Положення про Службу містобудівного кадастру Головного управління містобудування та архітектури

Додаток до рішення Київської міської ради № 588/7925 від 24 травня 2012 року

Положення про Службу містобудівного кадастру Головного управління містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Загальні положення
1. Служба містобудівного кадастру є структурним підрозділом Головного управління містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі — Головне управління містобудування та архітектури) та входить до складу державної кадастрової системи з ведення містобудівного кадастру.
2. У своїй діяльності Служба містобудівного кадастру Головного управління містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (надалі — Служба) керується Конституцією України, законами України та іншими нормативно-правовими актами, а також вказівками, інструкціями, правилами, положеннями, стандартами та іншими нормативними документами та рекомендаціями, затвердженими Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Положенням про Головне управління містобудування та архітектури та цим Положенням.
3. Служба підпорядковується начальнику Головного управління містобудування та архітектури.
4. У складі Служби утворюються підрозділи із ведення та реєстрації кадастрової інформації; обробки, зберігання та оновлення кадастрової інформації; підготовки та видачі кадастрової інформації; забезпечення роботи системи кадастру.
Чисельність спеціалістів Служби визначається залежно від обсягу обробки даних містобудівного кадастру, кількості технічних засобів, операційних та спеціальних програм, об\’єму адміністрування роботи сервера, локальної мережі, системи управління базою даних тощо.
5. Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади начальником Головного управління містобудування та архітектури у встановленому законодавством порядку.
6. Головне управління містобудування та архітектури здійснює керівництво Службою з питань щодо:
—  організації створення та ведення містобудівного кадастру, визначення завдань моніторингу об\’єктів, залучення науково-дослідних та проектно-вишукувальних організацій для впровадження інноваційних технологій ведення містобудівного кадастру;
— визначення пріоритетів формування містобудівного кадастру і черговості виконання робіт;
—  введення в роботу Служби єдиних організаційно-правових та нормативно-методичних документів, а також програмно-технічних комплексів ведення містобудівного кадастру;
— участі у підготовці та поданні звітів органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування про стан ведення містобудівного кадастру та результати кадастрової діяльності;
— введення в межах компетенції в дію керівних документів щодо діяльності з ведення містобудівного кадастру.
Основні завдання та функції Служби
7. Завданнями Служби є:
—  інформаційне забезпечення суб\’єктів містобудівної діяльності на території міста Києва;
—  надання документів для підтвердження стану та якості об\’єктів як джерела даних для розвитку ринку нерухомості; ведення містобудівного моніторингу;
—  організація захисту інформації містобудівного кадастру від природних, техногенних і кримінальних загроз, запобігання можливим порушенням встановленого порядку обробки та використання інформації (витік, спотворення, викрадення, знищення, модифікація, несанкціоноване копіювання та інше втручання до інформаційної системи.
8. Служба містобудівного кадастру здійснює:
—  операції з отримання та реєстрації кадастрової інформації; контроль за станом кадастрової інформації;
—  операції з первинної обробки даних, із зберігання та оновлення кадастрової інформації;
— операції з внесення даних до баз даних містобудівного кадастру;
—  операції з обслуговування програмно-технічних комплексів ведення містобудівного кадастру;
— операції з обслуговування системи зберігання та архівації інформації;
—  операції з інформаційного обміну з нормативно визначеними базами даних;
— заходи із захисту інформації від несанкціонованого доступу відповідно до вимог законодавства;
— операції з формування кадастрових документів та їх видачу за запитом;
—  операції з формування кадастрових довідок за запитом користувачів у межах санкціонованого доступу до бази даних містобудівного кадастру;
—  операції із забезпечення безпосереднього санкціонованого доступу до кадастрових даних окремих користувачів за відповідним переліком, затвердженим розпорядником інформаційних фондів містобудівного кадастру;
—  адаптацію і супроводження нормативно-правових та методичних документів містобудівного кадастру з урахуванням установлених особливостей;
—  розвиток та вдосконалення містобудівного кадастру на відповідній території;
— операції з ведення банку даних містобудівного кадастру;
—  попередній розгляд заяв власників, користувачів та розпорядників земельних ділянок, будівель і споруд, ділянок і вузлів інженерних та транспортних комунікацій щодо передбачених змін або реконструкції на відповідність чинним містобудівним регламентам, підготовку висновків;
—  підготовку інформаційних матеріалів для складення будівельного паспорта;
—  збір, формування та аналіз інформації, необхідної для ведення містобудівного моніторингу.
9. Служба додатково забезпечує:
—  оперативне програмно-технічне та технологічне обслуговування містобудівного кадастру;
— розвиток містобудівного кадастру шляхом організації проведення робіт з удосконалення структури даних, програмно-технічного блоку, способів введення, обробки, зберігання та надання даних тощо;
—  участь у вдосконаленні науково-методичного і нормативно-правового забезпечення містобудівного кадастру;
—  підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів для органів державної влади, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Київської міської ради;
— вивчення попиту на кадастрову інформацію;
— участь у розвитку міжнародних відносин, створення умов для включення до міжнародних інформаційних систем, забезпечення їх сумісності і взаємодії;
—  участь в організації науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з розвитку і впровадження інформаційних технологій в систему управління територіями.
10. Інформація, що вводиться для формування містобудівного кадастру, розподіляється на обов\’язкову та додаткову. Обов\’язкова інформація отримується з визначених джерел і забезпечує розв\’язання завдань. Додаткова інформація представляє собою довідкову інформацію.
Інформація вводиться шляхом виконання операції з приведення її до встановленого формату, зберігання та передачі до розподілених баз банку даних. Інформація, що вводиться для формування містобудівного кадастру, реєструється відповідно до стандарту про метадані, а результати вносяться у відповідну базу даних.
11. Інформація, що надійшла до банку даних, обробляється для формування просторово орієнтованих даних відповідних баз даних з визначенням ступеня їх оновлення, внесення до короткотривалого або довготривалого зберігання та до еталонної копії. У процесі обробки інформації проводиться відбір даних для забезпечення встановлених для Служби моніторингових завдань та формування їх наборів. Технологічний процес зберігання передбачає операції щодо захисту інформації від несанкціонованого доступу та операції з ревізії інформації розподілених баз банку даних відповідно до встановленого графіка.
12. Прийняття та облік запитів користувачів, відбір інформації, регулювання доступу до бази даних містобудівного кадастру, видача аналогових кадастрових документів, довідок та їх копій, даних на електронних носіях, облік послуг, що надавалися користувачам, здійснюються згідно із затвердженим у встановленому порядку Головним управлінням містобудування та архітектури положенням.
Порядок надання інформації на запит комунікаційними каналами встановлюється відповідно до порядку надання санкціонованого доступу.
13. Інформація містобудівного кадастру, що не має обмеження в доступі, надається суб\’єкту містобудівної діяльності за його запитом. Обмеження доступу до інформації містобудівного кадастру, що є власністю держави або представляє державну чи комерційну таємницю, встановлюється у порядку, передбаченому законодавством.
14. Служба несе відповідальність за достовірність, повноту та своєчасність надання даних містобудівного кадастру користувачам відповідно до законодавства.
Компетенція Служби містобудівного кадастру
15. Служба має право:
—  отримувати в установленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, які формують містобудівний кадастр, інформацію, що включена до переліку даних;
—  отримувати в установленому порядку від підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, а також фізичних осіб (власників об\’єктів нерухомого майна) матеріали та відомості, необхідні для ведення містобудівного кадастру;
—  відвідувати в установленому порядку будь-які об\’єкти, включені до структури кадастрової інформації, з метою підтвердження достовірності відомостей, які надійшли до містобудівного кадастру;
—  вносити до Головного управління містобудування та архітектури або разом з ним до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування пропозиції з питань, що належать до її компетенції;
—  передавати в установленому порядку кадастрову інформацію до містобудівного кадастру вищого рівня;
—  організовувати та брати участь у нарадах з питань, що належать до компетенції Служби.
Взаємодія Служби
16. Служба в процесі своєї діяльності взаємодіє з джерелами вихідної інформації і користувачами кадастрової інформації.
17. Джерелами вихідної інформації для містобудівного кадастру є:
—  Головне управління містобудування та архітектури, органи технічної інвентаризації, земельних ресурсів, державної статистики, управління та розпорядження державним майном, державного санітарно-епідеміологічного контролю, охорони навколишнього природного середовища, контролю за використанням і охороною культурної спадщини, підприємства з виконання топографо-геодезичних робіт та інженерно-будівельних вишукувань, інші структурні підрозділи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що ведуть свої регістри і бази даних;
—  інші підприємства, установи та організації, що виконують натурні обстеження, зйомки та вишукування;
— юридичні і фізичні особи, що мають матеріали, необхідні для формування містобудівного кадастру.
18. Користувачами кадастрової інформації можуть бути:
—  органи, відповідальні за розв\’язання завдань та підготовку пропозицій з політики збалансованого в ресурсному і правовому відношенні розвитку території та поселень, визначення пріоритетів інвестування,— для виконання їх функцій;
— замовники містобудівної документації, забудовники — для надання земель під забудову, отримання містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок, завдання на проектування, технічних умов щодо інженерного забезпечення об\’єкта будівництва, вишукування і проведення робіт з будівництва, формування будівельного паспорта;
—  проектні, вишукувальні, науково-дослідні та будівельні підприємства — для отримання вихідних даних на виконання відповідних робіт;
—  спеціально уповноважені органи містобудування та архітектури — для складання містобудівних умов і обмежень, контролю за розробленням містобудівної документації, відведення, містобудівного освоєння та використання земельних ділянок, забезпечення іншої містобудівної діяльності;
—  органи земельних ресурсів — для регулювання землекористування, організації встановлення меж населених пунктів і адміністративно-територіальних одиниць, окремих земельних ділянок, підготовки пропозицій щодо встановлення розміру платежів за землю і нормативної оцінки земельних ділянок з урахуванням містобудівної цінності території, ведення моніторингу земель поселень;
— органи державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі — для контролю за використанням земельних ділянок відповідно до цільового призначення;
—  органи з управління та розпорядження державним майном — для проведення оцінки нерухомості з урахуванням її містобудівної цінності та пов\’язаної з нею території;
—  органи охорони навколишнього природного середовища — для розроблення природоохоронних заходів, проведення моніторингу, нагляду і контролю за використанням природних ресурсів і станом навколишнього природного середовища населених пунктів, їх систем;
—  фінансові установи, інвестори, страхові компанії — для визначення рентних платежів з урахуванням містобудівної цінності території, оцінки і страхування ризику інвестицій під час освоєння території;
—  служби державних кадастрів і галузеві банки даних — для взаємоузгодження ведення розподілених баз даних і отримання кадастрової інформації;
— органи, що ведуть державну реєстрацію прав на нерухоме майно;
—  інші органи державної влади, органи місцевого самоврядування, юридичні та фізичні особи — для отримання відповідної інформації для містобудівних потреб.
Матеріально-технічне забезпечення 
та економічні основи діяльності Служби
19. Утворення Служби, створення та ведення містобудівного кадастру фінансується за рахунок коштів бюджету міста Києва.
20. Відповідно до структури, чисельності та обсягу робіт Служба забезпечується приміщеннями, відповідними меблями, телефонним зв\’язком та програмно-технічним комплексом містобудівного кадастру, інформаційно-комунікаційною системою автоматизації процесів збору, обробки, систематизації, реєстрації, зберігання та оновлення кадастрової інформації, визначення санкціонованого доступу і захисту, пошуку документованої інформації, формування і видачі кадастрових документів, актуалізації нормативних документів і нормативно-правових актів, діловодства тощо.
21. Органам державної влади та органам місцевого самоврядування всіх рівнів кадастрова інформація надається безкоштовно. Обмін інформацією між державними кадастрами здійснюється на безоплатній основі згідно з договорами про обмін інформацією.
Видача кадастрових аналогових документів проводиться безоплатно. Довідкова інформація містобудівного кадастру заінтересованим суб\’єктам містобудівної діяльності надається безоплатно.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code