Порядок проведення конкурсу на право оренди майна територіальної громади міста Києва

Додаток 7
до Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва
Порядок проведення конкурсу на право оренди майна територіальної громади міста Києва
Наведені нижче терміни вживаються в Порядку проведення конкурсу на право оренди майна територіальної громади міста Києва (далі – Порядок) у такому значенні:
авансова орендна плата – визначений згідно з умовами відповідного конкурсу внесок претендента на участь у конкурсі у вигляді грошових коштів у розмірі подвійної стартової орендної плати за об\’єкт оренди. Авансова орендна плата перераховується претендентом на поточний рахунок підприємства. За результатами конкурсу авансова орендна плата переможця конкурсу враховується в рахунок орендної плати. Іншим учасникам конкурсу авансова орендна плата повертається в установленому порядку;
Головне управління – Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
підприємства – підприємства, установи та організації, за якими закріплене майно на праві господарського відання чи оперативного управління і яке передається в оренду;
майно – об\’єкти права комунальної власності територіальної громади міста Києва;
конкурс – спосіб передачі в оренду майна, за яким переможцем визнається учасник конкурсу, що запропонував найвищий розмір орендної плати та погодився виконувати всі інші умови конкурсу;
конкурсна документація – конкурсна пропозиція та підтвердні документи;
конкурсна пропозиція – документ, підписаний претендентом на участь у конкурсі або уповноваженою ним особою, який містить пропозицію щодо розміру орендної плати за об\’єкт оренди;
переможець – учасник, який запропонував найвищий розмір орендної плати за об\’єкт оренди без ПДВ, виконавши при цьому всі інші умови конкурсу;
підтвердні документи – пакет документів, який подається претендентом для підтвердження того, що він відповідає необхідним вимогам, встановленим умовами конкурсу, для подальшого визнання його учасником конкурсу;
потенційний учасник конкурсу – будь-яка фізична або юридична особа, що має зацікавленість в оренді майна;
претендент на участь у конкурсі – потенційний учасник конкурсу, який подав конкурсну документацію;
стартова орендна плата – орендна плата, починаючи від якої потенційні учасники конкурсу можуть надавати свої конкурсні пропозиції;
умови конкурсу – вичерпний перелік вимог, які є однаковими і незмінними для всіх учасників конкурсу;
учасник конкурсу – претендент на участь у конкурсі, якого допущено до участі в конкурсі на підставі виконання ним вимог щодо змісту підтвердних документів, установлених згідно з цим Порядком та умовами відповідного конкурсу.
1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено з метою визначення процедури проведення конкурсу на право оренди майна у випадках, передбачених чинним законодавством України.
1.2. Конкурс полягає у визначенні орендаря, який запропонував найбільшу орендну плату при забезпеченні виконання всіх умов конкурсу.
1.3. Конкурс проводить конкурсна комісія, утворена відповідним орендодавцем, визначеним у пункті 2 Положення.
2. Підготовка до конкурсу
2.1. Орендодавець після прийняття рішення про конкурс проводить його підготовку.
2.2. З метою підготовки конкурсу Головне управління або райдержадміністрація у разі необхідності направляє запит підприємству, за яким закріплене майно на праві господарського відання чи оперативного управління і яке передається в оренду, для отримання інформації про об\’єкт оренди та таких документів:
– пропозиції щодо умов конкурсу і договору оренди, зокрема щодо допустимих напрямів використання майна орендарем;
– копію свідоцтва про право власності на об\’єкт оренди (у разі оренди будівель, споруд, приміщень строком на три роки і більше).
2.3. Підприємство, за яким закріплене майно на праві господарського відання чи оперативного управління, зобов\’язане протягом 10 днів надати інформацію та документи до відповідного орендодавця. Керівник підприємства несе відповідальність за достовірність та належність наданої інформації.
2.4. У разі письмового звернення відповідного орендодавця підприємство, за яким закріплене майно на праві господарського відання чи оперативного управління) забезпечує огляд об\’єкта оренди представниками відповідного орендодавця та/або членами конкурсної комісії, а після оголошення конкурсу також потенційними учасниками конкурсу.
2.5. Умови конкурсу, які розробляє конкурсна комісія, затверджуються орендодавцем. Після затвердження умов конкурсу орендодавець оприлюднює в засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу на право оренди.
2.6. Стартова орендна плата визначається конкурсною комісією за Методикою розрахунку орендної плати за майно територіальної громади міста Києва, яке передається в оренду (далі – Методика).
2.7. У разі, якщо щодо окремого об\’єкта на конкурс не було подано жодної заявки, стартова орендна плата на наступний конкурс може бути зменшена за рішенням конкурсної комісії, але не більше ніж на 30 % від розрахованої за Методикою.
2.8. Оголошення про конкурс на право оренди цілісних майнових комплексів підприємств, організацій, їх структурних підрозділів та нерухомого майна направляється протягом 2 робочих днів для публікації в газеті \”Хрещатик\” та оприлюднення на офіційному веб-порталі Київської міської влади.
2.9. Орендодавець не має права змінювати умови проведення конкурсу після публікації оголошення про конкурс. Оголошення публікується в газеті \”Хрещатик\” не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати проведення конкурсу і повинно містити такі відомості:
– інформацію про об\’єкт (назва, площа, місцезнаходження, у разі оренди цілісного майнового комплексу – також обсяг і основна номенклатура продукції, у т. ч. експортної, кількість і склад робочих місць, прибуток об\’єкта за останні три роки, розмір дебіторської та кредиторської заборгованості, наявність майна в заставі, податковій заставі, в оренді);
– умови конкурсу;
– дату, час і місце проведення конкурсу;
– кінцевий термін та місце подання конкурсної документації;
– іншу інформацію (у разі необхідності).
3. Умови конкурсу
3.1. Умовами конкурсу є:
– розмір стартової орендної плати;
– використання об\’єкта оренди за цільовим призначенням (у разі оренди цілісного майнового комплексу – відповідно до напряму виробничої діяльності підприємства);
– дотримання вимог експлуатації об\’єкта;
– розмір авансової орендної плати та реквізити рахунку для її внесення;
– компенсація переможцем конкурсу витрат орендодавця або іншого суб\’єкта на здійснення незалежної оцінки об\’єкта оренди, витрат орендодавця на публікації оголошення про конкурс за виставленими рахунками відповідних ЗМІ (у разі відсутності бюджетного фінансування цих витрат). Розмір компенсації витрат на здійснення незалежної оцінки не може бути більшим, ніж показники звичайної ціни послуг на виконання послуг з оцінки майна, визначені Фондом державного майна України;
– зобов\’язання щодо укладання договору страхування переможцем конкурсу з страховою компанією – переможцем конкурсу з відбору страховиків.
3.2. Іншими умовами конкурсу, залежно від специфіки об\’єкта оренди, можуть бути:
– здійснення певних видів ремонтних робіт;
– виконання встановлених для підприємства мобілізаційних завдань;
– виготовлення продукції в обсягах, необхідних для задоволення потреб територіальної громади міста Києва;
– збереження/створення нових робочих місць;
– вжиття заходів для захисту навколишнього середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об\’єкта;
– створення безпечних та нешкідливих умов праці;
– дотримання умов належного утримання об\’єктів соціально-культурного призначення;
– інші умови з урахуванням пропозицій підприємства, за яким закріплене майно на праві господарського відання чи оперативного управління.
3.3. Для участі в конкурсі не пізніше ніж за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу претендент на участь у конкурсі подає на розгляд конкурсної комісії конкурсну документацію та інші матеріали у конвертах з написом \”На конкурс\”, запечатаних печаткою претендента на участь у конкурсі:
3.3.1. Заяву про участь у конкурсі.
3.3.2. Відомості про претендента на участь у конкурсі:
а) для претендентів на участь у конкурсі, які є юридичними особами:
– документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;
– посвідчені нотаріусом копії установчих документів;
– виписку з Єдиного державного реєстру;
– копію довідки органу статистики про включення юридичної особи до ЄДРПОУ (завірена заявником);
– копію довідки про взяття на облік платника податку (завірену заявником);
– річну фінансова звітність (форми N 1, 2, 3) претендента на участь у конкурсі;
– довідку, яка засвідчує, що проти претендента не порушено справу про банкрутство;
– копію ліцензії на здійснення юридичною особою окремого виду діяльності, якщо це передбачено законом (завірена заявником);
б) для претендентів на участь у конкурсі, які є фізичними особами:
– копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи;
– копію паспорта (стор. 1, 2, 11) (завірена заявником);
– копію ідентифікаційного коду (завірена заявником);
– виписку з Єдиного державного реєстру;
– декларацію про доходи або завірену заявником копію звіту суб\’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
3.3.3. Документи, що засвідчують сплату авансової орендної плати та реєстраційного збору.
3.3.4. Зобов\’язання щодо виконання умов конкурсу (крім розміру орендної плати, пропозиція щодо якого розглядається в день проведення конкурсу).
3.3.5. На конверті з конкурсною пропозицією має бути зазначений об\’єкт оренди, найменування претендента на участь у конкурсі та напис \”Конкурсна пропозиція\” (конверт має бути опечатаний печаткою претендента на участь у конкурсі). Конкурсна пропозиція повинна містити найменування претендента – юридичної особи або прізвище, ім\’я та по батькові фізичної особи, інформацію про об\’єкт оренди, пропозицію щодо розміру орендної плати за один місяць (без врахування ПДВ).
3.3.6. Додаткові пропозиції до договору оренди (у разі оренди цілісного майнового комплексу – обсяг ресурсів, які будуть залучені, продукція, послуги, ринки збуту, джерела сировини і матеріалів тощо; у разі оренди нерухомості – варіанти поліпшення орендованого майна) подаються в окремому конверті з написом \”Додаткові пропозиції\”.
3.3.7. Інформацію про засоби зв\’язку з претендентом на участь у конкурсі.
3.4. Конкурсна документація учасників конкурсу має відповідати умовам конкурсу, зазначеним в оголошенні про конкурс, та чинному законодавству України.
4. Конкурсна комісія
4.1. До складу конкурсної комісії Головного управління обов\’язково входять працівники Головного управління, депутати Київради, в тому числі і депутати – члени постійної комісії Київської міської ради з питань власності.
4.2. До складу конкурсної комісії райдержадміністрації або підприємства входять представники Головного управління, депутати Київради, в тому числі і депутати – члени постійної комісії Київської міської ради з питань власності.
4.3. Персональний склад конкурсної комісії Головного управління затверджується розпорядженням виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), персональний склад конкурсної комісії районної в місті Києві державної адміністрації затверджується розпорядженням районної в місті Києві державної адміністрації, а персональний склад конкурсної комісії підприємства – керівником відповідного підприємства.
4.4. Основними завданнями та функціями конкурсної комісії є: – визначення умов та терміну проведення конкурсу;
– розгляд підтвердних документів претендентів та підготовка для затвердження Головним управлінням, райдержадміністрацією або підприємством списку учасників конкурсу, допущених до подання конкурсних пропозицій;
– розгляд конкурсних пропозицій учасників конкурсу та визначення переможця конкурсу;
– складання протоколів та подання їх на затвердження відповідному орендодавцю.
4.5. Конкурсна комісія розпочинає роботу з моменту підписання відповідного розпорядчого документа про її створення.
4.6. Керує діяльністю відповідної конкурсної комісії й організовує її роботу голова конкурсної комісії, який призначається з числа працівників відповідного орендодавця. Голова комісії у межах своїх повноважень скликає засідання конкурсної комісії, головує на засіданнях і організовує підготовку матеріалів на розгляд конкурсної комісії.
4.7. З числа працівників відповідного орендодавця призначається заступник голови конкурсної комісії, який виконує обов\’язки голови конкурсної комісії у разі його відсутності.
4.8. Засідання конкурсної комісії є відкритим для претендентів на участь у конкурсі та учасників конкурсу, представників засобів масової інформації, народних депутатів України та депутатів Київської міської ради, представників структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) або райдержадміністрації. У разі потреби отримання додаткової інформації конкурсна комісія має право оголошувати перерву в засіданні для виклику та заслуховування на своїх засіданнях пояснень претендентів на участь у конкурсі та учасників конкурсу.
4.9. Члени конкурсної комісії, які забезпечують проведення конкурсу, в установленому законодавством порядку несуть відповідальність за розголошення інформації:
– про претендентів на участь у конкурсі та учасників конкурсу, їх кількість та їх конкурсні пропозиції (до визначення переможця);
– яка міститься в документах, наданих претендентами та учасниками конкурсу.
4.10. Засідання конкурсної комісії є правомочними за умови участі в них не менше двох третин від складу конкурсної комісії.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code