Моніторинг проектів

Моніторинг проектів
40. Моніторинг проектів (заходи щодо спостереження за станом підготовки та реалізації проекту) проводить Мінекономрозвитку разом з МФО (за їх згодою), відповідальним виконавцем та/або бенефіціаром шляхом оцінки стану підготовки і реалізації проектів, виявлення відхилень від запланованих заходів та визначення їх впливу на виконання зобов\’язань, взятих за договорами України з МФО.
Мінфін проводить моніторинг використання коштів позики, виконання фінансових зобов\’язань згідно з договором України з МФО, договором між Мінфіном і бенефіціаром та/або відповідальним виконавцем, договором між Мінфіном і міською радою.
Відповідальний виконавець забезпечує через координатора проекту постійний нагляд за підготовкою та реалізацією інвестиційного проекту і за роботою групи управління проектом, зокрема шляхом спостереження за ходом виконання планів заходів з підготовки та реалізації проекту, плану закупівлі товарів (робіт, послуг) та бюджету проекту, підготовки фінансової звітності та оцінки досягнення показників результативності, а в разі виявлення фактів відхилення від запланованих заходів – забезпечує виконання умов договору України з МФО.
41. Відповідальний виконавець надсилає щокварталу до 10 числа наступного місяця Мінекономрозвитку за інвестиційним проектом, який перебуває на стадії підготовки, звіт про виконання плану заходів з підготовки проекту згідно з додатком 7, а за інвестиційним проектом, який перебуває на стадії реалізації, – звіт про виконання плану заходів з реалізації проекту згідно з додатком 8 разом з узагальненою аналітичною інформацією про основні результати, досягнуті у звітному періоді.
Виконавці заходів системного проекту надсилають щокварталу до 15 числа наступного місяця Мінекономрозвитку інформацію про стан виконання плану заходів з підготовки або реалізації проекту.
Інформація про досягнення показників результативності інвестиційного проекту, що перебуває на стадії реалізації, подається до Мінекономрозвитку згідно з додатком 8 до 10 січня наступного року, якщо специфіка такого проекту не потребує встановлення іншого строку.
42. Бенефіціар подає Мінфіну та відповідальному виконавцю звіт про стан закупівлі товарів (робіт, послуг) згідно з додатком 9 разом із затвердженим планом їх закупівлі, звіт про рух коштів на рахунку позики та звіт про рух коштів на відкритому у банку відповідному рахунку, складені згідно з додатками 10 і 11:
щомісяця до 10 числа – по позиках, залучених під державні гарантії, разом із звітом про стан використання позики і звітом про стан обслуговування та погашення позики, складеними згідно з додатками 12 і 13;
щокварталу до 10 числа наступного місяця – по позиках, залучених державою.
За проектами, що реалізуються згідно з договорами України з МБРР, які набрали чинності з 1 липня 2007 р. та виконуються розпорядниками або одержувачами бюджетних коштів, видатки для реалізації яких передбачені у спеціальному фонді державного бюджету за відповідними програмами, звіт про рух коштів на рахунку позики і звіт про рух коштів на спеціальному рахунку подаються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2007 р. № 1090 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 67, ст. 2577).
{Абзац п\’ятий пункту 42 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 794 від 14.08.2013}
43. Мінфін подає Кабінетові Міністрів України та Мінекономрозвитку:
щокварталу до 20 числа наступного місяця зведений звіт про стан обслуговування та погашення позики в рамках договору між Мінфіном і бенефіціаром та/або відповідальним виконавцем згідно з додатком 14, звіт про стан використання позики і звіт про стан обслуговування та погашення позики згідно з додатками 12 і 13 відповідно, аналітичні довідки з пропозиціями щодо вирішення проблемних питань, пов\’язаних з виконанням фінансових зобов\’язань за проектом;
після прийняття закону про державний бюджет на відповідний рік інформацію про передбачені в державному бюджеті видатки за рахунок фінансових ресурсів, які залучаються від МФО у рамках проектів. У разі внесення до такого закону змін щодо фінансування проектів Мінфін оперативно інформує про це Кабінет Міністрів України та Мінекономрозвитку.
44. Мінекономрозвитку разом з МФО та із залученням відповідальних виконавців проводить піврічний та/або річний огляд стану підготовки і реалізації проектів, у ході якого визначаються подальші спільні дії.
45. Мінекономрозвитку готує і подає:
1) на підставі інформації відповідальних виконавців, Мінфіну та МФО:
щокварталу до 30 числа наступного місяця Кабінетові Міністрів України звіт про стан ініціювання, підготовки та реалізації інвестиційних проектів, використання коштів позик разом з пропозиціями щодо вирішення проблемних питань;
до 30 числа місяця, що настає за кожним півріччям, інформацію про стан залучення міжнародної технічної допомоги, спрямованої на підтримку інвестиційних і системних проектів, зокрема консультативно-дорадчої допомоги МФО;
щороку до 30 січня звіт про досягнення показників результативності інвестиційних проектів разом з висновками щодо відхилення від запланованих показників та їх впливу на виконання зобов\’язань, взятих за договором України з МФО та/або договором між МФО і бенефіціаром;
2) на підставі інформації МФО та виконавців заходів системного проекту – щокварталу до 25 числа наступного місяця Кабінетові Міністрів України узагальнену інформацію про результати виконання програми стратегічних та інституціональних реформ у рамках системного проекту та пропозиції щодо вирішення проблемних питань.
46. Відповідальний виконавець подає до 30 числа місяця, що настає за кожним півріччям, МЗС інформацію про стан виконання договорів України з МФО.
У разі виявлення фактів невиконання або неналежного виконання зобов\’язань МФО або України за договором України з МФО Мінекономрозвитку, представник позичальника (гаранта) та відповідальний виконавець надсилають МЗС повідомлення про такі факти і пропозиції щодо вжиття заходів згідно з нормами міжнародного права для невідкладного інформування Президента України та Кабінету Міністрів України.
Завершення реалізації проекту
47. Відповідальний виконавець забезпечує проведення розрахунків відповідно до укладених контрактів, передачу в установленому порядку документів, пов\’язаних з підготовкою та реалізацією проекту, до архіву і готує у двомісячний строк після використання залучених від МФО фінансових ресурсів разом з Мінекономрозвитку та Мінфіном остаточний звіт і проект акта Кабінету Міністрів України про його схвалення та подає Кабінетові Міністрів України документи згідно з додатком 15.
У разі потреби в проекті акта Кабінету Міністрів України передбачається визнання такими, що втратили чинність, його актів з питань підготовки і реалізації проекту.
Остаточний звіт за результатами реалізації проекту передбачає оцінку виконання його основних частин згідно з методичними рекомендаціями, затвердженими Мінекономрозвитку.
Текст схваленого Кабінетом Міністрів України остаточного звіту відповідальний виконавець надсилає у тижневий строк МФО англійською та українською мовами, якщо подання такого звіту обумовлено договором України з МФО.
48. По завершенні реалізації інвестиційного проекту відповідальний виконавець або бенефіціар, а по завершенні реалізації системного проекту Мінфін забезпечує у строк, установлений у договорі України з МФО, проведення аудиту проекту та його фінансування за рахунок джерел, визначених відповідно до договору України з МФО та законодавства.

Без категорії

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code