Особливості відкриття поточних рахунків
 
     4.1. З метою забезпечення таких видів діяльності, як виробнича кооперація, спільне виробництво та інші види спільної діяльності, що здійснюються на підставі договорів (контрактів) без утворення юридичної особи, у банку відкривається один поточний рахунок.
 
     Уповноважена учасниками договору особа (особи) подає до банку такі документи:
 
     заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 1), що підписана уповноваженою учасниками договору особою;
 
     копію договору про ведення спільної діяльності, засвідчену нотаріально;
 
     рішення учасників договору про визначення осіб, яким надається право розпорядчого підпису під час проведення грошових операцій за цим рахунком, що оформляється у формі довіреності;
 
     картку із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2), засвідчену нотаріально. У картці наводяться зразки підписів осіб, які мають право розпоряджатися цим рахунком, і зразок відбитка печатки учасника договору, якому за довіреністю всіх учасників договору про спільну діяльність надано право розпорядчого підпису під час проведення грошових операцій за цим рахунком;
 
     копію документа, що підтверджує взяття на облік в органі державної податкової служби договору про спільну діяльність без створення юридичної особи, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.
 
     Відмітка банку про відкриття рахунку робиться на титульній сторінці першого примірника договору (контракту).
 
     Кошти за цим рахунком використовуються відповідно до порядку, установленого для використання коштів за поточними рахунками суб\’єктів господарювання. { Пункт 4.1 глави 4 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 3 ( z0042-08 ) від 08.01.2008 }
 
     4.2. Під час відкриття поточного рахунку для формування (статутного або складеного капіталу, пайового або неподільного фонду) суб\’єкта господарювання – юридичної особи (крім банків) подаються:
 
     заява про відкриття поточного рахунку (додаток 1), що підписана особою, уповноваженою на відкриття рахунку засновниками (учасниками) новостворюваної юридичної особи; { Абзац другий пункту 4.2 глави 4 в редакції Постанови Національного банку N 212 ( z1121-13 ) від 06.06.2013 }
 
     один примірник оригіналу установчого документа або його копія, засвідчена нотаріально. У разі відкриття рахунку для формування (статутного капіталу) акціонерного товариства замість установчого документа подається договір/рішення про створення акціонерного товариства або його копія, засвідчена нотаріально; { Абзац третій пункту 4.2 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 3 ( z0042-08 ) від 08.01.2008, N 158 ( z0321-09 ) від 23.03.2009 }
 
     рішення засновників (учасників) про визначення особи, якій надається право відкриття та розпорядження рахунком новостворюваної юридичної особи, що оформляється у формі довіреності, посвідченої нотаріально [якщо хоча б одним із засновників (учасників) є фізична особа]. Замість оригіналу довіреності до банку може бути подана її копія, засвідчена нотаріально; { Абзац четвертий пункту 4.2 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 3 ( z0042-08 ) від 08.01.2008, N 212 ( z1121-13 ) від 06.06.2013 }
 
     картка із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2), у якій наводиться зразок підпису особи, якій засновниками (учасниками) надано право розпорядчого підпису. Картка приймається без відбитка печатки та засвідчується підписом уповноваженого працівника банку.
 
     У разі відкриття поточного рахунку для формування (статутного або складеного капіталу) господарського товариства, засновником (учасником) якого є одна особа, подаються:
 
     заява про відкриття поточного рахунку (додаток 1). Інформація про те, що рахунок відкривається для формування (статутного або складеного капіталу) господарського товариства, засновником (учасником) якого є одна особа, зазначається в рядку \”Додаткова інформація\” заяви про відкриття поточного рахунку;
 
     один примірник оригіналу установчого документа або його копія, засвідчена нотаріально. У разі відкриття рахунку для формування (статутного капіталу) акціонерного товариства замість установчого документа подається рішення про заснування акціонерного товариства або його копія, засвідчена нотаріально; { Абзац восьмий пункту 4.2 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 158 ( z0321-09 ) від 23.03.2009 }
 
     картка із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2). Картка приймається без відбитка печатки та засвідчується підписом уповноваженого працівника банку;
 
     довіреність або копія довіреності на ім\’я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, засвідчена нотаріально. Якщо рахунок відкривається особисто засновником (учасником), то цей документ не вимагається.
 
     На цей рахунок зараховуються кошти засновників (учасників) для формування статутного або складеного капіталу, пайового або неподільного фонду новостворюваної юридичної особи до її державної реєстрації як юридичної особи. Цей рахунок починає функціонувати як поточний тільки після одержання банком документів, передбачених пунктом 3.2 глави 3 цієї Інструкції, та отримання банком повідомлення-відповіді або корінця повідомлення про взяття рахунку на облік органом державної податкової служби за місцезнаходженням суб\’єкта господарювання – юридичної особи. У разі відмови в державній реєстрації суб\’єкта господарювання – юридичної особи кошти повертаються засновникам (учасникам), а рахунок закривається на підставі письмового звернення із зазначенням підстав закриття рахунку, підписаного особою, уповноваженою засновниками (учасниками) новостворюваної юридичної особи на закриття рахунку. Якщо засновником (учасником) суб\’єкта господарювання є одна особа, то письмове звернення із зазначенням підстав закриття рахунку підписується цією особою або уповноваженою нею особою. { Абзац одинадцятий пункту 4.2 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 3 ( z0042-08 ) від 08.01.2008; в редакції Постанови Національного банку N 212 ( z1121-13 ) від 06.06.2013 }
{ Пункт 4.2 в редакції Постанови Нацбанку N 110 ( z0446-05 ) від 04.04.2005 }
 
     4.3. У разі відкриття рахунку для формування статутного капіталу новостворюваного банку подаються такі документи:
 
     заява про відкриття поточного рахунку (додаток 1), що підписана уповноваженою особою юридичної особи, яка має намір надавати банківські послуги; { Абзац другий пункту 4.3 глави 4 в редакції Постанови Національного банку N 212 ( z1121-13 ) від 06.06.2013 }
 
     один примірник оригіналу договору/рішення про створення банку у формі публічного акціонерного товариства або його копія, засвідчена нотаріально. У разі відкриття рахунку для формування статутного капіталу новостворюваного кооперативного банку подається витяг з протоколу зборів засновників (учасників) з рішенням про визначення особи, уповноваженої укладати договори і діяти від імені засновників (учасників) банку, засвідчений нотаріально; { Абзац третій пункту 4.3 в редакції Постанови Нацбанку N 110 ( z0446-05 ) від 04.04.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 3 ( z0042-08 ) від 08.01.2008, N 158 ( z0321-09 ) від 23.03.2009, N 389 ( z1400-11 ) від 09.11.2011 }
 
     картка із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2). У картці наводиться зразок підпису особи, уповноваженої укладати договори та діяти від імені засновників (учасників) банку. Картка приймається без відбитка печатки і засвідчується підписом уповноваженого працівника банку.
 
     Рахунок використовується для акумулювання коштів засновників (учасників) новостворюваного банку та їх внесення на накопичувальний рахунок, відкритий у Національному банку або територіальному управлінні Національного банку для формування статутного капіталу за місцем створення банку. Цей рахунок закривається на підставі заяви про закриття рахунку, що підписана уповноваженою особою юридичної особи, яка має намір надавати банківські послуги, після внесення відомостей про юридичну особу до Державного реєстру банків або в разі відмови в погодженні статуту юридичної особи, яка має намір надавати банківські послуги, після повернення коштів засновникам (учасникам). { Абзац п\’ятий пункту 4.3 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 389 ( z1400-11 ) від 09.11.2011; в редакції Постанови Національного банку N 212 ( z1121-13 ) від 06.06.2013 }
 
     4.4. Відкриття поточного рахунку з метою акумуляції коштів для виїзду на лікування за кордон здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про порядок направлення громадян на лікування за кордон, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.95 за N 991 ( 991-95-п ).
 
     4.5. Фізична особа, яка відкриває поточний рахунок для провадження незалежної професійної діяльності, зобов\’язана подати банку такі документи:
 
     заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 5);
 
     копію документа, що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності (свідоцтво про реєстрацію/дозвіл/ сертифікат тощо);
 
     копію документа, що підтверджує взяття фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, на облік в органі державної податкової служби;
 
     копію документа, що підтверджує взяття фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, на облік в органі Пенсійного фонду України;
 
     картку із зразками підписів (додаток 4). { Абзац шостий пункту 4.5 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 212 ( z1121-13 ) від 06.06.2013 }
 
     Кошти за поточним рахунком фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, використовуються відповідно до порядку, установленого для використання коштів за поточними рахунками суб\’єктів господарювання\”.
{ Главу 4 доповнено пунктом 4.5 згідно з Постановою Нацбанку N 110 ( z0446-05 ) від 04.04.2005; в редакції Постанови Національного банку N 389 ( z1400-11 ) від 09.11.2011 }
 
     4.6. Нотаріус з метою вчинення нотаріальних дій з прийняття у депозит грошової суми відкриває окремий поточний рахунок у порядку, передбаченому пунктом 4.5 цієї глави.
 
     Зазначений рахунок використовується виключно для проведення операцій, пов\’язаних із:
 
     виконанням зобов\’язань клієнта нотаріуса-боржника перед кредитором;
 
     проведенням розрахунків за договорами купівлі-продажу між клієнтами нотаріуса – фізичними особами, у тому числі на суму, що перевищує встановлену Національним банком граничну межу для готівкових розрахунків між фізичними особами.
 
     Кошти, що перебувають на зазначеному рахунку, належать клієнтам нотаріусів у межах переданої кожним клієнтом суми. Нотаріус здійснює управління коштами, що перебувають на зазначеному рахунку, в порядку, визначеному законодавством, та не має права використовувати ці кошти з іншою метою, ніж виконання доручення клієнта, яким вони передані.
{ Главу 4 доповнено новим пунктом 4.6 згідно з Постановою Національного банку N 212 ( z1121-13 ) від 06.06.2013 }
 
     4.7. У випадках, визначених законодавством України, юридична особа може відкрити поточний рахунок з правом розпорядження ним іншими юридичними особами.
 
     Для відкриття цього рахунку юридична особа подає до банку документи, зазначені в пункті 3.2 цієї Інструкції, крім картки із зразками підписів і відбитка печатки.
 
     Додатково до визначеного переліку документів до банку подаються:
 
     картки із зразками підписів і відбитка печатки тих юридичних осіб, які матимуть право розпорядження рахунком. Ці картки мають бути складені та засвідчені відповідно до вимог глави 18 цієї Інструкції; { Абзац четвертий пункту глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 3 ( z0042-08 ) від 08.01.2008 }
 
     документи (копії документів, засвідчені в установленому порядку), на підставі яких банк може ідентифікувати відповідно до законодавства України юридичних осіб, які матимуть право розпорядження рахунком. Ідентифікація представників цих юридичних осіб здійснюється в порядку, визначеному главою 2 цієї Інструкції.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *