Підготовка інвестиційного проекту

Підготовка інвестиційного проекту
14. Відповідальний виконавець у місячний строк після отримання від Мінекономрозвитку інформації щодо надходження повідомлення МФО про підтримку інвестиційного проекту приймає рішення про організацію роботи з його підготовки, призначає координатора проекту, утворює групу управління проектом, складає згідно з додатком 2 за погодженням з МФО план заходів з підготовки інвестиційного проекту, у якому, зокрема, передбачається розроблення документації конкурсних торгів і визначаються джерела та обсяги фінансування розроблення такої документації, та подає копію такого плану Мінекономрозвитку.
Строк підготовки інвестиційного проекту не повинен перевищувати 12 місяців. У разі порушення зазначеного строку Мінекономрозвитку проводить за участю відповідального виконавця консультації з МФО з метою вирішення питання стосовно доцільності подальшої підготовки такого проекту, про результати яких інформує в тижневий строк Кабінет Міністрів України.
14-1. Відповідальний виконавець безпосередньо або через бенефіціара під час підготовки інвестиційного проекту до проведення переговорів з МФО готує та надсилає на розгляд Мінекономрозвитку проект плану закупівлі разом з обґрунтуванням предмета закупівлі або його частини (лота), методів закупівлі та інформацією про проведення аналізу досвіду вітчизняних та іноземних виробників, підрядників та постачальників товарів (робіт, послуг) відповідно до проекту плану закупівлі.
Якщо Мінекономрозвитку не висловило своєї позиції щодо проекту плану закупівлі протягом двох тижнів, бенефіціар надсилає проект плану закупівлі до МФО та проводить разом з МФО, відповідальним виконавцем та Мінекономрозвитку консультації щодо його погодження.
У разі коли висловлено зауваження чи виникли розбіжності під час розгляду проекту плану закупівлі з боку Мінекономрозвитку та/або МФО, відповідальний виконавець організовує роботу з їх урегулювання.
15. Відповідальний виконавець згідно з планом заходів з підготовки інвестиційного проекту розробляє разом з МФО і бенефіціаром та погоджує у тритижневий строк з Мінекономрозвитку, Мінфіном, МЗС, Мін\’юстом, іншими заінтересованими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, установами чи організаціями, утвореними в установленому порядку зазначеними органами, суб\’єктами господарювання державного або комунального сектору економіки (далі – заінтересовані суб\’єкти) документи, зазначені у додатку 3.
У разі коли міністерства та інші заінтересовані органи виконавчої влади не висловили протягом визначеного строку своєї позиції щодо погодження пакета документів, зазначених у додатку 3, або надали суттєві зауваження, відповідальний виконавець у десятиденний строк здійснює узгоджувальні процедури (консультації, наради, робочі зустрічі тощо).
Після надходження від МФО запрошення на переговори відповідальний виконавець вносить документи на розгляд Кабінету Міністрів України для:
прийняття відповідного акта (про залучення фінансових ресурсів МФО для реалізації інвестиційного проекту; про схвалення Листа Уряду України до МФО, якщо це передбачено договором України з МФО для реалізації проекту розвитку інституціональної спроможності органу виконавчої влади, установи чи організації; про встановлення розміру плати бенефіціара – суб’єкта господарювання за отримання кредиту (позики), залученого державою, або надання державної гарантії; про визначення необхідності надання майнового забезпечення, якщо у віданні бенефіціара – суб’єкта господарювання є майно державної власності, а також розміру та виду такого забезпечення у разі необхідності його надання; у разі потреби – про виконання інших передбачених законом умов, пов’язаних із залученням фінансових ресурсів);
внесення згідно із законодавством Президентові України пропозиції про проведення переговорів і підписання договору України з МФО – у разі укладення договору від імені України;
прийняття акта про проведення переговорів і підписання договору України з МФО – у разі укладення договору від імені Уряду України.
У разі коли відповідальним виконавцем визначено центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через відповідного члена Кабінету Міністрів України, або публічне акціонерне товариство \”Державний експортно-імпортний банк України\”, документи, зазначені у додатках 3, 5, 6 і 15, вносяться на розгляд Кабінету Міністрів України відповідальним виконавцем через члена Кабінету Міністрів України, до компетенції якого належить питання щодо формування і реалізації державної політики у сферах, в яких передбачається підготовка та реалізація проекту.
Орієнтовний план заходів з реалізації проекту складається згідно з додатком 4.
У проекті директив делегації чи представникові України передбачається, зокрема, що повноваження на підписання договору України з МФО після проведення з нею переговорів здійснюється у разі, коли делегацією чи представником України та МФО узгоджено позиції з питань, визначених у таких директивах, та коли під час переговорів до тексту проекту договору не внесено суттєвих змін, у тому числі стосовно включення положень щодо додаткових зобов\’язань України і надання у будь-якій сфері пільг, не передбачених законодавством, збільшення розміру позики та її відсоткової ставки, зміни умов надання позики.
Мінфін готує на запит відповідального виконавця висновки щодо фінансових умов договору України з МФО і можливих наслідків їх виконання, зокрема впливу на державний бюджет та зовнішній борг України, і щодо оцінки фінансового стану бенефіціара, яку проводить в установленому ним порядку (якщо з дати проведення такої оцінки на етапі ініціювання пройшло більше одного року).
Відповідальний виконавець до проведення переговорів забезпечує в установленому законодавством порядку подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта про затвердження проекту будівництва або інвестиційної програми (проектну документацію, розроблену для нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту будинків, споруд, технічного переоснащення об\’єктів виробничого призначення – на першій стадії проектування), якщо таке будівництво або інвестиційна програма передбачаються проектом.
16. Внесені на розгляд Кабінету Міністрів України документи, що не відповідають перелікові, визначеному у додатку 3, повертаються Секретаріатом Кабінету Міністрів України не пізніше ніж протягом двох робочих днів для доопрацювання.
17. Після прийняття Кабінетом Міністрів України акта про залучення фінансових ресурсів МФО для реалізації інвестиційного проекту відповідальний виконавець – головний розпорядник бюджетних коштів подає в установленому порядку Мінфіну пропозиції щодо визначення видатків, які передбачається здійснювати за рахунок фінансових ресурсів, що залучаються від МФО для реалізації інвестиційного проекту, у проекті закону про державний бюджет на відповідний рік або про внесення змін до закону про державний бюджет на поточний рік.
Мінфін в установленому порядку передбачає позику у проекті закону про державний бюджет на відповідний рік або про внесення змін до закону про державний бюджет на поточний рік.
18. На підставі акта Президента України або Кабінету Міністрів України про проведення переговорів та підписання договору України з МФО проводяться переговори з МФО, за результатами яких уповноважена особа підписує протокол.
19. Керівник офіційної делегації чи представник України, наділені повноваженням відповідно до частин першої та четвертої статті 6 Закону України \”Про міжнародні договори України\”, подає у десятиденний строк після закінчення переговорів з МФО копію протоколу і звіт про виконання директив разом з погодженими з МЗС висновками та пропозиціями щодо подальших дій:
у разі укладення міжнародного договору від імені України – Президентові України, а їх копії – Кабінету Міністрів України, Мінекономрозвитку, Мінфіну і МЗС;
у разі укладення міжнародного договору від імені Уряду України – Кабінетові Міністрів України, а їх копії – Мінекономрозвитку, Мінфіну і МЗС.
За результатами переговорів з МФО надсилається в установленому порядку Лист Уряду України до МФО, якщо це передбачено проектом договору України з МФО для проекту розвитку інституціональної спроможності органів виконавчої влади, установ та організацій.
20. Після проведення переговорів України з МФО і надходження повідомлення МФО про схвалення інвестиційного проекту та надання позики Україні Мінфін укладає у двотижневий строк договір з бенефіціаром та/або відповідальним виконавцем, а у разі потреби – також договір з міською радою.
Відповідальний виконавець та/або бенефіціар розпочинає виконання плану закупівлі та здійснення конкурсних торгів і подає копію такого плану Мінекономрозвитку та Мінфіну.
21. У разі коли повноваження на підписання договору України з МФО надано разом з повноваженням на ведення переговорів актом Президента України або Кабінету Міністрів України та відсутня потреба у внесенні визначених у директивах делегації чи представникові України суттєвих змін за результатами переговорів до проекту договору України з МФО, уповноважена особа підписує договір України з МФО (у разі потреби – разом з додатковими листами до нього) після надходження повідомлення МФО про схвалення інвестиційного проекту та надання позики Україні, а також підписання відповідних договорів між МФО і бенефіціаром, між Мінфіном і бенефіціаром та/або відповідальним виконавцем, між Мінфіном і міською радою, інших договорів та прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації інвестиційного проекту, якщо інше не передбачено проектом договору України з МФО.
22. У разі коли повноваження на підписання договору України з МФО не надано разом з повноваженням на ведення переговорів актом Президента України або Кабінету Міністрів України чи з\’явилася потреба у внесенні суттєвих змін за результатами переговорів до проекту договору України з МФО, відповідальний виконавець забезпечує у двотижневий строк після проведення переговорів з МФО підготовку документів за переліком, зазначеним у додатку 5, погодження їх з Мінекономрозвитку, Мінфіном, МЗС, Мін\’юстом, іншими заінтересованими суб\’єктами та бенефіціаром і подання на розгляд Кабінету Міністрів України для:
внесення згідно із законодавством Президентові України пропозиції про підписання договору України з МФО – у разі укладення договору від імені України;
прийняття акта про підписання договору України з МФО – у разі укладення договору від імені Уряду України.
23. Відповідальний виконавець подає у тижневий строк після підписання уповноваженою особою договору України з МФО Кабінетові Міністрів України, Мін\’юсту, Мінекономрозвитку, Мінфіну і МЗС копію такого договору та його автентичний переклад на українську мову.
Мінфін у тижневий строк після надходження копії договору України з МФО інформує Мін\’юст, чи передбачена позика державним бюджетом на відповідний рік.
Мін\’юст з урахуванням інформації Мінфіну готує висновок щодо здійснення внутрішньодержавної процедури, необхідної для набрання чинності зазначеним договором України з МФО, та надсилає його відповідальному виконавцю.
Якщо договір України з МФО не потребує ратифікації Верховною Радою України, Мін\’юст у десятиденний строк готує і подає МФО юридичний висновок згідно із зазначеним договором, а його копії – Кабінетові Міністрів України, Мінекономрозвитку, Мінфіну, МЗС та відповідальному виконавцю.
Якщо договір України з МФО потребує ратифікації Верховною Радою України, відповідальний виконавець у двотижневий строк після надходження відповідного висновку Мін\’юсту подає МЗС погоджені з Мінекономрозвитку, Мінфіном, іншими заінтересованими суб\’єктами пропозиції щодо ратифікації договору України з МФО, передбачені Законом України \”Про міжнародні договори України\”.
24. МЗС з урахуванням визначеного договором України з МФО строку набрання чинності вносить пропозиції щодо його ратифікації:
у разі укладення договору від імені України – Президентові України;
у разі укладення договору від імені Уряду України – Кабінету Міністрів України.
Мін\’юст у десятиденний строк після набрання чинності законом про ратифікацію договору України з МФО готує і подає МФО юридичний висновок згідно із зазначеним договором, а його копії – Кабінету Міністрів України, Мінекономрозвитку, Мінфіну, МЗС та відповідальному виконавцю.
25. Представник позичальника (гаранта) невідкладно після надходження від МФО повідомлення про набрання чинності договором України з МФО інформує про це Кабінет Міністрів України, Мінекономрозвитку та відповідального виконавця.
Відповідальний виконавець подає у двотижневий строк МЗС оригінал договору разом з повідомленням МФО про набрання ним чинності.
26. У разі коли з\’явилася потреба в одержанні від МФО авансу позики для підготовки інвестиційного проекту, відповідальний виконавець забезпечує підготовку документів згідно з додатком 6, погодження їх з Мінфіном, Мінекономрозвитку, МЗС, Мін\’юстом, іншими заінтересованими суб\’єктами і подання на розгляд Кабінету Міністрів України.
Після прийняття Кабінетом Міністрів України на підставі зазначених документів акта про залучення авансу позики для підготовки інвестиційного проекту відповідальний виконавець звертається до МФО з пропозицією вирішити питання про можливе надання такого авансу.
Після надходження повідомлення МФО про підтримку такої пропозиції відповідальний виконавець готує разом з МФО лист-угоду стосовно залучення Україною авансу, забезпечує погодження зазначених у додатку 5 документів з Мінекономрозвитку, Мінфіном, МЗС, Мін\’юстом, іншими заінтересованими суб\’єктами і подає їх на розгляд Кабінету Міністрів України для:
внесення Президентові України пропозиції про підписання листа-угоди – у разі укладення договору від імені України;
прийняття акта про підписання листа-угоди – у разі укладення договору від імені Уряду України.
Подальші заходи здійснюються відповідно до вимог пунктів 23-25 цього Порядку.

Без категорії

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code