Порядок відкриття поточних рахунків фізичним особам для власних потреб
 
     6.1. Якщо фізична особа не має в цьому банку рахунків, то відкриття поточного рахунку здійснюється в такому порядку:
 
     фізична особа пред\’являє уповноваженому працівнику банку паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Фізичні особи-резиденти додатково мають пред\’явити документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;
 
     фізична особа, яка займається підприємницькою діяльністю, зобов\’язана також подати до банку копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, що містить відомості про фізичну особу, яка займається підприємницькою діяльністю; { Пункт 6.1 глави 6 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку N 212 ( z1121-13 ) від 06.06.2013 }
 
     фізична особа, яка займається незалежною професійною діяльністю, зобов\’язана також подати до банку копію документа, що підтверджує взяття на облік такої особи відповідним органом державної податкової служби; { Пункт 6.1 глави 6 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку N 212 ( z1121-13 ) від 06.06.2013 }
 
     уповноважений працівник банку ідентифікує фізичну особу, яка відкриває рахунок, та підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням вищезазначених документів у порядку, установленому главою 2 цієї Інструкції;
 
     фізична особа заповнює заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 5) та картку із зразками підписів (додаток 4). Зразки підписів засвідчуються підписом уповноваженого працівника банку;
 
     між фізичною особою і банком укладається договір банківського рахунку.
 
     6.2. Поточні рахунки на ім\’я малолітніх осіб (дітей, які не досягли 14 років) відкриваються їх законними представниками – батьками (усиновлювачами) або опікунами.
 
     Якщо в цьому банку немає рахунків, відкритих на ім\’я малолітньої особи її законним представником, то відкриття поточного рахунку здійснюється в порядку, установленому в пункті 6.1 цієї Інструкції, за умови пред\’явлення законним представником малолітньої особи документів, що дають змогу банку ідентифікувати цю малолітню особу та її законного представника, – свідоцтва про народження малолітньої особи або іншого документа, що посвідчує малолітню особу-нерезидента та паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, законного представника. Опікун також має пред\’явити документ, що підтверджує статус законного представника малолітньої особи (відповідне посвідчення, рішення суду тощо). Якщо малолітня особа та її законний представник є резидентами, то додатково подаються документи, видані відповідними органами державної податкової служби, що засвідчують їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків. Уповноважений працівник банку ідентифікує цих осіб і підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням відповідних документів. Копії цих документів засвідчуються підписами уповноваженого працівника банку та законного представника малолітньої особи як такі, що відповідають оригіналу, і зберігаються в справі з юридичного оформлення рахунку. { Абзац другий пункту 6.2 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 485 ( z0023-06 ) від 21.12.2005, N 3 ( z0042-08 ) від 08.01.2008, N 389 ( z1400-11 ) від 09.11.2011 }
 
     6.3. Якщо неповнолітня особа віком від 14 до 16 років не має в цьому банку рахунків, то відкриття поточного рахунку цій особі здійснюється в такому порядку.
 
     Неповнолітня особа має:
 
     пред\’явити уповноваженому працівнику банку свідоцтво про народження або інший документ, що посвідчує неповнолітню особу-нерезидента. Якщо ця особа є резидентом, то вона додатково має пред\’явити документ, виданий органом державної податкової служби, що свідчить про її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків; { Абзац третій пункту 6.3 глави 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 389 ( z1400-11) від 09.11.2011 }
 
     подати довідку із зразком свого підпису, видану навчальним закладом, де вона навчається, або картку із зразками підписів, засвідчену нотаріально;
 
     подати документ або копію документа, засвідчену нотаріально або органом, що його видав, який надає змогу банку з\’ясувати місце проживання або місце перебування неповнолітньої особи; { Абзац п\’ятий пункту 6.3 глави 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 389 ( z1400-11) від 09.11.2011 }
     заповнити заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 5);
 
     укласти з банком договір банківського рахунку.
 
     Якщо неповнолітня особа подає довідку із зразком свого підпису, що видана навчальним закладом, де вона навчається, то ця особа має заповнити картку із зразками підписів (додаток 4).
 
     Уповноважений працівник банку ідентифікує неповнолітню особу, яка відкриває рахунок, у порядку, визначеному главою 2 цієї Інструкції. { Абзац дев\’ятий пункту 6.3 глави 6 в редакції Постанови Національного банку N 389 ( z1400-11 ) від 09.11.2011 }
 
     Неповнолітні особи віком від 16 до 18 років відкривають поточні рахунки в порядку, визначеному пунктом 6.1 цієї Інструкції.
 
     6.4. Якщо фізична особа (у тому числі неповнолітня особа) вже має в цьому банку рахунок, цей клієнт ідентифікований банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, то відкриття нового поточного рахунку здійснюється в такому порядку.
 
     Фізична особа має:
 
     пред\’явити уповноваженому працівнику банку паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
 
     заповнити заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 5) та картку із зразками підписів (додаток 4). Зразки підписів засвідчуються підписом уповноваженого працівника банку.
 
     Між фізичною особою і банком укладається договір банківського рахунку.
 
     6.5. Відкриття поточного рахунку фізичною особою на користь третьої особи здійснюється в такому порядку:
 
     фізична особа, яка відкриває рахунок, пред\’являє уповноваженому працівнику банку свій паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Якщо ця фізична особа є резидентом, то вона додатково має пред\’явити документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;
 
     уповноважений працівник банку ідентифікує фізичну особу, яка відкриває рахунок, і підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням вищезазначених документів у порядку, установленому главою 2 цієї Інструкції;
 
     фізична особа, яка відкриває рахунок, заповнює заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 5);
 
     між фізичною особою і банком укладається договір банківського рахунку.
 
     Під час першого звернення до банку фізичної особи, на користь якої відкрито рахунок, з метою використання рахунку вона має пред\’явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Фізична особа-резидент додатково має пред\’явити документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків. Уповноважений працівник банку ідентифікує фізичну особу – власника рахунку і підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням вищезазначених документів у порядку, установленому главою 2 цієї Інструкції. Фізична особа – власник рахунку заповнює картку із зразками підписів (додаток 4).
 
     6.6. Відкриття поточного рахунку однією фізичною особою на ім\’я іншої фізичної особи може здійснюватися на підставі довіреності, засвідченої в установленому законодавством порядку.
 
     Відкриття поточного рахунку однією фізичною особою іншій фізичній особі на підставі довіреності здійснюється в порядку, визначеному пунктом 6.1 цієї Інструкції, за умови пред\’явлення довіреною особою паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, та подання довіреності (копії довіреності), засвідченої нотаріально. Довіреність має містити інформацію, яка дає змогу банку ідентифікувати особу, на ім\’я якої відкривається рахунок. Якщо довірена особа є резидентом, то вона додатково має пред\’явити документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків. Якщо рахунок відкривається на ім\’я фізичної особи-резидента і в довіреності не зазначений реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи-резидента, на ім\’я якої відкривається рахунок, то довірена особа додатково має подати копію документа, виданого органом державної податкової служби, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків фізичної особи, на ім\’я якої відкривається рахунок. Ця копія має бути засвідчена органом, що видав документ, або нотаріально чи уповноваженим працівником банку. Уповноважений працівник банку ідентифікує довірену особу та підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, та документа, виданого органом державної податкової служби, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, у порядку, установленому главою 2 цієї Інструкції. { Абзац другий пункту 6.6 глави 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 110 ( z0446-05 ) від 04.04.2005 }
 
     Якщо довіреність надана тільки на відкриття поточного рахунку, то картка із зразками підписів під час відкриття рахунку не заповнюється. Під час першого звернення до банку фізичної особи, на ім\’я якої відкрито поточний рахунок (власника рахунку), з метою використання рахунку вона має:
 
     пред\’явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Фізична особа-резидент додатково має пред\’явити документ, виданий органом державної податкової служби, який засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;
 
     заповнити картку із зразками підписів (додаток 4).
 
     Уповноважений працівник банку ідентифікує власника рахунку та підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, в порядку, установленому главою 2 цієї Інструкції.
 
     6.7. Юридична особа для здійснення деяких видів виплат (заробітної плати, дивідендів, стипендій, пенсій, соціальної допомоги, повернення надлишково сплачених сум тощо) має право відкрити поточні рахунки фізичним особам, уклавши з банком договір про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб.
 
     Юридична особа для відкриття рахунків фізичним особам через свого представника подає до банку такі документи:
 
     заяву про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб (додаток 6);
 
     перелік фізичних осіб, на користь яких відкриваються рахунки;
 
     копії документів фізичних осіб, на користь яких відкриваються рахунки, засвідчені в установленому порядку, які дають змогу банку ідентифікувати фізичних осіб (далі у цьому пункті – документи щодо ідентифікації).
 
     Уповноважений працівник банку визначає повноваження представника та здійснює ідентифікацію представника та юридичної особи, яку він представляє, в порядку, визначеному главою 2 цієї Інструкції.
 
     Банк та юридична особа укладають договір про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб.
 
     Уповноважений працівник банку формує справу з юридичного оформлення рахунку для юридичної особи, в якій зберігаються:
 
     оригінал заяви про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб;
 
     договір про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб;
 
     перелік фізичних осіб, поданий юридичною особою;
 
     документи, які були подані банку для ідентифікації юридичної особи та її представника.
 
     Уповноважений працівник банку відкриває фізичним особам поточні рахунки та формує для кожної фізичної особи справу з юридичного оформлення рахунку, у якій зберігає подані документи щодо ідентифікації та копію заяви юридичної особи про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб.
 
     Видаткові операції за таким рахунком здійснюються після звернення фізичної особи до банку (зокрема для отримання грошей або платіжної картки), пред\’явлення нею документів, які дають змогу банку ідентифікувати клієнта, укладення договору банківського рахунку та в разі потреби – заповнення картки із зразками підписів (додаток 4). Уповноважений працівник банку звіряє надані юридичною особою копії документів щодо ідентифікації з їх оригіналами. У разі відповідності копій документів їх оригіналам копії засвідчуються підписами уповноваженого працівника банку та фізичної особи.
{ Пункт 6.7 глави 6 в редакції Постанови Національного банку N 389 ( z1400-11 ) від 09.11.2011 }
 
     6.8. Для зарахування доходів з джерелом їх походження з України, що виплачуються фізичній особі-нерезиденту іншою фізичною особою-нерезидентом і підлягають оподаткуванню, фізична особа-нерезидент – отримувач доходів відповідно до Податкового кодексу України ( 2755-17 ) відкриває окремий поточний рахунок у порядку, установленому цією главою Інструкції. { Абзац перший пункту 6.8 глави 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 389 ( z1400-11 ) від 09.11.2011 }
 
     У разі відкриття цього окремого поточного рахунку фізичній особі-нерезиденту в договорі банківського рахунку має бути обумовлено:
 
     зарахування на рахунок виключно доходів з джерелом їх походження в Україні, що виплачуються фізичній особі-нерезиденту іншою фізичною особою-нерезидентом і підлягають оподаткуванню;
 
     подання фізичною особою-нерезидентом (власником рахунку) розрахункових документів на здійснення видаткових операцій з одночасним поданням платіжного доручення на перерахування суми податків (під час подання документів банк здійснює перевірку правильності нарахування суми податку) або визначено, що банк за дорученням власника рахунку самостійно нараховуватиме, утримуватиме та перераховуватиме суми податку під час здійснення за цим рахунком видаткових операцій.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *