ПОРЯДОК казначейського обслуговування коштів

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 вересня 2007 р. N 1090
 
ПОРЯДОК
казначейського обслуговування коштів, передбачених у
спеціальному фонді державного бюджету для виконання
бюджетних програм, спрямованих на реалізацію проектів
економічного та соціального розвитку, які підтримуються
Міжнародним банком реконструкції та розвитку
 
     1. Цей Порядок визначає механізм казначейського обслуговування коштів, передбачених у спеціальному фонді державного бюджету для виконання бюджетних програм, спрямованих на реалізацію проектів економічного та соціального розвитку, які підтримуються МБРР, виконуються розпорядниками і одержувачами бюджетних коштів та набрали чинності в установленому законодавством порядку починаючи з 1 липня 2007 р. (далі – проекти).
 
     2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:
 
     рахунок позики – рахунок, на якому зарезервовано у валюті позики кошти МБРР на ім\’я позичальника (Україна) для реалізації відповідного проекту за його номером та назвою. Операції за таким рахунком проводяться в установленому МБРР порядку;
 
     угода про позику – міжнародний договір між Україною та МБРР про одержання позики, який набрав чинності в установленому законодавством порядку;
 
     спеціальний рахунок в іноземній валюті – рахунок в іноземній валюті, відкритий в уповноваженому банку на ім\’я Державної казначейської служби на строк дії угоди про позику;
 
     рахунок в іноземній валюті – рахунок в іноземній валюті, відкритий в уповноваженому банку на ім\’я головних розпорядників коштів державного бюджету, головних розпорядників коштів місцевого бюджету, розпорядників коштів державного та місцевого бюджетів нижчого рівня, одержувачів коштів державного та місцевого бюджетів для реалізації проекту на строк дії угоди про позику;
 
     уповноважений банк – визначений Державною казначейською службою за погодженням з МБРР банк, що обслуговує кошти позики.
 
     3. Головний розпорядник коштів державного бюджету:
 
     1) здійснює заходи щодо внесення окремих бюджетних програм використання коштів позик до проекту Закону про Державний бюджет України на відповідний рік та їх виконання;
 
     2) координує відповідно до плану заходів з реалізації проекту згідно з додатком 1 діяльність розпорядників коштів державного бюджету нижчого рівня, головних розпорядників коштів місцевих бюджетів та одержувачів коштів державного бюджету;
 
     3) подає протягом двох тижнів з дати набрання чинності угодою про позику Мінфіну план заходів з реалізації проекту згідно з додатком 1 і погоджений з МБРР план закупівель;
 
     4) складає перелік розпорядників коштів державного бюджету нижчого рівня, головних розпорядників коштів місцевих бюджетів та одержувачів коштів державного бюджету за територіями та подає його не пізніше ніж за 15 днів до початку планованого бюджетного року Державній казначейській службі. У разі потреби головний розпорядник коштів державного бюджету подає Державній казначейській службі реєстр змін до переліку з їх обґрунтуванням;
 
     5) здійснює закупівлю товарів (робіт, послуг) згідно з планом закупівель, правилами і процедурами, установленими МБРР, та укладає відповідні договори;
 
     6) готує за результатами аналізу звітів та зведених реєстрів планових зобов\’язань, що вносяться розпорядниками коштів державного бюджету нижчого рівня, головними розпорядниками коштів місцевих бюджетів та одержувачами коштів державного бюджету, і подає Мінфіну щокварталу до 10 числа наступного місяця:
 
     звіт про рух коштів за рахунком позики згідно з додатком 2;
 
     звіт про стан реалізації проекту згідно з додатком 3;
 
     зведений реєстр планових зобов\’язань згідно з додатком 4 (у трьох примірниках);
 
     звіт про рух коштів на спеціальному рахунку в іноземній валюті згідно з додатком 5;
 
     7) готує з урахуванням зареєстрованих Мінфіном зведених реєстрів планових зобов\’язань і подає Державній казначейській службі:
 
     розподіли відкритих асигнувань у розрізі розпорядників коштів державного бюджету нижчого рівня, головних розпорядників коштів місцевих бюджетів та одержувачів коштів державного бюджету з урахуванням зазначених зобов\’язань;
 
     у разі здійснення видатків в іноземній валюті – заявку-доручення на здійснення видатків в іноземній валюті, оформлену відповідно до встановлених Державною казначейською службою вимог;
 
     у разі здійснення видатків у національній валюті – письмове звернення щодо зарахування на рахунки спеціального фонду державного бюджету гривневого еквівалента в іноземній валюті;
 
     8) відкриває в Державній казначейській службі реєстраційні рахунки за коштами спеціального фонду державного бюджету в розрізі окремих бюджетних програм для проведення розрахунків у національній валюті в рамках реалізації проекту та рахунки в уповноваженому банку для проведення розрахунків в іноземній валюті;
 
     9) подає протягом трьох робочих днів з дати виникнення зобов\’язань Державній казначейській службі в установленому ним порядку зведений реєстр зобов\’язань;
 
     10) здійснює видатки у національній та іноземній валюті для виконання зобов\’язань перед постачальниками (виконавцями, надавачами) товарів (робіт, послуг) у рамках реалізації проекту;
 
     11) проводить операції за рахунком позики у визначеному МБРР порядку;
 
     12) подає Державній казначейській службі за встановленою ним формою довідку про операції, проведені в іноземній валюті;
 
     13) подає Мінфіну у разі потреби у здійсненні органами місцевого самоврядування видатків з реалізації проекту пропозиції стосовно визначення механізму здійснення видатків, зокрема схеми надання міжбюджетних трансфертів;
 
     13-1) поповнює спеціальний рахунок в іноземній валюті, відкритий в уповноваженому банку на ім\’я Казначейства; 
 
     13-2) здійснює платежі з рахунка позики для оплати товарів (робіт, послуг) у рамках реалізації проектів; 
 
     14) виконує інші функції відповідно до законодавства.
 
     4. Головний розпорядник коштів місцевого бюджету:
 
     1) здійснює заходи щодо внесення окремих бюджетних програм, в яких відображається використання коштів позик для реалізації проектів, до проекту місцевого бюджету на планований бюджетний період та їх виконання в установленому порядку;
 
     2) координує відповідно до плану заходів з реалізації проекту діяльність розпорядників коштів місцевого бюджету нижчого рівня та одержувачів коштів місцевого бюджету;
 
     3) подає в установлені строки головному розпоряднику коштів державного бюджету обґрунтовані пропозиції стосовно визначення строків та обсягу здійснення витрат відповідно до плану заходів з реалізації проекту та плану закупівель;
 
     4) складає перелік розпорядників коштів місцевого бюджету нижчого рівня та одержувачів коштів місцевого бюджету і погоджує його з головним розпорядником коштів державного бюджету;
 
     5) подає не пізніше ніж за 15 робочих днів до початку планованого бюджетного року органові Державної казначейської служби погоджений з головним розпорядником коштів державного бюджету перелік розпорядників коштів місцевого бюджету нижчого рівня та одержувачів коштів місцевого бюджету. У разі потреби головний розпорядник коштів місцевого бюджету подає Державній казначейській службі реєстр змін до переліку з їх обґрунтуванням;
 
     6) здійснює закупівлю товарів (робіт, послуг) згідно з правилами та процедурами, установленими МБРР, та укладає відповідні договори;
 
     7) готує за результатами аналізу реєстрів та звітів, що подаються розпорядниками коштів місцевого бюджету нижчого рівня та одержувачами коштів місцевого бюджету, і подає щокварталу до 7 числа наступного місяця головному розпоряднику коштів державного бюджету:
 
     звіт про стан реалізації проекту згідно з додатком 3;
 
     зведений реєстр планових зобов\’язань згідно з додатком 4 (у трьох примірниках);
 
     копію реєстру зобов\’язань розпорядників коштів місцевого бюджету нижчого рівня та одержувачів коштів місцевого бюджету, що подані органам Державної казначейської служби і взяті ними на облік;
 
     8) готує з урахуванням реєстрів планових зобов\’язань, що погоджені головним розпорядником коштів державного бюджету, і подає органові Державної казначейської служби розподіл асигнувань у розрізі розпорядників коштів місцевого бюджету нижчого рівня та одержувачів коштів місцевого бюджету;
 
     9) відкриває в органах Державної казначейської служби реєстраційні рахунки за коштами спеціального фонду місцевого бюджету за окремими кодами бюджетної класифікації для проведення розрахунків у національній валюті та рахунки в уповноваженому банку для проведення операцій в іноземній валюті;
 
     10) подає протягом трьох робочих днів з дати виникнення зобов\’язань органам Державної казначейської служби в установленому ним порядку реєстр зобов\’язань;
 
     11) здійснює видатки у національній та іноземній валюті для виконання зобов\’язань перед постачальниками (виконавцями, надавачами) товарів (робіт, послуг) у рамках реалізації проекту;
 
     12) подає органам Державної казначейської служби довідку про операції, проведені в іноземній валюті, за встановленою ним формою;
 
     13) проводить у визначеному МБРР порядку операції за рахунком позики;
 
     14) виконує інші функції відповідно до законодавства.
 
     5. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачі бюджетних коштів для реалізації проекту:
 
     1) розробляють плани проведення робіт з реалізації проекту, здійснюють закупівлю товарів (робіт, послуг) згідно з правилами та процедурами, установленими МБРР, та укладають відповідні договори;
 
     2) відкривають в органах Державної казначейської служби рахунки за коштами спеціального фонду державного або місцевого бюджету за окремими кодами бюджетної класифікації для проведення розрахунків у національній валюті та рахунки в уповноваженому банку для проведення операцій в іноземній валюті;
 
     3) подають протягом трьох робочих днів з дати виникнення зобов\’язань органам Державної казначейської служби в установленому ним порядку реєстр планових зобов\’язань;
 
     4) здійснюють видатки у національній та іноземній валюті для виконання зобов\’язань перед постачальниками (виконавцями, надавачами) товарів (робіт, послуг) у рамках реалізації проекту;
 
     5) подають щокварталу до четвертого числа наступного місяця головному розпоряднику коштів відповідного бюджету у двох примірниках за підписами відповідальних осіб, що скріплюються печаткою, реєстри планових зобов\’язань та звіти про стан реалізації проекту за формою, затвердженою головним розпорядником коштів державного бюджету;
 
     6) подають органам Державної казначейської служби довідку про операції, проведені в іноземній валюті, за встановленою ним формою;
 
     7) проводять у визначеному МБРР порядку операції за рахунком позики;
 
     8) виконують інші функції відповідно до законодавства.
 

Без категорії

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code