Загальні вимоги до складання звіту про оцінку та підготовки висновку про вартість майна 
     56. Звіт  про  оцінку  майна  може  складатися  у повній чи у 
стислій формі. 
     Звіт про оцінку майна, що складається у повній формі, повинен 
містити: 
     опис об\’єкта оцінки, який дає змогу його ідентифікувати; 
     дату оцінки  та  дату  завершення  складення звіту,  а у разі 
потреби  –  строк  дії  звіту  та  висновку  про  вартість   майна 
відповідно до вимог законодавства; 
     мету проведення  оцінки  та  обґрунтування вибору відповідної 
бази оцінки; 
     перелік нормативно-правових   актів,   відповідно   до   яких 
проводиться оцінка; 
     перелік обмежень щодо застосування результатів оцінки; 
     виклад усіх припущень, у межах яких проводилася оцінка; 
     опис та  аналіз  зібраних  і  використаних  вихідних даних та 
іншої інформації під час проведення оцінки; 
     висновки щодо  аналізу  існуючого  використання  та  найбільш 
ефективного використання об\’єкта оцінки; 
     виклад змісту  застосованих  методичних підходів,  методів та 
оціночних процедур,  а також відповідних розрахунків, за допомогою 
яких підготовлено висновок про вартість майна; 
     письмову заяву  оцінювача  про  якість  використаних вихідних 
даних та іншої інформації,  особистий огляд об\’єкта оцінки (у разі 
неможливості   особистого   огляду   –   відповідні  пояснення  та 
обґрунтування   застережень   і   припущень   щодо    використання 
результатів  оцінки),  дотримання  національних  стандартів оцінки 
майна та інших нормативно-правових актів з оцінки майна під час її 
проведення,   інші   заяви,   що  є  важливими  для  підтвердження 
достовірності та об\’єктивності оцінки майна і  висновку  про  його 
вартість; 
     висновок про вартість майна; 
     додатки з  копіями  всіх  вихідних  даних,  а  також  у  разі 
потреби –   інші   інформаційні   джерела,   які   роз\’яснюють   і 
підтверджують припущення та розрахунки. 
     57. Звіт  про  оцінку  майна  дозволяється складати у стислій 
формі у разі доопрацювання (актуалізації) оцінки об\’єкта оцінки на 
нову   дату   оцінки,   а   також  в  інших  випадках,  визначених 
відповідними національними стандартами. 
     У звіті про оцінку майна, складеному у стислій формі, повинні 
зазначатися  етапи  проведення незалежної оцінки майна,  здійснені 
оціночні процедури,  міститися  висновок  про  вартість,  а  також 
зібрані оцінювачем вихідні дані та інша інформація. 
     У звіті про оцінку майна,  складеному у стислій формі з метою 
доопрацювання  (актуалізації)  оцінки  на   нову   дату,   повинні 
зазначатися: 
     дата оцінки  та  дата  завершення  складення звіту,  а у разі 
потреби  –  строк  дії  звіту  та  висновку  про  вартість   майна 
відповідно до вимог законодавства; 
     мета проведення  оцінки та перелік обмежень щодо застосування 
результатів оцінки; 
     перелік нормативно-правових   актів,   відповідно   до   яких 
проводиться оцінка; 
     додаткові відомості   про   зібрані  і  використані  під  час 
доопрацювання  (актуалізації)  оцінки   вихідні   дані   та   інша 
інформація про об\’єкт оцінки, які можуть вплинути на достовірність 
та об\’єктивність оцінки майна, проведеної на нову дату; 
     висновки про  існуюче  та  найбільш  ефективне   використання 
об\’єкта оцінки, їх зміну порівняно з попередньою датою оцінки; 
     зміст використаних методичних підходів,  методів та оціночних 
процедур,  у разі потреби – з наведенням необхідних розрахунків, а 
також змісту відповідних застережень і припущень; 
     висновок про вартість майна; 
     додатки з  вихідними  даними  та  іншою інформацією,  що були 
використані в процесі проведення оцінки. 
     Відповідними національними стандартами  можуть  передбачатися 
додаткові вимоги до змісту звіту про оцінку майна у стислій формі. 
     Не дозволяється  складення  у  стислій формі звіту про оцінку 
майна  у  разі  проведення  незалежної  оцінки  цілісних  майнових 
комплексів,  часток  (паїв,  акцій)  або  повторного доопрацювання 
(актуалізації)   оцінки    майна.    Відповідними    національними 
стандартами можуть визначатися інші випадки,  коли складення звіту 
про оцінку майна у стислій формі забороняється. 
     58. Доопрацювання   (актуалізація)    оцінки    майна    може 
здійснюватися  у разі закінчення строку дії звіту про оцінку майна 
та висновку про вартість майна,  встановленого законодавством, або 
на   вимогу   замовника   оцінки,  коли  істотних  змін  в  умовах 
функціонування та фізичному стані об\’єкта оцінки,  а  також  стані 
ринку  подібного  майна  від  дати  оцінки до дати оцінки,  на яку 
передбачається   здійснення   доопрацювання   (актуалізація),   не 
відбулося. 
     Доопрацювання (актуалізацію)  оцінки  майна  та  з цією метою 
складення у стислій формі звіту про оцінку майна здійснює оцінювач 
та суб\’єкт оціночної діяльності,  які складали у повній формі звіт 
про оцінку цього майна.  У цьому разі попередній звіт  про  оцінку 
майна,  складений  у  повній  формі,  розглядається  як невід\’ємна 
частина звіту про оцінку майна у стислій формі. 
     З метою доопрацювання  (актуалізації)  оцінки  із  замовником 
укладається  новий  договір  на  виконання  робіт  з доопрацювання 
(актуалізації) оцінки майна, якщо можливість її проведення не була 
передбачена у договорі на проведення оцінки майна. 
     59. Звіт  про  оцінку  майна  підписується  оцінювачами,  які 
безпосередньо проводили оцінку майна,  і скріплюється печаткою  та 
підписом   керівника  суб\’єкта  оціночної  діяльності  –  суб\’єкта 
господарювання.  Документи та інші інформаційні матеріали, зібрані 
оцінювачами в процесі проведення оцінки майна, разом із звітом про 
оцінку майна зберігаються в архіві суб\’єкта оціночної діяльності – 
суб\’єкта  господарювання  не  менше ніж п\’ять років,  якщо інше не 
встановлено договором на проведення оцінки майна. 
     60. Висновок про вартість  майна  повинен  містити  відомості 
про: 
     замовника оцінки та виконавця звіту про оцінку майна; 
     назву об\’єкта оцінки та його коротку характеристику; 
     мету і дату оцінки; 
     вид вартості, що визначався; 
     використані методичні підходи; 
     величину вартості, отриману в результаті оцінки. 
     У разі потреби оцінювач має право відобразити у висновку свої 
припущення та застереження щодо використання результатів оцінки. 
     Висновок підписується    оцінювачем    (оцінювачами),    який 
безпосередньо  проводив  оцінку майна,  і скріплюється печаткою та 
підписом  керівника  суб\’єкта  оціночної  діяльності  –   суб\’єкта 
господарювання.  Законодавством  можуть бути встановлені додаткові 
вимоги до оформлення висновку про вартість об\’єкта оцінки. 
     61. Звіт про оцінку майна, додатки до нього готуються не менш 
як  у  двох примірниках,  один з яких зберігається в оцінювача,  а 
інші видаються замовнику після реєстрації в книзі  обліку  виданих 
документів. 

Posted in Без категорії

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code