Конт.:

Олег Прокопенко

Кандидат наук, архитектор в Киеве Tel, Viber +38 063 608 7812


Архитектурное проектирование зданий
052014 01

Порядок контролю за скиданням стічних вод у систему каналізації м. Києва

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Получение стройпаспорта, градусловий! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти. Веб, медиа, IT.

Автор: Oleg | Раздел: Решения КМДА | Просмотров: 4 924

Порядок контролю за скиданням стічних вод у систему каналізації м. Києва

6.1. Місця відбору проб.

6.1.1. Кожен об’єкт водоспоживання може бути приєднаний до міської каналізації лише окремими випусками з обов’язковим спорудженням на кожному випуску КК Абонента. Відбір проб здійснюється з КК Абонента.

6.1.2. КК Абонента повинні:

визначатись (а у випадку відсутності - споруджуватись), обладнуватись та утримуватись Абонентами відповідно до Правил користування;

перебувати за межами території Абонентів, а їх конкретне місцезнаходження повинно бути узгоджене з Водоканалом;

бути відмічені у Паспорті водного господарства;

бути доступними для огляду, вільними від завалів ґрунтом, будівельним сміттям та іншими предметами;

6.1.3. Взимку люки колодязів необхідно очищати від снігу та льоду.

6.2. Порядок відбору проб.

6.2.1. З метою контролю якості стічних вод Абонентів Водоканал здійснює відбір разових проб.

Разові проби характеризують хімічний склад стічних вод. Виявлені таким чином перевищення ДК забруднюючих речовин є підставою для нарахування додаткової плати згідно з цими Правилами.

6.2.2. За призначенням проби поділяються на робочі, проби для Абонента та контрольні, які відбираються одночасно.

6.2.3. За результатами аналізу робочої проби визначаються концентрації забруднюючих речовин (Сф), та робиться висновок щодо відсутності чи наявності у стічних водах, які скидаються до міської каналізації, перевищень ДК забруднюючих речовин.

6.2.4. Після відбору робоча проба передається в хімічну лабораторію Водоканалу для аналізу. Інформацію про хімічний склад стічних вод, відібраних на випуску Абонента, Абонент може одержати за телефоном в хімічній лабораторії Водоканалу на другий день після відбору проби. Ці запити фіксуються у Водоканалі в спеціальному журналі.

6.2.5. Проба для Абонента відбирається за його бажанням. Аналіз цієї проби проводиться Абонентом. Абонент може не проводити аналізу проби, погоджуючись з результатами аналізу робочої проби.

6.2.6. У випадку розходження результатів аналізу між лабораторіями Водоканалу і Абонента за ініціативою Абонента аналіз контрольної (арбітражної) проби може проводитись в лабораторії Водоканалу або проба може бути передана для проведення аналізу незалежній лабораторії, акредитованій у цій галузі.

Відкриття проби та її аналіз проводиться в присутності представників ДЕІ в м. Києві, Абонента та Водоканалу. Відкриття контрольної проби та результати хімічного аналізу оформлюються відповідним актом згідно з додатком 3 до цих Правил, який є достатньою правовою підставою для нарахування Абоненту додаткової плати.

6.2.7. Контрольна (арбітражна) проба маркується та окле-юється (оклеювання проводиться паперовою стрічкою із застосуванням клею ПВА) Абонентом та опечатується Водоканалом і зберігається в холодильній шафі Водоканалу три доби з моменту відбору проби.

Маркувальна паперова стрічка повинна містити наступну інформацію: назва та код підприємства, номер контрольного колодязя, посада, прізвище, ім’я, по батькові та підпис представника Абонента.

6.2.8. Аналіз контрольної (арбітражної) проби проводиться лише стосовно інгредієнтів, за якими виникли розбіжності між результатами аналізів робочої проби та проби для Абонента.

6.2.9. Аналізи проб здійснюються лабораторіями, акредитованими на право проведення вимірювань показників якості стічних вод. Відповідальність за достовірність результатів аналізу проб несе лабораторія, яка проводила аналіз.

6.2.10. Результати аналізів робочих та контрольних проб зберігаються у Водоканалі протягом трьох років.

6.2.11. Найменший загальний об’єм разової проби становить - 3,0 л (в посуд для робочої проби - 1,0 л, в посуд для проби для Абонента - 1,0 л і в посуд для контрольної проби - 1,0 л).

6.2.12. При наявності ЛОС Абоненти повинні здійснювати облік фактичного обсягу стічних вод та якісний контроль стічних вод до і після ЛОС. На вивіз та утилізацію осадів ЛОС, власником яких є Абонент, мають бути оформлені відповідні документи, які зберігаються у відповідальної за водовід-ведення особи не менше 3 років. Об’єм осадів, вилучених в процесі очищення, обліковується.

6.2.13. Результати замірів об’ємів та аналізів стічних вод повинні фіксуватися в журналах первинного обліку за формами №№ ПОД-11 та ПОД-12, які зберігаються у Абонента.

6.2.14. Про всі випадки аварійних скидів забруднюючих речовин, початок проведення аварійно-відновлювальних робіт Абоненти повинні інформувати Водоканал негайно, зателефонувавши до диспетчерської служби Водоканалу.

6.2.15. Відбір проб для забезпечення контролю за скиданням стічних вод Абонента здійснюється Контролюючими службами незалежно та без відповідного попередження Абонента.

6.2.16. Відбір проб реєструється Водоканалом у Журна-лі-акті відбору проб стічних вод Абонентів за формою, наведеною у додатку 4 до цих Правил.

При відмові Абонента від підпису за відібрану пробу представник Водоканалу робить відповідний запис у Журналі-ак-ті відбору проб стічних вод Абонентів. В такому випадку приперевищенні ДК забруднюючих речовин результати аналізів є підставою для нарахування додаткової плати за скид стічних вод до міської каналізації.

6.2.17. У разі виявлення перевищення ДК забруднюючих речовин, встановлених Правилами, Водоканал:

у 14-денний строк з моменту відбору робочої проби направляє Абоненту лист-повідомлення про перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах Абонента та результати хімічного аналізу;

після визначення обсягів водовідведення Абонента за розрахунковий період направляє Абоненту розрахунок плати за скид стічних вод з перевищенням ДК забруднюючих речовин та відповідний рахунок.

6.2.18. Абонент зобов’язаний оплатити наданий Водоканалом рахунок у 10-денний строк з моменту його отримання.

 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

052014 01

Вимоги до складу та властивостей стічних вод, які скидаються у систему каналізації м. Києва

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Получение стройпаспорта, градусловий! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти. Веб, медиа, IT.

Автор: Oleg | Раздел: Решения КМДА | Просмотров: 5 137

Вимоги до складу та властивостей стічних вод, які скидаються у систему каналізації м. Києва

4.1. В міську каналізацію дозволяється скидати (приймати) стічні води, які не призведуть до порушення роботи каналізаційної мережі та МКОС, є безпечними для обслуговуючого персоналу і можуть бути очищені на МКОС разом з побутовими стічними водами згідно з умовами Дозволу на спеціальне водокористування щодо скиду зворотних вод в р. Дніпро.

4.2. Не дозволяється скидати у міську каналізацію: стічні води Абонента з перевищенням допустимих концентрацій забруднюючих речовин та нормативно чисті води;

рідкі побутові відходи в непогоджених з Водоканалом місцях; дренажні води;

воду скидну (від гідронамиву); стік атмосферних опадів та від територій, які поливають, якщо на скидання таких немає згоди, крім випадків, передбачених пунктом 4.10 розділу 4 Правил користування;

горючі домішки і розчинені газоподібні речовини, взаємодія яких зі стічними водами може призвести до утворення емульсій, токсичних або вибухонебезпечних сумішей;
речовини, які здатні захаращувати труби, колодязі, решітки або відкладатися на їх поверхнях (будівельне та побутове сміття, ґрунт, попіл, мочало, вата, ганчірки, солома, сніг, лід, харчові й тверді виробничі відходи, осади ЛОС, абразивні порошки та інші грубодисперсні зависі, гіпс, вапно, пісок, металева та пластмасова стружка, жири, смоли, мазут та ін.);

речовини, які утворюють велику кількість нерозчинних у воді осадів;

речовини, на які не встановлено гранично допустимі концентрації забруднюючої речовини у воді поверхневих водних об’єктів господарсько-питного призначення чи орієнтовно безпечні рівні впливу для водних об’єктів;

стічні води, в яких можуть міститися радіоактивні, токсичні речовини, солі важких металів і бактеріальні забруднення;

концентровані регенераційні суміші, маточні та кубові розчини.

4.3. Категорично забороняється скидати у міську каналізацію кислоти, розчинники, розчини, які містять або утворюють при змішуванні зі стічними водами сірководень, сірковуглець, оксид вуглецю, легколетючі вуглеводні та інші токсичні сполуки.

4.4. Стічні води інфекційних лікувальних закладів та відділень перед випуском у міську каналізацію мають бути знешкоджені та знезаражені на ЛОС, КОС з обов’язковою утилізацією або захороненням утворених осадів згідно з діючими нормативними документами.

4.5. У випадку, коли обсяг або склад стічних вод змінюється протягом доби, Абонент повинен встановити на об’єктах спеціальні ємності - усереднювачі, які мають необхідний об’єм для забезпечення усереднення витрат -рівномірного протягом доби скидання стічних вод і недопущення залпових скидів та перевищення швидкостей руху (миттєвих значень) стічних вод над допустимими для даного типу трубопроводів.

4.6. Об’єднання стічних вод кількох Абонентів дозволяється тільки після локального попереднього очищення цих вод у кожного Абонента або на спільному блоці КОС для кількох Абонентів.

У цьому випадку усі Абоненти, стічні води яких об’єднуються (як субабоненти), повинні укласти угоди про водовід-ведення з Абонентом Водоканалу, який бере на себе відповідальність за кількісні та якісні показники сумарного обсягу стічних вод, а також за дотримання вимог цих Правил. Якщо відповідального за суміш стічних вод Абонента визначити не вдалося, Умови на скид оформлюються кожним Абонентом (субабонентом) окремо з визначенням КК Абонента.

4.7.Якщо субабонент має намір укласти прямий Договір з Водоканалом, він попередньо отримує погодження у Абонента, який приймає стічні води субабонента у свої каналізаційні мережі або перекачує їх власною каналізаційною насосною станцією.

5.Допустимі концентрації забруднюючих речовин у стічних водах абонентів

5.1. ДК забруднюючих речовин у стічних водах на випусках Абонентів для скидання у міську каналізацію наведені у таблиці.

5.2. При скиді Абонентом забруднюючих речовин, які не увійшли у цей перелік, ДК на них встановлюють згідно з державними Правилами приймання і зазначають їх в Умовах на скид.

5.3. ДК встановлюються на рівні ГДК для водойм господарсько-питного призначення відповідно до СанПиН 463088 "Санитарньїе правила и нормьі охраньї поверхностньїх вод от загрязнения” для:

забруднюючих речовин, не зазначених в Умовах на скид;

стічних вод у випуску, не зазначених в Умовах на скид;

стічних вод в усіх випусках Абонента, якщо цей Абонент не має Умов на скид Водоканалу.

5.4. ДК забруднюючих речовин на випусках Абонентів, які мають договір про приймання наднормативно забруднених стічних вод, встановлюються на рівні тимчасово погоджених концентрацій.

 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

 

Порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки затверджений наказом Мінрегіону України від 05.07.2011 № 103 та діє в редакції наказу Мінрегіону України від 25.02.2013 № 66. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного) з площею до 300 кв.м., господарських будівель, споруд, гаражів, елементів інженерного захисту, благоустрою та озеленення на земельній ділянці. Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів затверджено наказом Мінрегіону України від 16.05.2011 № 45. Порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст затверджено наказом Мінрегіону України від 07.07.2011 № 109. Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466. Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461. Прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадянських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення 1 та 2 категорії складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж відбувається відповідно до наказу Мінрегіону України від 19.03.2013 № 95, зареєстрованого в Мін'юсті України 15 квітня 2013 року за № 612/23144.

Олег Викторович - кандидат наук, сертифицированный архитектор. Районы Киева: Голосеевский, Святошинский, Соломенский, Оболонский, Подольский, Печерский, Шевченковский, Дарницкий, Днепровский, Деснянский. Районы Киевской области: Барышевский, Белоцерковский, Богуславский, Бориспольский, Бородянский, Броварский, Васильковский, Володарский, Вышгородский, Згуровский, Иванковский, Кагарлыкский, Киево-Святошинский, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Полесский, Ракитнянский, Сквирский, Ставищенский, Таращанский, Тетиевский, Фастовский, Яготинский.