ПОЛОЖЕННЯ про Комісію з досудового врегулювання спорів, що виникли між інвесторами, органами місцевого самоврядування та їх структурними підрозділами у місті Києві

Затверджено розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 24 жовтня 2003 року № 1980
ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з досудового врегулювання спорів, що виникли між інвесторами, органами місцевого самоврядування та їх структурними підрозділами у місті Києві
1. Загальні положення
1. Це Положення розроблено відповідно до законів України \”Про місцеве самоврядування в Україні\”, \”Про столицю України — місто-герой Київ\”, \”Про інвестиційну діяльність\” і визначає порядок створення, загальні організаційні та процедурні засади діяльності Комісії з досудового врегулювання спорів, що виникли між інвесторами, органами місцевого самоврядування та їх структурними підрозділами у місті Києві (надалі — Комісія).
Для цілей цього Положення під терміном \”органи місцевого самоврядування\” розуміється виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), а також виконавчі органи відповідних районних рад у місті Києві.
2. Комісія є постійним діючим органом виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
3. Звернення до Комісії здійснюється на добровільних засадах, не порушує та не обмежує право інвесторів та інших учасників інвестиційного спору на звернення за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів до суду або іншого компетентного органу відповідно до законодавства України.
4. Метою діяльності Комісії є сприяння досудовому вирішенню суперечок між інвесторами, органами місцевого самоврядування та їх структурними підрозділами у місті Києві.
5. До завдань Комісії віднесено з\’ясування обставин виникнення інвестиційного спору і прийняття взаємоприйнятного для сторін рішення. Відповідно до своїх завдань Комісія вправі на будь-якій стадії розгляду спору пропонувати сторонам конфлікту умови, на яких спір може бути врегульований, а сторони під час розгляду спору мають добросовісно співпрацювати з Комісією.
6. Право на звернення до Комісії мають особи, які здійснюють інвестиційну діяльність у м. Києві, зокрема, вітчизняні та іноземні юридичні та фізичні особи. При цьому предметом розгляду на засіданні Комісії є звернення щодо оспорювання неправомірних, на думку заявника, дій або адміністративних рішень органів місцевого самоврядування та їх структурних підрозділів у м. Києві під час здійснення заявником інвестиційної діяльності.
2. Компетенція Комісії
7. Комісія, відповідно до покладених на неї завдань:
— розглядає звернення заявника (інвестора чи іншого учасника інвестиційного спору) про досудове врегулювання спору та надає рекомендації щодо його вирішення;
— організовує в межах своєї компетенції роботу з метою запобігання виникненню спорів між інвесторами, органами місцевого самоврядування та їх структурних підрозділів;
— надає інвесторам, органам місцевого самоврядування та їх структурним підрозділам рекомендації щодо можливих способів досудового врегулювання спору;
— надає консультації інвесторам з процесуальних питань розгляду спорів Комісією;
— здійснює інші функції, що випливають з покладених на неї завдань.
8. Комісія, відповідно до покладених на неї завдань, має право:
— вживати в установленому порядку заходів відповідно до своєї компетенції щодо забезпечення виконання своїх рішень;
— утворювати постійні або тимчасові робочі групи, а також секретаріат;
— одержувати в установленому порядку від органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів, підприємств, установ, організацій, заснованих на комунальній власності територіальної громади м. Києва, інформацію, яка необхідна для виконання покладених на Комісію завдань;
— залучати до складу Комісії для роботи в установленому порядку представників органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів, підприємств, установ, організацій, заснованих на комунальній власності територіальної громади м. Києва (за погодженням з їх керівниками), незалежних вітчизняних та іноземних експертів та консультантів (за їх згодою).
3. Організаційно-правові засади діяльності Комісії
9. Персональний склад Комісії затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
10. До складу Комісії входять представники Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), її структурних підрозділів та представники підприємств, установ, організацій, заснованих на комунальній власності територіальної громади м. Києва, а також експерти та консультанти (за згодою) та інші особи.
11. Керівництво Комісією здійснює голова Комісії. Голова Комісії призначається розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). На період відсутності голови Комісії його функції виконує заступник.
12. Для організаційного забезпечення діяльності Комісії створюється секретаріат. Координацію роботи секретаріату здійснює голова Комісії.
13. До складу секретаріату входять секретар та не менше 2 членів секретаріату, які є членами Комісії.
14. Секретар Комісії призначається розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за поданням голови Комісії.
15. Формою роботи Комісії є засідання, які скликаються в разі потреби. Засідання Комісії вважається повноважним, якщо в ньому беруть участь більшість членів Комісії від її загального складу. Рішення Комісії, прийняті на засіданнях, оформлюються протоколом. Протокол засідання Комісії підписується головою Комісії або його заступником, який веде засідання, та секретарем. Протокол обов\’язково має містити зміст окремої думки членів Комісії, які проголосували проти прийнятого рішення.
16. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. Рішення Комісії має рекомендаційний характер і визначає найбільш сприятливі, на думку Комісії, способи врегулювання інвестиційного спору між сторонами.
17. Зміни до персонального складу Комісії за поданням Голови Комісії затверджуються розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
18. У засіданні Комісії беруть участь члени Комісії та запрошені на засідання особи.
19. У разі необхідності отримання додаткової інформації від учасників спору Комісія має право вимагати надання додаткових документів та/або заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників спору.
4. Порядок розгляду звернень інвесторів та інших учасників інвестиційних спорів
20. Розгляд інвестиційних спорів Комісією здійснюється за зверненням осіб, визначених у п. 6 цього Положення.
21. У зверненні зазначається:
— повне найменування і поштові реквізити заявника;
— дата пред\’явлення і номер звернення;
— сутність порушення прав заявника; докази, що підтверджують ці обставини; посилання на відповідні нормативні акти;
— вимоги заявника та пропозиції щодо способу досудового врегулювання спору;
— інформація, якщо у провадженні господарського суду або іншого органу, який діє в межах своєї компетенції, знаходиться справа з розгляду інвестиційного спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав;
— інформація, якщо є рішення господарського суду або іншого органу, який в межах своєї компетенції вирішив господарський спір між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав;
— перелік документів, що додаються до претензії, а також інших доказів.
Документи, що підтверджують вимоги заявника, додаються в оригіналах чи належним чином засвідчених копіях.
Звернення підписується заявником або його повноважною особою та надсилається на адресу Комісії рекомендованим або цінним листом чи вручається секретарю (члену секретаріату) особисто.
22. Після отримання звернення секретаріат приймає попереднє рішення про відношення спору до юрисдикції Комісії. Якщо секретаріат визначає, що спір не підпадає під юрисдикцію Комісії, він протягом трьох робочих днів після отримання звернення письмово інформує про це заявника з поясненням причин відмови.
23. Комісія припиняє провадження по розгляду спору, якщо є рішення господарського суду або іншого органу, який в межах своєї компетенції вирішив господарський спір між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав.
24. Секретаріат залишає звернення без розгляду, якщо у провадженні господарського суду або іншого органу, який діє в межах своєї компетенції, знаходиться справа з розгляду інвестиційного спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав.
25. Рішення секретаріату про відповідність спору юрисдикції Комісії є підставою для початку розгляду, але не перешкоджають Комісії зробити висновок про недостатність юрисдикції з причин, що були невідомі на час прийняття попереднього рішення.
26. Якщо секретаріат визначає, що спір підпадає під юрисдикцію Комісії, | секретар протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання звернення звітує перед головою Комісії про необхідність досудового врегулювання спору, що виник між інвесторами, органами місцевого самоврядування та їх структурними підрозділами, підприємствами, установами, організаціями, заснованими на комунальній власності територіальної громади м. Києва.
27. Голова Комісії, а у разі його відсутності заступник голови Комісії, призначає робочу групу та її голову з числа членів Комісії.
28. Робоча група у строки, визначені головою Комісії, здійснює:
— попередній аналіз звернення заявника;
— надання пропозицій щодо способів досудового врегулювання спору;
— готує проект рішення Комісії.
29. Після завершення роботи робочої групи голова Комісії скликає засідання Комісії, на якому голова робочої групи доповідає з висновками і пропозиціями робочої групи щодо врегулювання спору.
30. Після доповіді голови робочої групи Комісія обговорює найбільш сприятливі для сторін способи вирішення спору.
31. У будь-який момент під час розгляду спору Комісія може звернутися до учасників спору за наданням відомостей, документів або інформації, що мають відношення до його розгляду. Неподання у встановлений Комісією термін відомостей, документів або інформації с підставою для розгляду спору за наявними документами або припинення розгляду інвестиційного спору (у разі недостатності документів для прийняття рішення).
32. У разі необхідності отримання від сторін усних пояснень щодо предмету спору, документів тощо, вони можуть бути запрошені на засідання Комісії.
33. Заявник або інші учасники інвестиційного спору можуть звернутися з письмовим клопотанням про перенесення розгляду інвестиційного спору Комісією. Вирішуючи питання про перенесення розгляду інвестиційного спору, Комісія враховує доводи, що містяться в клопотанні, кількість попередніх звернень щодо відстрочки засідань однієї сторони, терміновість врегулювання спору та інші відповідні фактори.
34. У разі наявності поважних причин для перенесення засідання, Комісія приймає відповідне рішення.
35. Під час розгляду спору інтереси сторони може представляти уповноважена особа, яка діє на підставі довіреності. Сторона у будь-який час має право призначити або відкликати представника, письмово повідомивши про своє рішення секретаріат або Комісію.
36. Після надання сторонам однакових можливостей щодо обґрунтування своїх позицій, Комісія закінчує розгляд спору та починає підготовку рішення (пропозицій та рекомендацій). Комісія може повернутися до слухання спору з власної ініціативи, або на запит учасника, якщо для цього є достатні підстави.
37. Комісія приймає рішення на протязі 30 днів після завершення розгляду. Рішення оформляється в письмовій формі та містить рекомендації щодо досудового врегулювання спору та їх обгрунтування.
38. Рішення Комісії вручається особисто заявнику або уповноваженій заявником особі під розписку або може бути надіслано рекомендованим листом.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code