Реалізація проекту

Реалізація проекту
31. Для реалізації інвестиційного проекту відповідальний виконавець складає після набрання чинності договором України з МФО згідно з додатком 4 відповідний план заходів і забезпечує його виконання та подає копію плану заходів з реалізації проекту Мінекономрозвитку.
Якщо договором України з МФО передбачено реалізацію іншого системного проекту, Мінекономрозвитку після набрання чинності таким договором розробляє разом із заінтересованими державними органами план заходів з реалізації такого проекту відповідно до програми стратегічних та інституціональних реформ, підготовленої згідно з вимогами пункту 12 цього Порядку, з визначенням виконавців заходів, затверджує його та інформує про це Кабінет Міністрів України.
32. Мінфін проводить у місячний строк після набрання чинності договором України з МФО відбір банків з урахуванням вимог МФО, відкриває в таких банках рахунки.
У разі коли в рамках реалізації інвестиційного проекту з\’явилася потреба у використанні акредитивів, Мінфін у місячний строк проводить відбір банків та здійснює заходи щодо оформлення акредитивів.
Обслуговування позик, наданих для реалізації інвестиційних проектів Європейським інвестиційним банком відповідно до міжнародних договорів України, здійснює публічне акціонерне товариство \”Державний експортно-імпортний банк України\”.
33. Обслуговування позики, наданої для реалізації інвестиційних проектів відповідно до договорів України з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (далі – МБРР), що набрали чинності з 1 липня 2007 р.:
бенефіціаром якої є розпорядник або одержувач бюджетних коштів, здійснює Казначейство відповідно до Порядку казначейського обслуговування коштів, передбачених у спеціальному фонді державного бюджету для виконання бюджетних програм, спрямованих на реалізацію проектів економічного та соціального розвитку, які підтримуються Міжнародним банком реконструкції та розвитку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2007 р. № 1090 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 67, ст. 2577);
бенефіціаром якої є небюджетна установа, здійснює публічне акціонерне товариство \”Державний експортно-імпортний банк України\”.
Позики за інвестиційними проектами відповідно до договорів України з МБРР, що набрали чинності до 1 липня 2007 р., які обслуговуються у комерційних банках, можуть за письмовим зверненням до Мінфіну відповідального виконавця або бенефіціара за згодою відповідального виконавця переводитися на обслуговування до:
Казначейства, якщо бенефіціаром є розпорядник або одержувач бюджетних коштів;
публічного акціонерного товариства \”Державний експортно-імпортний банк України\”, якщо бенефіціаром є небюджетна установа.
Мінфін та МБРР приймають спільне рішення щодо доцільності такого переведення, про що Мінфін повідомляє письмово у десятиденний строк після прийняття рішення відповідального виконавця або бенефіціара і у разі прийняття позитивного рішення – також Казначейство або публічне акціонерне товариство \”Державний експортно-імпортний банк України\”.
З метою переведення рахунків з комерційних банків до Казначейства або до публічного акціонерного товариства \”Державний експортно-імпортний банк України\” Казначейство або публічне акціонерне товариство \”Державний експортно-імпортний банк України\” відкриває відповідальному виконавцю або бенефіціару у двадцятиденний строк після повідомлення Мінфіну рахунки в іноземній та національній валютах, які необхідні для обслуговування позики, після чого інформує Мінфін про відкриті рахунки.
Подальше обслуговування позики у разі переведення до Казначейства здійснюється згідно з Порядком казначейського обслуговування коштів, передбачених у спеціальному фонді державного бюджету для виконання бюджетних програм, спрямованих на реалізацію проектів економічного та соціального розвитку, які підтримуються Міжнародним банком реконструкції та розвитку, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2007 р. № 1090 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 67, ст. 2577).
У разі переведення обслуговування позики до публічного акціонерного товариства \”Державний експортно-імпортний банк України\” Мінфін надсилає перелік осіб та письмове підтвердження їх повноваження на підписання запитів на одержання коштів, а також зразок підпису кожної особи.
Після надходження інформації про відкриття рахунків від Казначейства або публічного акціонерного товариства \”Державний експортно-імпортний банк України\” Мінфін разом з відповідальним виконавцем або бенефіціаром забезпечують перерахування залишків коштів позики з рахунків у комерційних банках на відкриті Казначейством або публічним акціонерним товариством \”Державний експортно-імпортний банк України\” відповідні рахунки.
До перерахування залишків коштів позики на рахунки, відкриті Казначейством або публічним акціонерним товариством \”Державний експортно-імпортний банк України\”, усі платежі у рамках реалізації інвестиційних проектів здійснюються через існуючі рахунки у комерційних банках.
Обслуговування та використання коштів позики, наданої для реалізації проекту \”Удосконалення системи соціальної допомоги\”, здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2006 р. № 842 \”Про реалізацію спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту \”Удосконалення системи соціальної допомоги\” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 25, ст. 1825) та Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту \”Удосконалення системи соціальної допомоги\”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 р. № 402 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 18, ст. 710).
{Пункт 34 виключено на підставі Постанови КМ № 838 від 03.08.2011}
35. Відповідальний виконавець та/або бенефіціар подає у двотижневий строк після набрання чинності договором України з МФО Мінфіну засвідчений зразок підпису особи, на яку покладено повноваження щодо підписання запитів на одержання коштів позики із спеціальних та транзитних рахунків і підтвердних документів, що обґрунтовують такі запити.
Мінфін подає у двотижневий строк після отримання засвідченого зразка підпису до МФО і відповідних банків письмове підтвердження повноваження зазначеної особи та засвідчений зразок її підпису.
Відповідальний виконавець та/або бенефіціар у п’ятиденний строк після надсилання запиту на одержання коштів позики із спеціальних та транзитних рахунків подає Мінфіну копію зазначеного запиту разом із завіреними належним чином копіями первинних документів, що підтверджують цільове використання коштів позики (договори, акти виконаних робіт, рахунки фактури тощо), а також інформацію про коди програмної класифікації видатків та кредитування і коди економічної класифікації видатків або кредитування, за якими відображатимуться видатки або надання кредитів; із зазначенням категорії витрат, визначених Угодою про позику, та пунктів плану закупівель товарів (робіт, послуг), а також наявності погодження МФО на здійснення таких витрат або пояснення щодо причини відсутності такого погодження.
36. Мінфін здійснює в межах своїх повноважень контроль за цільовим використанням коштів позики бенефіціаром та аналізує стан виконання фінансових зобов\’язань за договором України з МФО.
У разі виявлення фактів нецільового використання, несвоєчасного або часткового обслуговування та погашення позики згідно з договором між Мінфіном і бенефіціаром та/або відповідальним виконавцем Мінфін зупиняє, відновлює або скасовує право бенефіціара на одержання коштів позики.
37. Відповідальний виконавець безпосередньо або через бенефіціара і групу управління проектом забезпечує в рамках інвестиційного проекту:
1) управління проектом, спрямоване на досягнення запланованих результатів, зокрема:
розроблення та виконання плану заходів з реалізації проекту, моніторинг реалізації проекту;
вжиття заходів для своєчасної та високоякісної реалізації проекту, досягнення визначених показників результативності, усунення причин зволікання та розв\’язання проблем у ході реалізації проекту;
підготовку звітів про реалізацію проекту;
2) управління бюджетом проекту, зокрема:
підготовку запитів до МФО на одержання коштів позики і запитів на одержання таких коштів з відповідних рахунків;
цільове використання коштів;
підготовку фінансових звітів, ведення бухгалтерського обліку, зберігання фінансових та інших документів, необхідних для проведення аудиту проекту;
організацію проведення аудиту проекту;
3) організацію закупівлі товарів (робіт, послуг), зокрема:
підготовку плану закупівлі товарів (робіт, послуг) і проведення її згідно з договором України з МФО і планом заходів з реалізації проекту;
підготовку договорів (контрактів) згідно з вимогами МФО, моніторинг та контроль реалізації договорів (контрактів);
створює та забезпечує роботу комітету з конкурсних торгів для організації та проведення процедури закупівель товарів (робіт, послуг), передбачених планом закупівлі. До складу комітету з конкурсних торгів включаються представники відповідального виконавця, бенефіціара, Мінекономрозвитку, Мінфіну.
38. У разі коли в ході реалізації інвестиційного проекту з\’явилася потреба у залученні додаткових фінансових ресурсів та одержано попередню письмову згоду МФО про виділення таких ресурсів, відповідальний виконавець готує разом з МФО і бенефіціаром документи згідно з додатком 3, погоджує їх з Мінекономрозвитку, Мінфіном, МЗС, Мін\’юстом, іншими заінтересованими суб\’єктами і подає на розгляд Кабінету Міністрів України.
Подальші заходи з підготовки інвестиційного проекту здійснюються відповідно до вимог пунктів 15-25 цього Порядку.
39. Представник позичальника (гаранта) у разі надходження від МФО чи надіслання до МФО документів, якими йому необхідно чи дозволено обмінюватися відповідно до договору України з МФО, подає їх копію Кабінетові Міністрів України, відповідальному виконавцю та Мінекономрозвитку (крім запитів на одержання коштів та подання платіжних документів) і в десятиденний строк інформує Кабінет Міністрів України, відповідального виконавця та Мінекономрозвитку про досягнуті домовленості.

Без категорії

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code