Статут комунального підприємства \”Київреклама\”

 ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      розпорядженням Київської
                                      міської державної
                                      адміністрації
                                      від 31.01.2007 N 83
 
                              СТАТУТ
      комунального підприємства виконавчого органу Київради
           (Київської міської державної адміністрації)
                          \”Київреклама\”
 
         
 
                   Стаття 1. Загальні положення
 
     1.1. Комунальне  підприємство  виконавчого  органу   Київради
(Київської міської державної адміністрації) \”Київреклама\” (далі за
текстом  Підприємство)   створене   в   результаті   реорганізації
госпрозрахункової  організації  \”Київреклама\”  шляхом перетворення
відповідно до рішення Київської міської ради від 28.09.2006 N 8/65
(  ra-008023-06  )\”Про реорганізацію госпрозрахункової організації
\”Київреклама\”  у  комунальне   підприємство   виконавчого   органу
Київради (Київської міської державної адміністрації) \”Київреклама\”
та є його правонаступником.
 
     1.2. Підприємство безпосередньо  підпорядковується  Головному
управлінню  з  питань реклами виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації).
 
     1.3. Цим Статутом визначено порядок створення, функціонування
та  припинення  діяльності  комунального  підприємства виконавчого
органу  Київради  (Київської  міської   державної   адміністрації)
\”Київреклама\”.
 
     1.4. Підприємство  за  своєю  організаційно-правовою формою є
комунальним комерційним  унітарним  підприємством,  заснованим  на
власності територіальної громади м. Києва.
 
            Стаття 2. Найменування та місцезнаходження
 
     2.1. Назва Підприємства:
     повна: комунальне підприємство  виконавчого  органу  Київради
(Київської міської державної адміністрації) \”Київреклама\”.
     скорочена назва – КП \”Київреклама\”.
 
     2.2. Місцезнаходження (юридична адреса)  Підприємства:
     01030 м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, 12-а.
 
             Стаття 3. Юридичний статус Підприємства
 
     3.1. У  своїй  діяльності Підприємство керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і  законами  України,  постановами  Верховної  Ради
України,  указами і розпорядженнями Президента України, декретами,
постановами  та  розпорядженнями   Кабінету   Міністрів   України,
рішеннями   Київської   міської  ради,  розпорядженнями  Київської
міської державної адміністрації та цим Статутом.
 
     3.2. Підприємство  здійснює  свою   діяльність   на   засадах
господарської самостійності,  госпрозрахунку,  є юридичною особою,
має самостійний баланс,  поточний  та  інші  рахунки  в  установах
банків,  казначейства,  печатки  з власним найменуванням,  штампи,
затверджені  в  установленому  порядку,  фірмовий  знак  чи   знак
обслуговування,  бланки  з  власними реквізитами та інші атрибути.
Права і обов\’язки юридичної особи Підприємство набуває  з  моменту
його державної реєстрації.
 
     3.3. Підприємство   має   право   укладати  угоди,  договори,
контракти з юридичними та фізичними особами як в Україні, так і за
її  межами  у  встановленому законом порядку,  набувати майнові та
особисті  немайнові  права,  нести  обов\’язки,  бути  позивачем  і
відповідачем у суді, господарському суді та третейському суді.
 
     3.4. У   встановленому   законом  порядку  за  погодженням  з
власником або уповноваженим ним органом Підприємство може  входити
до   асоціацій,   корпорацій,   консорціумів  та  інших  об\’єднань
підприємств, у тому числі за участю іноземних юридичних осіб.
 
     3.5. Підприємство    несе    відповідальність    за    своїми
зобов\’язаннями   в   межах   належного   йому   майна   згідно   з
законодавством України.  Підприємство не несе відповідальність  за
зобов\’язаннями  власника.  Власник  не  несе  відповідальність  за
зобов\’язаннями Підприємства.
 
               Стаття 4. Майно і кошти Підприємства
 
     4.1. Майно Підприємства становлять основні фонди та  оборотні
кошти,  одержані  прибутки,  а  також  інші  матеріальні цінності,
вартість яких відображається в його самостійному балансі.
 
     4.2. Майно    Підприємства    є     комунальною     власністю
територіальної  громади  м.  Києва  і  закріплено  за ним на праві
господарського відання.
 
     4.3. Джерелами формування майна Підприємства є:
     4.3.1. доходи від господарської діяльності;
     4.3.2. капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
     4.3.3. майно, передане власником;
     4.3.4. кредити банків та інших кредиторів;
     4.3.5. інвестиції;
     4.3.6. благодійні    внески,    пожертвування    організацій,
підприємств і громадян;
     4.3.7. інші джерела, не заборонені законодавством України.
 
     4.4. Підприємство    має    право    за    згодою    власника
(уповноваженого  ним  органу)  здавати  в  оренду,  надавати іншим
підприємствам,  організаціям та установам безоплатно  в  тимчасове
користування   або   в   позику  належні  йому  будинки,  споруди,
устаткування,  транспортні засоби та інші матеріальні цінності,  а
також  відчужувати  та  списувати  їх  з  балансу  в установленому
законом порядку.
 
     4.5. Статутний фонд Підприємства складає 5000  (п\’ять  тисяч)
гривень.
 
     4.6. Контроль     за    фінансово-господарською    діяльністю
Підприємства здійснюється згідно з законодавством України.
 
               Стаття 5. Предмет та мета діяльності
 
     5.1. Підприємство створено з метою:
     5.1.1. Ведення  господарської  діяльності  і  надання  послуг
юридичним,  фізичним особам у сфері зовнішньої реклами та  реклами
на транспорті комунальної власності м. Києва.
     5.1.2. Надання  послуг  юридичним  та   фізичним   особам   у
встановленому порядку та/або відповідно до укладених договорів.
     5.1.3. Впорядкування рекламної діяльності в сфері  зовнішньої
реклами та реклами на транспорті комунальної власності м. Києва.
     5.1.4. Поліпшення зовнішнього вигляду та дизайну м. Києва.
     5.1.5. Організації   комерційної   діяльності  для  отримання
прибутків та поповнення міського бюджету.
 
     5.2. Предметом діяльності підприємства є:
     5.2.1. Координація   заходів   щодо  впорядкування  рекламної
діяльності в галузі реклами та впровадження системного підходу  до
формування високоякісного зовнішнього дизайну м. Києва.
     5.2.2. Укладання  договорів  з  розповсюджувачами  зовнішньої
реклами  на  право  тимчасового  користування  місцем  (-ями)  для
розміщення засобу (-ів)  зовнішньої  реклами,  які  перебувають  у
комунальній   власності  територіальної  громади  м.  Києва,  його
районів  або  повноваження  щодо  розпорядження  якими  здійснюють
органи місцевого самоврядування.
     5.2.3. Подання у визначеному  чинним  законодавством  порядку
спеціально  уповноваженому органу виконавчої влади в сфері захисту
прав  споживачів  інформації,  матеріалів  про  порушення  порядку
розповсюдження та розміщення реклами.
     5.2.4. Укладання  з  замовниками   (уповноваженими   особами)
договорів  на  право  тимчасового розміщення реклами на транспорті
комунальної власності м.  Києва, розповсюдження, монтаж (демонтаж)
реклами на транспорті комунальної власності м. Києва.
     5.2.5. Обстеження та облік  зовнішньої  реклами,  реклами  на
транспорті комунальної власності територіальної громади м.  Києва,
його  районів  або  повноваження  щодо  яких   здійснюють   органи
місцевого   самоврядування   та   надання  відповідної  інформації
робочому органу.
     5.2.6. Збір коштів за право тимчасового розміщення зовнішньої
реклами  на  місцях,  що  перебувають  в   комунальній   власності
територіальної  громади  м.  Києва,  його районів або повноваження
щодо яких здійснюють органи місцевого самоврядування.
     5.2.7. Збір коштів за право тимчасового розміщення реклами на
транспорті комунальної власності територіальної громади м.  Києва,
його   районів   або  повноваження  щодо  яких  здійснюють  органи
місцевого самоврядування.
     5.2.8. Надання   послуг   із  оформлення  дозволів  на  право
тимчасового розміщення зовнішньої реклами та реклами на транспорті
комунальної   власності  територіальної  громади  м.  Києва,  його
районів або повноваження щодо  яких  здійснюють  органи  місцевого
самоврядування,  на  малих  архітектурних формах та інших об\’єктах
зовнішнього благоустрою м. Києва.
     5.2.9. Надання   послуг  із  виготовлення  проектно-технічної
документації,  фото-комп\’ютерних  макетів,  дизайнерських  ескізів
конструктивних  рішень,  бланків  дозвільної  документації,  інших
бланків та їх копій.
     5.2.10. Розроблення    проектів    зовнішнього    благоустрою
м. Києва, в тому числі схем розташування рекламних засобів.
     5.2.11. Надання  послуг  із  визначення  та підбору місць для
розміщення зовнішньої реклами і реклами на транспорті  комунальної
власності територіальної громади м. Києва.
     5.2.12. Надання  послуг   із   виготовлення   топогеодезичних
матеріалів  знімання  місцевості  (М  1:500)  з  прив\’язкою  місця
розташування рекламного засобу та позначенням виду робіт.
     5.2.13. Надання   послуг   із   ксерокопіювання,  ламінування
документів та машинописних робіт.
     5.2.14. Участь  у  зовнішньоекономічній діяльності на засадах
повної самоокупності та самофінансування.
     5.2.15. Організація   монтажу   (демонтажу)   або  здійснення
власними  силами  та  засобами  монтажу   (демонтажу)   самовільно
встановлених  рекламних  засобів  в  порядку,  визначеному  чинним
законодавством.
     5.2.16. Інші   види  діяльності,  які  не  заборонені  чинним
законодавством України.
     5.2.17. Якщо  здійснення  будь-якої вищезазначеної діяльності
потребує спеціального дозволу  (ліцензії,  патенту),  Підприємство
здійснює  таку  діяльність  лише  за  умови  отримання необхідного
дозволу (ліцензії, патенту).
 
             Стаття 6. Права і обов\’язки Підприємства
 
     6.1. Підприємство має право:
     6.1.1. Самостійно   планувати   свою   діяльність  і  основні
напрямки свого розвитку відповідно до науково-технічних  прогнозів
та  пріоритетів,  кон\’юнктури  ринку  продукції,  товарів,  робіт,
послуг та економічної ситуації з урахуванням  завдань,  визначених
Київською  міською  радою та Головним управлінням з питань реклами
виконавчого  органу  Київської  міської  ради  (Київської  міської
державної адміністрації).
     6.1.2. Створювати відособлені підрозділи без права  юридичної
особи   (з   правом   відкриття   поточних  та  інших  рахунків  в
фінансово-кредитних установах) і затверджувати положення про них.
     6.1.3. Відкривати рахунки в установах банків.
     6.1.4. Брати  участь  у  галузевих  та  міських   професійних
спілках,   укладати  колективний  договір  між  адміністрацією  та
трудовим колективом Підприємства,  розробляти і  затверджувати  за
участю  трудового  колективу  положення про преміювання та порядок
застосування доплат і надбавок до  посадових  окладів  працівників
Підприємства.
     6.1.5. Вирішувати  соціально-побутові   потреби   працівників
підприємства.
     6.1.6. Залучати до роботи на  договірних  засадах  необхідних
спеціалістів, експертів, консультантів.
     6.1.7. Створювати тендерний комітет та здійснювати  закупівлю
товарів,  матеріалів,  обладнання  та  послуг  за державні кошти в
порядку, визначеному Законом України \”Про закупівлю товарів, робіт
і послуг за державні кошти\” ( 1490-14 ), на тендерній основі.
     6.1.8. Брати  участь  у  здійсненні  спільних   інвестиційних
проектів,  іншої  спільної  діяльності з юридичними особами різних
форм власності, а також фізичними особами.
     6.1.9. Встановлювати    прямі    господарські,    комерційні,
інформаційні    зв\’язки    з    українськими    та    закордонними
підприємствами, організаціями, установами різних форм власності та
з фізичними особами з усіх напрямків своєї діяльності.
     6.1.10. Купувати, брати в оренду у юридичних та фізичних осіб
відповідно  до  законодавства  будинки,  споруди,  обладнання   та
матеріали,  транспортні  засоби,  обчислювальну  техніку  тощо для
потреб Підприємства.
     6.1.11. Залучати    кредити,    інвестиції,    відкривати   в
фінансово-кредитних установах депозитні рахунки.
     6.1.12. Брати участь у торгах (тендерах) та аукціонах.
     6.1.13. Самостійно  розпоряджатися  коштами,   одержаними   в
результаті  господарської діяльності,  в порядку,  визначеному цим
Статутом та чинним законодавством.
     6.1.14. Отримувати    безоплатні   або   благодійні   внески,
пожертвування юридичних та фізичних осіб.
     6.1.15. Здійснювати   спільну   науково-технічну,  виробничу,
комерційну  та  соціальну  діяльність  з  іншими   юридичними   та
фізичними особами.
     6.1.16. Здійснювати підготовку,  перепідготовку та підвищення
кваліфікації працівників Підприємства.
     6.1.17. Направляти у відрядження в межах України та за кордон
працівників  Підприємства  та  інших  осіб,  що виконують завдання
Підприємства.
     6.1.18. Здійснювати   зовнішньоекономічну   діяльність,   яка
відповідає  предмету  діяльності  і  правам  Підприємства  та   не
заборонена законодавством України.
     6.1.19. Використовувати та розпоряджатися за згодою  власника
або   уповноваженого   ним   органу  закріпленим  за  ним  майном,
здійснюючи   щодо   нього   будь-які   дії,   що   не   суперечать
законодавству,    в    порядку,    встановленому   власником   або
уповноваженим ним органом.
     6.1.20. Залучати до роботи спеціалістів на умовах сумісництва
чи конкретно  обумовленої  системи  найму,  самостійно  визначаючи
розмір  та  порядок  оплати  праці  в  межах граничної чисельності
працівників та Фонду оплати праці.
     6.1.21. Користуватися  банківськими  кредитами,  надавати  та
одержувати комерційні кредити, в тому числі і у іноземній валюті.
     6.1.22. Укладати господарські угоди з державними, приватними,
кооперативними,   іншими   організаціями   та    громадянами    на
виготовлення продукції (виконання робіт та послуг).
     6.1.23. Здійснювати рекламу  своєї  діяльності  через  засоби
масової інформації та іншим шляхом відповідно до законодавства,  в
тому числі шляхом проведення виставок, презентацій, семінарів.
     6.1.24. Виконувати  роботи,  надавати  послуги  за  цінами та
тарифами,  що встановлюються самостійно або на договірній  основі,
відповідно до їх економічної доцільності та законодавства України.
    6.1.25. Укладати на території України та інших держав будь-які
угоди та інші юридичні акти, в тому числі зовнішньоторговельні  та
вексельні,   з   українськими    і    зарубіжними    об\’єднаннями,
підприємствами, установами, організаціями та приватними особами.
     6.1.26. Розробляти або виступати замовником розробки проектів
зовнішнього благоустрою м.  Києва,  в тому числі схем розташування
рекламних засобів.
     6.1.27. Користуватися    іншими    правами    відповідно   до
законодавства України.
 
     6.2. На Підприємство покладаються такі обов\’язки:
     6.2.1. Забезпечення   своєчасної  сплати  податків  та  інших
відрахувань  до  державного  і   місцевого   бюджетів   згідно   з
законодавством України.
     6.2.2. Здійснення  розвитку  основних  фондів,   забезпечення
своєчасного  введення  в  дію придбаного обладнання,  оперативного
матеріально-технічного постачання засобів виробництва.
     6.2.3. Створення   належних  умов  для  високопродуктивної  і
безпечної праці працівників підприємства, додержання законодавства
України про працю та соціальне страхування.
     6.2.4. Дотримання вимог охорони праці,  передбачених  Законом
України  \”Про  охорону  праці\”  ( 2694-12 ) та іншими нормативними
документами з охорони праці.
     6.2.5. Встановлення  для  працівників  додаткових  відпусток,
скороченого  робочого  дня  та  інших  пільг,  які  не  суперечать
трудовому законодавству України.
     6.2.6. Здійснення заходів  з  метою  підвищення  матеріальної
зацікавленості працівників Підприємства, забезпечення економного і
раціонального   використання    фонду    споживання,    своєчасних
розрахунків з працівниками Підприємства.
     6.2.7. Здійснення бухгалтерського,  податкового, оперативного
обліку  та  ведення статистичної звітності згідно з законодавством
України.
     6.2.8. Вжиття  необхідних  заходів для збереження комерційної
таємниці Підприємства.
     6.2.9. Здійснення   залучення   коштів  від  плати  за  право
тимчасового   використання   місць   (для   розташування   засобів
зовнішньої  реклами),  які  перебувають  у  комунальній  власності
територіальної громади м. Києва, реклами на транспорті комунальної
власності м.  Києва до цільового фонду спеціального фонду міського
бюджету.
 
                Стаття 7. Управління Підприємством
               і самоврядування трудового колективу
 
     7.1. Управління   Підприємством  здійснюється  директором  на
контрактній основі.
 
     7.2. Директор  Підприємства  призначається   на   посаду   та
звільняється  з  посади  Київським  міським  головою  за  поданням
начальника  Головного  управління  з  питань  реклами  виконавчого
органу   Київської   міської  ради  (Київської  міської  державної
адміністрації)  та  погодженням  з  заступником  голови  Київської
міської    державної   адміністрації   відповідно   до   розподілу
обов\’язків.
 
     7.3. Директор підприємства:
     7.3.1. Самостійно  вирішує  питання діяльності Підприємства в
межах своєї компетенції, передбаченої чинним законодавством та цим
Статутом.
     7.3.2. Несе   персональну   відповідальність   за   виконання
покладених  на  Підприємство  завдань,  визначених  цим  Статутом,
дотримання державної фінансової дисципліни, ефективне використання
та охорону   майна,   закріпленого  за  Підприємством,  дотримання
законодавства України.
     7.3.3. Складає  і  затверджує  структуру  і  штатний  розклад
Підприємства.  Затверджує положення про підрозділи Підприємства  і
функціональні обов\’язки працівників Підприємства.
     7.3.4. Оперативно  керує  роботою  Підприємства   на   основі
єдиноначальності відповідно до цього Статуту.
     7.3.5. Діє без доручення від імені Підприємства,  представляє
Підприємство  в  усіх  установах,  підприємствах  та організаціях,
суді,  господарському суді,  третейському  суді  як  на  території
України, так і за її межами.
     7.3.6. Від імені Підприємства вступає в договірні відносини з
юридичними та фізичними особами з питань,  пов\’язаних з діяльністю
Підприємства.
     7.3.7. Має  право першого підпису на фінансових,  банківських
та інших документах.
     7.3.8. Розпоряджається   майном   та   коштами   Підприємства
відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.
     7.3.9. Видає у межах своєї компетенції накази, розпорядження,
організує та контролює їх виконання.
     7.3.10. Забезпечує   своєчасну   виплату   заробітної   плати
працівникам Підприємства згідно з законодавством України.
     7.3.11. Видає від імені Підприємства довіреності.
     7.3.12. Створює на Підприємстві  умови  праці  відповідно  до
вимог  нормативних актів,  передбачених законодавством про охорону
праці,  забезпечує  функціонування  системи   охорони   праці   на
Підприємстві,   розробляє   комплексні  заходи  щодо  забезпечення
пожежної безпеки та виробничої санітарії.
     7.3.13. Несе   персональну   відповідальність  за  додержання
порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності.
     7.3.14. Забезпечує виконання поточних і перспективних програм
діяльності Підприємства.
     7.3.15. В  інтересах  Підприємства здійснює інші дії,  які не
суперечать законодавству України та відповідають  вимогам  Статуту
Підприємства.
 
     7.4. Право   укладання   колективного   договору   від  імені
адміністрації Підприємства надається директорові Підприємства.
 
     7.5. Інтереси трудового  колективу  Підприємства  представляє
профспілковий комітет, що обирається на загальних зборах трудового
колективу Підприємства.
 
     7.6. Заступники  директора  підприємства   призначаються   на
посаду   і   звільняються  з  посади  директором  Підприємства  за
погодженням з начальником Головного управління  з  питань  реклами
виконавчого  органу  Київської  міської  ради  (Київської  міської
державної адміністрації).
 
     7.7. Керівники,  спеціалісти  структурних  підрозділів,  інші
працівники  Підприємства  призначаються  і  звільняються  з посади
директором Підприємства.
 
     7.8. Усі рішення загальних зборів  трудового  колективу,  які
прийняті  у  встановленому порядку та не суперечать законодавству,
розглядаються директором і реалізуються ним у вигляді наказів.
 
     7.9. Трудовий   колектив    Підприємства    становлять    усі
працівники,  які  своєю  працею беруть участь у його діяльності на
основі трудового договору (контракту),  колективного  договору,  а
також  інших  форм,  що  регулюють  трудові відносини працівника з
Підприємством.
 
     7.10. Виробничі,  трудові та економічні  відносини  трудового
колективу   з   власником  Підприємства,  питання  охорони  праці,
соціального розвитку регулюються колективним договором.
 
     7.11. Колективний   договір   укладається    відповідно    до
законодавства України.
 
          Стаття 8. Господарська та соціальна діяльність
                           Підприємства
 
     8.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів
господарської діяльності Підприємства є прибуток.
 
     8.2. Планування       фінансово-господарської      діяльності
здійснюється  Підприємством  шляхом  укладання  у  порядку  та  за
формою,  що визначається виконавчим органом Київської міської ради
(Київською міською державною  адміністрацією),  річних  фінансових
планів,   які   затверджуються  Головним  управлінням  комунальної
власності м.  Києва  виконавчого  органу  Київської  міської  ради
(Київської  міської державної адміністрації).  В річних фінансових
планах Підприємства  передбачається  розмір  відрахування  частини
прибутку  до  бюджету міста Києва у плановому році,  що визначений
Київською міською радою.
 
     8.3. Відрахування Підприємством частини прибутку  до  бюджету
міста Києва в межах розміру, передбаченого затвердженим фінансовим
планом на поточний рік,  здійснюється першочергово,  після  сплати
обов\’язкових платежів.
 
     8.4. Керівник  Підприємства несе персональну відповідальність
за виконання затвердженого фінансового плану.
 
     8.5. Підприємство   звітує   про   стан   виконання   річного
фінансового плану в порядку,  що визначається Головним управлінням
комунальної  власності  м.  Києва  виконавчого  органу   Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації).
 
     8.6. Підприємство  подає звіт про свою фінансово-господарську
діяльність Головному управлінню  комунальної  власності  м.  Києва
виконавчого  органу  Київської  міської  ради  (Київської  міської
державної  адміністрації),  а  також  державним  статистичним   та
контрольним   органам  у  формі  та  терміни,  встановлені  чинним
законодавством України.
 
     8.7. Підприємство  самостійно   сплачує   податки   та   інші
обов\’язкові платежі і відрахування згідно з чинним законодавством.
 
     8.8. Форми,  системи  та  розміри  оплати  праці та інші види
доходів працівників Підприємство встановлює самостійно  згідно  із
законодавством України та відповідно до колективного договору.
 
     8.9. Прибуток   підприємства,   який   залишається   в   його
розпорядженні    використовується    згідно     зі     стандартами
бухгалтерського обліку.
 
     8.10. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов
праці,  життя  та  гарантії  обов\’язкового  медичного  страхування
членів трудового колективу та їх сімей,  вирішуються директором за
участю трудового колективу чи уповноважених ним органів.
 
     8.11. Підприємство  здійснює  оперативний  та  бухгалтерський
облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність.
 
     8.12. Джерелами формування фінансових ресурсів Підприємства є
капітальні вкладення, асигнування із бюджету; доходи, одержані від
реалізації продукції, робіт та послуг, амортизаційні відрахування,
прибуток, інші джерела, не заборонені законодавством України.
 
     8.13. Ревізія фінансово-господарської діяльності Підприємства
здійснюється згідно з чинним законодавством України.
 
             Стаття 9. Зовнішньоекономічна діяльність
 
     9.1. Підприємство   самостійно  здійснює  зовнішньоекономічну
діяльність,  для чого вступає у відносини з іншими  юридичними,  а
також фізичними особами іноземних країн згідно з метою і предметом
діяльності   Підприємства   у   межах,   що   встановлені   чинним
законодавством України.
 
     9.2. В  процесі  здійснення  зовнішньоекономічної  діяльності
Підприємство користується у повному обсязі правами юридичної особи
згідно з чинним законодавством України та цим Статутом.
 
     9.3. Зовнішньоторговельні      угоди,      що     укладаються
Підприємством,  повинні  бути  підписані  директором  та  головним
бухгалтером.
 
     9.4. Валютна  виручка,  одержана  Підприємством  в результаті
зовнішньоекономічної  діяльності,  використовується  після  сплати
податків   та   інших  обов\’язкових  платежів,  надходить  в  його
розпорядження.
 
       Стаття 10. Ліквідація та реорганізація Підприємства
 
     10.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ,
виділення,  перетворення)  Підприємства  здійснюється  за рішенням
Київської міської ради, рішенням суду або господарського суду.
 
     10.2. Ліквідація  здійснюється  ліквідаційною  комісією,  яка
утворюється органом,  що прийняв рішення про ліквідацію. Порядок і
термін проведення  ліквідації,  а  також  термін  заяви  претензій
кредиторами   визначається   органом,   що   прийняв  рішення  про
ліквідацію Підприємства.  У  разі  банкрутства  Підприємства  його
ліквідація  проводиться згідно із Законом України \”Про відновлення
платоспроможності боржника   або    визнання    його    банкрутом\”
( 2343-12 ).
 
     10.3. Від  моменту  призначення  ліквідаційної комісії до неї
переходять    повноваження    щодо    управління    Підприємством.
Ліквідаційна  комісія складає ліквідаційний баланс Підприємства та
подає його органу, що прийняв рішення про ліквідацію.
 
     10.4. Працівникам, що звільняються у результаті реорганізації
або ліквідації, гарантується додержання їх інтересів відповідно до
трудового законодавства України.
 
     10.5. Майно,  що  залишилось  після   задоволення   претензій
кредиторів   і   розрахунків   з   членами   трудового  колективу,
використовується за вказівкою власника.
 
     10.6. Підприємство     вважається     реорганізованим     або
ліквідованим  з  моменту  виключення  його  з  єдиного  державного
реєстру.
 
     10.7. У  разі  реорганізації  Підприємства   його   права   і
обов\’язки переходять до правонаступника.
 
         Стаття 11. Внесення змін та доповнень до Статуту
 
     Зміни та   доповнення   до   Статуту  Підприємства  вносяться
відповідно до законодавства України в тому ж порядку,  в якому він
був затверджений.
 
                  Стаття 12. Заключні положення
 
     Всі питання, що виникають у процесі діяльності Підприємства і
не  врегульовані   цим   Статутом,   регулюються   відповідно   до
законодавства України.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code