Повноваження центрального органу виконавчої влади

Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері управління об\’єктами державної власності
 
     1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері управління об\’єктами державної власності, відповідно до покладених на нього завдань:
 
     1) здійснює управління об\’єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави, що належать до сфери його управління;
 
     2) готує пропозиції щодо закріплення в державній власності пакетів акцій акціонерних товариств, що належать до сфери його управління, для подальшого їх подання центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку, Кабінету Міністрів України;
 
     3) здійснює контроль та проводить аналіз результатів діяльності державних підприємств (у тому числі ефективності використання державного майна), господарських товариств, у статутному капіталі яких є державна частка, що належать до сфери його управління, та розробляє механізми підвищення ефективності їх роботи;
 
     4) бере участь у підготовці пропозицій центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку, та центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, щодо формування дивідендної політики та забезпечує її реалізацію в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 
     5) проводить відповідно до законодавства конкурси щодо визначення уповноважених осіб, яким передаються функції з управління корпоративними правами держави, що належать до сфери його управління, та укладає з ними відповідні договори;
 
     6) призначає відповідно до законодавства представників держави в органи управління господарських організацій, корпоративні права держави яких перебувають у його управлінні, укладає з ними договори доручення, дає доручення для голосування з питань порядку денного загальних зборів та засідань наглядових рад;
 
     7) здійснює контроль за виконанням умов контрактів керівниками виконавчих органів господарських організацій, які перебувають у його управлінні;
 
     8) забезпечує за участю Фонду державного майна України координацію діяльності з підвищення професійного рівня посадових осіб уповноважених органів управління, які виконують функції з управління корпоративними правами держави, та уповноважених осіб;
 
     9) розробляє та затверджує стратегічні плани розвитку державних підприємств, державних акціонерних товариств і господарських структур, управління корпоративними правами або контроль за діяльністю яких він здійснює, та здійснює контроль за їх виконанням;
 
     10) формує переліки та проводить корпоратизацію державних підприємств, що належать до сфери його управління;
 
     11) затверджує персональний склад наглядових рад господарських товариств, створених у процесі корпоратизації державних підприємств, управління корпоративними правами яких він здійснює, та вносить зміни до такого складу;
 
     12) передає до сфери управління Фонду державного майна України державні підприємства та державні корпоративні права господарських товариств, що належать до сфери його управління та щодо яких прийнято рішення про приватизацію;
 
     13) здійснює визначені законодавством повноваження під час провадження справ про банкрутство державних підприємств та господарських організацій, корпоративні права щодо яких належать державі, що перебувають у його управлінні, у тому числі веде їх реєстри;
 
     14) забезпечує розроблення умов реструктуризації та санації підприємств, що перебувають у його управлінні, та їх погодження щодо господарських організацій, у статутному капіталі яких корпоративні права держави перевищують 50 відсотків і які перебувають у його управлінні та мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави;
 
     15) оформляє відповідно до міжнародних договорів та законів України право державної власності України на об’єкти, що належать до сфери його управління, та приймає рішення щодо їх подальшого ефективного використання;
 
     16) погоджує відчуження, передачу в оренду (користування), заставу (іпотеку), списання майна державних підприємств, що належать до сфери його управління, передачу в оренду, заставу цілісних майнових комплексів державних підприємств, що належать до сфери його управління;
 
     17) погоджує укладення підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери його управління, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, повноваження з управління корпоративними правами держави яких він здійснює, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном, зміни до них та контролює виконання умов цих договорів;
 
     18) забезпечує оформлення прав на земельні ділянки (у разі відсутності необхідних документів) та уточнення меж земельних ділянок державних підприємств, державних установ, організацій, що належать до сфери його управління;
 
     19) подає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку, за затвердженою ним формою інформацію про:
 
     фінансово-господарську діяльність кожного окремого суб’єкта господарювання державного сектору економіки, що перебуває у сфері його управління;
 
     стан об\’єктів державної власності, у тому числі щодо корпоративних прав держави, що перебувають у його управлінні;
 
     20) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його повноважень, у тому числі з питань методологічного забезпечення управління корпоративними правами, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку;
 
     21) вносить пропозиції та погоджує призначення і звільнення керівників державних господарських об\’єднань, державних холдингових компаній, що належать до сфери його управління, у порядку, встановленому законодавством;
 
     22) бере участь у визначенні порядку та умов і здійсненні передачі управління державними корпоративними правами уповноваженим особам;
 
     23) сприяє в межах повноважень модернізації підприємств державного сектору економіки, що належать до сфери його управління, поліпшенню їх енергоефективності та екологічних показників, у тому числі з використанням коштів програм міжнародного співробітництва;
 
     24) приймає рішення про подальше використання державного майна (крім матеріальних носіїв секретної інформації), що не увійшло до статутних капіталів господарських товариств, що належать до сфери його управління;
 
     25) у межах, визначених законодавством, під час відчуження, застави (іпотеки) державного майна, передачі майна при укладенні інвестиційних договорів (у тому числі договорів про спільну діяльність), передачі державного майна та корпоративних прав до статутних капіталів господарських товариств виступає замовником оцінки майна, укладає договори про проведення оцінки майна;
 
     26) організовує проведення наукових досліджень з питань, що належать до сфери його діяльності;
 
     27) бере участь у реалізації спільних проектів щодо фінансування міжнародними організаціями структурних перетворень в економіці держави, передприватизаційної підготовки, реструктуризації та корпоратизації підприємств;
 
     28) виконує інші передбачені законом функції з управління об\’єктами державної власності.

Без категорії

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code