-правовими актами, навчальною або іншою літературою, засобами зв’язку та іншими технічними засобами.
Невиконання цих умов відображається в протоколі засідання Кваліфікаційної комісії, і особа, зацікавлена у складанні кваліфікаційного іспиту, визнається Кваліфікаційною комісією такою, що не склала іспит.
Кваліфікаційна комісія повідомляє про результати проведення іспиту в день його проведення.
Протокол оформляється у двох примірниках: один примірник зберігається у навчальному закладі, другий – у Держземагентстві України.
Спірні питання, пов’язані зі складанням кваліфікаційного іспиту, вирішуються Кваліфікаційною комісією в день складання кваліфікаційного іспиту після його складення всією групою.
3.13. Кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку видається інженеру-землевпоряднику, який склав кваліфікаційний іспит. Кваліфікаційний сертифікат, що підтверджує відповідність інженера-землевпорядника кваліфікаційним характеристикам професії та його спроможність самостійно складати окремі види документації із землеустрою та документації з оцінки земель (крім експертної грошової оцінки земельних ділянок), виконувати топографо-геодезичні та картографічні роботи, проводити інвентаризацію земель, перевіряти якість ґрунтових, геоботанічних та інших обстежень земель під час здійснення землеустрою, видається у паперовій або електронній формі.
Кваліфікаційний сертифікат інженера-геодезиста за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку видається інженеру-геодезисту або інженеру-землевпоряднику, який склав кваліфікаційний іспит. Кваліфікаційний сертифікат інженера-геодезиста, що підтверджує відповідність особи кваліфікаційним характеристикам професії та її спроможність самостійно проводити топографо-геодезичні та картографічні роботи, видається у паперовій або електронній формі.
3.14. Видача кваліфікаційного сертифіката особам, які склали кваліфікаційний іспит, видача свідоцтва про підвищення кваліфікації, видача їх дублікатів здійснюються навчальним закладом, на базі якого складається кваліфікаційний іспит або підвищується кваліфікація за рішенням Кваліфікаційної комісії.
3.15. Особи, які не склали кваліфікаційного іспиту Кваліфікаційній комісії, допускаються до його повторного складання не раніше ніж через два місяці з дати прийняття рішення Кваліфікаційною комісією стосовно визнання цієї особи такою, що не склала іспит.
3.16. Сертифіковані інженери-геодезисти та інженери-землевпорядники зобов’язані не рідше одного разу на чотири роки підвищувати кваліфікацію за програмою підвищення кваліфікації.
3.17. Строк дії кваліфікаційного сертифіката інженера-геодезиста та інженера-землевпорядника не обмежений у часі.
3.18. Рішення про зупинення дії кваліфікаційного сертифіката сертифікованого інженера-землевпорядника приймається Держземагентством України у разі:
невиконання вимог пункту 3.16 цього розділу;
зазначення завідомо неправдивих даних, що призвело до викривлення інформації в Державному реєстрі сертифікованих інженерів-землевпорядників.
Дія кваліфікаційного сертифіката поновлюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, у тижневий строк після усунення особою наявних зауважень.
Невиконання вимог пункту 3.16 цього розділу є підставою для зупинення дії сертифіката інженера-геодезиста на період до одержання свідоцтва про підвищення кваліфікації інженера-геодезиста.
3.19. Кваліфікаційна комісія за результатами розгляду письмових звернень заінтересованих осіб, замовників документації із землеустрою, органів державної влади та місцевого самоврядування, саморегулівних організацій у сфері землеустрою робить подання до Держземагентства України про позбавлення сертифікованого інженера-землевпорядника кваліфікаційного сертифіката (його анулювання) з таких підстав:
грубе порушення сертифікованим інженером-землевпорядником вимог положень нормативно-правових актів, нормативно-технічних документів, стандартів, норм і правил у сфері землеустрою;
рішення суду за фактами неякісного проведення землеустрою сертифікованим інженером-землевпорядником;
наявність у сертифікованого інженера-землевпорядника непогашеної судимості за корисливі злочини;
з’ясування факту неправомірної видачі кваліфікаційного сертифіката.
На підставі подання Кваліфікаційної комісії про позбавлення сертифікованого інженера-землевпорядника кваліфікаційного сертифіката Держземагентство України приймає відповідне рішення та повідомляє його письмово у двотижневий строк після надходження відповідного протоколу засідання Кваліфікаційної комісії.
3.20. Кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника анулюється Держземагентством України:
за добровільним зверненням цього інженера-землевпорядника;
у разі набрання законної сили рішенням суду про обмеження дієздатності особи (інженера-землевпорядника), визнання її недієздатною, безвісно відсутньою;
за поданням Кваліфікаційної комісії у разі встановлення факту порушення інженером-землевпорядником законодавства у сфері землеустрою відповідно до статті 68 Закону України „Про землеустрій”;
на підставі свідоцтва про смерть.
3.21. Кваліфікаційний сертифікат інженера-геодезиста анулюється Держземагентством України:
за добровільним зверненням цього сертифікованого інженера-геодезиста;
у разі набрання законної сили рішенням суду про обмеження дієздатності особи (сертифікованого інженера-геодезиста), визнання її недієздатною, безвісно відсутньою;
за поданням Кваліфікаційної комісії у разі встановлення факту порушення інженером-геодезистом законодавства у сфері топографо-геодезичної та картографічної діяльності;
на підставі свідоцтва про смерть.
3.22. Рішення про анулювання кваліфікаційного сертифіката сертифікованого інженера-землевпорядника або інженера-геодезиста може бути оскаржено в судовому порядку.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code