ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                      Наказ Державного комітету 
                                      України із земельних 
                                      ресурсів 
                                      05.08.2009  N 423 
                                      Зареєстровано в Міністерстві 
                                      юстиції України 
                                      31 серпня 2009 р. 
                                      за N 821/16837 
 
ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт 
 
                      I. Загальні положення 
     1.1. Ці Ліцензійні умови розроблено відповідно до  Земельного 
кодексу  України  (  2768-14 ),  Законів України \”Про ліцензування 
певних видів господарської діяльності\” ( 1775-14  ),  \”Про  оцінку 
земель\” ( 1378-15 ), \”Про землеустрій\” ( 858-15 ). 
     1.2. Органом   ліцензування   на   провадження  господарської 
діяльності щодо проведення робіт  із  землеустрою,  землеоціночних 
робіт є Державний комітет України із земельних ресурсів. 
     1.3. Ці    Ліцензійні   умови   встановлюють   організаційні, 
кваліфікаційні,  технологічні та інші вимоги щодо здійснення робіт 
із землеустрою, землеоціночних робіт. 
     1.4. Суб\’єкт     господарювання     зобов\’язаний    провадити 
господарську діяльність  щодо  проведення  робіт  із  землеустрою, 
землеоціночних робіт відповідно до цих Ліцензійних умов. 
     1.5. Ці  Ліцензійні  умови є обов\’язковими для всіх суб\’єктів 
господарювання,  які проводять або мають намір проводити роботи із 
землеустрою,  землеоціночні  роботи на території України незалежно 
від їх організаційно-правової форми та форми власності. 
     1.6. Суб\’єкт  господарювання,  який   має   намір   провадити 
господарську  діяльність  щодо  проведення  робіт  із землеустрою, 
землеоціночних робіт,  особисто або через уповноважений ним  орган 
чи  особу  звертається до органу ліцензування із заявою про видачу 
ліцензії на проведення робіт із землеустрою,  землеоціночних робіт 
(додаток 1).
     Якщо суб\’єкт  господарювання  планує  провадити  господарську 
діяльність  із  землеустрою,  землеоціночних  робіт  не  в повному 
обсязі,  а частково (або з окремих видів робіт),  то в  заяві  про 
видачу ліцензії зазначаються ці види робіт. 
     1.7. До заяви про видачу ліцензії додаються документи:
     копія свідоцтва    про    державну    реєстрацію     суб\’єкта 
підприємницької  діяльності  або  копія  довідки  про  внесення до 
Єдиного державного реєстру  підприємств  та  організацій  України, 
засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа;
     за підписом  керівника  заявника  –  суб\’єкта  господарювання 
відомості   про  наявність  у  нього  матеріально-технічної  бази, 
необхідної  для  провадження   відповідного   виду   господарської 
діяльності;
     засвідчена в  установленому  порядку  копія  кваліфікаційного 
свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок 
( у разі отримання ліцензії для проведення  землеоціночних  робіт) 
та  витягу  з  Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової 
оцінки земельних ділянок. 
     1.8. Заява про видачу ліцензії (про  видачу  копії  ліцензії, 
про  переоформлення  ліцензії,  про  видачу дубліката ліцензії) та 
документи,  що додаються до неї, приймаються за описом документів, 
що  додаються  до  заяви  про  видачу  ліцензії  (копії  ліцензії, 
дубліката  ліцензії,  переоформлення  ліцензії)   на   провадження 
господарської  діяльності  щодо  проведення  робіт із землеустрою, 
землеоціночних робіт (додаток 2). Копія опису видається заявнику з 
відміткою  про  дату прийняття документів Держкомземом та підписом 
відповідальної особи. 
     1.9. Заяви  про   видачу   копії   ліцензії,   переоформлення 
ліцензії,   видачу   дубліката   ліцензії   подаються   суб\’єктами 
господарювання за формами, наведеними у додатках 3-5. 
     1.10. Заява про видачу  ліцензії  залишається  без  розгляду, 
якщо вона подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень, 
та/або документи оформлені з порушенням  вимог  статті  10  Закону 
України \”Про  ліцензування  певних видів господарської діяльності\” 
( 1775-14 ).  Про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду 
заявник  повідомляється  в  письмовій формі із зазначенням підстав 
залишення  заяви  про  видачу  ліцензії  без  розгляду  у  строки, 
передбачені для видачі ліцензії.
     Після усунення  причин,  що  були  підставою  для   винесення 
рішення  про  залишення  заяви  про  видачу ліцензії без розгляду, 
заявник може  повторно  подати  заяву  про  видачу  ліцензії,  яка 
розглядається   в  порядку,  встановленому  Законом  України  \”Про 
ліцензування певних видів господарської діяльності\” ( 1775-14 ). 
     1.11. Держкомзем за результатами розгляду документів, поданих 
заявником  для отримання ліцензії,  протягом десяти робочих днів з 
дати надходження заяви про видачу  ліцензії  приймає  рішення  про 
видачу  ліцензії  або  про  відмову  у її видачі та протягом трьох 
робочих днів з дати прийняття такого рішення  повідомляє  заявника 
про це в письмовій формі.  У рішенні про відмову у видачі ліцензії 
зазначаються підстави такої відмови.
     Підставами для   прийняття   рішення  про  відмову  у  видачі 
ліцензії є:
     недостовірність даних  у  документах,  поданих  заявником для 
отримання ліцензії;
     невідповідність заявника  згідно  з  поданими документами цим 
Ліцензійним умовам. 
     1.12. Для кожної  філії,  кожного  відокремленого  підрозділу 
ліцензіата,  які провадитимуть господарську діяльність на підставі 
отриманої ним ліцензії, Держкомзем видає ліцензіату засвідчені ним 
копії   ліцензії.   Засвідчена   Держкомземом   копія  ліцензії  є 
документом,  що підтверджує право філії або іншого  відокремленого 
підрозділу  ліцензіата  на  провадження певного виду господарської 
діяльності на підставі отриманої ліцензії. 
     1.13. Порядок видачі копії ліцензії, дубліката ліцензії та її 
анулювання передбачений статтями 10, 11, 14, 18, 21 Закону України 
\”Про ліцензування   певних   видів    господарської    діяльності\” 
( 1775-14 ).  За наявності підстав, передбачених статтею 16 Закону 
України \”Про ліцензування певних видів господарської  діяльності\”, 
ліцензіат  зобов\’язаний  протягом  десяти  робочих  днів подати до 
Держкомзему заяву про переоформлення ліцензії разом  з  ліцензією, 
що  підлягає  переоформленню,  та  відповідними документами або їх 
нотаріально засвідченими  копіями,  які  підтверджують  відповідні 
зміни. 
     1.14.  Ліцензіат  згідно  з  Законом  України  \”Про  державну 
експертизу  землевпорядної  документації\” ( 1808-15 ) має подавати 
до  Держкомзему  (територіальним  органам Держкомзему в Автономній 
Республіці   Крим,   областях,   містах   Києві   та  Севастополі) 
документацію  із землеустрою та звіти з експертної грошової оцінки 
земельних  ділянок  для  проведення  обов\’язкової,  вибіркової  та 
добровільної форм державної експертизи.
{  Пункт  1.14  розділу  I  в редакції Наказу Державного агентства 
земельних ресурсів N 126 ( z0398-11 ) від 28.02.2011 } 
 
     {   Пункт   1.15  розділу  I  виключено  на  підставі  Наказу 
Державного  агентства  земельних  ресурсів  N 126 ( z0398-11 ) від 
28.02.2011 } 
 
     {   Пункт   1.16  розділу  I  виключено  на  підставі  Наказу 
Державного  агентства  земельних  ресурсів  N 126 ( z0398-11 ) від 
28.02.2011 } 
 
     1.15. Ліцензіат,   що   здійснює   провадження  господарської 
діяльності  щодо  виконання  робіт  із  землеустрою,  зобов\’язаний 
представляти  результати  вказаних робіт в електронному вигляді до 
територіальних   підрозділів   Державного   підприємства    \”Центр 
державного  земельного кадастру\” згідно з вимогами,  затвердженими 
Держкомземом. 
     1.16. Розроблена   юридичними   особами    документація    із 
землеустрою  та  звіти  з  експертної  грошової  оцінки  земельних 
ділянок  підписуються  керівником   ліцензіата   та   особою,   що 
призначена  відповідальною  за  дотримання вимог законодавства при 
виконанні робіт, що ліцензуються. 
     1.17. Назви посад та професій у штатному  розписі  ліцензіата 
(юридичної  особи)  мають  відповідати Національному класифікатору 
України \”Класифікатор професій\” ДК 003:2005, затвердженому наказом 
Держспоживстандарту  України  від  26.12.2005 N 375 ( v0375609-05, 
vb375609-05, vc375609-05 ). 
     1.18. Посадові інструкції працівників усіх посад,  зазначених 
у штатному розписі ліцензіата,  повинні бути розроблені відповідно 
до Довідника кваліфікаційних характеристик  професій  працівників, 
затвердженого керівником ліцензіата. 
     1.19. Про    обсяги    виконаних    робіт   із   землеустрою, 
землеоціночних робіт ліцензіати інформують Держкомзем до 15  січня 
наступного за звітним року за формою, наведеною у додатку 6. 
 
     { Розділ II виключено на підставі Наказу Державного агентства 
земельних ресурсів N 126 ( z0398-11 ) від 28.02.2011 } 
 
            II. Вимоги до ліцензіатів, які здійснюють 
             господарську діяльність щодо проведення 
                       робіт із землеустрою 
     2.1. Суб\’єкт  господарювання  – юридична особа при здійсненні 
господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою  має 
дотримуватися таких вимог:
     2.1.1. Організаційні вимоги:
     наявність   у   власності   або   в  користуванні  ліцензіата 
геодезичного  обладнання  (високоточного  або точного електронного 
тахеометра,   іншого   вимірювального   приладу),  обчислювальної, 
розмножувальної  техніки,  необхідного для провадження виробничого 
процесу  програмного  забезпечення; { Абзац другий підпункту 2.1.1 
пункту  2.1  розділу  II  в  редакції  Наказу Державного агентства 
земельних ресурсів N 126 ( z0398-11 ) від 28.02.2011 }
     наявність інформаційного   забезпечення   процесу    розробки 
проектної  документації  із землеустрою (інформаційно-правового та 
методичного забезпечення);
     наявність у  складі ліцензіата структурного підрозділу,  який 
забезпечує проведення робіт із землеустрою;
     забезпечення перевірки виконання документації із землеустрою, 
перевірки повноти та якості виконання заходів,  передбачених  цією 
документацією, згідно   із   Законом   України  \”Про  землеустрій\” 
( 858-15 );
     ліцензіат  повинен  дотримуватись  вимог  Закону України \”Про 
ліцензування  певних  видів господарської діяльності\” ( 1775-14 ); 
{  Підпункт  2.1.1  пункту  2.1 розділу II доповнено новим абзацом 
згідно  з  Наказом  Державного  агентства земельних ресурсів N 126 
( z0398-11 ) від 28.02.2011 }
     ліцензіат повинен    дотримуватись    установленого    чинним 
законодавством порядку прийняття та оформлення громадян на  роботу 
відповідно до   глави   III  Кодексу  законів  про  працю  України 
( 322-08   )   (укладання   трудового    договору    з    найманим 
працівником).  {  Підпункт  2.1.1  пункту 2.1 розділу II доповнено 
новим  абзацом  згідно  з  Наказом  Державного агентства земельних 
ресурсів N 126 ( z0398-11 ) від 28.02.2011 } 
     2.1.2. Кваліфікаційні вимоги:
     наявність у складі ліцензіата спеціаліста (за основним місцем 
роботи),  який  закінчив  вищий навчальний заклад за спеціальністю 
\”землевпорядкування\”,    \”землевпорядкування   та   кадастр\”   або 
\”землеустрій   та   кадастр\”  за  освітньо-кваліфікаційним  рівнем 
спеціаліст,  магістр  та має стаж роботи за спеціальністю не менше 
ніж три роки; { Абзац другий підпункту 2.1.2 пункту 2.1 розділу II 
в  редакції  Наказу  Державного агентства земельних ресурсів N 126 
( z0398-11 ) від 28.02.2011 }
     призначення цього спеціаліста  відповідальним  за  дотримання 
вимог  земельного  законодавства,  стандартів,  норм  і правил при 
виконанні  робіт  із  землеустрою.  { Абзац третій підпункту 2.1.2 
пункту  2.1  розділу  II  в  редакції  Наказу Державного агентства 
земельних ресурсів N 126 ( z0398-11 ) від 28.02.2011 }
     Відповідальні за дотримання вимог законодавства при виконанні 
робіт,  що ліцензуються,  зобов\’язані не рідше ніж один раз на три 
роки підвищувати кваліфікацію інженера-землевпорядника  на  курсах 
підвищення кваліфікації в навчальних закладах,  які уклали договір 
про співробітництво з Держкомземом.
     На дату призначення спеціаліста відповідальним за дотриманням 
вимог законодавства при виконанні робіт  із  землеустрою  проміжок 
часу,  коли він не працював за фахом \”інженер-землевпорядник\”,  не 
повинен  перевищувати   п\’ять   років.   У   випадку   перевищення 
зазначеного  строку  така  особа повинна підвищити кваліфікацію на 
курсах   підвищення   кваліфікації   інженера-землевпорядника    в 
навчальних  закладах,  які  уклали  договір  про співробітництво з 
Держкомземом.
     З метою  забезпечення  якості  виконання робіт із землеустрою 
відповідальний   за   дотримання   вимог   законодавства  не  може 
виконувати зазначену функцію в іншій юридичній особі.
     Для окремих  видів   робіт   із   землеустрою   пунктом   3.2 
Ліцензійних умов встановлюються додаткові кваліфікаційні вимоги.
     2.1.3. Технологічні вимоги:
     виконувати роботи  із землеустрою відповідно до законодавства 
України,  в тому числі державних стандартів, норм і правил у сфері 
землеустрою;
     безоплатно передавати один примірник розробленої документації 
із землеустрою у Державний фонд документації із землеустрою;
     забезпечувати зберігання   копії    примірника    розробленої 
документації із землеустрою відповідно до законодавства;
     дотримуватись вимог законодавства  про  авторські  права  при 
використанні   матеріалів   Державного   фонду   документації   із 
землеустрою;
     надавати інформацію    щодо    ліцензованої   діяльності   та 
відповідний примірник технічної  документації  із  землеустрою  на 
вимогу  органу ліцензування при здійсненні контролю за додержанням 
цих Ліцензійних умов;
     при ліквідації  юридичної  особи  ліцензіат  має  забезпечити 
передачу розробленої документації із землеустрою у Державний  фонд 
документації із землеустрою;
     ліцензіат повинен   дотримуватись    умов    договору    щодо 
розроблення документації із землеустрою.
     Для окремих  видів   робіт   із   землеустрою   пунктом   3.2 
Ліцензійних умов встановлюються додаткові кваліфікаційні вимоги. 
     2.2.  У разі розробки ліцензіатами окремих видів документації 
із  землеустрою  встановлюються  додаткові  кваліфікаційні вимоги, 
пов\’язані  із  необхідністю  залучення за трудовим договором таких 
спеціалістів:
     2.2.1. Для   розроблення   загальнодержавної  й  регіональної 
(республіканської)  програм  використання   та   охорони   земель, 
розроблення  схем  землеустрою  і техніко-економічних обґрунтувань 
використання  та  охорони  земель   адміністративно-територіальних 
утворень  –  залучення  до  розробки  документації  із землеустрою 
спеціалістів,   які   закінчили   вищий   навчальний   заклад   за 
спеціальностями    \”економіка    підприємства\”    або   \”економіка 
підприємства (за видами  економічної  діяльності)\”,  \”агрохімія  і 
ґрунтознавство\”, \”містобудування\”.
     2.2.2. Для розроблення проектів землеустрою  щодо  формування 
земель  комунальної  власності  територіальних  громад  і проектів 
розмежування земель державної та комунальної  власності  населених 
пунктів,   проектів   землеустрою   щодо  впорядкування  території 
населених пунктів – залучення до розробки  проектів  спеціалістів, 
які   закінчили   вищий   навчальний   заклад   за   спеціальністю 
\”містобудування\”.
     2.2.3. Для  розроблення проектів землеустрою щодо організації 
і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та  іншого 
природоохоронного   призначення,   оздоровчого,  рекреаційного  та 
історико-культурного призначення – залучення до розробки  проектів 
спеціалістів,   які   закінчили   вищий   навчальний   заклад   за 
спеціальностями \”екологія та  охорона  навколишнього  середовища\”, 
\”містобудування\”.
     2.2.4. Для розроблення проектів землеустрою,  що забезпечують 
еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь, 
розроблення  технічної   документації   з   бонітування   ґрунтів, 
розроблення   робочих   проектів  землеустрою  щодо  рекультивації 
порушених  земель,  землювання  малопродуктивних  угідь,   захисту 
земель від ерозії, підтоплення, заболочення, вторинного засолення, 
висушення,    зсувів,    ущільнення,    закислення,    забруднення 
промисловими  та  іншими  відходами,  радіоактивними  та хімічними 
речовинами,  консервації деградованих і  малопродуктивних  земель, 
покращення   сільськогосподарських  земель,  підвищення  родючості 
ґрунтів – залучення до розробки проектів та технічної документації 
спеціалістів,   які   закінчили   вищий   навчальний   заклад   за 
спеціальностями \”агрономія\”, \”агрохімія і ґрунтознавство\”.
     2.2.5. Для  розроблення  технічної документації з економічної 
оцінки земель,  розроблення технічної документації  з  нормативної 
грошової    оцінки    земельних   ділянок   сільськогосподарського 
призначення,  розроблення  технічної  документації  з  нормативної 
грошової   оцінки   земельних   ділянок   несільськогосподарського 
призначення за межами населених пунктів –  залучення  до  розробки 
технічної   документації   спеціалістів,   які   закінчили   вищий 
навчальний заклад за спеціальністю  \”економіка  підприємства\”  або 
\”економіка підприємства (за видами економічної діяльності)\”.
     2.2.6. Для розроблення технічної документації  з  нормативної 
грошової оцінки земельних ділянок населених пунктів – залучення до 
розробки технічної документації спеціалістів,  які закінчили вищий 
навчальний  заклад за спеціальностями \”економіка підприємства\” або 
\”економіка  підприємства  (за  видами  економічної   діяльності)\”, 
\”містобудування\”.
{  Пункт  2.2  розділу  II  в редакції Наказу Державного агентства 
земельних ресурсів N 126 ( z0398-11 ) від 28.02.2011 } 
     2.3. Суб\’єкт господарювання – фізична особа – підприємець при 
здійсненні  господарської  діяльності  щодо  проведення  робіт  із 
землеустрою має дотримуватися таких вимог:
     2.3.1. Організаційні вимоги:
     наявність   у   власності   або   у  користуванні  ліцензіата 
геодезичного  обладнання  (високоточного  або точного електронного 
тахеометра,   іншого   вимірювального   приладу),  обчислювальної, 
розмножувальної  техніки,  необхідного для провадження виробничого 
процесу  програмного  забезпечення; { Абзац другий підпункту 2.3.1 
пункту  2.3  розділу  II  в  редакції  Наказу Державного агентства 
земельних ресурсів N 126 ( z0398-11 ) від 28.02.2011 }
     наявність інформаційного   забезпечення   процесу    розробки 
проектної  документації  із  землеустрою,  можливості оперативного 
внесення змін до проектної документації;
     ліцензіат  повинен  дотримуватись  вимог  Закону України \”Про 
ліцензування  певних  видів господарської діяльності\” ( 1775-14 ); 
{  Підпункт  2.3.1  пункту  2.3 розділу II доповнено новим абзацом 
згідно  з  Наказом  Державного  агентства земельних ресурсів N 126 
( z0398-11 ) від 28.02.2011 }
     ліцензіат повинен    дотримуватись    установленого    чинним 
законодавством порядку прийняття та оформлення громадян на  роботу 
відповідно   до   глави  III   Кодексу  законів  про працю України 
(  322-08 ) (укладання трудового договору з найманим працівником). 
{  Підпункт  2.3.1  пункту  2.3 розділу II доповнено новим абзацом 
згідно  з  Наказом  Державного  агентства земельних ресурсів N 126 
( z0398-11 ) від 28.02.2011 } 
     2.3.2. Кваліфікаційні вимоги:
     наявність  диплома  про закінчення вищого навчального закладу 
за  спеціальностями  \”землевпорядкування\”,  \”землевпорядкування та 
кадастр\”  або \”землеустрій та кадастр\” за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем  спеціаліст,  магістр  та  стажу роботи за спеціальністю не 
менше  ніж  три  роки;  {  Абзац другий підпункту 2.3.2 пункту 2.3 
розділу  II  в  редакції  Наказу  Державного  агентства  земельних 
ресурсів N 126 ( z0398-11 ) від 28.02.2011 }
     не менш ніж один раз на  три  роки  підвищувати  кваліфікацію 
інженера-землевпорядника   на  курсах  підвищення  кваліфікації  у 
навчальних закладах,  які уклали  договір  про  співробітництво  з 
Держкомземом.
     2.3.3. Технологічні вимоги:
     виконувати роботи  із землеустрою відповідно до законодавства 
України,  а також державних стандартів,  норм  і  правил  у  сфері 
землеустрою;
     безоплатно передавати один примірник розробленої документації 
із землеустрою у Державний фонд документації із землеустрою;
     забезпечувати зберігання   копії    примірника    розробленої 
документації із землеустрою відповідно до законодавства;
     дотримуватись вимог законодавства  про  авторські  права  при 
використанні   матеріалів   Державного   фонду   документації   із 
землеустрою;
     надавати інформацію    щодо    ліцензованої   діяльності   та 
відповідний примірник технічної  документації  із  землеустрою  на 
вимогу  органу ліцензування при здійсненні контролю за додержанням 
цих Ліцензійних умов;
     ліцензіат повинен    дотримуватись    умов    договору   щодо 
розроблення документації із землеустрою. 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code