Визначення обсягу і групування планованих витрат, що включаються до повної собівартості послуг з централізованого опалення

Визначення обсягу і групування планованих витрат, що включаються до повної собівартості послуг з централізованого опалення
58. Планування витрат, що включаються до повної собівартості послуг з централізованого опалення, здійснюється з урахуванням витрат операційної діяльності та фінансових витрат, пов\’язаних з основною діяльністю. Плановані витрати групуються відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, затверджених Мінфіном.
59. До складу виробничої собівартості включаються:
прямі матеріальні витрати:
– витрати на придбання теплової енергії відповідно до укладених договорів (плануються виходячи з необхідних обсягів надання послуг з централізованого опалення та цін підприємств-постачальників);
– витрати на придбання електричної енергії. Під час розрахунку витрат, пов\’язаних з використанням електричної енергії для технологічних потреб, також враховуються витрати на зумовлену електромагнітною незбалансованістю електроустановок технологічно шкідливу циркуляцію електроенергії між джерелами електропостачання та приймачами змінного електричного струму (у разі відсутності приладів обліку величина її потужності визначається відповідно до нормативів);
– витрати, пов\’язані з використанням матеріалів, запасних частин, купованих комплектувальних виробів, напівфабрикатів та інших матеріальних ресурсів, необхідних для забезпечення технологічного процесу (обсяг витрат визначається на основі норм використання таких ресурсів та діючих цін (тарифів), за винятком вартості матеріалів, призначених для переробки);
прямі витрати на оплату праці (заробітна плата та інші виплати працівникам, безпосередньо залученим до технологічного процесу) відповідно до Закону України \”Про оплату праці\”:
– основна заробітна плата працівників відповідно до встановлених норм праці (норм часу, виробітку, обслуговування), тарифних ставок (окладів), відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для керівників, фахівців, технічних службовців;
– додаткова заробітна плата виробничого персоналу, що визначається виходячи з розміру встановлених доплат, надбавок, інших заохочувальних та компенсаційних виплат, премій, пов\’язаних з виконанням виробничих завдань і функцій, оплати невідпрацьованого часу.
Планування витрат на оплату праці для включення до тарифів на централізоване опалення здійснюється в установленому порядку із забезпеченням мінімальної заробітної плати та інших гарантій з оплати праці, передбачених законодавством;
інші прямі витрати:
– внески на загальнообов\’язкове державне соціальне страхування для виробничого персоналу;
– амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення, розрахунок якої проводиться відповідно до вимог Податкового кодексу України;
– виробничі витрати, безпосередньо пов\’язані з конкретним об\’єктом витрат.
Змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати:
– витрати на управління діяльністю з надання послуг, які визначаються виходячи з чисельності персоналу за штатним розписом, тарифно-кваліфікаційного складу апарату управління цехами та дільницями і встановлених на підприємстві тарифних ставок (окладів), зокрема основної і додаткової заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат, внесків на загальнообов\’язкове державне соціальне страхування, оплати службових відряджень, витрат з підготовки та перепідготовки кадрів;
– витрати на утримання, експлуатацію, ремонт, страхування, оренду основних засобів та інших необоротних активів загальновиробничого призначення, пожежної і сторожової охорони об\’єктів виробничого призначення, утримання санітарних зон, оплату робіт сторонніх організацій, пов\’язаних з наданням послуг з централізованого опалення, освоєння нових потужностей, проведення планованих перевірок стану обладнання, виконання регламентних робіт, передбачених проектно-технічною документацією;
– витрати на опалення, освітлення, дезінфекцію, дератизацію виробничих приміщень, вивезення сміття та здійснення інших заходів щодо експлуатації виробничих приміщень, під час визначення яких враховані обсяги зазначених робіт, послуг і цін (тарифів) на них;
– витрати на обслуговування основного та допоміжних виробничих процесів (використання малоцінних і швидкозношуваних предметів, забезпечення охорони праці, дотримання вимог техніки безпеки, обов\’язкове страхування водіїв автотранспортних засобів, оплата послуг інших підприємств, службові відрядження працівників ремонтних цехів та інших допоміжних виробництв, послуги зв\’язку);
– витрати на охорону навколишнього природного середовища;
– витрати на удосконалення технології та організації виробництва;
– амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів загальновиробничого призначення, розрахована відповідно до вимог Податкового кодексу України;
– сплата податків і зборів.
Обсяг витрат, що включаються до виробничої собівартості, визначається із застосуванням нормативного методу на підставі результатів аналізу витрат за попередні роки з урахуванням змін, які передбачаються у планованому періоді, та цін (тарифів) у такому періоді.
 
60. До складу адміністративних витрат включаються загальногосподарські витрати, пов\’язані з обслуговуванням та управлінням підприємством:
витрати на утримання апарату управління та персоналу, залученого до обслуговування адміністративної інфраструктури, розмір яких визначається виходячи із чисельності персоналу за штатним розписом і встановлених на підприємстві тарифних ставок (окладів) – основної і додаткової заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат, внесків на загальнообов\’язкове державне соціальне страхування, оплати службових відряджень, витрат на підготовку та перепідготовку кадрів відповідно до законодавства;
амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів адміністративного призначення, визначена відповідно до вимог Податкового кодексу України;
витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів адміністративного призначення;
витрати на оплату професійних послуг (юридичні, аудиторські з оцінки майна тощо);
витрати на оплату послуг зв\’язку (поштовий, телеграфний, телефонний, телефакс тощо);
витрати на оплату розрахунково-касового обслуговування та інших послуг банків;
витрати, пов\’язані із сплатою податків і зборів, крім витрат, що включаються до виробничої собівартості послуг;
витрати, пов\’язані з використанням малоцінних і швидкозношуваних предметів, придбанням канцелярських товарів, розв\’язанням спорів у судах, передплатою періодичних професійних видань.
Обсяг адміністративних витрат визначається із застосуванням нормативного методу на підставі результатів аналізу витрат за попередні роки з урахуванням змін, які передбачаються у планованому періоді, та цін (тарифів) у такому періоді.
61. До складу витрат на збут включаються витрати, безпосередньо пов\’язані із збутом послуг, а саме:
витрати на оплату праці персоналу, що безпосередньо здійснює збут послуг споживачам;
відрахування на загальнообов\’язкове державне соціальне страхування;
оплата службових відряджень персоналу;
витрати на підготовку та перепідготовку персоналу, що безпосередньо здійснює збут послуг споживачам;
витрати на оплату інформаційних послуг;
витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів (оренда, страхування, ремонт, оплата комунальних послуг, охорона);
витрати на оплату послуг банків та інших установ з приймання і перерахування коштів споживачів за надання послуг з централізованого опалення;
витрати на придбання канцелярських товарів і виготовлення розрахункових документів про оплату послуг;
витрати на оплату послуг інформаційно-обчислювальних центрів;
витрати на періодичну повірку, опломбування, обслуговування та ремонт (включаючи демонтаж, транспортування та монтаж після повірки) будинкових приладів обліку теплової енергії, якщо зазначені прилади є власністю підприємства;
витрати на проведення періодичної повірки, обслуговування і ремонт квартирних засобів обліку теплової енергії, у тому числі їх демонтаж, транспортування та монтаж після повірки, що визначаються відповідно до розрахунку на один квартирний засіб обліку теплової енергії і нараховуються щомісяця споживачеві у складі послуги залежно від кількості таких засобів обліку шляхом додавання плати за проведення періодичної повірки, обслуговування і ремонт квартирних засобів обліку теплової енергії, у тому числі їх демонтаж, транспортування та монтаж після повірки, до загальної вартості послуг;
амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, підрозділів, що безпосередньо здійснюють збут послуг споживачам, яка розраховується відповідно до вимог Податкового кодексу України.
Обсяг витрат на збут послуг з централізованого опалення визначається із застосуванням нормативного методу на підставі результатів аналізу витрат за попередні роки з урахуванням змін, які передбачаються у планованому періоді, та цін (тарифів) у такому періоді.
62. До складу інших операційних витрат включаються витрати, пов\’язані з операційною діяльністю з надання послуг, які не увійшли до складу виробничої собівартості, адміністративних витрат і витрат на збут.
63. До складу інших операційних витрат не можуть включатися:
суми списаної безнадійної дебіторської заборгованості та нарахованого резерву сумнівних боргів;
витрати, пов\’язані з утриманням об\’єктів соціальної інфраструктури;
суми, що відраховуються професійним спілкам (їх організаціям) для проведення культурно-масової і фізкультурної роботи;
суми визнаних штрафів, пені, неустойки;
суми нестачі та втрати від пошкодження цінностей;
витрати, пов\’язані з купівлею-продажем іноземної валюти та втрати від операційної курсової різниці;
суми благодійної допомоги;
собівартість реалізованих виробничих запасів;
інші витрати, не передбачені розділом III Податкового кодексу України для визначення об\’єкта оподаткування.
64. До фінансових витрат включаються витрати на сплату відсотків за користування отриманими кредитами та інші витрати, пов\’язані із запозиченнями, для цілей інвестиційної (пов\’язаної з основною) діяльності.
Фінансові витрати включаються до розрахунку повної собівартості лише за кредитними договорами, запозичення за якими та умови яких узгоджено з уповноваженими органами.

Без категорії

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code