Креслення ескізного проекту реставрації включають

Креслення ескізного проекту реставрації включають (рекомендований перелік, див. додаток И):
– ситуаційний план із позначенням меж території пам\’ятки;
– генеральний план території пам\’ятки або ансамблю;
– плани поверхів, основних ярусів, основні перерізи;
– картограми елементів пам\’ятки або їх фрагментів із визначенням основних реставраційних або консер-ваційних робіт;
– фасади, характерні фрагменти та деталі;
– принципові інженерні та конструкторські рішення;
– колірні рішення (паспорти) фасадів та інтер\’єрів;
– принципові рішення з благоустрою, вертикального планування і озеленення території пам\’ятки;
– принципові рішення щодо сучасного пристосування пам\’ятки.
2.5.3 Основні положення організації робіт виконуються у відповідності з обгрунтуванням науково-проектних рішень і включають:
– ситуаційний план;
– схематичний будгенплан із зазначенням тимчасових споруд, огорожі майданчика, небезпечних зон, будівельних риштувань, місць складування матеріалів і напівфабрикатів, під\’їзних доріг, розміщення механі-змів, схеми тимчасового енерго- та водопостачання, засобів сигналізації і пожежогасіння, попереджувальних знаків;
– схему організації руху транспорту;
– пояснювальну записку з обгрунтуванням прийнятої технології і послідовності виконання робіт з пере-ліком обсягів робіт, специфікацією основних матеріалів, розрахунком потреби в будівельних машинах і ме-ханізмах та енерговитрат, заходи щодо протипожежної безпеки, охорони праці та навколишнього середо-вища;
– укрупнений план-графік виконання робіт;
– графік руху робочої сили та будівельних машин.
2.6 Робоча документація включає:
– пояснювальну записку з короткою характеристикою об\’єкта реставрації, прийнятих науково-проектних і конструкторських рішень, матеріалів, видів благоустрою, особливих умов виконання робіт; технологічними вказівками щодо виконання та методиками на проведення окремих видів робіт;
– робочі креслення (рекомендований перелік, див. додаток К):
– плани та перерізи пам\’ятки з позначеннями всіх втрачених або збережених елементів, що вимагають реставрації, з нанесенням розмірів, відміток, маркуванням цих елементів; виготовлення;
– креслення елементів і конструкцій, які підлягають реставрації, підсиленню, укріпленню та відтворенню;
– конструктивні креслення з вказівкою нормативних та розрахункових навантажень, розрахункові харак-теристики ґрунтів, гідрогеологічні умови, порядок виконання робіт та правила техніки безпеки;
– креслення виробів, шаблонів, елементів декору з вказівкою матеріалів і технології виготовлення;
– розгортки фасадів та інтер\’єрів із специфікацією всіх видів робіт;
– специфікації видів та обсягів робіт по об\’єкту з методичними рекомендаціями з виконання робіт;
– відомість реставраційних та опоряджувальних робіт, за необхідності з картограмою робіт;
– відомості та специфікації потреби в матеріалах, виробах, напівфабрикатах, обладнанні, цінних мета-лах;
– об\’єктні і локальні кошториси за робочими кресленнями;
– відомості ресурсів до локальних кошторисів.
2.7 Порядок визначення вартості проектування та реставрації
Вартість науково-проектних робіт і послуг визначається згідно з ДБН Д.1.1-7 та чинними нормативними документами щодо визначення цін на науково-проектні роботи, на пам\’ятках.
Вартість реставраційних робіт визначається відповідно до ДБН Д.1.1-5 з врахуванням ДБН Д.1.1-1 та згідно з Ресурсними елементними кошторисними нормами на реставраційно-відновлювальні роботи (ДБН Д 2.5-1 – ДБН Д 2.5-25).
2.7.1 Для визначення кошторисної вартості робіт із реставрації об\’єктів культурної спадщини розроб-ляється така документація:
– у складі розділу \”Попередні роботи\” – об\’єктні і локальні кошторисні розрахунки, об\’єктні і локальні кошториси на протиаварійні і тимчасові консерваційні роботи і кошторисні розрахунки (або калькуляція) на розроблення науково-проектної документації;
– у складі ескізного проекту – локальні, об\’єктні розрахунки та зведений кошторисний розрахунок вар-тості робіт** і кошториси на проектні та вишукувальні роботи, науково-методичне керівництво і авторський нагляд;
– у складі робочої документації – об\’єктні та локальні кошториси за робочими кресленнями і відомостя-ми, що містять перелік і обсяги робіт;
– у ході виконання реставраційних робіт – об\’єктні і локальні кошториси на виявлені в процесі реставра-ції додаткові роботи за робочою документацією, розробленою на основі актів дослідження пам\’ятки

в процесі реставрації і записів у \”Журналі авторського нагляду за реставрацією пам\’ятки та науково-технічного супроводу\”.
2.8 Науково-технічний супровід об\’єкта культурної спадщини здійснюється згідно з ДБН В. 1.2-5:
– у ході виконання ремонтно-реставраційних робіт із метою подальшого дослідження і фіксації пам\’ятки, контролю якості матеріалів і робіт, нагляду за станом пам\’ятки, своєчасного вирішення проблемних питань, розроблення необхідних змін і доповнень до науково-проектної документації, розроблених на основі дослі-джень у процесі реставрації;
– за необхідності, після завершення ремонтно-реставраційних робіт, у ході експлуатації пам\’ятки та під час тривалих перерв між окремими етапами робіт із метою нагляду за її станом, технічного контролю за на-слідками прийнятих рішень та застосованих реставраційних матеріалів і методик; науково-методичного кері-вництва щодо її збереження.
2.9 Науково-реставраційний звіт (далі – звіт) про проведені науково-проектні і виробничі роботи є обов\’-язковою складовою науково-проектної документації. У звіті подаються наукові висновки за результатами досліджень та реставрації, а також рекомендації з подальшого функціонального використання, технічного утримання та експлуатації об\’єкта культурної спадщини і прилеглої території.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code