ПОРЯДОК поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок

ПОРЯДОК
поділу лісів на категорії та виділення
особливо захисних лісових ділянок

{ У тексті Порядку слово \”Держкомлісгосп\” в усіх відмінках
замінено словом \”Держлісагентство\” у відповідному
відмінку згідно з Постановою КМ N 1364 ( 1364-2011-п )
від 28.12.2011 }

Загальна частина

1. Цей Порядок встановлює єдині вимоги до поділу лісів на
категорії, умови та ознаки віднесення їх до таких категорій, а
також виділення особливо захисних лісових ділянок з режимом
обмеженого лісокористування.

2. Ліси залежно від основних виконуваних ними функцій
поділяються на такі категорії:

1) ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного
призначення;

2) рекреаційно-оздоровчі ліси;

3) захисні ліси;

4) експлуатаційні ліси.

3. Ліси, що зростають на одній території і відповідають
умовам і ознакам віднесення до різних категорій, відносяться до
тієї з них, для якої у визначеному законодавством порядку
встановлений режим більш обмеженого лісокористування.

4. Межі лісів, визначених для віднесення до однієї з
категорій, проводяться уздовж природних меж, квартальних просік,
ліній зв\’язку і електромереж та інших, чітко визначених на
місцевості розмежувальних ліній – залізниць та автомобільних
доріг, канав, каналів, газо- та нафтопроводів, візирів,
протипожежних розривів і вододільних ліній.

Ліси природоохоронного, наукового,
історико-культурного призначення

5. До лісів природоохоронного, наукового,
історико-культурного призначення відносяться лісові ділянки, що
виконують природоохоронну, естетичну функцію, є об\’єктами
науково-дослідних робіт на довгочасну перспективу, сприяють
забезпеченню охорони унікальних та інших особливо цінних природних
комплексів та історико-культурних об\’єктів, зокрема:

1) розташовані в межах територій та об\’єктів
природно-заповідного фонду;

2) розташовані в межах історико-культурних заповідників,
меморіальних комплексів, місць, пов\’язаних з важливими історичними
подіями, охоронних зон пам\’яток історії, археології,
містобудування та архітектури, монументального мистецтва.

До лісів природоохоронного, наукового, історико-культурного
призначення відносяться також унікальні за породним складом,
продуктивністю і генетичними властивостями лісові ділянки, на яких
зростають реліктові, ендемічні види дерев, що мають велике наукове
значення.

Рекреаційно-оздоровчі ліси

6. До рекреаційно-оздоровчих лісів відносяться лісові
ділянки, що виконують рекреаційну, санітарно-гігієнічну та
оздоровчу функцію, використовуються для туризму, зайняття спортом,
санаторно-курортного лікування та відпочинку населення і
розташовані:

1) у межах міст, селищ та інших населених пунктів;

2) у межах округів санітарної охорони лікувально-оздоровчих
територій і курортів;

3) у межах поясів зон санітарної охорони водних об\’єктів;

4) у лісах зелених зон навколо населених пунктів. Площа таких
лісових ділянок визначається за нормативами згідно з додатком 1;

5) поза межами лісів зелених зон, що виділяються за
нормативами згідно з додатком 2.

Захисні ліси

7. До категорії захисних лісів відносяться лісові ділянки, що
виконують функцію захисту навколишнього природного середовища та
інженерних об\’єктів від негативного впливу природних та
антропогенних факторів, зокрема:

1) лісові насадження лінійного типу (полезахисні лісові
смуги, державні захисні лісові смуги, лісові смуги уздовж
забудованих територій населених пунктів);

2) лісові ділянки (смуги лісів), розташовані у смугах
відведення каналів, залізниць та автомобільних доріг;

3) лісові ділянки (смуги лісів) у ярах, на легкорозвіюваних
пісках, рекультивованих землях, кам\’янистих розсипах, малопотужних
кам\’янистих ґрунтах, у високогірних зонах, на стрімких гірських
схилах, у селенебезпечних басейнах та на схилах лавинонебезпечних
басейнів (протиерозійні ліси), які виділяються за нормативами
згідно з додатком 3;

4) лісові ділянки (смуги лісів), які прилягають до смуг
відведення залізниць і виділяються з категорії експлуатаційних
лісів на 500 метрів з кожного боку. У гірських районах ширина смуг
лісів у разі потреби може бути збільшена з урахуванням результатів
спеціальних обстежень до розмірів, що забезпечують захист
залізниць і безпеку руху;

5) лісові ділянки (смуги лісів), що прилягають до смуг
відведення автомобільних доріг державного значення і виділяються з
категорії експлуатаційних лісів шириною 250 метрів з кожного боку
дороги. Для забезпечення захисту зазначених доріг і безпеки руху у
гірських районах ширина смуг лісів у разі потреби може бути
збільшена з урахуванням результатів спеціальних обстежень;

6) лісові ділянки (смуги лісів) уздовж берегів річок, навколо
озер, водоймищ та інших водних об\’єктів, які виділяються з
категорії експлуатаційних лісів за нормативами згідно з
додатком 4. Ширина наявних смуг лісів, що перевищує нормативи, не
підлягає перегляду;

7) інші лісові ділянки (смуги лісів), які не мають зазначених
у підпунктах 1-6 цього пункту ознак віднесення до категорії
захисних лісів, розташовані:

на схилах балок і річкових долин з крутизною схилів до
25 градусів (байрачні ліси);

серед безлісної місцевості та мають площу до 100 гектарів.

Експлуатаційні ліси

8. До категорії експлуатаційних лісів відносяться лісові
ділянки, що не зайняті лісами природоохоронного, наукового,
історико-культурного призначення, рекреаційно-оздоровчими та
захисними лісами (категорії лісів з особливим режимом
лісокористування). Експлуатаційні ліси призначені для задоволення
потреб національної економіки у деревині.

Умови та ознаки виділення
особливо захисних лісових ділянок

9. У межах лісових ділянок, що віднесені до однієї з
категорій лісів, можуть бути виділені особливо захисні лісові
ділянки, для яких встановлюється режим обмеженого
лісокористування.

10. Виділення особливо захисних лісових ділянок здійснюється
за нормативами згідно з додатком 5. Нормативи такого виділення
уточнюються з урахуванням місцевих природних умов органом
виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної
Республіки Крим, територіальними органами Держлісагентства (далі –
органи Держлісагентства) за погодженням з органом виконавчої влади
з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної
Республіки Крим, Мінприроди.
{ Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1364
( 1364-2011-п ) від 28.12.2011 }

11. Лісові ділянки площею до 50 гектарів, що розташовані в
межах лісових масивів і мають велику розосередженість, відносяться
до особливо захисних лісових ділянок і виділяються відповідно до
нормативів, згідно з додатком 3.

12. Лісові ділянки із щільністю радіоактивного забруднення
ґрунту більш як 10 Кі/кв.км відносяться до особливо захисних
лісових ділянок незалежно від їх площі та розосередженості.

Подання і розгляд клопотання
щодо віднесення лісів до відповідних
категорій та виділення особливо
захисних лісових ділянок

13. Державні лісовпорядні організації готують за погодженням
з власниками лісів та постійними лісокористувачами клопотання щодо
приведення існуючого поділу лісів у відповідність з цим Порядком
та надсилають його органові Держлісагентства разом з:

обґрунтуванням, підготовленим державною лісовпорядною
організацією або науковою, проектно-пошуковою установою за участю
інших заінтересованих сторін;

планом лісових ділянок, які передбачається віднести до
відповідної категорії лісів;

характеристикою лісових ділянок, які передбачається віднести
до відповідної категорії, згідно з додатком 6;

відомостями розрахункової лісосіки, якщо зміна категорії
впливає на розрахункову лісосіку, згідно з додатком 7.

14. Крім того до клопотання щодо приведення існуючого поділу
лісів у відповідність з цим Порядком додаються для лісових
ділянок, визначених:

підпунктом 4 пункту 6 цього Порядку, – відомості щодо площі
лісів зелених зон згідно з додатком 8;

підпунктом 5 пункту 6 цього Порядку, – відомості щодо площі
рекреаційно-оздоровчих лісів, які розташовані поза межами лісів
зелених зон, згідно з додатком 9;

підпунктом 3 пункту 7 цього Порядку, – відомості щодо площі
протиерозійних лісів згідно з додатком 10;

підпунктами 4 і 5 пункту 7 цього Порядку, – рішення
відповідних органів про будівництво залізниць, автомобільних доріг
державного значення;

підпунктом 6 пункту 7 цього Порядку, – відомості щодо площі
смуг лісів, що зростають уздовж берегів річок, навколо озер,
водоймищ та інших водних об\’єктів, згідно з додатком 11;

підпунктом 7 пункту 7, – відомості щодо площі захисних лісів,
що розташовані на схилах балок і річкових долин, серед безлісної
місцевості, згідно з додатком 12.

15. Підприємства, установи, організації та особи,
заінтересовані у змінах установлених категорій, звертаються з
відповідним клопотанням згідно з пунктами 13-14 цього Порядку.

16. Орган Держлісагентства розглядає клопотання разом з
матеріалами до них, готує за погодженням з Мінприроди, Радою
міністрів Автономної Республіки Крим, обласними державними
адміністраціями, Верховною Радою Автономної Республіки Крим,
обласними радами відповідний висновок і надсилає його разом з
клопотанням у місячний строк Держлісагентству.
{ Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1364
( 1364-2011-п ) від 28.12.2011 }

17. Держлісагентство розглядає клопотання разом з матеріалами
до нього та приймає за погодженням з Мінприроди у місячний строк
рішення про віднесення лісів до відповідної категорії.

18. У разі встановлення або зміни відповідно до законодавства
основного цільового призначення лісової ділянки державні
лісовпорядні організації з урахуванням такого рішення вносять до
матеріалів лісовпорядкування зміни щодо поділу лісів на категорії,
визначені підпунктами 1 і 2 пункту 5, підпунктами 1-3 пункту 6 та
підпунктами 1 і 2 пункту 7 цього Порядку, без здійснення процедури
розгляду клопотання щодо віднесення лісів до категорій,
передбачених цим Порядком.

19. Державні лісовпорядні організації для виділення особливо
захисної лісової ділянки готують (у разі потреби з використанням
матеріалів спеціальних обстежень) за погодженим з власниками лісів
та постійними лісокористувачами відповідне клопотання, що
надсилається органу Держлісагентства разом з відомостями щодо
площі особливо захисних лісових ділянок згідно з додатком 13.

20. Орган Держлісагентства розглядає клопотання щодо
виділення особливо захисних лісових ділянок разом з матеріалами до
нього та приймає за погодженням з Мінприроди у місячний строк
відповідне рішення.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code