Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Київської міської ради
22.09.2011 N 34/6250
Положення
про оренду майна територіальної громади міста Києва
Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва (далі – Положення) розроблене на підставі Конституції України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, законів України \”Про місцеве самоврядування в Україні\”, \”Про столицю України – місто-герой Київ\”, \”Про оренду державного та комунального майна\”, \”Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні\”.
1. Об\’єкти оренди
1.1. Об\’єктами оренди за цим Положенням є:
– цілісні майнові комплекси комунальних підприємств, їх структурних підрозділів;
– майно, що не увійшло до статутних капіталів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації);
– нерухоме майно (будівлі, споруди, нежитлові приміщення) та інше окреме індивідуально визначене майно (інвентарний об\’єкт або група інвентарних об\’єктів).
2. Орендодавці
2.1. Орендодавцями за цим Положенням є:
– Головне управління комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Головне управління) – щодо цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів та нерухомого майна, а також майна, що не увійшло до статутних капіталів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації);
– районні в місті Києві державні адміністрації (далі – райдержадміністрації) – щодо майна, яке передане їм в управління;
– комунальні підприємства, установи та організації – щодо нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 200 квадратних метрів на одне підприємство, установу, організацію, та іншого окремого індивідуально визначеного майна, яке закріплено за ними на праві господарського відання або оперативного управління.
3. Орендарі
3.1. Орендарями майна територіальної громади міста Києва (далі – майна) можуть бути господарські товариства, створені членами трудового колективу комунального підприємства, його структурного підрозділу, інші юридичні особи та громадяни України, фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства.
3.2. Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди майна з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладення договору зобов\’язана зареєструватись як суб\’єкт підприємницької діяльності.
4. Ініціатива щодо оренди майна
4.1. Ініціатива щодо оренди майна може виходити:
– від фізичних та юридичних осіб, які можуть бути орендарями;
– від Головного управління;
– від райдержадміністрацій;
– від комунальних підприємств, установ, організацій, за якими закріплене майно на праві господарського відання, оперативного управління або відноситься до сфери їх управління (далі – підприємства).
4.2. За наявності ініціативи щодо оренди цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів взаємовідносини з трудовим колективом регулюються положеннями Закону України \”Про оренду державного та комунального майна\”.
4.3. Головне управління, райдержадміністрації щодо майна, яке відноситься до сфери їх управління, та підприємства формують щороку переліки майна, яке може бути передане в оренду, які оприлюднюються в засобах масової інформації та на офіційному веб-порталі Київської міської влади.
4.4. Підприємства, за якими закріплене майно на праві господарського відання чи оперативного управління, яке може бути передане в оренду, подають на відповідного орендодавця документи згідно з переліком, що наведений у додатку 1 до цього Положення, щодо цілісних майнових комплексів та нерухомого майна, загальна площа якого перевищує 200 квадратних метрів на одне підприємство.
4.5. Фізичні та юридичні особи, які можуть бути орендарями та бажають укласти договір оренди, надають документи згідно з переліком, що наведений у додатку 2 до цього Положення, до відповідного орендодавця для розгляду.
4.6. У разі надходження однієї заяви про оренду певного об\’єкта (цілісного майнового комплексу, будівлі, споруди, групи приміщень), а іншої – про оренду частини цього об\’єкта, відповідний орендодавець розглядає заяву про передачу в оренду всього об\’єкта, про що повідомляє іншого заявника.
4.7. Заяви про оренду певного об\’єкта реєструються відповідним орендодавцем.
4.8. У разі передачі нерухомого майна відповідні орендодавці протягом п\’яти робочих днів після надходження та реєстрації повного пакету документів направляють запит:
щодо передачі в оренду об\’єктів охорони здоров\’я до Головного управління охорони здоров\’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
щодо передачі в оренду об\’єктів освіти до Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо передачі в оренду;
у разі належності об\’єкта оренди до об\’єктів культурної спадщини до Головного управління охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
4.9. Вищезазначені управління надають орендодавцям висновки щодо оренди майна протягом п\’ятнадцяти днів після надходження запиту.
4.10. Якщо орендодавці у встановлений термін з урахуванням часу поштового обігу не одержали висновків, укладання договору з цими органами вважається погодженим.
4.11. Відповідні орендодавці протягом п\’яти робочих днів після закінчення терміну одержання висновків з урахуванням часу поштового обігу, а у випадках, коли розгляд заяви про оренду майна не потребує отримання висновків, протягом п\’ятнадцяти робочих днів після дати її реєстрації розміщують в офіційних друкованих засобах масової інформації та офіційному веб-порталі Київської міської влади оголошення про намір передати майно в оренду або відмовляють в укладенні договору оренди і повідомляють про це заявнику.
Протягом 10 робочих днів після розміщення оголошення відповідний орендодавець приймає заяви про намір взяти в оренду відповідне майно. Заяви про намір взяти в оренду майно подаються в довільній формі.
Після закінчення строку приймання заяв відповідний орендодавець за погодженням постійної комісії Київради з питань власності протягом трьох робочих днів своїм розпорядчим документом ухвалює рішення за результатами вивчення попиту на об\’єкт оренди. У разі, якщо подано лише одну заяву, конкурс на право оренди не проводиться і договір оренди укладається із заявником за рішенням Київської міської ради. У разі надходження двох і більше заяв орендодавець оголошує конкурс на право оренди.
Оголошення публікуються після прийняття Київською міською радою рішення про затвердження переліку об\’єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва, право оренди яких виборюється на конкурсних засадах.
4.12. Особливості розгляду звернень та прийняття рішень щодо передачі майна в оренду без проведення конкурсу встановлені п. 8 цього Положення.
4.13. Підприємства протягом 5 робочих днів з дати звернення особи, що має зацікавленість в оренді майна, ознайомлюють її з об\’єктом оренди.
4.14. У передачі в оренду об\’єктів може бути відмовлено, якщо:
було прийнято рішення про приватизацію або передприватизаційну підготовку об\’єкта оренди;
об\’єкт включено до переліку підприємств, що потребують залучення іноземних інвестицій, згідно з рішенням органів місцевого самоврядування;
відповідний структурний підрозділ виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) не дає згоди на виділення структурного підрозділу комунального підприємства;
Головне управління охорони здоров\’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головне управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) або Головне управління охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) не дає згоди на передачу в оренду відповідно об\’єктів охорони здоров\’я, освіти або культурної спадщини;
у встановленому порядку було прийняте рішення про укладення договору оренди майна з бюджетною установою;
за результатами рецензування звіт про оцінку майна (акт оцінки майна) не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна;
орендоване майно необхідне для власних потреб територіальної громади міста Києва;
є інші підстави, передбачені законами.
5. Оцінка об\’єкта оренди
5.1. Оцінка об\’єкта оренди здійснюється відповідно до Методики оцінки об\’єктів оренди, затвердженої Кабінетом Міністрів України.
5.2. Оцінка об\’єкта оренди передує укладенню договору оренди.
5.3. Порядок проведення оцінки майна регулюється Законом України \”Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні\”.
5.4. Датою незалежної оцінки є останнє число місяця, який передує місяцю у якому подається заява про оренду майна.
5.5. Звіт про оцінку майна або акт оцінки майна підлягають рецензуванню протягом 7 робочих днів з дати отримання звіту або акта оцінювачами, які мають не менш ніж дворічний досвід практичної діяльності з оцінки майна та працюють у Головному управлінні.
5.6. Висновок про вартість майна або акт оцінки майна за результатами позитивного рецензування звіту про оцінку майна або акта оцінки майна затверджуються Головним управлінням або райдержадміністрацією щодо майна, яке передане їм в управління, протягом 3 днів та скріплюється печаткою.
5.7. Висновок про вартість майна або акт оцінки майна використовуються для розрахунку розміру орендної плати (стартової орендної плати) та/або зазначення вартості об\’єкта оренди у договорі. Висновок про вартість майна або акт оцінки майна чинні протягом шестимісячного строку від дати їх затвердження.
5.8. У випадках передачі в оренду нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна підприємствам, які згідно з Методикою розрахунку орендної плати за майно територіальної громади міста Києва, яке передається в оренду (далі – Методика) (додаток 3 до цього Положення), сплачують орендну плату в розмірі 1 грн., для відображення в договорі оренди вартості об\’єкта оренди проводиться стандартизована оцінка зазначеного майна.
Стандартизовану оцінку здійснює комісія із проведення стандартизованої оцінки об\’єктів оренди, склад якої затверджується розпорядчим документом Головного управління або райдержадміністрацій, щодо майна, яке передане їм в управління. До складу цієї комісії включаються представники підприємства, на балансі якого обліковується об\’єкт оренди.
За результатами стандартизованої оцінки, на підставі даних бухгалтерського обліку з урахуванням усіх передбачених законодавством переоцінок і дооцінок та відомостей розрахунку вартості нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що передається в оренду (додатки 4, 5 до цього Положення), складається акт оцінки (додаток 6 до цього Положення), що підписується членами комісії із проведення стандартизованої оцінки, керівником підприємства та скріплюється печаткою.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code