Конт.:

Олег Прокопенко

Кандидат наук, архитектор в Киеве Tel, Viber +38 063 608 7812


Архитектурное проектирование зданий
052014 01

Порядок оформлення приймання стічних вод у міську каналізацію м. Києва

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Получение стройпаспорта, градусловий! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти. Веб, медиа, IT.

Автор: Oleg | Раздел: Решения КМДА | Просмотров: 4 175

Порядок оформлення приймання стічних вод у міську каналізацію м. Києва

3.1. Приєднання Абонентів до міської каналізації

3.1.1. Приєднання Абонентів до міської каналізації здійснюється згідно з вимогами Правил користування.

3.1.2. Водоканал приймає рішення про приймання стічних вод в міську каналізацію від об’єктів, що реконструюються та будуються тільки за наявності у Абонента позитивного висновку Державної екологічної експертизи Державного управління охорони навколишнього природного середовища в м. Києві (далі - ДУОНПС в м. Києві);

3.1.3. При прийнятті рішення для діючих Абонентів та для тих, що реконструюються або будуються, враховується:

запровадження технологічних процесів, які дозволять зменшити кількість забруднених стічних вод та фактичну концентрацію (Сф) забруднюючих речовин;

обов’язкове влаштування систем оборотного водопостачання (крім Абонентів з побутовими стічними водами); попереднє очищення стічних вод на ЛОС; спільне попереднє очищення стічних вод цього об’єкта з стічними водами інших об’єктів на спільних для кількох Абонентів каналізаційних очисних спорудах (далі - КОС);

обробка осадів КОС і вирішення питання про місце їх за-хоронення або утилізації.

3.1.4. При реконструкції, розширенні або будівництві об’єкта майбутній Абонент зобов’язаний:

одержати в Водоканалі ТУ;

розробити та погодити з Водоканалом проектну документацію;

після закінчення будівництва або реконструкції здати каналізаційні мережі та споруди об’єкта в експлуатацію згідно з вимогами Державних будівельних норм;

надати до Водоканалу акт вводу в експлуатацію каналізаційних мереж та споруд об’єкта;
отримати у Водоканалі Умови на скид; укласти з Водоканалом Договір на водопостачання та во-довідведення.

3.1.5. При систематичному скиданні понаднормативних забруднень Водоканал має право вимагати від Абонента, який скидає стічні води після технологічного використання, будівництва КОС або реконструкції ЛОС.

3.2. Укладення договорів про приймання стічних вод у міську каналізацію

3.2.1. Договір на приймання стічних вод у міську каналізацію укладається одночасно з договором на постачання питної води з міського водопроводу.

3.2.2. Договір розробляє Водоканал з урахуванням вимог цих Правил та Правил користування.

3.2.3. У виняткових випадках, коли Абонент не може забезпечити виконання вимог цих Правил за деякими показниками, він звертається до Водоканалу з обґрунтованим проханням про приймання наднормативно забруднених стічних вод із зазначенням їх концентрацій та наданням графіка виконання заходів доведення якості та режиму їх скиду до вимог Правил.

Водоканал розглядає подані матеріали у 15-денний термін і приймає рішення про можливість укладення договору про приймання наднормативно забруднених стічних вод.

У договорі про приймання наднормативно забруднених стічних вод встановлюються тимчасово погоджені концентрації забруднюючих речовин; сумарний коефіцієнт кратності до встановленого нормативу плати за скид наднормативних забруднень та розрахована вартість приймання 1 куб. м стічних вод Абонента згідно з додатком 1.

3.2.4. При виявленні перевищення фактичної концентрації будь-якого показника над зазначеною в договорі про приймання наднормативно забруднених стічних вод додаткова оплата послуг водовідведення здійснюється Абонентом з коефіцієнтом кратності, що визначається Водоканалом відповідно до Державної Інструкції, але замість встановлених ДК беруть тимчасово погоджені концентрації, зазначені в договорі про приймання наднормативно забруднених стічних вод.

3.3. Умови на скид стічних вод

3.3.1. Абоненти зобов’язані отримати у Водоканалі Умови на скид згідно з додатком 2.

3.3.2. Для отримання Умов на скид Абонент повинен звернутись до Водоканалу для їх оформлення та надати наступні документи:

письмовий запит (у разі подовження Умов на скид - за один місяць до закінчення строку дії попередніх);

генплан Абонента у Масштабі 1:500 з нанесеною каналізаційною мережею, затверджений керівником Абонента та завірений печаткою, у двох примірниках;

паспорт водного господарства, до якого входять:

а) загальні відомості про Абонента;

б) пояснювальна записка;

в) нормативні розрахунки водоспоживання та водовідве-дення;

г) баланс водоспоживання та водовідведення;

д) розшифровка стічних вод;

е) акт розмежування балансової належності каналізаційних мереж;

є) дані про ЛОС та/або КОС;

ж) перелік субабонентів;

з) дані про утилізацію осадів КОС, їх зберігання згідно з паспортом місця видалення відходів (МВВ) та їх вивезення;

и) інші документи, що пов’язані зі скиданням стічних вод Абонента.

3.3.3. Водоканал в місячний строк з моменту отримання необхідних документів розглядає їх і видає Умови на скид.

3.3.4. Умови на скид видаються на один рік.

3.3.5. Якщо Абонентом заявлено про відсутність змін у його водовідведенні Умови на скид на наступний рік подовжуються. Абонент повинен звернутися до Водоканалу із письмовим запитом про подовження Умов на скид за один місяць до закінчення строку їх дії.

3.3.6. Для балансоутримувачів житлового фонду та об’єктів соціально-культурного призначення, які не скидають стічні води технологічного та/або непобутового походження, або у яких немає орендарів чи інших суб’єктів, що скидають стічні води технологічного та/або непобутового походження, а також для об’єктів Водоканалу Умови на скид не потрібні.

 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

052014 01

Права та обов’язки Водоканалу і Абонентів, які користуються послугами водовідведення

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Получение стройпаспорта, градусловий! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти. Веб, медиа, IT.

Автор: Oleg | Раздел: Решения КМДА | Просмотров: 5 190

Права та обов’язки Водоканалу і Абонентів, які користуються послугами водовідведення

2.1.Водоканал зобов’язаний: у разі відповідності якості і режиму скиду стічних вод Абонента Умовам на скид (при відсутності боргу Абонента за надані послуги водопостачання і водовідведення) забезпечити приймання, відведення і очищення стічних вод (крім абзаців 3-8 пункту 8.6 розділу 8 цих Правил) та здійснити очищення прийнятих у договірному порядку наднормативно забруднених стічних вод (підпункт 3.2.3 пункту 3.2 розділу 3 цих Правил);
забезпечити систематичний лабораторний контроль за роботою міських каналізаційних очисних споруд (далі -МКОС), якістю води водного об’єкта в контрольних пунктах, визначених чинною Картою аналітичного контролю хі-міко-бактеріологічної лабораторії каналізаційних очисних споруд м. Києва, погодженою Державною екологічною інспекцією в м. Києві (далі - ДЕІ в м. Києві) та Київською міською санітарно-епідеміологічною станцією (далі - СЕС);

при погіршенні показників якості водного об’єкта в контрольному пункті, а також при виникненні аварійних ситуацій негайно повідомити ДЕІ в м. Києві та СЕС з роз’ясненням причин, що викликали ці порушення;

здійснювати контроль за якістю стічних вод, що скидають Абоненти, а також режимом та обсягом скидання;

виставляти Абонентам до оплати рахунки за послуги во-довідведення.

2.2. Водоканал має право:

надавати Абонентам Умови на скид згідно з цими Правилами;

нараховувати плату із застосуванням коефіцієнта кратності (розділ 7 цих Правил) у випадку виявлення порушень Абонентами вимог цих Правил та умов Договору або невиконання вимог Акта;

проводити обстеження водопровідних та каналізаційних систем Абонента та складати Акти за результатами цих обстежень. Акт підписується уповноваженими представниками Водоканалу і Абонента. У разі відмови Абонента від підписання Акта представники Водоканалу роблять відповідний запис в Акті. В цьому випадку Акт, підписаний представниками Водоканалу, діє в односторонньому порядку і один примірник Акта надсилається Абоненту;

при виявленні порушень встановлювати терміни їх усунення (при цьому вимоги Водоканалу є обов’язковими для виконання у встановлені терміни, при недотриманні термінів їх виконання Абонент розраховується за обсяг стічних вод, обчислений згідно з абзацами 3-8 пункту 8.6 розділу 8 цих Правил);

у будь-який час за участю представника Абонента відбирати проби стічних вод; проводити хімічний аналіз проб стічних вод Абонентів; надавати висновки про фактичні концентрації забруднюючих речовин стічних вод та їх відповідність ДК;

вимагати від Абонентів розробки та узгодження з Водоканалом заходів щодо доведення якості стічних вод до встановлених ДК;

встановлювати в контрольному колодязі (далі - КК) Абонентів пристрої для контролю за показниками стічних вод;

здійснювати приймання наднормативно забруднених стічних вод (таке приймання здійснюється Водоканалом на підставі укладеного з Абонентом Договору про приймання наднормативно забруднених стічних вод (підпункт 3.2.3 пункту 3.2 розділу 3 цих Правил);

обстежити об’єкт та відібрати на аналіз проби, вимагати надання необхідного допоміжного матеріалу стосовно скиду стічних вод (при розгляді матеріалів для видачі Умов на скид);

відмовити у видачі Умов на скид, якщо в наданих матеріалах не враховані вимоги Правил та Водоканалу;

вимагати від Абонентів, що розташовані в житлових будинках та мають стічні води технологічного та/або непобутового походження, забезпечення водовідведення стічних вод від об’єкта Абонента окремо облаштованим випуском, а також оформлення Умов на скид.

2.3. Водоканал несе відповідальність, передбачену законодавством:

за технічний стан міської каналізації, яка знаходиться на його балансі;

за якість очищених на МКОС зворотніх вод, що скидаються у водні об’єкти відповідно до встановлених нормативів.

2.4. Абоненти зобов’язані:

отримати Умови на скид та укласти Договір з Водоканалом відповідно до статей 19, 20 Закону України "Про питну воду та питне водопостачання”;

здійснювати систематичний контроль за кількістю та якістю стічних вод, які скидаються ними до міської каналізації згідно з графіком відбору проб, погодженим з Водоканалом, та не перевищувати встановлені обсяги водовідведення та ДК забруднюючих речовин в стічних водах при їх скиданні до міської каналізації (визначення виду, кількості інгредієнтів та періодичності проведення хіманалізу стічних вод Абонента є виключною компетенцією Водоканалу);

щоквартально, не пізніше 10-го числа наступного місяця (при погіршенні якості стічних вод - негайно), подавати Водоканалу та ДЕІ в м. Києві інформацію про обсяги та якісний склад стічних вод, які скидаються Абонентом до міської каналізації;

забезпечувати можливість проведення Контролюючими службами у будь-який час доби обстеження Абонента з питання роботи локальних очисних споруд (далі - ЛОС) та контролю за скиданням стічних вод у міську каналізацію, включаючи надання відповідного експлуатаційного персоналу та необхідних документів, визначених цими Правилами та Правилами користування;

здійснювати відновлення пропускної здатності трубопроводів та колекторів із залученням технічних засобів не рідше одного разу на рік, суб’єктам господарювання, діяльність яких пов’язана з послугами громадського харчування - не рідше двох разів на рік, а при засміченні каналізаційних мереж забруднюючими речовинами, які призводять до обмеження пропускної спроможності міської каналізаційної мережі - негайно;

своєчасно сплачувати виставлені Водоканалом рахунки за послуги водопостачання і водовідведення та скид наднормативних забруднень;

відшкодовувати в повному обсязі збитки та ліквідовувати руйнування міської каналізації, якщо руйнування стались з вини Абонента;

письмово повідомляти Водоканал про усунення порушень в терміни, встановлені в Актах Водоканалу;

утримувати КК Абонента в належному стані, у разі необхідності огородити їх та забезпечити до них доступ (очищувати колодязі від снігу, льоду, сміття, не класти на них будівельні матеріали, не перекривати транспортними засобами, механізмами тощо);

встановити перед скидом у міську каналізацію уловлювачі жиру відповідно до СНиП 2.04.01-85 "Внутренний во-допровод и канализация зданий” (для суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з послугами громадського харчування);

повідомити Водоканал у 7-денний строк про виникнення змін у водовідведенні Абонента (зміни власника Абонента, передача з балансу на баланс будівель та каналізаційних мереж, зміни технологічних процесів або змін на 30% і більше попередніх обсягів водовідведення, виконання будівельних робіт на території об’єкта тощо) та в установленому порядку переоформити в Водоканалі паспорт водного господарства, отримати Умови на скид.

2.5. Абоненти мають право:

користуватись міською каналізацією відповідно до Правил користування, цих Правил, Умов на скид та укладеного Договору;

звертатися до господарського суду з оскарженням неправомірно, на їх погляд, виставлених рахунків;

вимагати проведення контрольного (арбітражного) аналізу стічних вод Абонента протягом строку зберігання контрольної проби (підпункт 6.2.7 пункту 6.2 розділу 6 цих Правил);

перед відбором проб оглядати обладнання, надане Водоканалом, на предмет відсутності ознак стороннього забруднення.

2.6. Абоненти несуть адміністративну, кримінальну, цивільно-правову відповідальність, передбачену законами України,

за недотримання вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів, що регулюють питання водовідведення;

за нещасні випадки, аварійні ситуації, що виникають на міській каналізації та МКОС внаслідок скиду Абонентом в міську каналізацію речовин, що не відповідають вимогам Правил, та заподіяння збитків Водоканалу, які сталися внаслідок порушення Абонентом вимог Правил.

 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

 

Порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки затверджений наказом Мінрегіону України від 05.07.2011 № 103 та діє в редакції наказу Мінрегіону України від 25.02.2013 № 66. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного) з площею до 300 кв.м., господарських будівель, споруд, гаражів, елементів інженерного захисту, благоустрою та озеленення на земельній ділянці. Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів затверджено наказом Мінрегіону України від 16.05.2011 № 45. Порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст затверджено наказом Мінрегіону України від 07.07.2011 № 109. Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466. Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461. Прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадянських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення 1 та 2 категорії складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж відбувається відповідно до наказу Мінрегіону України від 19.03.2013 № 95, зареєстрованого в Мін'юсті України 15 квітня 2013 року за № 612/23144.

Олег Викторович - кандидат наук, сертифицированный архитектор. Районы Киева: Голосеевский, Святошинский, Соломенский, Оболонский, Подольский, Печерский, Шевченковский, Дарницкий, Днепровский, Деснянский. Районы Киевской области: Барышевский, Белоцерковский, Богуславский, Бориспольский, Бородянский, Броварский, Васильковский, Володарский, Вышгородский, Згуровский, Иванковский, Кагарлыкский, Киево-Святошинский, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Полесский, Ракитнянский, Сквирский, Ставищенский, Таращанский, Тетиевский, Фастовский, Яготинский.