Конт.:

Олег Прокопенко

Кандидат наук, архитектор в Киеве Tel, Viber +38 063 608 7812


Архитектурное проектирование зданий
062013 02

Положення про організацію робіт із створення та технічного обслуговування мереж кабельного телемовлення у місті Києві

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Получение стройпаспорта, градусловий! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти. Веб, медиа, IT.

Автор: Oleg | Раздел: Решения КМДА | Просмотров: 2 758

Положення про організацію робіт із створення та технічного обслуговування мереж кабельного телемовлення у місті Києві


1. Загальна частина


1.1. Це Положення розроблено відповідно до законів України "Про телебачення і радіомовлення”, "Про столицю України — місто-герой Київ”, "Про ліцензування певних видів господарської діяльності” і визначає організацію робіт із проектування, будівництва, реконструкції та технічного обслуговування: систем колективного прийому телебачення (СКПТ); систем кабельного телебачення (СКТБ); супутникових систем прийому телебачення (ССПТ) (далі — мережі кабельного телемовлення).
1.2. Роботи із проектування, будівництва та реконструкції мереж кабельного телемовлення (далі — створення мереж кабельного телемовлення) повинні вестись як комплекс заходів по реалізації створення загальноміської мережі кабельного телемовлення на засадах єдиної технічної політики.
1.3. Дозвіл на створення мережі кабельного телемовлення може бути надано суб’єкту господарювання-резиденту України на конкурсній основі відповідно до Указу Президента України від 19 листопада 2001 року № 1097/2001 "Про Основні напрями конкурентної політики на 2002—2004 роки” в частині додержання органами виконавчої влади конкурсних засад при визначенні суб’єктів господарювання, яким надається право здійснювати певні види господарської діяльності у випадках, коли кількість таких суб’єктів господарювання є обмеженою.
Метою проведення конкурсу є розвиток конкуренції, обмеження монополізму на ринку надання послуг та вибір на конкурсних засадах суб’єктів господарювання, які створять мережі кабельного телемовлення для надання послуг кабельного телебачення населенню міста в необхідних обсягах та з високою якістю.
1.4. Роботи із технічного обслуговування мереж кабельного телемовлення повинні вестись як комплекс заходів для підтримання справності та надійного функціонування.
1.5. Це Положення є обов’язковим для всіх суб’єктів, зайнятих організацією робіт із створення та технічного обслуговування мереж кабельного телемовлення.
2. Організація отримання дозволу на створення мереж кабельного телемовлення


2.1. Дозвіл на створення мереж кабельного телемовлення надається розпорядженням Київської міської державної адміністрації за поданням Управління зв’язку, телекомунікацій та інформатизації (далі — Управління) на підставі результатів проведеного конкурсу.
2.2. Об’єктом конкурсу може бути дозвіл на створення мережі кабельного телемовлення в окремо взятих вулицях, проспектах тощо, мікрорайоні, групі мікрорайонів, районі міста Києва.
2.3. Рішення про проведення конкурсу приймає Управління за власною ініціативою або за ініціативою суб’єкту господарювання, який бажає отримати дозвіл на створення мережі кабельного телемовлення (далі — Заявник).
Проведення конкурсу на право отримання дозволу на створення мережі кабельного телемовлення може бути ініційовано також відносно окремо взятих вулиць, проспектів тощо, мікрорайонів, груп мікрорайонів, районів міста Києва з існуючою мережею кабельного телемовлення.
2.4. Проведення конкурсів на надання дозволу на створення мережі кабельного телемовлення в окремо взятих вулицях, проспектах тощо, мікрорайоні, групі мікрорайонів, районі міста Києва з існуючою мережею кабельного телемовлення, яка є комунальною власністю територіальної громади міста, проводиться за умови укладання переможцем конкурсу договору щодо їх використання з СКП "Київтелесервіс” як підприємством, за яким вони закріплені на праві повного господарського відання.
2.5. Проведення конкурсу безпосередньо організовує Управління.
2.6. Для підготовки і проведення конкурсу наказом начальника Управління створюється конкурсна комісія, до складу якої в установленому порядку включаються представники Управління, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій. Очолює конкурсну комісію начальник Управління.
2.7. Конкурсна комісія готує і публікує в місцевих друкованих засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу та порядок його організації, яке містить таку інформацію:
— найменування Управління як організатора конкурсу;
— основні характеристики об’єкта конкурсу;
— місце і термін для отримання Заявниками документів — бланка заяви та копії цього Положення;
— термін подання та адреса, за якою подаються документи на конкурс;
— місце, дата і час засідання конкурсної комісії;
— телефон для довідок з питань проведення конкурсу.
Роз’яснення щодо порядку організації і проведення конкурсу можуть бути надані також шляхом проведення конференції, яку організовує Управління.
2.8. Заявник одержує у встановлені в оголошенні терміни бланк заяви та копію цього Положення для ознайомлення з порядком організації та проведення конкурсу.
2.9. Для участі у конкурсі Заявник подає конкурсній комісії такі документи:
2.9.1. Заяву встановленої форми (додаток 1 до цього Положення).
2.9.2. Копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання та копії установчих документів, засвідчені нотаріально або органом, який видав оригінал документа.
2.9.3. Концепцію створення мережі кабельного телемовлення (роз’яснення щодо змісту Концепції створення мереж кабельного телемовлення наведено в додатку 2 до цього Положення).
2.9.4. Копії документів, засвідчені нотаріально чи іншим чином у встановленому порядку, що підтверджують право власності Заявника або оренди ним виробничих приміщень, необхідних для здійснення діяльності зі створення мережі кабельного телемовлення.
2.9.5. Копії ліцензій Держбуду України, Держкомзв’язку та інформатизації України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (у разі їх наявності).
2.9.6. Перелік послуг, що будуть надаватися в створеній мережі.
2.9.7. Інформацію щодо засад тарифної політики.
2.9.8. Бланк договору, який буде укладатися з абонентами мережі кабельного телемовлення.
2.9.9. Копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.
2.10. Подані на конкурс документи реєструються конкурсною комісією у журналі обліку. Документи, представлені не в повному обсязі не реєструються і повертаються Заявнику із поясненням причин повернення.
2.11. Документи, які надійшли після встановленого конкурсною комісією в оголошенні про проведення конкурсу терміну, не розглядаються.
2.12. До участі у конкурсі не допускаються Заявники у випадках, якщо:
— заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;
— подані для участі у конкурсі неправильно оформлені документи або такі, що містять неправдиву інформацію.
Про недопущення до участі в конкурсі Управління письмово повідомляє Заявника.
2.13. Для розгляду поданих Заявниками Концепцій створення мереж кабельного телемовлення, в частині дотримання єдиної технічної політики, Управління направляє їх до АТ "Київпроект”.
АТ "Київпроект” протягом 10 робочих днів подає до Управління свої висновки.
2.14. Засідання конкурсної комісії відбувається в день, час та в місці, визначених в оголошенні про проведення конкурсу.
На засіданні мають право бути присутні Заявники, документи яких прийняті до участі у конкурсі, крім часу, коли приймається рішення.
2.15. При прийнятті рішення конкурсна комісія враховує, зокрема, наступне:
2.15.1. Відповідність Концепції створення мережі кабельного телемовлення схемі загальноміської мережі кабельного телемовлення.
2.15.2. Висновки АТ "Київпроект” стосовно поданої Концепції.
2.15.3. Досвід роботи Заявника щодо створення (та технічного обслуговування) мереж кабельного телемовлення.
2.15.4. Наявність відповідних ліцензій Держбуду України, Держкомзв’язку та інформати-зації України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.
2.15.5. Якість надання послуг в діючих мережах кабельного телебачення Заявника.
2.16. Рішення про результати конкурсу (про визначення переможця конкурсу) приймається конкурсною комісією відкритим голосуванням простою більшістю голосів від загального її складу.
2.17. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується головою та секретарем конкурсної комісії. Копія рішення протягом трьох робочих днів надсилається переможцю конкурсу та іншим Заявникам, які не стали переможцями конкурсу.
2.18. Рішення конкурсної комісії про визначення переможця є підставою для підготовки Управлінням проекту розпорядження Київської міської державної адміністрації про надання переможцю конкурсу дозволу на створення мережі кабельного телемовлення.
Управління за результатами конкурсу протягом 10 робочих днів готує проект розпорядження Київської міської державної адміністрації про надання переможцю конкурсу дозволу на створення мережі кабельного телемовлення.
2.19. Спори, що виникають за результатами конкурсу, розв’язуються в установленому законодавством порядку.
2.20. Суб’єкти господарювання, яким було надано дозволи районних у м. Києві державних адміністрацій до затвердження цього Положення, для переоформлення їх на дозволи на створення мереж кабельного телемовлення, що надаються Київською міською державною адміністрацією, подають до Управління:
2.20.1. Заяву встановленої форми (додаток 1 до цього Положення).
2.20.2. Копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання та копії установчих документів, засвідчені нотаріально або органом, який видав оригінал документа.
2.20.3. Копію рішення районної у м. Києві державної адміністрації про дозвіл на створення мережі кабельного телемовлення в районі.
2.20.4. Копії ліцензій Держбуду України, Держкомзв’язку та інформатизації України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (у разі їх наявності).
2.20.5. Основні характеристики мережі (топологія мережі; типи обладнання, яке використовується; фактична кількість абонентів).
2.20.6. Копію акта приймальної (державної технічної) комісії про прийняття мережі кабельного телемовлення в експлуатацію (згідно з ДБН А.3.1-3-94 "Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. Основні положення” чи іншими чинними на відповідний період нормативними актами).
2.20.7. Перелік послуг, що надаються в створеній мережі.
2.20.8. Інформацію щодо засад тарифної політики.
2.20.9. Копію договору, який укладається з абонентами мережі кабельного телемовлення.
2.20.10. Копію листа АТ "Київпроект” про прийняття на облік створеної мережі кабельного телемовлення.
2.20.11. Копію договору на технічне обслуговування мережі (якщо його здійснює інший суб’єкт господарювання — ліцензіат Держкомзв’язку).
2.20.12. Копії договорів з телерадіоорганізаціями на ретрансляцію каналів мовлення в мережі кабельного телемовлення.
2.21. У разі дотримання вимог п. 2.20 цього Положення у місячний термін Управління готує проект розпорядження Київської міської державної адміністрації про надання дозволу на створення мережі кабельного телемовлення в порядку переоформлення.
2.22. У підготовці проекту розпорядження Київської міської державної адміністрації про надання дозволу на створення мережі кабельного телемовлення в порядку переоформлення Управління може відмовити у випадках, якщо:
— заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;
— перелік поданих документів не відповідає п. 2.20 цього Положення;
— подані документи неправильно оформлені або такі, що містять неправдиву інформацію.
Про відмову Управління письмово повідомляє Заявника.
2.23. Дозвіл на створення мережі кабельного телемовлення, а також дозвіл на створення мережі кабельного телемовлення в порядку переоформлення видаються на термін 5 років з правом подовження терміну дії дозволу.
2.24. Для подовження терміну дії дозволу на створення мережі кабельного телемовлення, який був наданий Київською міською державною адміністрацією відповідно до вимог цього Положення (в т. ч. в порядку переоформлення), Заявники подають до Управління:
2.24.1. Заяву встановленої форми (додаток 1 цього до Положення).
2.24.2. Копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання та копії установчих документів, засвідчені нотаріально або органом, який видав оригінал документа.
2.24.3. Копію розпорядження Київської міської державної адміністрації про надання дозволу на створення мережі кабельного телемовлення (в т. ч. в порядку переоформлення).
2.24.4. Копії ліцензій Держбуду України, Держкомзв’язку та інформатизації України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (у відповідних випадках).
2.24.5. Основні характеристики мережі (топологія мережі; типи обладнання, яке використовується; фактична кількість абонентів).
2.24.6. Копію акта приймальної (державної технічної) комісії про прийняття мережі кабельного телемовлення в експлуатацію (згідно з ДБН А.3.1-3-94 "Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. Основні положення” чи іншими чинними на відповідний період нормативними актами).
2.24.7. Перелік послуг, що надаються в створеній мережі.
2.24.8. Інформацію щодо засад тарифної політики.
2.24.9. Копію договору, який укладається з абонентами мережі кабельного телемовлення.
2.24.10. Копію листа АТ "Київпроект” про прийняття на облік створеної мережі кабельного телемовлення.
2.24.11. Копія договору на технічне обслуговування мережі (якщо його здійснює інший суб’єкт господарювання — ліцензіат Держкомзв’язку).
2.24.12. Копії договорів з телерадіоорганізаціями на ретрансляцію каналів мовлення в мережі кабельного телемовлення.
2.25. У разі дотримання вимог пункту 2.24 цього Положення Управління в місячний термін готує проект розпорядження Київської міської державної адміністрації про подовження терміну дії дозволу на створення мережі кабельного телемовлення.
2.26. Термін дії дозволу на створення мережі кабельного телемовлення подовжується на 5 років з правом подальшого подовження відповідно до цього Положення на такі ж періоди.
2.27. У підготовці проекту розпорядження Київської міської державної адміністрації про подовження терміну дії дозволу на створення мережі кабельного телемовлення відповідно до вимог цього Положення, Управління може відмовити у випадках, якщо:
— заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;
— відсутня звітність Управлінню, згідно з п. 6.2 цього Положення;
— перелік поданих документів не відповідає п. 2.24 цього Положення;
— подані неправильно оформлені документи або такі, що містять неправдиву інформацію.
Про відмову Управління письмово повідомляє Замовника.
3. Організація проектних робіт


3.1. Для забезпечення проведення єдиної технічної політики замовник проектування будівництва та реконструкції мережі кабельного телемовлення (далі — Замовник) до початку проектування повинен отримати технічні умови на проектування в АТ "Київпроект”.
3.2. Проекти мереж кабельного телемовлення повинні розроблятися відповідно до законодавства України та інших нормативних актів і виконуватися організаціями, які мають відповідну ліцензію Держбуду України.
3.3. При проектуванні мереж кабельного телемовлення додержуються таких вимог:
3.3.1. Розміщення головної станції СКТБ в окремих приміщеннях, переважно на останніх поверхах будинків, з обладнанням їх охоронною сигналізацією, будівництво спеціальних ніш, приміщень і т. п., які забезпечують збереження обладнання і запобігання доступу до нього сторонніх осіб.
3.3.2. Резервування основного обладнання головної станції, а також комплектування її ремонтним ЗІПом.
3.3.3. Використання нового сучасного сертифікованого обладнання, яке забезпечує в мережі кабельного телемовлення можливості двостороннього зв’язку (зворотний канал), перевірки якості роботи мережі, доступу до Інтернет та інші інтерактивні послуги з можливістю надання їх абонентам.
3.4. При проектуванні внутрішньобудинкових систем колективного прийому телебачення передбачаються заходи щодо обліку споживання електроенергії.
3.5. У випадку, якщо проектами забудови на певній території передбачається введення в дію в більш пізні терміни споруд (приміщень) для розміщення головної станції СКТБ, проектами СКПТ будинків, які здаються в експлуатацію раніше, повинно передбачатися обладнання розподільчої мережі за схемою СКПТ з підключенням її до будинкової антени.
4. Організація будівництва (реконструкції) і введення в експлуатацію


4.1. Будівництво (реконструкція) мереж кабельного телемовлення повинні виконуватись на основі та у повній відповідності до проектної документації, розробленої згідно з нормами технологічного проектування та іншими вимогами нормативних актів України.
4.2. Замовники будівництва (реконструкції) мереж кабельного телемовлення, генпідрядні та субпідрядні організації свої взаємовідносини будують відповідно до законодавства, інших нормативних (нормативно-технічних) актів України.
4.3. Прийняття в експлуатацію побудованих (реконструйованих) мереж кабельного телемовлення здійснюється відповідно до ДБН А.3.1-3-94 "Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. Основні положення”.
4.4. Замовник за 10 робочих днів сповіщає Управління про початок роботи державної (технічної) комісії щодо прийняття мережі кабельного телемовлення в експлуатацію.
4.5. Районна у м. Києві державна адміністрація, на території якої прийнята в експлуатацію мережа кабельного телемовлення, протягом 10 робочих днів після затвердження акта державної (технічної) комісії про прийняття в експлуатацію мережі кабельного телемовлення направляє до Управління копію цього акта та розпорядження районної у м. Києві державної адміністрації про його затвердження.
4.6. Після затвердження розпорядженнями районних у м. Києві державних адміністрацій актів державних (технічних) комісій про прийняття в експлуатацію мереж кабельного телемовлення Замовники будівництва (реконструкції) мереж кабельного телемовлення забезпечують їх приймання на свій баланс.
У випадках прийняття в експлуатацію нових, окремо розташованих будинків, внутрішньо будинкові мережі кабельного телемовлення передаються на баланс спеціалізованого комунального підприємства "Київтелесервіс” до визначення товариством співвласників будинків чи іншими суб’єктами права власності на ці будинки (далі — Власники будинків) іншого балансоутримувача (для технічного обслуговування).
4.7. Побудовані або реконструйовані мережі кабельного телемовлення в місячний термін після затвердження акта державної (технічної) комісії замовник ставить на облік в АТ "Київпроект”.
4.8. При будівництві нових будинків (споруд) їх забудовник забезпечує сталий прийом телебачення для тих будинків (споруд), які через таке будівництво потрапили в зону неякісного прийому телевізійного сигналу, шляхом створення мереж кабельного телемовлення або забезпечення їх ефірними антенами у встановленому порядку.
5. Організація технічного обслуговування мереж кабельного телемовлення і контролю якості послуг кабельного телебачення


5.1. Технічне обслуговування створеної мережі кабельного телемовлення проводиться Власником цієї мережі або іншою уповноваженою ним організацією (далі — Власник мережі кабельного телемовлення) на підставі та відповідно до умов ліцензії Держкомзв’язку.
Власники мереж кабельного телемовлення укладають з Власниками будинків, у певних приміщеннях яких знаходиться обладнання мереж кабельного телемовлення, відповідні цивільно-правові угоди на користування зазначеними приміщеннями (якщо ці приміщення не є власністю Власника мереж кабельного телемовлення).
5.2. Власники будинків забезпечують:
5.2.1. Необхідні умови збереження діючих мереж кабельного телемовлення, для чого утримують у належному стані грати, двері, системи сигналізації, замкове обладнання, які обмежують доступ на технічні поверхи, дахи, підвали, службові приміщення і т. п., де розташоване відповідне обладнання мереж кабельного телемовлення, згідно з вимогами Правил охорони ліній зв’язку та за порушення яких передбачається відповідальність згідно з чинним законодавством України.
5.2.2. Оформлення відповідних документів і передачу їх для розгляду у районні управління Головного управління МВС України в м. Києві в усіх випадках правопорушень відносно мереж кабельного телемовлення (крадіжок, навмисного пошкодження обладнання головних станцій, антенних пристроїв, елементів магістральних і розподільчих систем тощо).
5.3. У випадках, коли мережа кабельного телемовлення зазнала пошкодження в результаті крадіжки, навмисного пошкодження обладнання, а також виконання ремонтно-будівельних робіт, пожеж, стихійного лиха, затоплення окремих елементів та інше, Власник будинку разом з Власником мережі кабельного телемовлення складають відповідний акт, у якому, зокрема, обов’язково зазначаються:
— причини непрацездатності мережі;
— перелік обладнання, яке потребує заміни або ремонту.
5.4. Ремонтні роботи із відновлення працездатності мереж кабельного телемовлення, пошкоджених у наведених в п. 5.3 цього Положення випадках, виконуються Власниками мереж кабельного телемовлення (або за їх замовленням іншими організаціями) за власний рахунок, за рахунок Власників будинків або інших винних осіб.
5.5. Власники мереж кабельного телемовлення повинні вживати заходів щодо реконструкції технічних засобів власної мережі для підвищення якості послуг та їх контролю.
Власники мереж кабельного телемовлення для організації контролю якості послуг кабельного телебачення та оперативного реагування на заяви та звернення громадян стосовно якості наданих послуг повинні мати диспетчерську службу, обладнану багатоканальними телефонами, а також відповідні ремонтні служби.
6. Заключна частина


6.1. Дозвіл на створення мережі кабельного телемовлення може бути анульований, якщо:
— Замовник не виконав термінів закінчення робіт із будівництва і введення в експлуатацію мережі або інших умов, визначених в розпорядженні Київської міської державної адміністрації про надання йому дозволу на створення мережі;
— державна (технічна) комісія не приймає в експлуатацію побудовані мережі кабельного телемовлення через невідповідність їх погодженим і затвердженим у встановленому порядку проектним рішенням.
Дозвіл на створення мережі кабельного телемовлення анулюється відповідним розпорядженням Київської міської державної адміністрації за поданням Управління.
6.2. Власники мереж кабельного телемовлення подають до Управління довідки про технічне обслуговування мереж кабельного телемовлення згідно із встановленою формою (додаток 3 до цього Положення) за перше півріччя — не пізніше 20 липня звітного року, та за рік — не пізніше 1 лютого року, наступного за звітним.

 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

062013 02

ПОЛОЖЕННЯ про проведення інвестиційного конкурсу та укладення інвестиційних договорів

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Получение стройпаспорта, градусловий! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти. Веб, медиа, IT.

Автор: Oleg | Раздел: Решения КМДА | Просмотров: 4 134

Затверджено розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 26 грудня 2003 року № 2442


ПОЛОЖЕННЯ
про проведення інвестиційного конкурсу та укладення інвестиційних договорів на залучення інвесторів до фінансування будівництва або реконструкції станцій метрополітену, підземних переходів, автошляхів, площ та інших об'єктів житлової та соціальної інфраструктури міста


І. Загальні положення
1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України — місто-герой Київ", "Про інвестиційну діяльність" та визначає порядок підготовки, проведення інвестиційного конкурсу, укладення інвестиційних договорів на залучення інвесторів до фінансування будівництва або реконструкції станцій метрополітену, підземних переходів, автошляхів, площ та інших об'єктів житлової та соціальної інфраструктури міста.
2. Інвестиційний конкурс проводиться з метою створення сприятливих умов для провадження інвестиційної діяльності та забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку міста Києва.
3. Завданням інвестиційного конкурсу є визначення на конкурсних засадах юридичної чи фізичної особи, яка забезпечить найкращі умови здійснення інвестиційної діяльності з будівництва або реконструкції станцій метрополітену, підземних переходів, автошляхів, площ та інших об'єктів житлової та соціальної інфраструктури міста.
4. Терміни та поняття, що використовуються у цьому Положенні, вживаються в такому значенні:
замовник будівництва — юридична особа, яка видає замовлення на виконання робіт (послуг) із будівництва об'єктів, укладає договори (контракти), контролює вартість, терміни, якість виконаних робіт та здійснює їх оплату (визначається виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією);
інвестиційний договір — угода, яка укладається між організатором конкурсу, замовником будівництва та переможцем конкурсу про інвестування та здійснення будівництва або реконструкції об'єкта інвестування на умовах конкурсу;
істотні умови договору — умови договору, які визнані такими за законом або необхідні для договорів даного виду і відповідають умовам конкурсу;
комісія — постійно діючий колегіальний орган, який створюється для організації, підготовки та проведення конкурсу;
конкурс — інвестиційний конкурс на залучення інвесторів до фінансування будівництва або реконструкції станцій метрополітену, підземних переходів, автошляхів, площ та інших об'єктів житлової та соціальної інфраструктури міста, проведення якого визначається цим Положенням;
конкурсна документація — комплект документів, що надається учаснику та містить поряд з іншим інформацію про об'єкт конкурсу та його умови;
конкурсна пропозиція — комплект документів, що оформлюється учасником конкурсу відповідно до вимог цього Положення та подається учасником на розгляд комісії для прийняття рішення про переможця інвестиційного конкурсу;
конкурсне забезпечення — надання учасником конкурсу гарантій (банківські гарантії, порука тощо) щодо забезпечення виконання ним зобов'язань, що виникають у зв'язку з поданням конкурсних пропозицій;
оголошення про конкурс — розміщене в засобах масової інформації оголошення організатора конкурсу із запрошенням взяти в ньому участь;
організатор конкурсу — структурний підрозділ виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), який уповноважений давати замовлення на проведення конкурсу, розробляти умови конкурсу, укладати інвестиційний договір та контролювати виконання умов конкурсу;
протокол комісії — зведений документ, що відображає відомості про підготовку, організацію та результати проведення конкурсу.
процедура оцінки — порядок визначення переможця конкурсу із числа поданих конкурсних пропозицій, що відповідають вимогам, визначеним у конкурсній документації.
реєстраційний внесок — внесок учасників конкурсу за розгляд поданих ними конкурсних пропозицій;
робоча група — тимчасовий робочий орган комісії, який утворюється комісією для забезпечення організації, підготовки та проведення конкурсу;
умови конкурсу — обов'язковий для учасників конкурсу перелік затверджених комісією вимог, які необхідно виконати для участі у конкурсі;
учасники конкурсу — фізичні або юридичні особи, які виявили бажання брати участь у конкурсі, подали про це заявку та документи відповідно до цього Положення та умов інвестиційного конкурсу, а також внесли реєстраційний внесок.
5. Рішення про проведення конкурсу та про затвердження переможця конкурсу приймає виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) за поданням організатора конкурсу на підставі матеріалів техніко-економічного аналізу.
6. Об'єктом конкурсу можуть бути:
об'єкти реконструкції та об'єкти незавершеного будівництва, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, а також новостворювані об'єкти.
7. В конкурсі можуть брати участь вітчизняні та іноземні юридичні особи, громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства.
8. До участі в конкурсі не допускаються особи, які:
— визнані банкрутами, або стосовно яких порушено справу про банкрутство; 
— або не надали відповідних фінансових документів, які б підтверджували їх фінансові можливості щодо забезпечення виконання умов конкурсу; 
— або знаходяться в стадії ліквідації; 
— або майно (частина майна) яких перебуває в податковій заставі або на це майно накладено арешт; 
— або мають заборгованість у сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів); 
— або не виконали умови попередніх інвестиційних договорів.
9. Інвестиційний договір після погодження всіх його умов укладається між організатором конкурсу, замовником будівництва та переможцем конкурсу.
10. У разі, коли після оголошення конкурсу лише один учасник виявив бажання взяти участь у конкурсі, інвестиційний договір може бути укладений з цим учасником шляхом погодження з ним всіх істотних умов інвестиційного договору.
11. Спори, пов'язані з проведенням конкурсу, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.
II. Порядок утворення та роботи конкурсної комісії
12. Для проведення конкурсів виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) утворює постійно діючу конкурсну комісію. Головою комісії є керівник організатора конкурсу.
Питання про матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності комісії та її робочої групи вирішує організатор конкурсу.
13. Свою діяльність комісія здійснює відповідно до законодавства України, рішень Київської міської ради, розпоряджень Київського міського голови, розпоряджень Київської міської державної адміністрації та цього Положення.
14. До складу комісії входять представники Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), його структурних підрозділів та представники відповідних територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також інші особи.
15. Голова комісії, його заступники та секретар комісії є представниками виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
16. Комісія, відповідно до покладених на неї завдань, має право: 
— забезпечувати виконання рішення про проведення конкурсу; 
— утворювати робочу групу для організації та проведення конкурсу;
— залучати до роботи на договірних засадах вітчизняних та іноземних експертів та консультантів в якості радників (з правом дорадчого голосу);
— одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та інших юридичних осіб всю необхідну інформацію щодо проведення конкурсу;
— визначати розмір та порядок сплати реєстраційного внеску;
— здійснювати контроль за виконанням робіт, пов'язаних з організацією та проведенням конкурсу;
— встановлювати строки проведення конкурсу та, у разі необхідності, за наявності обгрунтованого клопотання організатора конкурсу, приймати рішення про зміну строків проведення конкурсу;
— за поданням організатора конкурсу визначати та затверджувати умови конкурсу, склад і зміст конкурсної документації, форму заявки на участь у конкурсі, текст інформаційного оголошення про проведення конкурсу;
— забезпечувати публікацію інформаційного оголошення про проведення конкурсу;
— визначати порядок забезпечення учасників конкурсу конкурсною документацією та надання їм роз'яснень з питань проведення конкурсу;
— організовувати реєстрацію конкурсних пропозицій;
— розглядати пропозиції учасників конкурсу та встановлювати їх відповідність умовам конкурсу;
— приймати рішення про недопущення до участі в конкурсі осіб у разі встановлення фактів, визначених п. 8 цього Положення;
— вносити пропозиції учасникам конкурсу щодо надання ними додаткової інформації з метою остаточного з'ясування їх спроможності виконувати передбачені конкурсною документацією умови;
— підводити підсумки конкурсу та визначати переможця конкурсу;
— подавати проект розпорядження органу, визначеного в п. 5 цього Положення, про затвердження результатів конкурсу та/або будівництва;
— повідомляти переможця, інших учасників про результати конкурсу;
— розглядати та остаточно узгоджувати з переможцем конкурсу умови інвестиційного договору.
17. Комісія зобов'язана:
— забезпечувати проведення конкурсів згідно з чинним законодавством України, встановленими процедурами та строками;
— забезпечувати рівні умови для всіх учасників конкурсу;
— зберігати конфіденційність інформації, отриманої від учасників конкурсу в процесі його проведення.
18. Засідання комісії є правоможним за умови участі в ньому не менше 2/3 від загального складу комісії.
19. Рішення комісії приймається відкритим голосуванням після обговорення порядку денного засідання простою більшістю голосів присутніх членів комісії та осіб, визначених абзацом третім п. 16 цього Положення. При встановленні результатів голосування дорадчі голоси цих осіб прирівнюються до голосів членів комісії в співвідношенні 1/2 до 1.
У разі рівного розподілу голосів голос голови комісії, або головуючого на засіданні комісії, є вирішальним.
20. Засідання комісії є закритими. У разі потреби отримання додаткової інформації щодо учасника конкурсу, його конкурсних пропозицій тощо, комісія має право вимагати надання додаткових документів та/або заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу.
21. Рішення комісії оформлюється протоколом, що підписується усіма членами комісії та особами з дорадчим голосом, які взяли участь у голосуванні та затверджуються головою комісії. Протокол обов'язково має містити зміст висловлювань членів комісії та осіб з дорадчим голосом, які проголосували проти прийнятого рішення.
22. Комісія, за поданням організатором конкурсу обґрунтованого клопотання, має право перенести дату проведення конкурсу. Інформація про перенесення дати проведення конкурсу в обов'язковому порядку доводиться робочою групою до всіх учасників.
23. Рішення комісії може бути оскаржене до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) протягом трьох робочих днів з моменту отримання повідомлення про результати конкурсу.
III. Робоча група
24. Для виконання робіт та надання послуг, пов'язаних з організацією та проведенням конкурсу, комісія створює робочу групу, в складі не менше трьох осіб, відповідальну за цю роботу. За поданням голови комісії або його заступника склад робочої групи формується з представників структурного підрозділу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) — організатора конкурсу. Координація її роботи здійснюється головою комісії.
25. Робоча група здійснює:
— підготовку техніко-економічних обґрунтувань проведення конкурсу; 
— організацію засідань комісії;
— розробку проекту конкурсної документації та умов конкурсу;
— підготовку і проведення роботи щодо погодження конкурсної документації;
— публікацію оголошення про проведення конкурсу;
— надання учасникам конкурсу конкурсної документації та реєстрацію конкурсних пропозицій учасників конкурсу;
— вивчення конкурсних пропозицій учасників інвестиційного конкурсу та підготовка порівняльної характеристики цих пропозицій;
— протокольне оформлення ведення засідань комісії; 
— розробку проекту інвестиційного договору;
— надсилання відповідних повідомлень учасникам конкурсу та членам комісії.
IV. Конкурсна документація
26. Конкурсна документація розробляється робочою групою та затверджується комісією до моменту оголошення конкурсу. Виконання умов, які пред'являються до конкурсної документації, є обов'язковим для всіх учасників конкурсу.
Передача учасникам конкурсної документації здійснюється робочою групою конкурсу за наявності документа, що підтверджує сплату учасником реєстраційного внеску.
27. Конкурсна документація містить: 
— інструкцію для учасників;
— проект заявки на участь у конкурсі;
— перелік документів та відомостей, які додаються учасником до заявки на участь у конкурсі;
— проект інвестиційного договору; 
— інші документи (за рішенням комісії).
28. Інструкція для учасників містить інформацію і вимоги щодо об'єкта та умов конкурсу, дати і порядку його проведення, порядок розроблення, оформлення і подання пропозицій.
29. Інформація щодо об'єкта та умов конкурсу містить наступні відомості:
а) загальна характеристика об'єкта;
б) необхідні умови участі у конкурсі, зокрема:
— готовність та здатність учасника конкурсу профінансувати усі витрати, пов'язані з будівництвом (реконструкцією) об'єкта інвестицій;
— надання учасником конкурсу конкурсного забезпечення;
— готовність учасника у разі визнання його переможцем конкурсу та укладення з ним інвестиційного договору внести кошти на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва у розмірі десяти відсотків від орієнтовної вартості будівництва (реконструкції) об'єкта інвестицій. Термін внесення визначається конкурсною комісією;
— готовність учасника у разі визнання його переможцем конкурсу та укладення з ним інвестиційного договору компенсувати організатору конкурсу витрати, пов'язані з підготовкою та проведенням інвестиційного конкурсу, у розмірі одного відсотка від орієнтовної вартості будівництва (реконструкції) об'єкта інвестицій. Термін внесення визначається конкурсною комісією.
в) інформацію щодо необхідності подання учасниками конкурсу додаткових пропозицій, спрямованих, зокрема, на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста;
г) основні критерії оцінки пропозицій та визначення переможця конкурсу.
30. Інформація і вимоги щодо порядку та дати проведення конкурсу, порядку розроблення, оформлення та подання пропозицій включає:
— процедурні питання (адреса, за якою комісія приймає пропозиції, та номери телефонів і факсів робочої групи конкурсу, останній строк подання заявки та пропозицій на участь у конкурсі, порядок повідомлення учасників про можливу зміну строків проведення конкурсу, підсумки конкурсу);
— склад конкурсної пропозиції та порядок її оформлення (вимоги щодо повноти документації, яка надається, порядок підписання і завірення документів, внесення виправлень, вимоги до упакування, надписування і опечатування документів, способу їх доставки, порядок та строк внесення змін до пропозицій).
31. За рішенням комісії до інструкції може входити й інша інформація.
32. Заявка на участь у інвестиційному конкурсі має містити такі відомості:
а) щодо фізичних осіб:
— дата заповнення;
— назва об'єкта інвестування;
— прізвище, ім'я та по батькові, інші паспортні дані;
— наявність банківських реквізитів;
— адреса з зазначенням номерів телефону, факсу.
б) щодо юридичних осіб:
— дата заповнення;
— назва об'єкта інвестування;
— повне найменування, місцезнаходження, номери телефонів, факсу;
— дата, місце і орган реєстрації;
— організаційно-правова форма;
— загальні відомості про посадових осіб органу управління;
— відомості про осіб, уповноважених діяти від імені учасників конкурсу, і які мають право підписувати юридичні документи (доручення).
33. До заявки додаються:
— засвідчені в установленому порядку копії статуту або інших установчих документів, свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності учасника конкурсу;
— документи (витяг з торговельного, банківського або судового реєстру тощо), що підтверджують реєстрацію юридичної особи у країні її місцезнаходження — для нерезидентів;
— відомості, що підтверджують можливість учасника конкурсу забезпечити належне фінансування інвестиційної діяльності:
— баланс підприємства (форма 1) — для резидентів;
— звіт про фінансові результати (форма 2) — для резидентів;
— звіт про рух грошових коштів (форма 3) — для резидентів;
— звіт про власний капітал (форма 4) — для резидентів;
— примітки до річної фінансової звітності (форма 5) — для резидентів;
— довідка державної податкової інспекції за місцем реєстрації учасника конкурсу про відсутність заборгованості перед бюджетом станом на момент оголошення конкурсу, декларація про доходи (для фізичних осіб);
— розшифровка на дату подання документів дебіторської та кредиторської заборгованості юридичної особи з позначенням дати їх виникнення;
— відомості щодо наявності досвіду та можливостей фінансового і організаційного забезпечення реалізації інвестиційного проекту;
— пропозиції щодо виконання умов конкурсу;
— пропозиції учасника, спрямовані на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста.
За рішенням комісії до заявки можуть додаватися й інші відомості.
34. Заявка та інші документи, що подаються учасником конкурсу, підписуються уповноваженою посадовою особою та головним бухгалтером учасника конкурсу і засвідчуються його печаткою.
У разі, якщо учасником конкурсу є фізична особа, заявка та документи, що до неї додаються, повинні бути прошиті та пронумеровані, а підпис учасника конкурсу має бути посвідчений нотаріально.
35. За рішенням комісії перелік документів, що подаються учасниками конкурсу, може бути змінений чи доповнений.
V. Оголошення інвестиційного конкурсу
36. Комісія оголошує проведення конкурсу після прийняття рішення про затвердження конкурсної документації.
37. Інформацію про оголошення конкурсу комісія публікує в газетах "Урядовий кур'єр", "Хрещатик", "Столиця", "Інвестиційна газета" або в іншому друкованому засобі масової інформації та у мережі Інтернет.
38. Інформація про оголошення конкурсу має містити відомості щодо: 
— рішення, на підставі якого проводиться конкурс;
— об'єкта інвестиції (найменування, характеристики тощо);
— обсягів робіт, які мають бути профінансовані інвестором, а також обсяги внесків на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва;
— обов'язку переможця конкурсу компенсувати організатору конкурсу витрати, пов'язані з підготовкою та проведенням інвестиційного конкурсу, у розмірі одного відсотка від орієнтовної вартості будівництва (реконструкції) об'єкта інвестицій;
— розміру та порядку сплати реєстраційного внеску;
— строку, в межах якого має бути здійснена інвестиційна діяльність;
— часу, місця и умов отримання конкурсної документації; 
— строку, до якого буде видаватися конкурсна документація;
— найменування комісії та місцезнаходження робочої групи, до якої слід звертатися з метою отримання додаткової інформації.
VI. Порядок подання та розгляду конкурсних пропозицій
39. Після оголошення конкурсу будь-яка фізична або юридична особа, яка виявила бажання взяти у ньому участь та сплатила реєстраційний внесок, має право отримати конкурсну документацію. Кошти, сплачені учасниками конкурсу в якості реєстраційного внеску поверненню не підлягають.
Кошти, сплачені учасниками конкурсу в якості реєстраційного внеску, та обсяги коштів, які перевищують витрати, пов'язані з підготовкою та проведенням інвестиційних конкурсів, використовуються на капітальні вкладення відповідно до Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва.
40. Видача конкурсної документації для її оформлення проводиться робочою групою уповноваженим представникам учасника конкурсу або особисто учаснику конкурсу — фізичній особі, які сплатили реєстраційний внесок та з'явилися за адресою, зазначеною в оголошенні про проведення конкурсу. Факт передачі учаснику конкурсної документації реєструється у відповідному реєстрі, який ведеться робочою групою.
41. Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу особисто або через представників в установлений в оголошенні про проведення конкурсу термін та за вказаною в ньому адресою. День опублікування оголошення про проведення конкурсу в газеті "Урядовий кур'єр" вважається днем його оголошення. Член робочої групи, який отримав конкурсні пропозиції від учасника конкурсу, повинен зареєструвати факт передачі учасником конкурсних пропозицій у реєстрі і проінформувати учасника про присвоєння йому відповідного номера.
Надана учасником конкурсна пропозиція розглядається як його безвідзивна оферта (пропозиція) організатору конкурсу та замовнику укласти інвестиційний договір на умовах, визначених в якості умов проведення інвестиційного конкурсу, та умовах, додатково викладених учасником у своїй конкурсній пропозиції.
Строки подання конкурсних пропозицій визначаються конкурсною комісією. У разі, якщо кінець строку для подання конкурсних пропозицій, визначений конкурсною комісією, припадає на неробочий день, то за останній день строку вважається перший після нього робочий день.
42. Учасник може оформити та подати тільки одну конкурсну пропозицію.
43. Конкурсна пропозиція передається учасником конкурсу в подвійному конверті. На зовнішньому та внутрішньому конвертах зазначається адреса комісії та найменування об'єкта конкурсу. На внутрішньому конверті, крім названої інформації, зазначається найменування учасника конкурсу та його адреса.
44. До закінчення строку подання конкурсних пропозицій учасники конкурсу мають право вносити зміни до них з метою їх удосконалення або зняти свою пропозицію з розгляду.
Після розпечатування конвертів із заявками вносити зміни до пропозицій учасників конкурсу не дозволяється.
45. Конкурсні пропозиції, отримані комісією після закінчення строку подачі, не розглядаються і повертаються учаснику конкурсу у нерозпечатаних конвертах.
46. Неподання в конкурсній пропозиції необхідної інформації, подання її у неповному обсязі, подання неправдивої інформації або встановлення наявності фактів, що визначені п. 8 цього Положення, є підставою для відмови учаснику конкурсу у розгляді та оцінці його конкурсних пропозицій та для виключення його з числа учасників конкурсу.
47. До складу конкурсної пропозиції, що подається учасником конкурсу, входить:
— оформлена, відповідно до наданого організатором конкурсу проекту, заявка на участь у конкурсі;
— документи, які додаються до заявки відповідно до п. 33 цього Положення;
— пропозиції учасника конкурсу, які повинні відповідати необхідним умовам, зазначеним в п.п. 6 п. 29 цього Положення, а також містити конкурсні пропозиції, зазначені в п. 29 цього Положення;
— додаткові відомості, які учасник конкурсу вважає за необхідне передати комісії або надання яких вимагає комісія з метою уточнення інформації, поданої учасником конкурсу;
— інші документи (за рішенням комісії).
48. У разі, коли учасник конкурсу вважає за необхідне залучити для виконання договору співвиконавців (співінвесторів, кредиторів тощо), до пропозиції повинні бути додані документи, що свідчать про реальну домовленість із зазначеними співвиконавцями (протоколи намірів, попередні договори, гарантійні листи тощо).
49. Розпечатування конвертів із поданими учасниками конкурсними пропозиціями здійснюється комісією після закінчення терміну їх подання.
Після розпечатування конвертів здійснюється перевірка наявності в них необхідних документів, про що вноситься запис у протокол, який підписується усіма членами комісії.
Після ознайомлення комісії з конкурсними пропозиціями учасників конкурсу робоча група протягом семи робочих днів з моменту розпечатування конвертів проводить детальне вивчення конкурсних пропозицій і подає їх разом із своїм висновком на розгляд комісії.
VII. Порядок організації та проведення конкурсу пропозицій і оголошення переможця інвестиційного конкурсу
50. Конкурс проводиться в один етап, за результатами якого комісія ухвалює рішення про переможця конкурсу та подає його на затвердження органу, який прийняв рішення про проведення конкурсу.
51. Переможцем конкурсу визнається учасник, який запропонував найкращі умови здійснення інвестиційної діяльності, відповідно до умов конкурсу, зокрема виконав усі необхідні умови конкурсу та запропонував найкращі пропозиції, спрямовані на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста.
52. Основними критеріями визначення переможця конкурсу є:
— найкращі пропозиції, спрямовані на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста;
— надійність учасника, серйозність його намірів і намірів його партнерів;
— найбільш вигідна та надійна схема фінансування проекту (на стадіях будівництва або реконструкції об'єкта інвестиції);
— найбільша частка власних коштів, що вкладаються учасником у фінансування об'єкта інвестиції;
— найкращі умови використання об'єкта інвестиції для надання послуг щодо задоволення громадських потреб.
53. За рішенням комісії, що приймається до оголошення конкурсу, перелік критеріїв щодо визначення переможця інвестиційного конкурсу може бути доповнений.
54. Для остаточного визначення переможця інвестиційного конкурсу комісія може рекомендувати учасникам з числа тих, хто запропонував найкращі умови здійснення інвестиційної діяльності під час проведення конкурсу, провести фінансовий та/або правовий аудит (перевірку) їх діяльності.
55. Конкурс може бути оголошений таким, що не відбувся, у разі, коли: 
— протягом строку прийняття пропозицій не надійшло жодної пропозиції; 
— усі подані пропозиції не відповідають умовам інвестиційного конкурсу;
— усі подані пропозиції оформлені з порушенням умов, визначених у конкурсній документації;
— вимоги комісії щодо приведення пропозицій у відповідність до умов конкурсної документації не виконані усіма учасниками конкурсу у встановлений строк.
56. За результатами конкурсу комісія складає протокол, у якому, зокрема, зазначається:
— найменування об'єкта інвестиції;
— склад присутніх членів комісії та осіб з дорадчим голосом;
— відомості про учасників інвестиційного конкурсу;
— пропозиції учасників інвестиційного конкурсу;
— пропозиції присутніх на засіданні щодо визначення переможця;
— результати голосування за оцінкою пропозицій;
— обґрунтування визначення переможця інвестиційного конкурсу;
— окрема думка осіб, що проголосували проти прийнятого рішення.
57. Організатор конкурсу не пізніше ніж через три дні після підписання протоколу готує проект розпорядження органу, визначеного в п. 5 цього Положення, про затвердження результатів конкурсу та/або про будівництво об'єкта.
58. У разі затвердження рішення комісії, переможець конкурсу та інші учасники конкурсу повідомляються про це комісією у триденний строк з дня затвердження результатів конкурсу органом, визначеним в п. 5 цього Положення.
У цей же термін комісія повинна надіслати переможцю запрошення на переговори для узгодження кінцевого варіанта інвестиційного договору та його підписання.
VIII. Порядок укладення інвестиційних договорів
59. Протягом десяти робочих днів з дня прийняття рішення про затвердження переможця інвестиційного конкурсу комісія повинна опублікувати результати конкурсу в друкованих засобах масової інформації, зазначених у п. 37 цього Положення.
60. Проект інвестиційного договору розробляється відповідно до законодавства України та умов конкурсу і повинен містити умови здійснення інвестиційної діяльності.
Сторони за домовленістю можуть внести до проекту інвестиційного договору зміни і доповнення, що не стосуються істотних умов, визначених у конкурсній документації та в пропозиції переможця конкурсу.
61. З моменту прийняття рішення про переможця інвестиційного конкурсу до моменту скасування такого рішення, комісія та орган, що прийняв рішення про затвердження рішення комісії про переможця конкурсу, не має права вести переговори про укладення інвестиційного договору з іншими особами, в тому числі з іншими учасниками, які брали участь у інвестиційному конкурсі.
62. Якщо протягом двадцяти одного календарного дня з моменту отримання переможцем повідомлення, зазначеного у п. 58 цього Положення, переможець інвестиційного конкурсу відмовився від підписання договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору, рішення про переможця інвестиційного конкурсу скасовується. З моменту скасування рішення про затвердження переможця конкурсу, комісія має право розпочати переговори з іншими учасниками з числа тих, хто запропонував найкращі умови здійснення інвестиції під час проведення конкурсу.
63. Підписання інвестиційного договору між організатором конкурсу, замовником будівництва та переможцем конкурсу здійснюється протягом п'яти робочих днів з моменту узгодження проекту інвестиційного договору.
64. Інвестиційний договір вважається укладеним з дня досягнення домовленості з усіх істотних умов і підписання сторонами тексту договору.
65. В процесі виконання інвестиційного договору сторони можуть шляхом укладення додаткової угоди змінити його умови, за винятком умов, що є істотними та відображають умови здійснення інвестиційної діяльності, визначені в результаті проведення інвестиційного конкурсу.
66. Заміна інвестора в інвестиційному договорі можлива за наявності всіх нижчеперелічених умов:
— інші сторони інвестиційного договору (організатор конкурсу та замовник) не заперечують проти заміни інвестора;
— новий інвестор погодився на вступ до інвестиційного договору на визначених в ньому умовах, що були погоджені з попереднім інвестором;
— комісія надала згоду на заміну інвестора;
— рішення комісії про надання згоди на заміну інвестора затверджено органом, визначеним в п. 5 цього Положення.
67. За наявності усіх обставин, перелічених в п. 66 цього Положення щодо заміни інвестора, організатор конкурсу та замовник укладають інвестиційний договір з новим інвестором.
68. Організатор конкурсу має право розірвати інвестиційний договір з інвестором у встановленому законом порядку, якщо інвестор порушує умови інвестиційного договору, зокрема порушує встановлені договором обсяги та строки фінансування, не виконує або виконує неналежним чином свої інші інвестиційні обов'язки.
У разі розірвання договору з інвестором організатор конкурсу вирішує питання про залучення нового інвестора.

 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

 

Порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки затверджений наказом Мінрегіону України від 05.07.2011 № 103 та діє в редакції наказу Мінрегіону України від 25.02.2013 № 66. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного) з площею до 300 кв.м., господарських будівель, споруд, гаражів, елементів інженерного захисту, благоустрою та озеленення на земельній ділянці. Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів затверджено наказом Мінрегіону України від 16.05.2011 № 45. Порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст затверджено наказом Мінрегіону України від 07.07.2011 № 109. Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466. Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461. Прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадянських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення 1 та 2 категорії складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж відбувається відповідно до наказу Мінрегіону України від 19.03.2013 № 95, зареєстрованого в Мін'юсті України 15 квітня 2013 року за № 612/23144.

Олег Викторович - кандидат наук, сертифицированный архитектор. Районы Киева: Голосеевский, Святошинский, Соломенский, Оболонский, Подольский, Печерский, Шевченковский, Дарницкий, Днепровский, Деснянский. Районы Киевской области: Барышевский, Белоцерковский, Богуславский, Бориспольский, Бородянский, Броварский, Васильковский, Володарский, Вышгородский, Згуровский, Иванковский, Кагарлыкский, Киево-Святошинский, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Полесский, Ракитнянский, Сквирский, Ставищенский, Таращанский, Тетиевский, Фастовский, Яготинский.